วิธีการส่งข้อมูลดิบไปยังเครื่องพิมพ์ โดยใช้ Visual Basic .NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 322090 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้แสดงวิธีใช้ Win32 ฟังก์ชันตัวจัดคิวจากโปรแกรมที่คุณสร้าง โดยใช้ Visual Basic .NET

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการส่งข้อมูลดิบไปยังเครื่องพิมพ์จาก Framework Microsoft .NET โปรแกรมของคุณต้องทำงานกับฟังก์ชันตัวจัดคิว Win32 ผ่านใน.NET Framework คุณสามารถพิมพ์ได้ โดยการใช้PrintDocument,PrintControllerระดับชั้นในการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ด้วย.NET Framework คุณไม่สามารถส่งข้อมูลพร้อมของเครื่องพิมพ์ preformatted ไปยังเครื่องพิมพ์

คุณอาจต้องส่งข้อมูลดิบไปยังเครื่องพิมพ์ให้เลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:
 • ส่งการเลี่ยงลำดับ
 • ดาวน์โหลด และใช้แบบอักษรที่นุ่มนวล
 • แฟ้มที่เก็บพัก preprinted
เมื่อต้องการส่งชนิดต่าง ๆ เหล่านี้และชนิดของข้อมูลดิบอื่นไปยังเครื่องพิมพ์ รหัสของคุณต้องทำ ด้วยอินเทอร์เฟซโปรแกรมเมอร์แอพลิเคชันตัวจัดคิวงาน Win32 (APIs) รหัสต่อไปนี้แสดงวิธีการอ่านเนื้อหาของแฟ้มที่ preformatted งในหน่วยความจำ และจากนั้น ส่งไบต์เหล่านั้นไปยังเครื่องพิมพ์ โดยใช้WritePrinter.

หมายเหตุ:: คุณไม่สามารถใช้วิธีการนี้ในงานพิมพ์เดียวกันเป็น native เป็นPrintDocumentงานพิมพ์ คุณอาจต้องใช้.NET Framework เพื่อพิมพ์ หรือส่งไบต์ในงานพิมพ์ของคุณเอง


สร้างโครงการที่พิมพ์ข้อมูล preformatted

เมื่อต้องการสร้างโครงการ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Visual Studio .NET ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกProject. ภายใต้ชนิดโครงการคลิกการโครงการ visual Basicโฟลเดอร์ ในการแม่แบบรายการ คลิกแอพลิเคชันของ windowsแล้ว คลิกตกลง. โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Form1 จะถูกสร้างขึ้น
 2. ในการมุมมองเมนู คลิกกล่องเครื่องมือการแสดงในกล่องเครื่องมือ แล้ว เพิ่มตัวปุ่มเมื่อต้องการ Form1 ปุ่มนี้คือชื่อ Button1
 3. เพิ่มอีกปุ่มเมื่อต้องการ Form1 ปุ่มนี้คือชื่อ Button2
 4. คลิกสองครั้งbutton1. หน้าต่างรหัสสำหรับแบบฟอร์มปรากฏขึ้น
 5. แทนButton1_Clicksubroutine กับรหัสต่อไปนี้:
    ' Click event handler for a button - designed to show how to use the
    ' SendFileToPrinter and SendBytesToPrinter functions.
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
      ' Allow the user to select a file.
      Dim ofd As New OpenFileDialog()
      If ofd.ShowDialog(Me) Then
        ' Allow the user to select a printer.
        Dim pd As New PrintDialog()
        pd.PrinterSettings = New PrinterSettings()
        If (pd.ShowDialog() = DialogResult.OK) Then
          ' Print the file to the printer.
          RawPrinterHelper.SendFileToPrinter(pd.PrinterSettings.PrinterName, ofd.FileName)
        End If
      End If
    End Sub ' Button1_Click()
  					
 6. แทนButton2_Clicksubroutine กับรหัสต่อไปนี้:
    ' Click event handler for a button - designed to show how to use the
    ' SendBytesToPrinter function to send a string to the printer.
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
      Dim s As String
      Dim pd As New PrintDialog()
  
