Làm th? nào đ?: Ng?t k?t n?i m?t phiên làm vi?c b?ng cách s? d?ng l?nh TSDISCON trong d?ch v? đ?u cu?i Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 321705 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? ng?t k?t n?i m?t phiên d?ch v? đ?u cu?i b?ng cách s? d?ng các tsdiscon l?nh d?ch v? đ?u cu?i Windows 2000.

B?n có th? s? d?ng các tsdiscon l?nh ng?t k?t n?i m?t phiên làm vi?c ho?t đ?ng d?ch v? đ?u cu?i. Phiên giao d?ch v?n c?n g?n li?n v?i các máy ch? d?ch v? đ?u cu?i trong t?nh tr?ng b? ng?t k?t n?i. Các chương tr?nh đang b? dùng ti?p t?c ch?y. Khi b?n tái k?t n?i đ?n máy ch? d?ch v? đ?u cu?i, b?n có th? k?t n?i l?i b?ng cách s? d?ng cùng m?t phiên mà t? đó b?n ng?t k?t n?i. B?n có th? quay tr? l?i làm vi?c mà không có b?t k? m?t mát d? li?u trong các chương tr?nh đang ch?y khi b?n ng?t k?t n?i.

Mô t? TSDISCON l?nh

Các tsdiscon ch? huy s? d?ng cú pháp sau:
tsdiscon SessionID | SessionName [/ máy ch?:Tên máy chủ] / v
Các tham s? đư?c s? d?ng b?i các tsdiscon l?nh là:
 • SessionID: S? d?ng tham s? này đ? xác đ?nh các ID phiên làm vi?c mà b?n mu?n ng?t k?t n?i. Đ? xác đ?nh các ID phiên làm vi?c mà b?n mu?n ng?t k?t n?i, s? d?ng các Phiên làm vi?c truy v?n b? ch? huy.
 • SessionName: S? d?ng tham s? này đ? ch? tên c?a phiên h?p b?n mu?n ng?t k?t n?i. Đ? xác đ?nh tên c?a phiên h?p b?n mu?n ng?t k?t n?i, s? d?ng các Phiên làm vi?c truy v?n b? ch? huy.
 • /Server:Tên máy chủ: Dùng tham s? này đ? xác đ?nh máy ch? d?ch v? đ?u cu?i mà máy ch? phiên giao d?ch mà b?n mu?n ng?t k?t n?i. N?u b?n b? qua các tham s? này, các máy ch? d?ch v? đ?u cu?i hi?n t?i đư?c ch? đ?nh.
 • / v: S? d?ng tham s? này đ? hi?n th? thông tin v? các hành đ?ng đang đư?c th?c hi?n.
LƯU ?: B?n có th? ng?t k?t n?i phiên làm vi?c c?a riêng b?n, nhưng n?u b?n mu?n ng?t k?t n?i phiên làm vi?c c?a ngư?i dùng khác, b?n ph?i có toàn quy?n ki?m soát quy?n truy c?p. B?n không th? ng?t k?t n?i phiên giao di?n đi?u khi?n.

Làm th? nào đ? ng?t k?t n?i m?t phiên d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i

Đây là m?t ví d? v? cách s? d?ng các tsdiscon l?nh ng?t k?t n?i m?t phiên làm vi?c trên máy ch? d?ch v? đ?u cu?i hi?n t?i:
 1. Trong m?t phiên d?ch v? đ?u cu?i, nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
 3. Xác đ?nh tên ho?c ID c?a phiên h?p b?n mu?n ng?t k?t n?i. Đ? làm đi?u này, h?y g? Phiên làm vi?c truy v?n, sau đó nh?n ENTER. B?n th?y m?t danh sách các thông tin v? các bu?i trên máy ch? d?ch v? đ?u cu?i hi?n t?i. Danh sách có th? tương t? như:
  SESSIONNAME  USERNAME    ID   STATE  TYPE  DEVICE
   console   administrator    0  active  wdcon  
   rdp-tcp           65536  listen  rdpwd
  >rdp-tcp#1  user1        1  active  rdpwd
   rdp-tcp#2  user1        2  active  rdpwd
   rdp-tcp#3  user2        3  active  rdpwd
   rdp-tcp#4  user3        4  disc   rdpwd 
   rdp-tcp#5  user1        5  disc   rdpwd
                   6  idle
                   7 idle
  						
  Lưu ? r?ng trong ví d? này, tên phiên hi?n th?i là rdp-tcp # 1, các ID phiên là 1, và nó thu?c s? h?u c?a user1.

 4. Đ? ng?t k?t n?i phiên làm vi?c hi?n t?i, g? d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  tsdiscon
 5. Đ? ng?t k?t n?i phiên làm vi?c 2 b?ng cách s? d?ng các ID phiên làm vi?c, và hi?n th? thông tin v? ho?t đ?ng ng?t k?t n?i, g? d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  tsdiscon 2/v
  B?n th?y d?ng sau và k? h?p th? 2 là ngưng k?t n?i:
  Ng?t k?t n?i sessionID2 t? sessionname rdp-tcp # 2
 6. Đ? ng?t k?t n?i phiên làm vi?c 5 b?ng cách s? d?ng tên phiên, g? d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  tsdiscon rdp-tcp # 5

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? các tsdisconPhiên làm vi?c truy v?n l?nh, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i l?nh tham kh?o
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? k?t n?i v?i m?t d?ch v? đ?u cu?i phiên b?ng cách s? d?ng l?nh TSCON, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
321703 Làm th? nào đ?: K?t n?i t?i phiên làm vi?c khác b?ng cách s? d?ng l?nh TSCON trong d?ch v? đ?u cu?i Windows 2000
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? d?ch v? đ?u cu?i Windows 2000, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Windows 2000 Server tài li?u hư?ng d?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 321705 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB321705 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:321705

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com