วิธีการใช้ร่วมกันกับพื้นที่ที่อยู่ของ SMTP ใน Exchange 2000 Server หรือ ใน Exchange Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 321721 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Exchange Server 2003 หรือ Microsoft Exchange 2000 Server เพื่อสนับสนุนกับพื้นที่ที่อยู่ SMTP ที่ใช้ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า 5.5 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่ใช้ร่วมกันแบบธรรมดา Mail Transfer Protocol (SMTP) เนื้อที่ที่ชื่อโดเมน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
258203วิธีการตั้งค่าคอนฟิกการแลกเปลี่ยนที่ใช้ร่วมกันพื้นที่ชื่อโดเมนของ SMTP

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความต้องการทางธุรกิจอาจทำให้คุณใช้ร่วมกันพื้นที่ที่อยู่ SMTP ที่เหมือนกันระหว่างระบบอีเมล์ที่แตกต่างกันสองตัว หรือมากกว่า สำหรับสภาพแวดล้อมมี Exchange Server ซึ่งอาจหมาย ว่า คุณมีการแชร์ SMTP ช่องว่างระหว่าง Exchange Server และระบบอีเมลแบบ UNIX ของที่อยู่ หรือระหว่างสภาพแวดล้อมการแลกเปลี่ยนที่มีการกำหนดค่าใน Active Directory อื่น forests ได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้ใช้ในแต่ละระบบอีเมลที่มีส่วนต่อท้ายโดเมนเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่อีเมล์ของพวกเขา

สำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้ เงื่อนไข "พื้นที่ที่อยู่" และ "โดเมน" จะใช้ interchangeably บทความนี้ถูกเขียนลงจากมุมมองใน Exchange server เป็นเกตเวย์ SMTP เข้ามาจากอินเทอร์เน็ต เมื่อ Exchange ได้รับข้อความ SMTP เข้ามาจากอินเทอร์เน็ต Exchange ก่อนพยายามแก้ไขอยู่อีเมล์ที่จะแสดงอยู่ในเขตข้อมูลผู้รับไปยังวัตถุใน Active Directory ถ้ามีแก้ไขอยู่อีเมล์ไปกล่องจดหมาย Exchange แลกเปลี่ยนได้แก่ข้อความไปยังกล่องจดหมาย ถ้าอยู่อีเมลที่ไม่สามารถแก้ไขไปกล่องจดหมาย Exchange แลกเปลี่ยนได้แก่ข้อความไปยังระบบอีเมล์ที่พื้นที่ว่างที่อยู่ SMTP ใช้ร่วมกัน ระบบอีเมล์รับส่งข้อความไปยังกล่องจดหมายภายในเครื่องนั้น หรือสร้างรายงานการไม่ได้จัดส่ง (NDR) ส่งสถานะ (DSN) ของการแจ้งเตือนข้อความ ระบบอีเมล์ที่พื้นที่ว่างที่อยู่ SMTP ใช้ร่วมกันไม่สามารถส่งต่อไปยังผู้รับที่ยังไม่ได้แก้ไขกลับไปยังเกตเวย์ SMTP ขาเข้าของ Exchange ถ้าคุณตั้งค่าคอนฟิกระบบอีเมล์หลังสุดที่อยู่ในห่วงโซ่การระบบอีเมลของผู้รับที่ยังไม่ได้แก้ไขเพื่อเกตเวย์อีเมลขาเข้าการส่งต่อ คุณจะมีการวนรอบวนที่ข้อความอีเมล์อาจอย่างต่อเนื่องรอบระหว่างเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ส่งข้อความ