      ' You need a string to send.
      s = "Hello, this is a test"
      ' Open the printer dialog box, and then allow the user to select a printer.
      pd.PrinterSettings = New PrinterSettings()
      If (pd.ShowDialog() = DialogResult.OK) Then
        RawPrinterHelper.SendStringToPrinter(pd.PrinterSettings.PrinterName, s)
      End If
    End Sub ' Button2_Click()
  					
 7. แทรกรหัสต่อไปนี้ที่ด้านบนของแฟ้ม:
  Imports System.IO
  Imports System.Drawing.Printing
  Imports System.Runtime.InteropServices
  					
 8. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ภาย ใน namespace ของโปรแกรมประยุกต์หลัก แต่ภาย นอกมีข้อกำหนดของคลาส:
  Public Class RawPrinterHelper
    ' Structure and API declarions:
    <StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet:=CharSet.Unicode)> _
    Structure DOCINFOW
      <MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)> Public pDocName As String
      <MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)> Public pOutputFile As String
      <MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)> Public pDataType As String
    End Structure
  
    <DllImport("winspool.Drv", EntryPoint:="OpenPrinterW", _
      SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Unicode, _
      ExactSpelling:=True, CallingConvention:=CallingConvention.StdCall)> _
    Public Shared Function OpenPrinter(ByVal src As String, ByRef hPrinter As IntPtr, ByVal pd As Long) As Boolean
    End Function
    <DllImport("winspool.Drv", EntryPoint:="ClosePrinter", _
      SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Unicode, _
      ExactSpelling:=True, CallingConvention:=CallingConvention.StdCall)> _
    Public Shared Function ClosePrinter(ByVal hPrinter As IntPtr) As Boolean
    End Function
    <DllImport("winspool.Drv", EntryPoint:="StartDocPrinterW", _
      SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Unicode, _
      ExactSpelling:=True, CallingConvention:=CallingConvention.StdCall)> _
    Public Shared Function StartDocPrinter(ByVal hPrinter As IntPtr, ByVal level As Int32, ByRef pDI As DOCINFOW) As Boolean
    End Function
    <DllImport("winspool.Drv", EntryPoint:="EndDocPrinter", _
      SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Unicode, _
      ExactSpelling:=True, CallingConvention:=CallingConvention.StdCall)> _
    Public Shared Function EndDocPrinter(ByVal hPrinter As IntPtr) As Boolean
    End Function
    <DllImport("winspool.Drv", EntryPoint:="StartPagePrinter", _
      SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Unicode, _
      ExactSpelling:=True, CallingConvention:=CallingConvention.StdCall)> _
    Public Shared Function StartPagePrinter(ByVal hPrinter As IntPtr) As Boolean
    End Function
    <DllImport("winspool.Drv", EntryPoint:="EndPagePrinter", _
      SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Unicode, _
      ExactSpelling:=True, CallingConvention:=CallingConvention.StdCall)> _
    Public Shared Function EndPagePrinter(ByVal hPrinter As IntPtr) As Boolean
    End Function
    <DllImport("winspool.Drv", EntryPoint:="WritePrinter", _
      SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Unicode, _
      ExactSpelling:=True, CallingConvention:=CallingConvention.StdCall)> _
    Public Shared Function WritePrinter(ByVal hPrinter As IntPtr, ByVal pBytes As IntPtr, ByVal dwCount As Int32, ByRef dwWritten As Int32) As Boolean
    End Function
  
    ' SendBytesToPrinter()
    ' When the function is given a printer name and an unmanaged array of 
    ' bytes, the function sends those bytes to the print queue.
    ' Returns True on success or False on failure.
    Public Shared Function SendBytesToPrinter(ByVal szPrinterName As String, ByVal pBytes As IntPtr, ByVal dwCount As Int32) As Boolean
      Dim hPrinter As IntPtr   ' The printer handle.
      Dim dwError As Int32    ' Last error - in case there was trouble.
      Dim di As DOCINFOW     ' Describes your document (name, port, data type).
      Dim dwWritten As Int32   ' The number of bytes written by WritePrinter().
      Dim bSuccess As Boolean   ' Your success code.
  
