STS: "B?n không có quy?n xem trang này" báo l?i khi b?n c? g?ng k?t n?i đ?n trang qu?n tr? trang web

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 321488 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i các Quản lý Trang web Trang c?a Microsoft SharePoint đ?i d?ch v? Web site c?a b?n, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
B?n không có quy?n xem trang này.

B?n không có quy?n xem trang này b?ng cách s? d?ng trương m?c ngư?i dùng hi?n t?i.
H?y th? như sau:
 • N?u b?n có m?t tài kho?n ngư?i dùng v?i m?t m?c đ? cao c?a s? cho phép, nh?p vào nút quay l?i c?a tr?nh duy?t đ? th? m?t l?n n?a b?ng cách s? d?ng tài kho?n đó.
 • N?u b?n tin r?ng b?n s? có th? xem trang này, liên h? v?i ngư?i qu?n tr? trang Web.
Ngoài ra, t?t c? ngư?i s? d?ng Netscape Navigator và m?t s? ngư?i dùng Microsoft Internet Explorer không th? truy c?p các trang web Microsoft SharePoint đ?i d?ch v? Web.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t trong hai ho?c c? hai đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • Các máy ch? ?o ho?c thư m?c ?o đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng xác th?c tích h?p Windows (trư?c đây đư?c g?i là xác th?c NTLM ho?c Windows NT Challenge/Response).

  Netscape h? tr? Integrated Windows authentication. B?n có th? s? d?ng xác th?c tích h?p Windows ch? v?i Microsoft Internet Explorer 2.0 ho?c sau đó.

  - hay -
 • Các tr?nh duy?t đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?t máy ch? proxy, và cài đ?t máy ch? proxy ch?n truy c?p đ?n trang Web.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau (như là thích h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n).

Phương pháp 1: C?u h?nh máy ch? ?o ho?c thư m?c ?o s? d?ng xác th?c cơ b?n trong Microsoft Internet Information Services (IIS)

 1. B?t đ?u Qu?n l? d?ch v? Internet, ho?c m? các Microsoft Management Console (MMC) có ch?a IIS snap-in.
 2. M? r?ng * tên máy ch?, nơi tên máy ch? là tên c?a h? ph?c v?.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào máy ch? ?o ho?c thư m?c ?o (ví d?, Trang Web m?c đ?nh) mà b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. B?m vào các B?o m?t thư m?c tab.
 5. Dư?i Chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p và xác th?c ki?m soát, b?m Ch?nh s?a.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các Xác th?c cơ b?n (m?t kh?u đư?c g?i trong văn b?n r? ràng) h?p ki?m.
 7. Khi b?n nh?n đư?c các B?n có ch?c b?n mu?n ti?p t?c không? tin nh?n, h?y nh?p vào Có.
 8. Nh?n vào đây đ? xóa các Tích h?p Windows xác th?c h?p ki?m.
 9. Nh?n vào đây đ? xóa các Chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p h?p ki?m.
 10. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Ok.
 11. B? IIS-theo

Cách 2: C?u h?nh thi?t đ?t h? ph?c v? ?y quy?n cho các tr?nh duy?t Web

LƯU ?: Các bư?c sau mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh thi?t đ?t ngo?i l? h? ph?c v? ?y quy?n cho Internet Explorer. Thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh thi?t đ?t ?y quy?n trong Netscape Navigator, xem tài li?u s?n ph?m.
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet, sau đó b?m các Kết nối tab.
 3. Trong các Thi?t đ?t quay s? và m?ng riêng ?o danh sách, b?m vào k?t n?i b?n mu?n c?u h?nh và sau đó nh?p vào Thiết đặt.
 4. Dư?i Máy ch? proxy, b?m Nâng cao.
 5. Trong các Trư?ng h?p ngo?i l? h?p, g? các Uniform Resource Locator (URL) c?a các trang web SharePoint đ?i d?ch v? Web.
 6. Nh?p vào Ok, b?m Ok, sau đó b?m Ok.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào IIS authenticates khách hàng duy?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
264921 Thông báo: Làm th? nào IIS Authenticates tr?nh duy?t khách hàng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách c?u h?nh xác th?c cơ b?n, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
262233 IIS: Làm th? nào đ? c?u h?nh xác th?c văn b?n Basic/r? ràng cho IIS 5.0 trong Windows 2000
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? qu?n l? d?ch v? Team SharePoint, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Đ?i tuy?n SharePoint Services qu?n tr? hư?ng d?n
http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/sppt/sharepnt/proddocs/admindoc/ows000.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? d?ch v? Team SharePoint, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
D?ch v? Team SharePoint
http://technet.Microsoft.com/windowsserver/SharePoint/bb741069.aspx
Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 321488 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SharePoint Team Services
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB321488 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:321488

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com