วิธีที่ 1: ช่องว่างที่อยู่ SMTP ที่เหมือนกันที่ใช้ร่วมกัน ด้วยระบบอีเมลอื่น

ระบบอีเมล์เดียวเท่านั้นที่สามารถจะมีสิทธิ์สำหรับ SMTP ที่เฉพาะพื้นที่ของที่อยู่ได้ เวียนเมื่อระบบอีเมล์จะมีไม่สิทธิ์สำหรับพื้นที่ที่อยู่ของ SMTP อีเมลต้องกระทั่งถูกส่งไประบบอีเมล์ที่มีสิทธิ์สำหรับพื้นที่ของที่อยู่ SMTP ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเพื่อ ให้แน่ใจว่า รายงานไม่ได้จัดส่งถูกสร้างขึ้นถ้าไม่มีการจัดส่งอีเมล์ไปยังผู้รับ พื้นที่ที่อยู่ของ SMTP ที่สามารถใช้ร่วมกัน ด้วยหมายเลขใด ๆ ของระบบอีเมลอื่น ในการกำหนดค่านี้ แต่ละระบบอีเมลที่ถูกเชื่อมโยงในกลุ่มของระบบอีเมล์ ระบบอีเมล์แรกในสายการส่งข้อความไปยังระบบอีเมล์ที่สอง และอื่น ๆ ลักษณะการทำงานนี้ทำงานต่อไปจนกว่าจะส่งข้อความไป ยังผู้รับ หรือจน กว่าระบบอีเมล์ที่สุดท้ายในกลุ่มสร้างรายงานไม่ได้จัดส่งสำหรับข้อความ

แลกเปลี่ยนต้องมีสิทธิ์สำหรับพื้นที่ที่อยู่ SMTP หลักที่ระบุไว้ในนโยบายผู้รับค่าเริ่มต้น ไม่มีการแลกเปลี่ยนจะมีสิทธิ์สำหรับทุกอื่น ๆ SMTP พื้นที่ที่อยู่ ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณเท่านั้นจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ว่างที่อยู่ SMTP ที่ใช้ร่วมกันกับนโยบายที่ผู้รับที่อื่น กำหนดว่า ช่องว่างเป็นพื้นที่ที่อยู่ของ SMTP หลักของที่อยู่ SMTP ไม่ และคลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นองค์กรนี้แลกเปลี่ยนที่รับผิดชอบสำหรับการจัดส่งจดหมายทั้งหมดไปยังที่อยู่นี้กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นคุณสมบัติของที่อยู่ SMTPกล่องโต้ตอบ

สิ่งสำคัญYou cannot share an SMTP address space for which Exchange is authoritative.For more information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
823158Authoritative and nonauthoritative domains in Exchange 2000 Server and in Exchange Server 2003


Recipient policies dictate the SMTP address spaces for which Exchange is authoritative. To determine whether Exchange is authoritative for a particular SMTP address space, follow these steps:
 1. In Exchange System Manager, right-click the recipient policy, and then clickคุณสมบัติ.
 2. คลิกการE-Mail Addresses (Policy)tab, click an e-mail address, and then clickแก้ไข.
 3. ถ้าการThis Exchange Organization is responsible for all mail delivery to this addresscheck box is selected, Exchange is authoritative for the SMTP address space. If this check box is not selected, Exchange is non-authoritative for the SMTP address space.
To share the SMTP address space with a different e-mail system, follow these steps.

Step 1: Modify the primary SMTP address for the default recipient policy

If you want to share the SMTP address space that is specified as the primary SMTP address space in the default recipient policy, you must create a new SMTP address space to act as the primary SMTP address space in the default recipient policy. The new primary SMTP address space that you create does not have to be valid in the Internet DNS. You can use a private SMTP address space such as@localhostหรือ@ตัวอย่าง:.local. This address space is the SMTP address space that Exchange will use to route internal e-mail messages.

To modify the primary SMTP address space that is specified in the default recipient policy, follow these steps.

หมายเหตุ:By default, the domain that you specify when you install Active Directory is the SMTP address space for which Exchange is authoritative. If this SMTP address space is not the SMTP address space that you want to share, skip steps a through g. Instead, go to "Step 2: Configure the shared SMTP address space." These steps only apply if Exchange is authoritative for the SMTP address space that you want to share.
 1. Start Exchange System Manager, clickRecipient PoliciesคลิกขวาDefault Policyแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 2. ในการDefault Policy Propertiesdialog box, click theE-Mail Address (Policy)แท็บ แล้วคลิกใหม่.
 3. ในการNew E-mail Addressกล่องโต้ตอบ คลิกSMTP Addressแล้ว คลิกตกลง.
 4. ในการSMTP Address Propertiesdialog box, type the SMTP address space for which you want Exchange to be authoritative. ตัวอย่างเช่น พิมพ์@ตัวอย่าง:.local.
 5. คลิกเพื่อเลือกนั้นThis Exchange Organization is responsible for all mail delivery to this addresscheck box, and then clickตกลง.

