B?n nh?n đư?c thông báo l?i và liên t?c đư?c nh?c nh? cho ?y nhi?m mi?n Windows NT c?a b?n trong Outlook 2000, Outlook 2002, và Outlook 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 321652 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n kh?i đ?ng Microsoft Outlook, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
Thông tin đăng nh?p c?a b?n đ? không chính xác. Ki?m tra c?a b?n tên ngư?i dùng và vùng, sau đó g? l?i m?t kh?u. N?u tài kho?n c?a b?n là m?i ho?c n?u qu?n tr? đ? yêu c?u m?t m?t kh?u thay đ?i b?n c?n ph?i b?m thay đ?i m?t kh?u sau đó đăng nh?p v?i m?t kh?u m?i c?a b?n.
- hay -
?y nhi?m đăng nh?p đư?c cung c?p đ? không chính xác. Đ?m b?o r?ng tên ngư?i dùng và tên mi?n c?a b?n là chính xác, sau đó nh?p c?a b?n m?t kh?u m?t l?n n?a.
Khi b?n b?t đ?u Outlook đ?i v?i Microsoft Exchange c?a b?n Máy ch? h?p thư, b?n nh?n đư?c m?t nh?c cho ?y nhi?m mi?n Windows c?a b?n nhi?u l?n. Sau khi b?n nh?n đư?c nhi?u l?i nh?c, b?n cu?i cùng đ? đ?t đư?c quy?n truy c?p vào h? ph?c v?. Tuy nhiên, b?n có th? nh?n đư?c nhi?u l?i nh?c trong phiên.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra v? các s? đăng k? h? th?ng có th? thi?u m?t ho?c nhi?u giá tr? trong ky sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
Các giá tr? sau đây là các giá tr? c?t l?i c?n thi?t dành cho Windows XP ho?c Windows 2000:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
TênLo?iD? li?u
(M?c đ?nh)REG_SZ(giá tr? không thi?t l?p)
ncacn_http REG_SZRpcrt4.dll
ncacn_ip_tcpREG_SZRpcrt4.dll
ncacn_npREG_SZRpcrt4.dll
ncacn_nb_tcpREG_SZRpcrt4.dll
ncadg_ip_udpREG_SZRpcrt4.dll

Các giá tr? sau đây là các giá tr? c?t l?i c?n thi?t cho Windows 98:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
TênLo?iD? li?u
(M?c đ?nh)REG_SZ(giá tr? không thi?t l?p)
ncacn_np REG_SZRpcltc1.dll
ncalrpcREG_SZ
ncadg_ip_udpREG_SZRpcltc3.dll
ncacn_httpREG_SZRpcltccm.dll

Sau c?a h? th?ng giao th?c ràng bu?c đ?, b?n nh?n đư?c m?t d?u nh?c cho thông tin đăng nh?p trên m?i giá tr? m?t tích cho đ?n khi m?t giá tr? phù h?p v?i các ti?p theo giao th?c ràng bu?c đ? đư?c đ?t t?i.

GI?I PHÁP

S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? gi?i quy?t các hành vi này.

Phương pháp 1

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Chuy?n nh?p m?t khóa s? đăng k? h?p l? t? máy tính đang làm vi?c m?t cách chính xác. Đ? th?c hi?n vi?c này:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
 3. B?m vào các ClientProtocols baám giö? phím.
 4. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Xu?t kh?u.
 5. Lưu t?p tin v?i m?t reg ho?c m?t ph?n m? r?ng .txt trong s? ki?n này b?n c?n ph?i g?i t?p tin b?ng cách s? d?ng Outlook. B?n ph?i lưu và đ?i tên các đính kèm vào m?t ph?n m? r?ng c?a reg nh?p kh?u chính.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.
 7. Đ?i tên t?p b?n ch? xu?t kh?u t? .txt t?p ph?n m? r?ng c?a m?t gia h?n reg, và sau đó sao chép nó vào m?t thư m?c trên máy tính c?a b?n.
 8. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 9. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
 10. Ch?n thư m?c ClientProtocols, h?y nh?p vào Tệp, sau đó b?m Nh?p kh?u.
 11. Ch?n t?p tin reg mà b?n đ? lưu, và sau đó nh?p vào M?.
 12. Thoát kh?i Registry Editor.
 13. Thoát kh?i và sau đó kh?i đ?ng l?i Outlook 2002.

Phương pháp 2

S? d?ng Registry Editor đ? t? t?o ra các giá tr? b? thi?u. Đ? làm Đi?u này:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
 3. Nh?p vào Ch?nh s?a, b?m M?i, sau đó b?m Giá trị Chuỗi.
 4. Ch?nh s?a giá tr? chu?i m?i v?i tên và d? li?u thông tin trong b?ng trong ph?n "Gây ra" đi?u này bài vi?t.
 5. L?p l?i các bư?c 3 và 4 cho m?i giá tr? b? thi?u.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.

Thu?c tính

ID c?a bài: 321652 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
T? khóa: 
kbregistry kbpermissions kberrmsg kbprb kbmt KB321652 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:321652

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com