Làm th? nào đ? thay đ?i trang đăng nh?p Outlook Web Access

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 321832 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? hai phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? tùy ch?nh giao di?n Web c?a Microsoft Outlook Web Access (OWA) cho Exchange 2000.

THÔNG TIN THÊM

Microsoft Exchange Server 5.5, thành ph?n OWA là m?t lo?t các Active Server Pages, HTML và Jscript. Tích đ? trao đ?i 2000, các thành ph?n OWA h?p ch?t ch? v?i Exchange 2000 server riêng c?a m?nh đ? tăng hi?u su?t và ch?c năng, và b?n không th? tùy ch?nh OWA cho Exchange 2000 trong cùng m?t cách như b?n tùy ch?nh OWA dư?i Exchange Server 5.5.

Tuy nhiên, v? nh?ng kh? năng m?i c?a OWA trong Exchange 2000, c?a b?n có th? v?n c?n customize kinh nghi?m OWA c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t trong hai phương pháp đư?c di?n t? trong bài vi?t này.

Phương pháp 1: T?o m?t HTML Front End

Đ? trao đ?i 2000, b?n có th? s? d?ng đư?c đ?t tên theo Uniform Resource Locators (URL) liên k?t tr?c ti?p t? m?t trang Web v?i b?t k? đ?i tư?ng đư?c lưu tr? trong cơ s? d? li?u Exchange 2000, bao g?m c? h?p thư, thư m?c cá nhân thư và thư đi?n t? ngay c? cá nhân.

Ví d?, b?n có th? s? d?ng bí danh Exchange 2000 đ? truy c?p vào h?p thư c?a b?n b?ng cách g? m?t trong các URL sau đây trong tr?nh duy?t c?a b?n:
 • http://OWA.Microsoft.com/Exchange/youralias

  - hay -
 • http://OWA.Microsoft.com/Exchange
B?n c?ng có th? m? m?t thư m?c c? th? b?ng cách g? tên c?a thư m?c sau khi tên h?p thư c?a b?n. Đ? m? l?ch c?a b?n, g? đư?ng d?n đ?n h?p thư c?a b?n theo sau là /calendar:
 • http://OWA.Microsoft.com/Exchange/youralias/Calendar
B?n c?ng có th? truy c?p thư m?c đ?a ch? liên h? c?a b?n tr?c ti?p b?ng cách g? đư?ng d?n đ?n h?p thư c?a b?n theo sau là /contacts.

Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng các URL đư?c đ?t tên theo m? b?t k? m?c và th?c hi?n nhi?u ch?c năng. B?n có th? thêm tùy ch?n và ch? huy đ?ng t? cu?i cùng c?a các URL đư?c đ?t tên theo đ? th?c hi?n m?t lo?t các hành đ?ng.

Ví d? OWA

 • Đ? truy c?p vào m?t h?p thư cá nhân:
  • http://OWA.Microsoft.com/Exchange

   - hay -
  • http://OWA.Microsoft.com/Exchange/youralias
 • Truy c?p vào m?t l?ch cá nhân:

  http://OWA.Microsoft.com/Exchange/youralias/Calendar
 • Đ? truy c?p vào m?t ngư?i s? d?ng t?o ra c?p cá nhân mà đư?c đ?t tên theo Xyz:

  http://OWA.Microsoft.com/Exchange/youralias/xyz
 • Đ? truy c?p vào m?t ngư?i s? d?ng t?o ra c?p cá nhân mà đư?c đ?t tên theo Xyz mà không nh?n đ?nh thanh (khung bên trái c?a c?a s? tr?nh duy?t):

  http://OWA.Microsoft.com/Exchange/youralias/xyz/? cmd = n?i dung
 • Đ? hi?n th? ch? thanh Outlook cho m?t ngư?i s? d?ng t?o ra c?p cá nhân mà đư?c đ?t tên theo Xyz:

  http://OWA.Microsoft.com/Exchange/youralias/xyz/? cmd = navbar
 • Đ? hi?n th? thư đi?n t? trong Hoäp thö ñeán OWA có tiêu đ? "Xin chào có":

  http://OWA.Microsoft.com/Exchange/youralias/Inbox/Hello%20there.eml?CMD=Open
 • Đ? t?o m?t thư đi?n t? m?i trong c?p b?n th?o:

  http://OWA.Microsoft.com/Exchange/youralias/drafts/? cmd = m?i
 • Đ? thay đ?i tùy ch?n ngư?i dùng cho OWA:

  http://OWA.Microsoft.com/Exchange/youralias/? cmd = tùy ch?n
 • Đ? hi?n th? ch? đ? xem hàng tháng c?a m?t l?ch cá nhân:

  http://OWA.Microsoft.com/Exchange/youralias/Calendar/? cmd = n?i dung & xem = hàng tháng
 • Hi?n th? lư?t xem r?ng b?t đ?u t? ngày 1 tháng Giêng năm 2000 c?a m?t l?ch cá nhân:

  http://OWA.Microsoft.com/Exchange/youralias/Calendar
  /? cmd = n?i dung & xem = hàng tu?n & d = 1 & m = 1 & y = 2000
 • Đ? hi?n th? m?t thư m?c công c?ng có tên liên h? công ty n?m trong thư m?c g?c c?a cây thư m?c chung:

  http://OWA.Microsoft.com/public/Company%20contacts
LƯU ?: Không gian trong tên thư m?c đư?c đ?i di?n trong URL c?a các nhân v?t % 20. N?u tên c?a kho?n m?c mà b?n mu?n xem ch?a m?t không gian, b?n ph?i thay th? m?i v? tr? v?i % 20 trong URL c?a b?n đư?c đ?t tên theo. Ví d?, b?n ph?i d?ch kho?n m?c đ? xóa đ?n đ? b? xoá % 20Items.