  หมายเหตุ:The e-mail address space that you specified must be stamped on all e-mail-enabled objects in Active Directory. In particular, this e-mail address space must be stamped on user accounts that have mailboxes. This enables the users to access the Outlook Web Access virtual server.
 6. Click the new SMTP address that you created, and then clickSet as Primary.
 7. Remove the SMTP address that you want to share from the default recipient policy. To do this, click the SMTP address that you want to share, and then clickเอาออก.
You should also examine Mailbox Manager Policies to make sure that the shared SMTP address is nonauthoritative. Mailbox Manager Policies also contain e-mail address. If the Default policy has been modified and the Mailbox Manager SMTP address for the shared SMTP address is still authoritative, users will receive a 5.1.1 non-delivery report (NDR). To verify that the shared SMTP is nonauthoritative, follow these steps:
 1. Right-click the mailbox manager policy, and then clickChange property pages.
 2. Make sureE-Mail Addressesis selected, and then clickตกลง.
 3. Right-click the mailbox manager policy, and then clickคุณสมบัติ.
 4. ในการE-Mail Address (Policy)tab, select the shared SMTP address, and then clickแก้ไข.
 5. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นThis Exchange Organiation is responsible for all mail delivery to this addressกล่องกาเครื่องหมาย
 6. ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 สำหรับนโยบายตัวจัดการจดหมายทั้งหมดในกฎของผู้รับคอนเทนเนอร์

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าคอนฟิกช่องว่างที่อยู่ SMTP ที่ใช้ร่วมกัน

การตั้งค่าพื้นที่ที่อยู่ SMTP ที่ใช้ร่วมกัน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สร้างนโยบายผู้รับใหม่สำหรับพื้นที่ที่อยู่ SMTP ที่ใช้ร่วมกัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกขวากฎของผู้รับชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกนโยบายที่ผู้รับ.
 2. ในการนโยบายใหม่กล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อเลือกนั้นที่อยู่อีเมล:กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 3. ในการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ ชนิดชื่อสำหรับนโยบายการผู้รับใหม่ คลิกปรับเปลี่ยนแล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:ซึ่งกำหนดค่าตัวกรอง LDAP เริ่มต้นสำหรับนโยบาย นอกจากนี้คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวกรองนี้ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ
 4. เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้ คลิกตกลง:
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวกรองของผู้รับนโยบายดังกล่าวไม่ได้หมายความ ที่อยู่พร็อกซีสำหรับผู้รับที่อาจไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบาย จะมี re-evaluated โดยอัตโนมัติ สำหรับผู้รับเหล่านี้จะได้รับ proxies จากนโยบายใหม่ที่มีอยู่ ใช้ 'ใช้นโยบายนี้ในขณะนี้' บนนโยบายที่จะ ส่งผลกระทบต่อผู้รับเหล่านี้
 5. คลิกการที่อยู่อีเมล (นโยบาย)แท็บ แล้วคลิกใหม่.
 6. คลิกที่อยู่ SMTPแล้ว คลิกตกลง.
 7. ในการที่อยู่กล่อง ชนิด SMTP ในพื้นที่ที่อยู่ที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น พิมพ์@ตัวอย่าง:.comหรือชนิด@microsoft.com.
 8. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นองค์กรนี้แลกเปลี่ยนที่รับผิดชอบสำหรับการจัดส่งจดหมายทั้งหมดไปยังที่อยู่นี้กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 9. คลิกที่อยู่ SMTP ใหม่ ที่คุณสร้าง แล้ว คลิกตั้งค่าเป็นหลัก.
 10. คลิกตกลงแล้ว คลิกใช่เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
  มีการปรับเปลี่ยนที่อยู่อีเมล์ของ type(s) [SMTP] คุณต้องการปรับปรุงที่สอดคล้องกับอีเมลของผู้รับอยู่ทั้งหมดให้ตรงกับ address(es) เหล่านี้ใหม่

ขั้นตอนที่ 3: ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP เพื่อลบข้อความที่ส่งต่อสำหรับผู้รับที่ยังไม่ได้แก้ไข

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ใน Exchange System Manager ขยายกลุ่มผู้ดูแลขยายชื่อของกลุ่มผู้ดูแลขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameขยายโพรโทคอลขยายsmtpแล้ว คลิกเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP สอดคล้องกัน
 2. คลิกขวาSMTP เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เสมือนแล้ว คลิกคุณสมบัติ.

