Làm th? nào đ?: Cài đ?t d?ch v? Microsoft Windows cho UNIX 3.0 trên Microsoft Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 321712 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách cài đ?t D?ch v? Microsoft Windows cho UNIX (SFU) 3.0 trên m?t Microsoft Windows 2000 d?a trên máy tính.

T?ng quan v? các d?ch v? Windows cho UNIX 3,0

D?ch v? Windows cho UNIX 3,0 cung c?p m?t ph?m vi r?ng c?a kh? năng k?t n?i công c? và tính năng kh? năng tương tác đ? giúp b?n:
 • Tích h?p m?t m?ng lư?i h?n h?p đư?c t?o thành t? Microsoft Windows và UNIX d?a trên máy tính.
 • Chia s? tài nguyên m?ng trong s? các máy tính này.
D?ch v? Windows cho UNIX 3,0 bao g?m các thành ph?n cho t?p tin chia s?, truy c?p t? xa và hành chính, m?t kh?u đ?ng b? hóa, ph? bi?n thư m?c qu?n l?, m?t t?p chung các ti?n ích và m?t tr?nh bao.

LƯU ?: M?c dù bài vi?t này t?p trung ch? y?u vào cách cài đ?t D?ch v? Windows cho UNIX 3,0 trên Windows 2000, Windows Services cho UNIX 3,0 là c?ng đư?c h? tr? trên:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows NT 4.0 Server Service Pack 6a ho?c sau này
 • Microsoft Windows NT 4.0 gói d?ch v? máy tr?m 6a ho?c sau này
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional
D?ch v? Windows cho UNIX 3,0 bao g?m thành ph?n:
 • Các ti?n ích: Ti?n ích UNIX ph? bi?n
  • Cơ s? ti?n ích: h? th?ng ph? Interix, cung c?p m?t môi m?nh m?, đ?y đ? tính năng trư?ng UNIX ch?y như là m?t h? th?ng ph? riêng bi?t trên máy tính Windows. Bao g?m c và Korn v?, c?ng v?i hơn 350 ti?n ích mà ch?y trên các h? th?ng ph? Interix. Thành ph?n này c?ng cung c?p Windows trên ngư?i qu?n tr? ti?n ích và UNIX ki?u l?nh, các d?ch v? d?a trên Windows Cron đó đư?c s? d?ng đ? lên l?ch tác v? này, và Windows trên Telnet client. Khi b?n cài đ?t các ti?n ích cơ b?n, h? th?ng con Interix c?ng đư?c l?p đ?t.
  • UNIX perl: làm cho nó có th? cho perl script đ? ch?y trên h? th?ng con Interix. Khi b?n cài đ?t UNIX perl, các ti?n ích cơ b?n c?ng đư?c l?p đ?t.
 • Interix GNU thành ph?n: Interix ti?n ích và ph?n m?m Phát tri?n công c? Kit (SDK) đư?c phân ph?i theo các đi?u kho?n c?a GNU Gi?y phép công c?ng GNU (GPL).
  • Ti?n ích Interix GNU: b? sung các ti?n ích cơ b?n. Khi b?n cài đ?t ti?n ích c?a GNU, các ti?n ích cơ b?n c?ng đư?c cài đ?t.
  • Interix GNU SDK: Ph?n m?m phát tri?n công c? kit (SDK) mà b? sung Interix SDK. Khi b?n cài đ?t các công c? GNU SDK, GNU Ti?n ích và Interix SDK c?ng đư?c l?p đ?t.
 • M?ng lư?i các thành ph?n t?p tin h? th?ng (NFS): h? tr? t?p tin và Directory kh? năng tương tác gi?a các h? th?ng Windows và UNIX.
  • H? ph?c v? cho NFS: làm cho nó có th? cho m?t c?a s? 2000 d?a trên máy tính đ? ho?t đ?ng như máy ph?c v? NFS. Xu?t chuy?n thư m?c Windows như NFS h? th?ng t?p tin, làm cho nó có th? cho khách hàng d?a trên UNIX NFS s? d?ng chúng.
  • C?a ng? cho NFS: làm cho nó có th? cho m?t Windows 2000 Máy ch? d?a trên máy tính đ? ho?t đ?ng như là m?t c?a ng? NFS. Chia s? thư m?c có xu?t chuy?n b?i các máy ch? UNIX NFS như c?a s? c?p chia s?, do đó, có th? ngư?i dùng Windows s? d?ng chúng mà không cài đ?t ph?n m?m máy NFS.
  • Khách hàng cho NFS: làm cho nó có th? cho các máy tính Windows s? d?ng t?p tin trên máy ch? UNIX d?a trên NFS.

