Ph?n m?m tư?ng l?a có th? gây ra m?t Visual Studio 2005 ho?c Visual Studio.Ti?n tr?nh cài đ?t NET ng?ng đáp ?ng (treo)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 321434 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin đó cho b?n th?y làm th? nào đ? giúp thi?t đ?t b?o m?t th?p hơn ho?c làm th? nào đ? t?t tính năng b?o m?t trên máy tính. Bạn có thể thực hiện những thay đổi này để giải quyết một vấn đề cụ thể. Trước khi bạn thực hiện những thay đổi này, chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá những rủi ro liên quan đến việc áp dụng cách này trong môi trường đặc biệt của bạn. Nếu bạn áp dụng cách này, hãy tiến hành các bước bổ sung thích hợp để giúp bảo vệ hệ thống của bạn.

Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i s? đăng k?. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi b?n cài đ?t Microsoft Visual Studio 2005 ho?c Microsoft Visual Studio.NET trên m?t máy tính s? d?ng ph?n m?m tư?ng l?a bên th? ba, ch?ng h?n như khu Labs ZoneAlarm Pro, Microsoft Windows thành ph?n C?p Nh?t (WCU) không cài đ?t t?t c? Microsoft.NET Các thành ph?n khung, và vi?c cài đ?t có th? ng?ng đáp ?ng (hàng).

TRI?U CH?NG

Khi b?n cài đ?t Microsoft Visual Studio 2005 ho?c Microsoft Visual Studio.Các chương tr?nh NET, các WCU cài đ?t t?t c? Microsoft.NET Khuôn kh? c?u ph?n. Cài đ?t WCU có th? ng?ng đáp ?ng trong khi nó cài đ?t c?a Microsoft.NET Framework.

NGUYÊN NHÂN

N?u b?n s? d?ng ph?n m?m tư?ng l?a bên th? ba, ví d? như ZoneAlarm Chuyên nghi?p, ph?n m?m tư?ng l?a có th? ngăn ng?a m?t s? lư?ng đư?c phép trong d?ch v? thông tin Internet c?a Microsoft (II) d?ch v? t? b?t đ?u m?t cách chính xác. Đi?u này ngăn c?n WCU cài đ?t t?t c? Microsoft.Các thành ph?n NET Framework.

GI?I PHÁP

C?nh báo N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

C?nh báo Vi?c này có th? làm cho máy tính ho?c m?ng c?a b?n d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i, ho?c b?ng các ph?n m?m đ?c h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên vi?c này, nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? th?c hi?n vi?c này theo ? riêng c?a b?n. S? d?ng workaround này nguy cơ c?a riêng b?n.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? c?a ph?n m?m tư?ng l?a ZoneAlarm Pro, s? d?ng phương pháp sau đây:
 • Thêm m?t registry subkey m?i đư?c đ?t tên W3SVC.
 • T?t d?ch v? tư?ng l?a.

Thêm m?t subkey đăng k? m?i đư?c đ?t tên theo W3SVC

 1. Trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows NT ho?c sau đó, s? d?ng k? biên so?n.
 2. Xác đ?nh v? trí HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vsmon.

  Chú ý Vsmon là m?t d?ch v? đư?c cài đ?t b?i ZoneAlarm Pro.
 3. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào DependOnService.
 4. Trong các Ch?nh s?a Multi-String h?p tho?i, b?n s? th?y m?t danh sách các kho?n m?c có th? bao g?m Afd, RpcSs, và Vsdatant. Thêm W3SVC cu?i cùng c?a danh sách này, sau đó b?m Ok.
 5. Thoát kh?i Registry Editor, và sau đó kh?i đ?ng l?i các máy tính.

T?t d?ch v? tư?ng l?a

Quan tr?ng Các bư?c này có th? làm tăng nguy cơ b?o m?t c?a b?n. Các bư?c này c?ng có th? làm cho máy tính ho?c m?ng c?a b?n d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i, ho?c b?ng các ph?n m?m đ?c h?i như vi-rút. Chúng tôi khuyên b?n nên các quá tr?nh đó bài vi?t này mô t? đ? cho phép các chương tr?nh đ? ho?t đ?ng như chúng đư?c thi?t k? đ?, ho?c đ? th?c hi?n kh? năng chương tr?nh c? th?. Trư?c khi b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i này, chúng tôi khuyên b?n đánh giá các r?i ro liên quan đ?n vi?c th?c hi?n quá tr?nh này trong môi trư?ng c? th? c?a b?n. N?u b?n ch?n đ? th?c hi?n quá tr?nh này, ph?i m?t b?t k? bư?c b? sung thích h?p đ? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n. Chúng tôi khuyên b?n s? d?ng quá tr?nh này ch? n?u b?n th?c s? yêu c?u quá tr?nh này.

Trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows XP ho?c Microsoft Windows Server 2003

C?nh báo Vi?c này có th? làm cho máy tính ho?c m?ng c?a b?n d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i, ho?c b?ng các ph?n m?m đ?c h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên vi?c này, nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? th?c hi?n vi?c này theo ? riêng c?a b?n. S? d?ng workaround này nguy cơ c?a riêng b?n.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MSConfig.exe, sau đó b?m Ok.
 2. Trong các Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng h?p tho?i h?p, trên các T?ng quát tab, b?m vào Ch?n l?c Startup.
 3. Nh?p vào Xoá t?t c? các h?p ki?m dư?i Ch?n l?c Startup.
 4. B?m vào các D?ch v? tab, và sau đó b?m vào đ? ch?n các ?n t?t c? các d?ch v? c?a Microsoft h?p ki?m.

  Chú ý Các d?ch v? mà không liên quan đ?n Microsoft và đó đang ch?y trên máy tính đư?c li?t kê.
 5. B?m đ? xóa t?t c? các h?p ki?m tra.
 6. B?m vào các Kh?i đ?ng tab, và sau đó nh?p vào Xoá t?t c? các b?c tư?ng l?a ki?m tra h?p và h?p ki?m tra t?t c? các chương tr?nh ch?ng virus.
 7. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
 8. Kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n nh?n đư?c m?t thông báo đ? kh?i đ?ng l?i.
Chú ý Sau khi b?n cài đ?t Visual Studio.NET, b?t đ?u các ti?n ích MSConfig.exe, ch?n h?p ki?m tra t?t c? các b?n d?n s?ch đ? gi?i quy?t v?n đ? này, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.

Trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows 2000

C?nh báo Vi?c này có th? làm cho máy tính ho?c m?ng c?a b?n d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i, ho?c b?ng các ph?n m?m đ?c h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên vi?c này, nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? th?c hi?n vi?c này theo ? riêng c?a b?n. S? d?ng workaround này nguy cơ c?a riêng b?n.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Công c? qu?n tr?.
 3. Trong các Công c? qu?n tr? c?a s?, b?m đúp vào D?ch v?.
 4. Trong các D?ch v? -theo, vô hi?u hoá d?ch v? tư?ng l?a đang ch?y:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào d?ch v? tư?ng l?a, và sau đó nh?p vào Thu?c tính. H?p tho?i thu?c tính c?a d?ch v? tư?ng l?a s? xu?t hi?n.
  2. Trên các T?ng quát tab, đ?t các Lo?i kh?i đ?ng đ? B? vô hi?u hoá.
 5. Khởi động lại máy tính.
Chú ý N?u b?n t?t các d?ch v?, b?n ph?i t? b?t chúng m?t l?n n?a sau khi b?n cài đ?t Visual Studio.NET.

Đ? bi?t thông tin v? nh?ng g? đ? làm g? n?u b?n có ph?n m?m tư?ng l?a bên th? ba khác v?i ZoneAlarm Pro cài đ?t trên c?a b?n máy tính, h?y xem ph?n "Thông tin".

THÔNG TIN THÊM

V?n đ? này x?y ra v?i nhi?u tư?ng l?a c?a bên th? ba s?n ph?m. Ph?n m?m tư?ng l?a có th? can thi?p v?i m?t s? d?ch v? IIS. N?u b?n xem các d?ch v? IIS b?ng cách s? d?ng các D?ch v? qu?n l?, b?n có th? nh?n th?y r?ng m?t s? IIS services, ch?ng h?n như World Wide Phát hành d?ch v?, d?ch v? xu?t b?n FTP và Simple Mail Transfer Protocol web (SMTP) ph?c v?, đang ? trong t?nh tr?ng "B?t đ?u" thay v? trong t?nh tr?ng "B?t đ?u". B?n có th? c?ng thông báo r?ng m?t s? d?ch v? IIS không bao gi? b?t đ?u trong khi ph?n m?m tư?ng l?a đang ch?y.

Khi b?n cài đ?t Microsoft Visual Studio 2005 ho?c Microsoft Visual Studio.Các chương tr?nh NET, các .NET Framework c? g?ng đ? ngăn ch?n t?t c? các d?ch v? IIS. N?u các d?ch v? IIS không bao gi? nh?p các "B?t đ?u" t?nh tr?ng, tr?nh cài đ?t s? ng?ng đáp ?ng.

Tư?ng l?a c?a b?n nhà cung c?p ph?n m?m có th? có m?t b?n c?p nh?t đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n liên h? v?i nhà cung c?p ph?n m?m đ? C?p Nh?t đ?n tư?ng l?a c?a b?n ph?n m?m.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 321434 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
 • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual J# 2005 Express Edition
 • Microsoft Visual J# .NET 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbvs2005applies kbvs2005swept kbprb kbsetup kbmt KB321434 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:321434

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com