  หมายเหตุ:คุณอาจต้องขยายSMTP เซิร์ฟเวอร์เสมือนก่อนที่คุณคลิกSMTP เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เสมือน.
 3. คลิกการข้อความต่างๆแท็บ
 4. ลบรายการที่จะแสดงขึ้นในการการส่งจดหมายทั้งหมดต่อกับผู้รับที่ยังไม่ได้แก้ไขกับโฮสต์กล่อง แล้วคลิกตกลง.

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดค่าการเชื่อมต่อ SMTP สำหรับพื้นที่ที่อยู่ SMTP ที่ใช้ร่วมกัน

หลังจากที่คุณตั้งค่าคอนฟิกช่องว่างที่อยู่ SMTP ที่ใช้ร่วมกัน คุณต้องระบุหมายความว่าสำหรับ Exchange เพื่อกำหนดตำแหน่งที่จะใช้เส้นทางข้อความที่ไม่สามารถแก้ไขวัตถุใน Active Directory เมื่อต้องการทำเช่นนี้ สร้างการเชื่อมต่อ SMTP ที่มีพื้นที่ว่างที่อยู่ SMTP ที่ใช้ร่วมกันในนั้นเพิ่มที่อยู่ว่างกล่องโต้ตอบของวัตถุเชื่อมต่อ ถ้าคุณไม่ต้องเพิ่ม SMTP เชื่อมต่อกับพื้นที่ที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ใด ๆ อีเมลขาเข้าที่ destined เนื้อที่ว่างที่อยู่ SMTP ที่ใช้ร่วมกันถูกตีความว่าเป็นความพยายามที่จะ relay ในสถานการณ์เช่นนี้ Exchange ไม่ยอมรับอีเมลขาเข้า นอกจากนี้ คุณต้องระบุเซิร์ฟเวอร์ที่แลกเปลี่ยนจะส่งต่ออีเมลที่ยังไม่ได้แก้ไข คุณสามารถระบุนี้เซิร์ฟเวอร์ปลายทาง โดยใช้ชื่อโฮสต์ หรือ โดยการใช้ของ ip แอดเดรส

การกำหนดค่าตัวเชื่อมต่อ SMTP ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาใน Exchange System Managerตัวเชื่อมต่อชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกตัวเชื่อมต่อ SMTP.
 2. ในการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ ชนิดชื่อสำหรับตัวเชื่อมต่อใหม่ในการชื่อ:กล่อง
 3. คลิกการส่งต่อจดหมายทั้งหมดที่ผ่านการเชื่อมต่อนี้ไปยังโฮสต์สมาร์ทต่อไปนี้จากนั้น พิมพ์ชื่อโฮสต์คอมพิวเตอร์ปลายทางหรืออยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ปลายทาง คุณต้องพิมพ์(วงเล็บเหลี่ยม[ ]) ต้องการแก้ไขชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP ตัวอย่างเช่น ถ้า ip แอดเดรสของคอมพิวเตอร์ปลายทางเป็น 192.168.1.10 ชนิด[192.168.1.10].

  คอมพิวเตอร์นี้จะได้รับอีเมล์ทั้งหมดที่ไม่ได้แก้ไขไปยังวัตถุใน Active Directory
 4. คลิกaddคลิกเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในนั้นเพิ่ม Bridgeheadกล่องโต้ตอบ แล้วคลิกตกลง.
 5. คลิกการช่องว่างอยู่แท็บ คลิกaddคลิกsmtpในการเพิ่มที่อยู่ว่างกล่องโต้ตอบ แล้วคลิกตกลง.
 6. ในการคุณสมบัติพื้นที่ที่อยู่อินเทอร์เน็ตกล่องโต้ตอบ พื้นที่ที่อยู่ของชนิดของ SMTP ที่ใช้ร่วมกันในนั้นโดเมนของอีเมลกล่อง เมื่อคุณพิมพ์ช่องว่างที่อยู่ SMTP ที่ใช้ร่วมกัน ไม่รวมแบบเวลา (@) สัญลักษณ์ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ตัวอย่าง:.comในการโดเมนของอีเมลกล่อง จากนั้น คลิกตกลง.
 7. คลิกเพื่อเลือกนั้นอนุญาตข้อความให้เป็น relayed กับโดเมนเหล่านี้กล่องกาเครื่องหมาย

  หมายเหตุ:เนื่องจาก Exchange ต้องได้รับข้อความสำหรับพื้นที่ของที่อยู่อีเมล์ที่ใช้ร่วมกัน คุณต้องปล่อยให้ข้อความแสดงข้อความ relay Exchange ไปยังโดเมนนี้ การตั้งค่านี้ช่วยให้การ SMTP เซิร์ฟเวอร์เสมือนทั้งหมดที่อยู่ภายใต้bridgeheads ท้องถิ่นในการทั่วไปแท็บยอมรับข้อความสำหรับพื้นที่ของที่อยู่อีเมล์ที่ใช้ร่วมกัน
 8. คลิกตกลง.