   LƯU ?: B?n không th? cài đ?t c?ng n?i cho NFS và khách hàng cho NFS trên các cùng m?t máy tính.
 • H? ph?c v? cho NIS: làm cho nó có th? cho m?t tên mi?n Windows 2000 b? đi?u khi?n đ? ho?t đ?ng như m?t máy ch? d?ch v? thông tin m?ng (NIS), tích h?p NIS tên mi?n v?i Active Directory. Đi?u này làm cho nó có th? qu?n l? Windows và NIS tên mi?n v?i nhau.
 • Đ?ng b? hóa m?t kh?u: Cung c?p hai cách t? đ?ng đ?ng b? hóa các m?t kh?u gi?a Windows và UNIX d?a trên máy tính. M?t kh?u đ?ng b? hóa giúp b?n d? dàng cho ngư?i s? d?ng đ? duy tr? m?t m?t kh?u cho Windows tên mi?n và các h? th?ng UNIX, đ?ng b? hóa chúng khi m?t trong s? h? thay đ?i.
 • Kh? năng k?t n?i t? xa các thành ph?n: ngư?i dùng có th? k?t n?i và s? d?ng máy tính t? xa.
  • H? ph?c v? telnet: Ngư?i dùng t? xa có th? k?t n?i t?i h? ph?c v? b?ng cách s? d?ng b?t k? ph?n m?m máy khách Telnet.
  • D?ch v? Windows Remote Shell: l?nh t? t? xa máy vi tính có th? ch?y trên máy ch?.
 • Công c? xác th?c cho NFS: làm cho nó có th? cho NFS các thành ph?n đ? xác th?c ngư?i dùng.
  • L?p b?n đ? tên ngư?i dùng: Associates ngư?i dùng Windows và UNIX tên, mà làm cho nó có th? cho ngư?i dùng đ? có đư?c quy?n truy c?p vào t?p tin thông qua Interix ho?c k?t n?i v?i ngu?n l?c NFS mà không c?n ph?i đăng nh?p vào Windows và UNIX máy tính m?t cách riêng bi?t.
  • Máy ch? cho xác th?c NFS: làm vi?c v?i tên ngư?i dùng L?p b?n đ? và máy ch? cho NFS đ? cung c?p cho ngư?i dùng UNIX minh b?ch truy c?p vào các t?p tin mà đư?c chia s? trên máy ch? cho NFS. Máy ch? cho NFS xác th?c ph?i đư?c cài đ?t trên t?t c? các b? đi?u khi?n vùng, ho?c trên máy tính đó ch?y máy ch? cho NFS.
  • H? ph?c v? cho PCNFS: tương t? như m?t PCNFS daemon (PCNFSD) ch?y trên m?t máy ch? UNIX.
 • Interix SDK: M?t ph?n m?m b? phát tri?n (SDK) mà làm cho nó d? dàng đ? t?o các chương tr?nh ch?y trên các h? th?ng ph? Interix. Khi b?n cài đ?t thành ph?n này, các ti?n ích cơ b?n c?ng đư?c l?p đ?t.
 • ActiveState ActivePerl 5,6: Làm cho nó có th? cho Windows trên Perl Script đ? ch?y trên máy ch?.