      ' Set up the DOCINFO structure.
      With di
        .pDocName = "My Visual Basic .NET RAW Document"
        .pDataType = "RAW"
      End With
      ' Assume failure unless you specifically succeed.
      bSuccess = False
      If OpenPrinter(szPrinterName, hPrinter, 0) Then
        If StartDocPrinter(hPrinter, 1, di) Then
          If StartPagePrinter(hPrinter) Then
            ' Write your printer-specific bytes to the printer.
            bSuccess = WritePrinter(hPrinter, pBytes, dwCount, dwWritten)
            EndPagePrinter(hPrinter)
          End If
          EndDocPrinter(hPrinter)
        End If
        ClosePrinter(hPrinter)
      End If
      ' If you did not succeed, GetLastError may give more information
      ' about why not.
      If bSuccess = False Then
        dwError = Marshal.GetLastWin32Error()
      End If
      Return bSuccess
    End Function ' SendBytesToPrinter()
  
    ' SendFileToPrinter()
    ' When the function is given a file name and a printer name, 
    ' the function reads the contents of the file and sends the
    ' contents to the printer.
    ' Presumes that the file contains printer-ready data.
    ' Shows how to use the SendBytesToPrinter function.
    ' Returns True on success or False on failure.
    Public Shared Function SendFileToPrinter(ByVal szPrinterName As String, ByVal szFileName As String) As Boolean
      ' Open the file.
      Dim fs As New FileStream(szFileName, FileMode.Open)
      ' Create a BinaryReader on the file.
      Dim br As New BinaryReader(fs)
      ' Dim an array of bytes large enough to hold the file's contents.
      Dim bytes(fs.Length) As Byte
      Dim bSuccess As Boolean
      ' Your unmanaged pointer.
      Dim pUnmanagedBytes As IntPtr
  
      ' Read the contents of the file into the array.
      bytes = br.ReadBytes(fs.Length)
      ' Allocate some unmanaged memory for those bytes.
      pUnmanagedBytes = Marshal.AllocCoTaskMem(fs.Length)
      ' Copy the managed byte array into the unmanaged array.
      Marshal.Copy(bytes, 0, pUnmanagedBytes, fs.Length)
      ' Send the unmanaged bytes to the printer.
      bSuccess = SendBytesToPrinter(szPrinterName, pUnmanagedBytes, fs.Length)
      ' Free the unmanaged memory that you allocated earlier.
      Marshal.FreeCoTaskMem(pUnmanagedBytes)
      Return bSuccess
    End Function ' SendFileToPrinter()
  
    ' When the function is given a string and a printer name,
    ' the function sends the string to the printer as raw bytes.
    Public Shared Function SendStringToPrinter(ByVal szPrinterName As String, ByVal szString As String)
      Dim pBytes As IntPtr
      Dim dwCount As Int32
      ' How many characters are in the string?
      dwCount = szString.Length()
      ' Assume that the printer is expecting ANSI text, and then convert
      ' the string to ANSI text.
      pBytes = Marshal.StringToCoTaskMemAnsi(szString)
      ' Send the converted ANSI string to the printer.
      SendBytesToPrinter(szPrinterName, pBytes, dwCount)
      Marshal.FreeCoTaskMem(pBytes)
    End Function
  End Class
  					
 9. กด F5 เพื่อสร้าง และเรียกใช้โปรแกรม
 10. คลิกbutton1เพื่อโหลด และพิมพ์เนื้อหาของแฟ้ม
 11. คลิกButton2เมื่อต้องการพิมพ์เป็นสายอักขระ (คุณอาจต้องเลื่อนหน้าด้วยตนเองเนื่องจากสายอักขระถูกส่งโดยไม่ต้องการformfeedคำสั่ง)

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
138594วิธีการส่งข้อมูลดิบไปยังเครื่องพิมพ์ โดยใช้ Win32 API

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 322090 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbdswgdi2003swept kbhowtomaster kbmt KB322090 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:322090

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com