Cách sử dụng Công cụ Chẩn đoán Mạng (Netdiag.exe) trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 321708 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng công c? ch?n đoán m?ng (Netdiag.exe) trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows 2000. Netdiag.exe là m?t công c? d?ng l?nh có th? s? d?ng đ? ki?m tra k?t n?i m?ng c?a máy tính. Netdiag.exe th?c hi?n m?t lo?t các xét nghi?m đ? xác đ?nh nhà nư?c và ch?c năng c?a máy tính khách hàng m?ng c?a b?n. B?n có th? s? d?ng các k?t qu? c?a nh?ng th? nghi?m này, và thông tin tr?ng thái c?a m?ng đư?c cung c?p b?i Netdiag.exe, đ? cô l?p m?ng và k?t n?i các v?n đ? trên Windows 2000 d?a trên máy tr?m ho?c máy ch? c?a b?n.

Netdiag.exe đư?c bao g?m v?i công c? h? tr? Microsoft Windows 2000. Đ? cài đ?t công c? h? tr? Windows 2000, b?n ph?i ch?y Setup.exe t? thư m?c Support\Tools trên Windows 2000 CD-ROM. Đ? t?i v? Netdiag.exe, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/kB/927229
Chú ý Trư?c khi b?n s? d?ng Netdiag.exe đ? ki?m tra k?t n?i m?ng c?a máy tính, TCP/IP ph?i b? ràng bu?c vào m?t ho?c nhi?u m?ng adaptor.

T?ng quan v? Netdiag.exe

Netdiag.exe s? d?ng cú pháp sau:
netdiag [/q] [/ v] [/ l] [/ g? l?i] [/ d:domain_name] [/fix] [/dcaccountenum] [/ th? nghi?m:test_name] [/ b? qua:test_name]
B?n có th? s? d?ng các thông s? sau đây v?i Netdiag.exe:
 • /q: S? d?ng tham s? này đ? xác đ?nh đ?u ra yên t?nh và hi?n th? các l?i ch?.
 • / v: S? d?ng tham s? này đ? ch?y Netdiag.exe trong ch? đ? ti?t và hi?n th? thông tin v? các hành đ?ng đư?c th?c hi?n.
 • / l: S? d?ng tham s? này đ? vi?t đ?u ra vào t?p tin Netdiag.log. Các t?p tin Netdiag.log đư?c t?o ra trong cùng m?t c?p trong đó b?n ch?y Netdiag.exe.
 • /Debug: S? d?ng tham s? này đ? ch?y Netdiag.exe trong ch? đ? g? l?i. Tham s? này ch? đ?nh m?t s?n lư?ng hơn ti?t hơn khi b?n s? d?ng các / v tham s?.
 • /d:domain_name: S? d?ng tham s? này đ? đ?nh v? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n trong tên mi?n ch? đ?nh.
 • /Fix: S? d?ng tham s? này chính xác các v?n đ? v?i h? th?ng tên mi?n (DNS), các xét nghi?m đi?u khi?n tên mi?n và các v?n đ? khác, ch?ng h?n như sau:
  • Ki?m tra DNS
   N?u máy tính là đi?u khi?n vùng, Netdiag.exe đ? ki?m ch?ng t?t c? các m?c nh?p DNS trong t?p tin Netlogon.dns đ? xác đ?nh cho dù h? là chính xác. Ngoài ra, Netdiag.exe C?p nh?t các m?c thích h?p n?u có m?t v?n đ?.
  • Các xét nghi?m đi?u khi?n tên mi?n
   N?u tên mi?n GUID là cache trong m?t máy tính đ?a phương mà là trên vùng chính c?a b?n là khác nhau t? vùng GUID đư?c lưu trong b? ki?m soát mi?n, Netdiag.exe s? c? g?ng C?p Nh?t tên mi?n GUID đư?c lưu tr? trên máy tính đ?a phương.
 • /dcaccountenum: S? d?ng tham s? này li?t kê các tài kho?n máy tính c?a b? đi?u khi?n tên mi?n.
 • /Test:test_name: S? d?ng tham s? này đ? xác đ?nh các bài ki?m tra ho?c th? nghi?m mà b?n mu?n ch?y, nơi test_name có th? là b?t k? m?t trong các giá tr? sau:
  Autonet: Ki?m tra đ?a ch? t? đ?ng tư nhân IP Addressing (APIPA)
  Bindings: Th? nghi?m bindings
  Tr?nh duy?t: Bài ki?m tra Redir và tr?nh duy?t
  DcList: Ki?m tra danh sách đi?u khi?n tên mi?n
  DefGw: Th? nghi?m default gateway
  DNS: D?ch v? tên tên mi?n (DNS) th? nghi?m
  DsGetDc: Th? nghi?m phát hi?n đi?u khi?n tên mi?n
  IpConfig: Ki?m tra c?u h?nh IP đ?a ch?
  IpLoopBk: IP đ?a ch? loopback ping test
  IPSec: Ki?m tra an ninh b?o m?t (IPSec) Internet Protocol
  IPX: Internetwork gói Exchange (IPX) th? nghi?m
  Kerberos: Th? nghi?m Kerberos
  LDAP: Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) th? nghi?m
  Thành viên: Th? nghi?m thành viên tên mi?n
  Modem: Th? nghi?m ch?n đoán modem
  NbtNm: NetBIOS trên TCP/IP (NetBT) tên th? nghi?m
  NDIS: Ki?m tra truy v?n Netcard
  NetBTTransports: Th? nghi?m máy bay v?n t?i NetBT
  Netstat: Ki?m tra thông tin Netstat
  NetWare: Th? nghi?m NetWare
  Tuy?n đư?ng: Đ?nh tuy?n b?ng ki?m tra
  Tin tư?ng: Tin tư?ng bài ki?m tra m?i quan h?
  WAN: Ki?m tra c?u h?nh m?ng c?c b? (WAN) r?ng
  ĐO?T GI?I: Th? nghi?m d?ch v? Windows Internet đ?t tên d?ch v? (th?ng)
  Winsock: Th? nghi?m Winsock