Windows d?ch v? cho UNIX 3.0 yêu c?u

Đ?i v?i m?t danh sách các yêu c?u h? th?ng cho các d?ch v? Windows cho UNIX 3.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb463204.aspx

Làm th? nào đ? cài đ?t d?ch v? Windows cho UNIX 3,0

 1. Chèn các d?ch v? Windows cho UNIX CD-ROM vào các ? đ?a CD-ROM hay DVD-ROM c?a máy tính.
 2. Trên các "Welcome to d?ch v? Windows cho UNIX Setup Trang thu?t s?", nh?p vào Ti?p theo.
 3. G? tên c?a b?n và t? ch?c trong các Tên ngư?i dùngT? ch?c h?p, h?y g? khóa s?n ph?m trong h?p thích h?p, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào Tôi ch?p nh?n các th?a thu?n sau khi b?n đ?c th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng cu?i (EULA), và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Thực hiện một trong những việc sau:

  Th?c hi?n m?t cài đ?t tiêu chu?n

  1. N?u b?n mu?n cài đ?t m?c đ?nh c?a các thành ph?n v? trí cài đ?t m?c đ?nh (c:\SFU), nh?p vào B?n cài đ?t chu?n, sau đó b?m Ti?p theo.
  2. Trên trang "cài đ?t b?o m?t", ch? ra cho dù b?n mu?n b?t setuid hành vi cho các chương tr?nh Interix, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

   LƯU ?: B?t tùy ch?n này có ? ngh?a an ninh. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem ph?n "Cho phép setuid hành vi cho các chương tr?nh Interix" c?a Install.htm t?p tin n?m trong thư m?c g?c c?a các d?ch v? Windows cho UNIX 3,0 CD-ROM.
  3. Trên trang "Ngư?i s? d?ng tên Mapping", g? vào tên c?a các Ngư?i s? d?ng máy ch? tên l?p b?n đ? ho?c đ? l?i h?p này tr?ng c?u (b?n có th? h?nh tên c?a h? ph?c v? sau khi cài đ?t xong), sau đó b?m Ti?p theo.

  Th?c hi?n m?t cài đ?t tu? ch?nh

  1. N?u b?n mu?n ch? đ?nh các thành ph?n mà b?n mu?n cài đ?t ho?c ch? đ?nh m?t v? trí khác nhau cài đ?t, b?m Tu? ch?nh cài đ?t, sau đó b?m Ti?p theo.
  2. Trong các Thành phần h?p, ch? ra các thành ph?n mà b?n mu?n cài đ?t. Làm như v?y, Nh?p vào các + (d?u c?ng) bên c?nh đ? các thành ph?n b?n mu?n m? r?ng nó, b?m m?i tên xu?ng bên c?nh s? mà b?n mu?n, và sau đó b?m các cài đ?t tùy ch?n b?n mu?n. Nh?p vào Ti?p theo.

   Các trang c?a tr?nh wizard đư?c hi?n th? ti?p theo ph? thu?c trên s? mà b?n đ? ch?n đ? cài đ?t. Làm theo các hư?ng d?n trên các các trang c?a tr?nh wizard đư?c hi?n th? đ? cài đ?t d?ch v? Windows cho UNIX 3.0.
  3. N?u b?n đ? ch?n đ? cài đ?t các GNU Kit phát tri?n ph?n m?m (SDK), "Interix GNU SDK" trang đư?c hi?n th?. Nh?p vào Ti?p theo.
  4. N?u b?n đ? ch?n đ? cài đ?t ho?t đ?ng ti?u bang Perl, các "Gi?y phép Perl ActiveState và h? tr? thông tin" trang đư?c hi?n th?. Nh?p vào Tôi ch?p nh?n các th?a thu?n sau khi b?n đ?c Perl bang ho?t đ?ng EULA, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  5. Trên trang "cài đ?t b?o m?t", ch? ra cho dù b?n mu?n b?t setuid hành vi cho các chương tr?nh Interix, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

   LƯU ?: B?t tùy ch?n này có ? ngh?a an ninh. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem ph?n "Cho phép setuid hành vi cho các chương tr?nh Interix" c?a Install.htm t?p tin n?m trong thư m?c g?c c?a các d?ch v? Windows cho UNIX 3,0 CD-ROM.
  6. N?u "Ngư?i dùng tên Mapping" trang đư?c hi?n th?, g? các tên c?a d?ch v? l?p b?n đ? tên c?a ngư?i s? d?ng máy ch? ho?c đ? l?i h?p này tr?ng c?u (b?n có th? h?nh tên máy ch? b?ng cách s? d?ng d?ch v? Microsoft Windows cho qu?n tr? UNIX sau khi cài đ?t xong), sau đó b?m Ti?p theo.
  7. Trên trang "Cài đ?t v? trí", ch? ra các cài đ?t v? trí mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

