Làm th? nào đ?: S? d?ng công c? k?t qu? c?a chính sách nhóm trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 321709 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách s? d?ng các nhóm Chính sách k?t qu? công c? (Gpresult.exe) trong Windows 2000.

T?ng quan v? công c? k?t qu? c?a chính sách nhóm

B?n có th? s? d?ng công c? k?t qu? chính sách nhóm đ? hi?n th? thông tin v? làm th? nào ?nh hư?ng đ?n c? hai ngư?i hi?n đang đăng nh?p-ngày dùng chính sách nhóm và các máy tính. Này công c? d?ng l?nh có s?n trong Windows 2000 Resource Kit. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000 Resource Kit công c?. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
927229 Windows 2000 Resource Kit công c? cho các công vi?c hành chính
B?n có th? s? d?ng Gpresult.exe đ? có đư?c các thông tin sau v? c? hai hi?n đang đăng nh?p trên ngư?i dùng và máy tính:
 • Thông tin đi?u hành h? th?ng:
  • Lo?i: Windows 2000 Server, Windows 2000 Professional, ho?c b? đi?u khi?n vùng
  • S? phiên b?n và d?ch v? gói thông tin
  • Cho dù d?ch v? đ?u cu?i đư?c cài đ?t, và n?u như v?y, các ch? đ? b?ng cách s? d?ng
 • Thông tin ngư?i dùng:
  • Tên ngư?i dùng và v? trí trong Active Directory (n?u áp d?ng)
  • Tên mi?n và các lo?i (Windows 2000 ho?c Microsoft Windows» NT)
  • Tên trang web
  • Cho dù ngư?i dùng có th? m?t đ?a phương ho?c chuy?n vùng h? sơ, và v? trí c?a các h? sơ
  • Thành viên nhóm b?o m?t
  • Đ?c quy?n b?o m?t
 • Thông tin máy tính:
  • Tên máy tính và v? trí trong Active Directory (n?u áp d?ng)
  • Tên mi?n và các lo?i (Windows 2000 ho?c Windows NT)
  • Tên trang web
 • Nhóm chính sách thông tin:
  • Th?i gian qua chính sách nhóm đ? đư?c áp d?ng và các đi?u khi?n vùng áp d?ng thi?t đ?t chính sách nhóm cho ngư?i dùng và các máy tính
  • Danh sách c?a t?t c? các áp d?ng đ?i tư?ng chính sách nhóm (GPOs), và chi ti?t c?a h?, trong đó có m?t b?n tóm t?t c?a các ph?n m? r?ng m?i GPO ch?a
  • Thi?t đ?t đăng k? đư?c áp d?ng và các thông tin chi ti?t
  • C?p đư?c chuy?n hư?ng và c?a h? thông tin chi ti?t
  • Thông tin h?n ng?ch đ?a
  • Thi?t đ?t b?o m?t giao th?c Internet (IP)
  • K?ch b?n

Cú pháp Gpresult.exe

Gpresult.exe s? d?ng cú pháp sau:
gpresult [/ v] [/ s] [/ c /] [/u]
B?n có th? s? d?ng các thông s? sau đây v?i Gpresult.exe:
 • / v: S? d?ng tham s? này đ? ch?y Gpresult.exe trong ch? đ? ti?t. Khi b?n s? d?ng tham s? này, các thông tin sau s? đư?c hi?n th? (trong b? sung đ? các thông tin đó thư?ng đư?c hi?n th?):
  • Danh sách các đ?c quy?n b?o m?t c?a ngư?i dùng
  • GPO chi ti?t bao g?m m? đ?nh danh duy nh?t toàn c?u (GUID), tên thân thi?n, phiên b?n và m? ngu?n
  • Chi ti?t cho các ph?n m? r?ng chính sách nhóm sau đây:
   • Hành chính m?u (d?a trên đăng k? sách cài đ?t)
   • ?ng d?ng qu?n l?
   • H?n ng?ch đ?a
   • Đ?i hư?ng c?p
   • IP Security
   • K?ch b?n
 • / s: S? d?ng tham s? này đ? ch?y Gpresult.exe trong super-verbose ch? đ?. Khi b?n s? d?ng tham s? này, các thông tin sau đây đư?c hi?n th? (trong b? sung cho các thông tin mà thư?ng đư?c hi?n th?):
  • Giá tr? nh? phân c?a các thi?t đ?t đăng k? nh? phân (khi áp d?ng)
  • M?t danh sách chi ti?t c?a các chương tr?nh đư?c hi?n th? trong công c? thêm/b?t chương tr?nh trong Control Panel
  • Các nhóm chính sách Container (GPC) và chính sách nhóm M?u (GPT) Phiên b?n s? lư?ng GPO
 • /c installer.bat/c: S? d?ng tham s? này đ? hi?n th? thông tin v? máy tính thi?t đ?t ch?.
 • /u: S? d?ng tham s? này đ? hi?n th? thông tin v? thi?t l?p ngư?i dùng ch?.

Ví d?

 • Đ? ch?y Gpresult.exe trong ch? đ? ti?t, h?y g? như sau đư?ng dây t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  gpresult/v
 • Đ? ch?y Gpresult.exe trong ch? đ? super-verbose và tr?c ti?p các đ?u ra vào m?t t?p tin tên Gp.txt trong thư m?c C:\Reports, g? d?ng sau đây t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  gpresult/s > c:\reports\gp.txt
 • Đ? hi?n th? thông tin v? thi?t l?p ngư?i dùng ch?, g? các sau d?ng t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  gpresult /u
 • Đ? hi?n th? thông tin v? máy tính cài đ?t ch?, g? d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  gpresult /c installer.bat/c

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Gpresult.exe, g? gpresult /? t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows 2000 Resource Kit, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/Default.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chính sách nhóm, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://Download.Microsoft.com/Download/5/2/f/52f3dbd6-2864-4d97-8792-276544ad6426/grouppolwp.doc

Thu?c tính

ID c?a bài: 321709 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB321709 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:321709

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com