ขั้นตอนที่ 5: บริการการกำหนดเส้นทางและ SMTP เริ่มนับใหม่ใน

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในบริการสแนปอิน คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกขวาโปรแกรมการกำหนดเส้นทาง Microsoft Exchangeแล้ว คลิกSTOP:.
 3. คลิกขวาโปรแกรมการกำหนดเส้นทาง Microsoft Exchangeแล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.
 4. คลิกขวาProtocol ขนส่งจดหมายแบบธรรมดา (SMTP)แล้ว คลิกSTOP:.
 5. คลิกขวาProtocol ขนส่งจดหมายแบบธรรมดา (SMTP)แล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.
 6. ออกจากสแน็ปอิน Services
หลังจากที่คุณกำหนดค่าการตั้งค่าเหล่านี้ แลกเปลี่ยนสามารถส่งต่อข้อความไปยังระบบการส่งข้อความต่างประเทศที่ใช้ร่วมกันพื้นที่การชื่อโดเมน SMTP ที่เหมือนกัน

วิธีที่ 2: พื้นที่ของที่อยู่ SMTP ที่ใช้ร่วมกัน โดยใช้การติดต่อเพื่อเปลี่ยนเส้นทางอีเมล์ไปยังระบบอีเมระยะไกล

แลกเปลี่ยนสามารถใช้ร่วมกันพื้นที่ที่อยู่ของ SMTP ทั่วไปกับอีเมลอื่นระบบ โดยใช้ที่ติดต่อและตัวเชื่อมต่อ SMTP เพื่อกำหนดเส้นทางของข้อความอีเม ส่วนหนึ่งของโดเมนของtargetAddressแอตทริบิวต์ของผู้ติดต่อกำหนดระบบอีเมล์ของปลายทาง อยู่อีเมล์ที่จะแสดงอยู่ในนั้นอีเมล์ที่อยู่แท็บผู้ติดต่อกำหนดอีเมล์ใดที่อยู่ที่จะแก้ปัญหากับผู้ติดต่อ From this information, Exchange can route the e-mail message to the correcttargetAddress. กระบวนการtargetAddresscorresponds to the e-mail address on theทั่วไปtab of the contact. Also, thetargetAddressis used as the primary SMTP address of the contact. The primary SMTP address is denoted by the "SMTP" acronym that appears in uppercase bold characters before the particular SMTP e-mail address.

When an Exchange system receives an SMTP e-mail message, Exchange queries Active Directory to try to resolve the e-mail address that is listed in the recipient field of the message to the e-mail address of an object in Active Directory. If a match is found, Exchange routes the message to the e-mail address that is specified in thetargetAddressแอตทริบิวต์ของวัตถุ สำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้ ที่อยู่อีเมลนี้ถูกอยู่อีเมล์ที่มีอยู่ในระบบอีเมระยะไกลมีโดเมน SMTP ไม่ซ้ำกัน

คุณลักษณะสายงานการผลิตนี้ช่วยให้การแลกเปลี่ยนที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์จดหมายสำหรับหมายเลขใด ๆ ของโดเมน SMTP ที่โฮสต์ โดยระบบอีเมลอื่น ผู้ติดต่อมีอยู่ SMTP หลักที่สอดคล้องกับระบบระยะไกลของการส่งข้อความ และผู้ติดต่อที่มีอยู่ SMTP รองที่สอดคล้องกับโดเมน SMTP ของระบบ Exchange คุณใช้ตัวเชื่อมต่อ SMTP ที่มีการกำหนดค่าให้ใช้ช่องว่างที่อยู่ที่ระบุเฉพาะโดเมนของระบบอีเมระยะไกลไปยังเส้นทางอีเมลระบบอีเมระยะไกล

