วิธีการอย่างถูกต้องเรียงลำดับข้อมูลตัวเลขใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 322067 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงวิธีการสองวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดเรียงข้อมูลตัวเลข (ข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักษร alphabetical ผสมกับตัวเลขและอักขระพิเศษ) ใน Microsoft Excel เพื่อที่คุณได้รับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ บทความนี้ยังแสดงหัวข้อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์ที่ประกอบด้วยอักขระตัวเลข เรียงลำดับที่อาจส่งคืนผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด Excel เรียงลำดับค่าซ้ายไปขวา อักขระตามอักขระ ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์ประกอบด้วยข้อความ "A100", Excel วางเซลล์หลัง จากเซลล์ที่ประกอบด้วยรายการ "A1" และก่อนที่ จะเป็นเซลล์ที่ประกอบด้วยรายการ "A11"

Excel เรียงลำดับข้อมูลตามลำดับต่อไปนี้:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (space) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
				
apostrophes (') และยัติภังค์(-)จะถูกละเว้น ด้วยข้อยกเว้นหนึ่ง: ถ้าสายอักขระข้อความที่สองจะเหมือนกันยกเว้นสำหรับยัติภังค์ ข้อความ ด้วยยัติภังค์เรียงลำดับล่าสุด

ตัวอย่าง ถ้าคุณใช้ Excel จะเรียงลำดับคอลัมน์ต่อไปนี้ของข้อมูล
a1
a2
a3
1
1a
2
2a
3
3a
โดยค่าเริ่มต้น ผลลัพธ์ของการเรียงลำดับคือ:
1
2
3
1a
2a
3a
a1
a2
a3
				

เมื่อต้องการจัดรูปแบบอย่างถูกต้อง และการเรียงลำดับข้อมูลตัวเลข

ข้อมูลการจัดรูปแบบ โดยใช้ฟังก์ชันข้อความ

ถ้าคุณจัดรูปแบบข้อมูล โดยใช้ฟังก์ชันข้อความ Excel แปลงค่าข้อความในรูปแบบตัวเลขที่ระบุ

ไวยากรณ์สำหรับฟังก์ชันข้อความได้
(ข้อความค่า,format_text)
โดย:ค่าค่าตัวเลข หรือสูตรที่ตรวจสอบค่าตัวเลข หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่ประกอบด้วยค่าตัวเลข และformat_textมีรูปแบบตัวเลขในรูปแบบข้อความจากนั้นประเภท:กล่องบนตัวเลขแท็บในนั้นจัดรูปแบบเซลล์กล่องโต้ตอบ

หมายเหตุ:: จัดรูปแบบเซลล์ที่ มีตัวเลือกในการตัวเลข(แท็บเซลล์คำสั่งรูปแบบ:เฉพาะรูปแบบ ไม่ค่าการเปลี่ยนแปลงเมนู) ใช้ฟังก์ชันข้อความที่แปลงค่าข้อความที่จัดรูปแบบ และไม่มีคำนวณผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลข

ตัวอย่างของวิธีการใช้ฟังก์ชันข้อความที่มี:
= text(2.715, "$0.00")เท่ากับ "$ 2.72"

= TEXT("4/15/91", "mmmm dd, yyyy")เท่ากับ "15 เมษายน 1991"
ตัวอย่างเช่น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลในคอลัมน์ A ของแผ่นงานของคุณ โดยใช้ฟังก์ชันข้อความ:
 1. แทรกคอลัมน์ B ใหม่ลงในแผ่นงานของคุณ
 2. ในเซลล์ B1 พิมพ์สูตรต่อไปนี้:
  =text(a1,"###")
  สูตรนี้คัดลอกค่าใน A1 เพื่อ B1 และแปลงค่าข้อความที่จัดรูปแบบ ไม่มีคำนวณผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลข
 3. การคัดลอกสูตรนี้ไปยังเซลล์อื่น ๆ ในคอลัมน์ B.
 4. คลิกเซลล์ในคอลัมน์ B และเรียงลำดับการเรียงหรือเรียงลำดับจากในการมาตรฐานแถบเครื่องมือ

  เรียง Excel ลำดับข้อมูลต่อไปนี้:
  1
  1a
  2
  2a
  3
  3a
  a1
  a2
  a3

แก้ไขการเรียงลำดับ

การแก้ไขปัญหาที่มีการเรียงลำดับ ตรวจสอบจุดการต่อไปนี้

ตรวจสอบกฎลำดับการเรียงลำดับเริ่มต้น

Excel เรียงลำดับข้อมูลตามการเรียงลำดับที่เฉพาะลำดับกฎ ในการเรียงลำดับ ascending, Excel ใช้ลำดับต่อไปนี้ กลับ (ในการเรียงลำดับ descending เรียงลำดับนี้คือรายการยกเว้นสำหรับเซลล์ว่าง ซึ่งจะวางอยู่ตลอดเวลาครั้งล่าสุด)
หมายเลข-Excel เรียงลำดับหมายเลขจากหมายเลขค่าลบที่น้อยที่สุดเป็นจำนวนบวกที่มากที่สุด

