Khách hàng m? hàng trăm ?ng đ? \Pipe\Spoolss trên các máy ch? in

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 321364 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows XP c?a bài vi?t này, xem 835318.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

M?t khách hàng có th? m? nhi?u ?ng đư?c đ?t tên cho \Pipe\Spoolss ngu?n tài nguyên trên h? ph?c v? in mà khách hàng đ? ánh x? máy in m?ng. Hành vi này có th? làm cho h? ph?c v? in ch?y ra kh?i ?ng đư?c đ?t tên, và các máy ph?c v? in có th? đăng m?t m?c tương t? như các m?c sau đây trong các S? k? s? h? th?ng:

ID s? ki?n: 2009
Ngu?n: Srv
Mô t?: M? h? ph?c v? có th? không ph?i r?ng m?t b?ng b?i v? các b?ng đ?t t?i kích thư?c t?i đa.

Hành vi này c?ng có th? gây ra b? đ?m in trên h? ph?c v? in đ? tiêu th? r?t nhi?u tài nguyên CPU. Phân tích ch? đ? cho th?y r?ng vi?c s? d?ng CPU là tr?i qua nhi?u ch? đ?.

N?u b?n ch?y các lư?i t?p tin l?nh trong khi máy ch? đang g?p v?n đ? này, b?n th?y m?t khách hàng v?i nhi?u k?t n?i đ? \Pipe\Spoolss.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size  File name
  -------------------------------------------------------
  28-Jan-2003 08:37 5.0.2195.6659 87,312 Win32spl.dll
Chú ý Cài đ?t hotfix này vào các khách hàng tri?n l?m các v?n đ?. Cài đ?t hotfix này vào h? ph?c v? không s?a v?n đ?.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 4.

Thu?c tính

ID c?a bài: 321364 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbwinxpsp1fix kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB321364 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:321364

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com