ต้องมีบัญชีผู้ใช้ที่อยู่ในระบบอีเมระยะไกลเป็นหลัก SMTP อยู่อีเมล์ที่ตรงกับพื้นที่ที่อยู่ SMTP ที่ใช้ร่วมกันและเป็นรอง SMTP อยู่อีเมล์ที่สอดคล้องกับหลัก SMTP อยู่อีเม เรียกอีกอย่างว่า การtargetAddressผู้ติดต่อใน Active Directory

ในสถานการณ์สมมตินี้ อัตราแลกเปลี่ยนอีเมลได้ต่อไปนี้เกิด:
 1. เมื่อผู้ใช้จากระบบอีเมระยะไกลส่งอีเมล์ไปยังอินเทอร์เน็ต เป็นส่วนหนึ่งของโดเมนของอยู่ตอบกลับจะตรงกับที่อยู่อีเมล SMTP รองของผู้ติดต่อใน Active Directory
 2. เมื่อผู้ใช้จากอินเทอร์เน็ตตอบกลับ ข้อความที่ถูกกำหนดเส้นทางไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange
 3. เมื่อ Exchange ได้รับข้อความ Exchange เพื่อแก้ไขที่อยู่อีเมล์ไปยังที่อยู่ SMTP รองของผู้ติดต่อใน Active Directory
 4. แลกเปลี่ยนได้แก่ข้อความไปยังที่อยู่อีเมล SMTP หลักของผู้ติดต่อ Active Directory นี่คือtargetAddressผู้ติดต่อ ดังนั้น ข้อความอีเมลที่ถูกเวียนส่งไปยังระบบอีเมระยะไกล
เมื่อต้องการใช้การติดต่อเพื่อเปลี่ยนเส้นทางอีเมล์ไปยังระบบอีเมระยะไกล ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

Step1: กำหนดค่านโยบายที่ผู้รับสำหรับใช้กับผู้ติดต่อ

แลกเปลี่ยนยอมรับข้อความอีเมล์สำหรับพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ SMTP ที่มีการกำหนดค่าในนโยบายที่ผู้รับ เมื่อต้องการเพิ่มโดเมน SMTP ระยะไกลกับนโยบายผู้รับ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:นโยบายนี้ผู้รับใช้กฎการกรองค่า NULL กฎนี้จะยอมรับได้เนื่องจากคุณใช้ถูกต้องtargetAddressค่าเมื่อคุณเพิ่มผู้ติดต่อไปยัง Active Directory กฎตัวกรองค่า NULL จะป้องกันไม่ให้บริการการปรับปรุงผู้รับจาก stamping Exchange วัตถุ ด้วย SMTP เน้นเนื้อที่ของระบบอีเมระยะไกล
 1. ใน Exchange System Manager ขยายผู้รับคลิกขวากฎของผู้รับชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกนโยบายที่ผู้รับ.
 2. ในการนโยบายใหม่กล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อเลือกนั้นที่อยู่อีเมลกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 3. ในการคุณสมบัติพิมพ์ชื่อสำหรับนโยบายที่ผู้รับ กล่องโต้ตอบ และจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน.
 4. ในการค้นหาชื่อการแจกจ่ายของ Exchangeกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดที่ปรากฏบนทั่วไปแท็บ แล้วคลิกตกลง.
 5. เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ คลิกตกลง:
  คุณต้องเลือกชนิดของผู้รับอย่างน้อยหนึ่ง

  ID ไม่: c103a06e
  ไดเรกทอรีของการใช้งานอยู่ Microsoft - ส่วนขยายการแลกเปลี่ยน
 6. เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้ คลิกตกลง:
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวกรองของผู้รับนโยบายดังกล่าวไม่ได้หมายความ ที่อยู่พร็อกซีสำหรับผู้รับที่อาจไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบาย จะมี re-evaluated โดยอัตโนมัติ สำหรับผู้รับเหล่านี้จะได้รับ proxies จากนโยบายใหม่ที่มีอยู่ ใช้ 'ใช้นโยบายนี้ในขณะนี้' บนนโยบายที่จะ ส่งผลกระทบต่อผู้รับเหล่านี้
 7. คลิกการที่อยู่อีเมล (นโยบาย)แท็บ แล้วคลิกใหม่.
 8. ในการที่อยู่อีเมใหม่กล่องโต้ตอบ คลิกที่อยู่ SMTPแล้ว คลิกตกลง.
 9. ในการคุณสมบัติของที่อยู่ SMTPกล่องโต้ตอบ โดเมนชนิด SMTP ของระบบอีเมระยะไกลในการที่อยู่กล่อง คุณต้องการรวมไว้ในที่สัญลักษณ์ (@) ในการที่อยู่กล่องเมื่อคุณพิมพ์โดเมนของ SMTP ตัวอย่างเช่น ถ้าโดเมน SMTP ระยะไกลคือ example.com พิมพ์@ตัวอย่าง:.comในการที่อยู่กล่อง จากนั้น คลิกตกลง.
 10. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นองค์กรนี้แลกเปลี่ยนที่รับผิดชอบสำหรับการจัดส่งจดหมายทั้งหมดไปยังที่อยู่นี้กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 11. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายของ SMTP โดเมนใหม่ที่คุณสร้างในขั้นตอน i
 12. ทำตามขั้นตอน g ผ่าน k สร้างโดเมน SMTP เพิ่มเติมถ้าคุณมีโดเมน SMTP ระยะไกลเพิ่มเติม
 13. คลิกตกลงแล้ว คลิกไม่มีเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ปรับปรุงที่อยู่อีเมลของผู้รับ

