B?n không th? cài đ?t Exchange 2000 trên m?t máy tính đó là ch?y Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 321648 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a thông tin v? h? tr? c?u h?nh c?a Microsoft Exchange và h? đi?u hành Microsoft.

Exchange 2000 không đư?c h? tr? trên Microsoft Windows Server 2003. V? Đi?u này, Exchange 2000 b? ch?n t? cài đ?t trên Windows Server 2003 gia đ?nh. Ngoài ra, nâng c?p h? th?ng đi?u hành t? Microsoft Windows 2000 Server đ? Windows Server 2003 c? Exchange 2000 là không tương thích.

N?u b?n nâng c?p m?t máy ch? Exchange 2000 t? Windows 2000 lên Windows Server 2003, ho?c th? cài đ?t Exchange 2000 l?n đ?u tiên trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003, Exchange 2000 nâng c?p ho?c cài đ?t không ho?t đ?ng, và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i r?ng không có phiên b?n c?a Exchange 2000 có th? đư?c cài đ?t trên Windows Server 2003.

THÔNG TIN THÊM

B?ng dư?i đây cho th?y các c?u h?nh đư?c h? tr? c?a Trao đ?i và Microsoft h? đi?u hành (nơi m?t x có ngh?a r?ng các c?u h?nh đư?c h? tr?, m?t tr?ng có ngh?a r?ng các c?u h?nh không ph?i là ?ng h?, và N/A có ngh?a r?ng các c?u h?nh không ph?i là áp d?ng).

Exchange version   | Install on      | Use in a Windows  | Install on     | Use in a      |  
           | Windows 2000 Server | 2000 domain     | Windows Server 2003 | Windows Server 2003 | 
           |            | controller     |           | domain controller  | 
           |            | environment     |           | environment     |
======================|=======================|======================|======================|======================|
Versions of Exchange | X           | X          |           |           | 
2000 equal to or   |            |           |           |           |
earlier than SP1   |            |           |           |           |
----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
Exchange 2000     | X           | X          |           | X*          | 
Service Pack 2 (SP2) |            |           |           |           |
----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
Versions of Exchange | X           | X          |           | X          | 
2000 equal to or   |            |           |           |           |
later than Service  |            |           |           |           |
Pack 3 (SP3)     |            |           |           |           |
----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
The Administrator   | X           | X          |           |           | 
program only, from  |            |           |           |           |
versions of Exchange |            |           |           |           |
2000 equal to or   |            |           |           |           |
earlier than SP1   |            |           |           |           |
----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
The Administrator   | X           | X          |           | X*          |
program only, from  |            |           |           |           |
Exchange 2000 SP2   |            |           |           |           |
----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
The Administrator   | X           | X          |           | X*          |
program only, from  |            |           |           |           | 
versions of Exchange |            |           |           |           |
2000 equal to or   |            |           |           |           |
later than SP3    |            |           |           |           |
----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
Microsoft Exchange  | X           | X          | X          | X          |
Server 2003      |            |           |           |           |
----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
The Administrator   | X           | X          | X          | X          |
program only, from  |            |           |           |           |
Exchange       |            |           |           |           |
2003         |            |           |           |           |
* Có th? đ?i h?i m?t s?a ch?a cho b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 h? tr?.

Exchange Server 2003 là phiên b?n đ?u tiên c?a trao đ?i mà đư?c h? tr? trên máy tính ch?y Windows Server 2003. B?n có th? cài đ?t các theo các phiên b?n c?a Exchange 2000 trên m?t máy tính đang ch?y Windows 2000 Máy ch? trong m?t môi trư?ng Windows Server 2003 Active Directory h?n h?p:
 • Exchange 2000 SP3 (khuy?n cáo)
 • Exchange 2000 SP2 v?i m?i nh?t c?a Microsoft Exchange 2000 H? ph?c v? post-Service Pack 2 hotfix rollup gói (319743)
B?n c?ng có th? ch?y các phiên b?n c?a Exchange 2000 trong m?t môi trư?ng hoàn toàn d?a trên Windows Server 2003 Active Directory.

Phiên b?n Exchange 2000 c?a các k?t n?i thư m?c ho?t đ?ng không đư?c h? tr? trên Windows Server 2003. Tuy nhiên, phiên b?n Exchange 2000 c?a các k?t n?i thư m?c ho?t đ?ng đư?c h? tr? trong m?t môi trư?ng đi?u khi?n ch? đ? h?n h?p tên mi?n mà đi?u khi?n vùng đang ch?y Windows Server 2003.
B?n có th? ngăn ng?a thu?c tính đ?c sai trong khi nâng c?p b?n làm theo các bư?c mà liên quan đ?n trao đ?i 2000 trong bài vi?t sau đây trư?c khi b?n gi?i thi?u đi?u khi?n mi?n đ?u tiên c?a Windows Server 2003.Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? ngăn ch?n thu?c tính đ?c sai, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
325379Làm th? nào đ? nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 lên Windows Server 2003


Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Exchange 2000 Trao đ?i h? th?ng qu?n l? trên m?t máy tính đang ch?y Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
815529XADM: B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t Exchange h? th?ng qu?n l? trên m?t c?a s? XP trên máy tính

Thu?c tính

ID c?a bài: 321648 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB321648 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:321648

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com