   LƯU ?: Đư?ng d?n mà b?n ch? đ?nh có th? ch?a ch? ch? s? nhân v?t và các k? t? g?ch dư?i "_".
 6. Nh?p vào K?t thúc trên các "hoàn t?t các d?ch v? Microsoft Windows cho UNIX Setup Trang thu?t s?".
 7. Trư?c khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính (n?u c?n thi?t), thay đ?i các lo?i kh?i đ?ng c?a m?i d?ch v? đư?c t?t b?i d?ch v? Windows cho UNIX Thi?t l?p t? đ?ng. Đ? th?c hi?n:LƯU ?: Đ? b?t trên m?t d?ch v? Interix (tr?nh n?n), h?y ch?nh s?a /etc/inted.conf t?p tin.

  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
  2. B?m đúp Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t D?ch v?.
  3. Trong ngăn bên ph?i, b?m chu?t ph?i vào các d?ch v? mà b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  4. B?m vào các T?ng quát tab.
  5. Dư?i Lo?i kh?i đ?ng, b?m T? đ?ng, sau đó b?m Ok.
LƯU ?: B?n c?ng có th? cài đ?t d?ch v? Windows cho UNIX 3,0 t? m?t d?u nh?c l?nh. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem Install.htm t?p tin n?m trong thư m?c g?c c?a các d?ch v? Windows cho Unix 3,0 Đ?A CD-ROM.

Làm th? nào đ? thêm ho?c g? b? Windows d?ch v? cho UNIX thành ph?n 3,0

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Trong các Các chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t danh sách, Nh?p vào D?ch v? Microsoft Windows cho UNIX, sau đó b?m Thay đổi.
 4. Nh?p vào Ti?p theo trên các "Welcome to d?ch v? Microsoft Windows cho UNIX Setup Trang thu?t s?".
 5. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b?, sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Trong các Thành phần h?p, ch? ra các thành ph?n mà b?n mu?n cài đ?t hay lo?i b?. Đ? làm như v?y, b?m vào các + (d?u c?ng) bên c?nh đ? các thành ph?n mà b?n mu?n m? r?ng, h?y nh?p vào m?i tên xu?ng bên c?nh s? mà b?n mu?n, và sau đó Nh?p vào tùy ch?n cài đ?t b?n mu?n. Nh?p vào Ti?p theo.
 7. Tùy thu?c vào các thành ph?n mà b?n đ? ch?n, b? sung các trang thu?t s? có th? đư?c hi?n th? trong đó b?n ph?i ch? đ?nh b? sung tùy ch?n. Theo các ch? d?n trên các trang b? sung c?a tr?nh wizard (n?u h? đư?c hi?n th?), và sau đó nh?p vào K?t thúc trên các "hoàn t?t các d?ch v? Microsoft Windows cho UNIX Setup Trang thu?t s?".

Làm th? nào đ? lo?i b? d?ch v? Windows cho UNIX 3,0

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Trong các Các chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t h?p, Nh?p vào D?ch v? Microsoft Windows cho UNIX, sau đó b?m Gỡ bỏ.
 4. Nh?p vào Có đ? xác nh?n vi?c lo?i b?.

THAM KH?O

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t d?ch v? Windows Unix 3.0, xem Install.htm và Readme.txt các t?p tin đư?c đ?t t?i các thư m?c g?c c?a các d?ch v? Windows cho Unix 3,0 CD-ROM.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các d?ch v? Windows cho UNIX 3.0, xem "gi?i thi?u v? D?ch v? cho UNIX"gi?y tr?ng có s?n t?i trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb742523.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 321712 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster kbnetwork kbsetup kbmt KB321712 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:321712

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com