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มผู้ติดต่อไปยัง Active Directory เพื่อแสดงผู้ใช้ระยะไกล

คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อไปยัง Active Directory ได้ โดยใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • โดยใช้เครื่องมือผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์
 • โดยการใช้เครื่องมือ Csvde.exe
 • โดยการใช้เครื่องมือ Ldifde.exe
 • โดยการเพิ่มผู้ติดต่อโดยทางโปรแกรม
เนื่องจากมันอาจใช้เวลานานเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อ โดยใช้เครื่องมือผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ Active Directory เราขอแนะนำให้ คุณใช้เครื่องมือ Csvde.exe เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อ Active Directory เมื่อคุณใช้ Csvde.exe คุณสามารถปรับเปลี่ยนไฟล์นำเข้า โดยใช้ Microsoft Excel เครื่องมือ Csvde.exe ถูกรวมไว้ กับ Microsoft Windows Server 2003 และ กับ Microsoft Windows 2000 Server

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Csvde.exe เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อหลาย Active Directory ได้อย่างง่ายดาย The Csvde.exe tool uses a comma-separated file format that uses the first line as a header. This header contains a comma-separated list of Active Directory attributes. The following example header file illustrates the minimum attribute set that is required to create a mail-enabled contact:
objectClass,dn,name,cn,sn,givenName,displayName,proxyAddresses,targetAddress,mail,mailnickname
Each set of comma-separated values for the header must be on a single line in the Csvde.exe import file. And, each set of comma-separated values for each contact must be on a single line in the Csvde.exe import file.

สิ่งสำคัญกระบวนการmailnicknameattribute is important. Without themailnicknameattribute, theที่อยู่อีเมลtab is not displayed in theusernameคุณสมบัติdialog box of the user in Active Directory Users and Computers.

The following example demonstrates the use of the header together with example values for a SMTP contact:
objectClass,dn,name,cn,sn,givenName,displayName,proxyAddresses,targetAddress,mail,mailnickname
contact,"cn=Internet User,ou=internet users,dc=xo,dc=one",Internet User,Internet User,User,Internet,Internet User,SMTP:internetUser@remote.domain; smtp:internetuser@xo.one,SMTP:internetUser@remote.domain,internetUser@remote.domain,internetuser
After you add the contacts' attributes to the import file, use the following command-line to import the contacts into Active Directory.

หมายเหตุ:กระบวนการdn:attribute of the contact determines the organizational unit to which the contact is added.
csvde –I –fimportFileName.csv

ขั้นตอนที่ 3: ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP เพื่อลบข้อความที่ส่งต่อสำหรับผู้รับที่ยังไม่ได้แก้ไข

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ใน Exchange System Manager ขยายกลุ่มผู้ดูแลขยายชื่อของกลุ่มผู้ดูแลขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameขยายโพรโทคอลขยายsmtpแล้ว คลิกเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP สอดคล้องกัน
 2. คลิกขวาSMTP เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เสมือนแล้ว คลิกคุณสมบัติ.

  หมายเหตุ:คุณอาจต้องขยายSMTP เซิร์ฟเวอร์เสมือนก่อนที่คุณคลิกSMTP เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เสมือน.
 3. คลิกการข้อความต่างๆแท็บ
 4. Remove any entries that are displayed in theการส่งจดหมายทั้งหมดต่อกับผู้รับที่ยังไม่ได้แก้ไขกับโฮสต์กล่อง แล้วคลิกตกลง.