Khi b?n t?n d?ng l?i th? c?a các ch?c năng c?a OWA 2000 và Exchange 2000, b?n có th? s? d?ng ch?nh s?a yêu thích c?a b?n đ? t?o ra HTML Web các trang có các URL cho các khu v?c thích h?p đ? trao đ?i 2000.

Đ? bi?t thêm thông tin và m?t s? ví d? cơ b?n v? cách t?o ra HTML Web các trang có các URL cho các khu v?c thích h?p đ? trao đ?i 2000, t?i v? Exchange 2000 Server software development kit (SDK) t?i Web site sau Microsoft:

http://MSDN.Microsoft.com/downloads/

Cách 2: S? d?ng HTML và WebDAV đ? t?o ra m?t chương tr?nh tùy bi?n Web

Web phân ph?i Authoring và Versioning (WebDAV) giao th?c là m?t ph?n m? r?ng đ?n các siêu văn b?n chuy?n giao th?c (HTTP) mà b?n có th? s? d?ng đ? xây d?ng Web chương tr?nh. B?n có th? s? d?ng phương pháp giao th?c HTML và WebDAV đ?c, t?o, sao chép, xoá, di chuy?n, ho?c t?m ki?m các ngu?n tài nguyên trong kho thông tin Exchage. B?n c?ng có th? s? d?ng phương pháp giao th?c HTML và WebDAV đ? đ?c, thi?t l?p và t?m ki?m các tài s?n v? tài nguyên trong kho thông tin Exchage.

Khi b?n g? m?t URL tr? đ?n m?t m?c trong kho thông tin Exchage trong m?t tr?nh duy?t Web, m?t yêu c?u giao th?c đ?nh d?ng XML WebDAV t?o ra và đư?c g?i đ?n h? ph?c v? Microsoft Exchange 2000. Khi máy ch? nh?n đư?c yêu c?u, nó xác minh các u? nhi?m c?a khách hàng và t? đ?ng phân tích XML cho các d? li?u đư?c yêu c?u. Các máy ch? xây d?ng m?t giao th?c XML WebDAV ph?n ?ng mà có ch?a các thu?c tính thích h?p và giá tr? c?a h? và sau đó g?i các ph?n ?ng l?i cho khách hàng. N?u tr?nh duy?t Web có th? phân tích cú pháp XML, máy ch? c?ng s? g?i m?t Extensible Stylesheet ngôn ng? (XSL) phong cách trang đ? cho bi?t tr?nh duy?t làm th? nào đ? hi?n th? d? li?u. N?u tr?nh duy?t không th? phân tích cú pháp XML, thông tin v? làm th? nào đ? hi?n th? các d? li?u đư?c g?i trong HTML.

B?n có th? s? d?ng các Microsoft.xmlHttp Thành ph?n đ?i tư?ng mô h?nh (COM) l?p đ? g?i và nh?n WebDAV yêu c?u cho kho thông tin Exchage. Các Microsoft.xmlHttp COM là m?t ph?n c?a các thành ph?n COM Microsoft XML (MSXML) 2.0 là bao g?m trong Microsoft Internet Explorer 5.5.

B?n có th? s? d?ng thông tin này đ? xây d?ng m?t chương tr?nh Web b?t chư?c các tính năng và kh? năng c?a OWA 2000. Đ? bi?t thêm thông tin và m?t s? ví d? cơ b?n v? làm th? nào đ? làm đi?u này, t?i Exchange 2000 Server SDK t?i Web site sau Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/downloads/
LƯU ?: WebDAV là m?t đ?c đi?m k? thu?t t? yêu c?u cho ? ki?n (RFC) 2518 giúp xác đ?nh ph?n m? r?ng đ?n các siêu văn b?n chuy?n giao th?c 1.1 (HTTP/1.1), đư?c xác đ?nh trong RFC 2616. Các ph?n m? r?ng bao g?m m?t t?p m?i c?a phương pháp giao th?c và yêu c?u thông tin thư mà b?n có th? s? d?ng đ? di chuy?n, sao chép, xoá và t?o ra các b? sưu t?p các ngu?n l?c. Ngoài ra, khách hàng có th? thi?t l?p và nh?n đư?c thu?c tính v? tài nguyên và ngu?n l?c n?i dung chính nó.

Thu?c tính

ID c?a bài: 321832 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB321832 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:321832

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com