ตัวเลข-Excel เรียงลำดับข้อความตัวเลขซ้ายไปขวา อักขระตามอักขระ ดูการเริ่มต้นของส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียงลำดับตัวเลขที่สมบูรณ์

ค่าตรรกะ-Excel วาง FALSE ก่อน TRUE

ค่าผิดพลาด-Excel ใช้ค่าความผิดพลาดทั้งหมดที่เท่ากับ

ช่องว่าง-excel เสมอช่องว่างที่สถานที่ล่าสุด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หมายเลขในรูปแบบตัวเลข

ถ้า Excel ไม่ถูกต้องจัดเรียงเซลล์ที่ประกอบด้วยค่า เซลล์อาจถูกจัดรูปแบบ เป็นข้อความ และไม่ เป็นตัวเลข ตัวอย่างเช่น หมายเลขที่เป็นค่าลบจากระบบบางบัญชีกลายเป็น ข้อความเมื่อมีการนำเข้าข้อมูลบัญชีมายัง Excel เมื่อต้องการแปลงช่วงของหมายเลขที่เก็บไว้เป็นข้อความให้เป็นตัวเลข ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในเซลล์ว่าง ป้อนหมายเลข 1
 2. เลือกเซลล์ และจากนั้น คลิกCopyในการแก้ไขเมนู
 3. เลือกช่วงของหมายเลขที่เก็บไว้เป็นข้อความที่คุณต้องการแปลง
 4. ในการแก้ไขเมนู คลิกวางแบบพิเศษ.
 5. ภายใต้การดำเนินการคลิกคูณ.
 6. คลิกตกลง.
 7. ลบเนื้อหาของเซลล์ที่คุณป้อนในขั้นตอนที่ 1
หมายเหตุ:บางบัญชีโปรแกรมแสดงค่าเป็นค่าลบที่ มีเครื่องหมายลบ(-)ทางด้านขวาของค่า เมื่อต้องการแปลงสายอักขระข้อความที่เป็นค่า คุณต้องกลับอักขระทั้งหมดของสายอักขระข้อความยกเว้นอักขระส่วนใหญ่ขวา (เครื่องหมายลบ), แล้ว คูณผลลัพธ์ ด้วย -1 ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าในเซลล์ A2 เป็น "156-" สูตร= ซ้าย (a2, len (a2) -1) * -1แปลงข้อความค่า-156

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่มีการผสมผสานถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความ

ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับคอลัมน์ประกอบด้วยทั้งตัวเลขและตัวเลขที่มี ข้อความอักขระ (เช่น 100, 100a, 200, 200a) จัดรูปแบบเป็นข้อความทั้งหมด If you do not, Excel sorts the numbers first, and then sorts the numbers that include text characters.

To format a number as text, follow these steps:
 1. Click the cell that contains the value that you want to format as text.
 2. ในการรูปแบบ:เมนู คลิกเซลล์แล้ว คลิกการตัวเลขแท็บ
 3. ในการCategoryรายการ คลิกข้อความแล้ว คลิกตกลง.
 4. Retype the value in the cell.
To type a number as text when you are entering new data, format the cell as text before you start typing.

Make sure that dates and times are formatted correctly

Excel treats dates and times as numbers. When you type a date or time that Excel recognizes, the cell's format changes from the General number format to a built-in date or time format.

For Excel to sort correctly, all dates and times in a column must use a date or time format. If Excel cannot recognize a value as a date, time, or number, the value is formatted as text.

To apply the correct formatting, follow these steps:
 1. Click the cell that you want to reformat.
 2. ในการรูปแบบ:เมนู คลิกเซลล์แล้ว คลิกการตัวเลขแท็บ
 3. If the cell is formatted as text, click eitherวันที่หรือเวลา, select the appropriate type, and then clickตกลง.
 4. Retype the value in the cell in the format that you selected.

Unhide rows and columns before you sort

Hidden rows are not moved when you sort rows, and hidden columns are not moved when you sort columns. However, when you sort rows, the data in hidden columns is sorted, and when you sort columns, the data in hidden rows is sorted. Before you sort the list, unhide the hidden rows and columns.

Remove any leading spaces

In some cases, data that was imported from another program contains leading spaces. Remove the leading spaces before you sort the data.

Enter column labels in only one row

If you need multiple line labels, wrap the text in the cell.

Check the settings for graphic objects

The objects' settings may have been changed so that the objects do not move with cells. To set objects so that they can be sorted with cells, follow these steps:
 1. ในการDrawingแถบเครื่องมือ คลิกSelect Objects.
 2. Drag a dotted box over the objects that you want to change.
 3. ในการรูปแบบ:เมนู คลิกAutoShape,Picture,กล่องข้อความ,WordArt,Controlหรือวัตถุ.
 4. ในการคุณสมบัติแท็บ คลิกMove but don't size with cells.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about using a macro to sort columns, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
247311How to use macros to sort data in multiple columns as one column in Excel

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 322067 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ตุลาคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Keywords: 
dftsdahomeportal kbhowto kbmt KB322067 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:322067

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com