Step 4: Create an SMTP connector to route e-mail to the remote e-mail system

To create an SMTP connector to route e-mail messages to a remote e-mail system, follow these steps:
 1. คลิกขวาใน Exchange System Managerตัวเชื่อมต่อชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกตัวเชื่อมต่อ SMTP.
 2. ในการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ ชนิดชื่อสำหรับตัวเชื่อมต่อใหม่ในการชื่อ:กล่อง
 3. คลิกการส่งต่อจดหมายทั้งหมดที่ผ่านการเชื่อมต่อนี้ไปยังโฮสต์สมาร์ทต่อไปนี้จากนั้น พิมพ์ชื่อโฮสต์คอมพิวเตอร์ปลายทางหรืออยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ปลายทาง คุณต้องพิมพ์วงเล็บเหลี่ยม ([]) ชื่อโฮสต์หรืออยู่ IP ตัวอย่างเช่น ถ้าอยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ปลายทางเป็น 192.168.1.10 พิมพ์[192.168.1.10].

  คอมพิวเตอร์นี้จะได้รับอีเมล์ทั้งหมดที่ไม่ได้แก้ไขไปยังวัตถุใน Active Directory
 4. คลิกaddคลิกเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในนั้นเพิ่ม Bridgeheadกล่องโต้ตอบ แล้วคลิกตกลง.
 5. คลิกการช่องว่างอยู่แท็บ คลิกaddคลิกsmtpในการเพิ่มที่อยู่ว่างกล่องโต้ตอบ แล้วคลิกตกลง.
 6. ในการคุณสมบัติพื้นที่ที่อยู่อินเทอร์เน็ตกล่องโต้ตอบ พื้นที่ที่อยู่ของชนิดของ SMTP ที่ใช้ร่วมกันในนั้นโดเมนของอีเมลกล่อง เมื่อคุณพิมพ์ช่องว่างที่อยู่ SMTP ที่ใช้ร่วมกัน ไม่มีการเวลา (@) สัญลักษณ์ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ตัวอย่าง:.comในการโดเมนของอีเมลกล่อง จากนั้น คลิกตกลง.
 7. คลิกเพื่อเลือกนั้นอนุญาตข้อความให้เป็น relayed กับโดเมนเหล่านี้กล่องกาเครื่องหมาย

  หมายเหตุ:เนื่องจาก Exchange ต้องได้รับข้อความสำหรับโดเมนของอีเมล์ที่ใช้ร่วมกัน คุณต้องปล่อยให้ข้อความแสดงข้อความ relay Exchange ไปยังโดเมนนี้ การตั้งค่านี้ช่วยให้การ SMTP เซิร์ฟเวอร์เสมือนทั้งหมดที่อยู่ภายใต้bridgeheads ท้องถิ่นในการทั่วไปแท็บยอมรับข้อความสำหรับโดเมนของอีเมล์ที่ใช้ร่วมกัน
 8. คลิกตกลง.
 9. ทำตามขั้นตอนการ h ถึงการสร้างการเชื่อมต่อ SMTP หนึ่งสำหรับแต่ละโดเมนระยะไกลของอีเมล SMTP

  หมายเหตุ:หากโดเมนของอีเมลหนึ่งอีเมระยะไกลเซิร์ฟเวอร์เส้นทางอีสำหรับ SMTP ระยะไกลทั้งหมด คุณเท่านั้นจะต้องเพิ่มโดแบบระยะไกล SMTP เมนทั้งหมดไปยังช่องว่างอยู่แท็บของตัวเชื่อมต่อ SMTP เดียว

ขั้นตอนที่ 5: บริการการกำหนดเส้นทางและ SMTP เริ่มนับใหม่ใน

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในบริการสแนปอิน คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกขวาโปรแกรมการกำหนดเส้นทาง Microsoft Exchangeแล้ว คลิกSTOP:.
 3. คลิกขวาโปรแกรมการกำหนดเส้นทาง Microsoft Exchangeแล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.
 4. คลิกขวาProtocol ขนส่งจดหมายแบบธรรมดา (SMTP)แล้ว คลิกSTOP:.
 5. คลิกขวาProtocol ขนส่งจดหมายแบบธรรมดา (SMTP)แล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.
 6. ออกจากสแน็ปอิน Services

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 321721 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB321721 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:321721

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com