  Đ? ch? r? hai ho?c nhi?u các xét nghi?m, tách m?i /Test:test_name kho?n m?c v?i m?t không gian. Lưu ? r?ng các cu?c th? nghi?m mà b?n không th? b? qua v?n s? ch?y.

 • /skip:test_name: S? d?ng tham s? này đ? xác đ?nh các bài ki?m tra ho?c th? nghi?m mà b?n không mu?n ch?y, nơi test_name có th? là b?t k? m?t trong các bài ki?m tra đư?c li?t kê trư?c đó trong các /Test:test_name danh sách.

  Đ? ch? r? hai ho?c nhi?u các xét nghi?m, tách m?i /skip:test_name kho?n m?c v?i m?t không gian.

Ví d?

 • Đ? ch?y Netdiag.exe trong ch? đ? ti?t, g? d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh và sau đó nh?n ENTER:
  netdiag/v
 • S? d?ng Netdiag.exe đ? hi?n th? thông tin v? b? đi?u khi?n tên mi?n trong tên mi?n c?a b?n, g? d?ng sau đây và sau đó nh?n ENTER:
  netdiag/v/l /test:dsgetdc


  Ghi các thông tin v? b? đi?u khi?n tên mi?n trong tên mi?n c?a b?n đ? các t?p tin Netdiag.log. Netdiag.log t?p tin n?m trong thư m?c trong đó Netdiag.exe ch?y.
 • S? d?ng Netdiag.exe đ? hi?n th? chính sách IPSec hi?n đang ho?t đ?ng, g? d?ng sau đây và sau đó nh?n ENTER:
  netdiag /test:ipsec /debug

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Netdiag.exe, xem t?p W2rksupp.chm. Trong cài đ?t m?c đ?nh công c? h? tr? Windows 2000, W2rksupp.chm n?m trong các Ổ đĩa: \Program Files\Support công c? thư m?c. Trong thư m?c đó, Ổ đĩa là ? đ?a mà Windows 2000 đư?c cài đ?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng Netdiag đ? kh?c ph?c các v?n đ? m?ng và k?t n?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265706DCDiag và NetDiag trong Windows 2000 t?o thu?n l?i cho tên mi?n tham gia và t?o ra các DC
257225 Cơ b?n IPSec g? r?i trong Windows 2000
216899 Phương pháp th?c hành t?t nh?t cho thi?t l?p b? đi?u khi?n tên mi?n Windows 2000
250842 G? r?i v?n đ? ?ng d?ng chính sách nhóm
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t công c? h? tr? Windows 2000, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301423Làm th? nào đ? cài đ?t công c? h? tr? Windows 2000 sang máy tính d?a trên Windows 2000 Server

Thu?c tính

ID c?a bài: 321708 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB321708 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:321708

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com