วิธีการส่งข้อมูลดิบไปยังเครื่องพิมพ์ โดยใช้ Visual .NET c#

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 322091 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้แสดงวิธีการใช้ฟังก์ชันตัวจัดคิว Win32 จากโปรแกรมที่คุณสร้าง โดยใช้ Visual .NET c#

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการส่งข้อมูลดิบไปยังเครื่องพิมพ์จาก Framework Microsoft .NET โปรแกรมของคุณต้องทำงานกับฟังก์ชันตัวจัดคิว Win32 ผ่าน.NET Framework คุณสามารถพิมพ์ โดยใช้PrintDocument,PrintControllerระดับชั้นในการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ด้วย.NET Framework คุณไม่สามารถส่งข้อมูลพร้อมของเครื่องพิมพ์ preformatted ไปยังเครื่องพิมพ์

คุณอาจต้องส่งข้อมูลดิบไปยังเครื่องพิมพ์ให้เลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:
 • ส่งการเลี่ยงลำดับ
 • ดาวน์โหลด และใช้แบบอักษรที่นุ่มนวล
 • แฟ้มที่เก็บพัก preprinted
เมื่อต้องการส่งชนิดต่าง ๆ เหล่านี้และชนิดของข้อมูลดิบอื่นไปยังเครื่องพิมพ์ รหัสของคุณต้องทำงานกับตัวจัดคิวงาน Win32 โปรแกรมเมอร์แอพลิเคชันอินเทอร์เฟซ (APIs) รหัสต่อไปนี้แสดงวิธีการอ่านเนื้อหาของแฟ้มที่ preformatted งในหน่วยความจำ และจากนั้น ส่งไบต์เหล่านั้นไปยังเครื่องพิมพ์ โดยใช้WritePrinter.

หมายเหตุ:: คุณไม่สามารถใช้วิธีการนี้ในงานพิมพ์เดียวกันเป็น native เป็นPrintDocumentงานพิมพ์ คุณอาจต้องใช้.NET Framework เพื่อพิมพ์ หรือส่งไบต์ในงานพิมพ์ของคุณเอง

สร้างโครงการที่พิมพ์ข้อมูล Preformatted

 1. เริ่ม Visual Studio .NET ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกProject. ภายใต้ชนิดโครงการคลิกการแสดงโครงการ c#โฟลเดอร์ ในการแม่แบบรายการ คลิกแอพลิเคชันของ windowsแล้ว คลิกตกลง. โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Form1 จะถูกสร้างขึ้น
 2. ในการมุมมองเมนู คลิกกล่องเครื่องมือการแสดงในกล่องเครื่องมือ แล้ว เพิ่มตัวปุ่มเมื่อต้องการ Form1 ปุ่มนี้คือชื่อ Button1
 3. เพิ่มอีกปุ่มเมื่อต้องการ Form1 ปุ่มนี้คือชื่อ Button2
 4. คลิกสองครั้งbutton1. หน้าต่างรหัสสำหรับแบบฟอร์มปรากฏขึ้น
 5. แทนButton1_Clicksubroutine กับรหัสต่อไปนี้:
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
    // Allow the user to select a file.
    OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
    if( DialogResult.OK == ofd.ShowDialog(this) )
    {
      // Allow the user to select a printer.
      PrintDialog pd = new PrintDialog();
      pd.PrinterSettings = new PrinterSettings();
      if( DialogResult.OK == pd.ShowDialog(this) )
      {
        // Print the file to the printer.
        RawPrinterHelper.SendFileToPrinter(pd.PrinterSettings.PrinterName, ofd.FileName);
      }
    }
  }
  					
 6. แทนButton2_Clicksubroutine กับรหัสต่อไปนี้:
  private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
    string s = "Hello"; // device-dependent string, need a FormFeed?
    
    // Allow the user to select a printer.
    PrintDialog pd = new PrintDialog();
    pd.PrinterSettings = new PrinterSettings();
    if( DialogResult.OK == pd.ShowDialog(this) )
    {
      // Send a printer-specific to the printer.
      RawPrinterHelper.SendStringToPrinter(pd.PrinterSettings.PrinterName, s);
    }
  }
  					
 7. แทรกรหัสต่อไปนี้ที่ด้านบนของแฟ้ม:
  using System;
  using System.Drawing;
  using System.Drawing.Printing;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Runtime.InteropServices;
  					
 8. Add the following code inside the main application namespace but outside any class definitions:
  public class RawPrinterHelper
  {
    // Structure and API declarions:
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet=CharSet.Ansi)]
    public class DOCINFOA
    {
      [MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)] public string pDocName;
      [MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)] public string pOutputFile;
      [MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)] public string pDataType;
    }
    [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint="OpenPrinterA", SetLastError=true, CharSet=CharSet.Ansi, ExactSpelling=true, CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
    public static extern bool OpenPrinter([MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)] string szPrinter, out IntPtr hPrinter, IntPtr pd);
  
    [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint="ClosePrinter", SetLastError=true, ExactSpelling=true, CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
    public static extern bool ClosePrinter(IntPtr hPrinter);
  
    [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint="StartDocPrinterA", SetLastError=true, CharSet=CharSet.Ansi, ExactSpelling=true, CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
    public static extern bool StartDocPrinter( IntPtr hPrinter, Int32 level, [In, MarshalAs(UnmanagedType.LPStruct)] DOCINFOA di);
  
    [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint="EndDocPrinter", SetLastError=true, ExactSpelling=true, CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
    public static extern bool EndDocPrinter(IntPtr hPrinter);
  
    [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint="StartPagePrinter", SetLastError=true, ExactSpelling=true, CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
    public static extern bool StartPagePrinter(IntPtr hPrinter);
  
    [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint="EndPagePrinter", SetLastError=true, ExactSpelling=true, CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
    public static extern bool EndPagePrinter(IntPtr hPrinter);
  
    [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint="WritePrinter", SetLastError=true, ExactSpelling=true, CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
    public static extern bool WritePrinter(IntPtr hPrinter, IntPtr pBytes, Int32 dwCount, out Int32 dwWritten );
  
    // SendBytesToPrinter()
    // When the function is given a printer name and an unmanaged array
    // of bytes, the function sends those bytes to the print queue.
    // Returns true on success, false on failure.
    public static bool SendBytesToPrinter( string szPrinterName, IntPtr pBytes, Int32 dwCount)
    {
      Int32  dwError = 0, dwWritten = 0;
      IntPtr  hPrinter = new IntPtr(0);
      DOCINFOA  di = new DOCINFOA();
      bool  bSuccess = false; // Assume failure unless you specifically succeed.
  
      di.pDocName = "My C#.NET RAW Document";
      di.pDataType = "RAW";
  
      // Open the printer.
      if( OpenPrinter( szPrinterName.Normalize(), out hPrinter, IntPtr.Zero ) )
      {
        // Start a document.
        if( StartDocPrinter(hPrinter, 1, di) )
        {
          // Start a page.
          if( StartPagePrinter(hPrinter) )
          {
            // Write your bytes.
            bSuccess = WritePrinter(hPrinter, pBytes, dwCount, out dwWritten);
            EndPagePrinter(hPrinter);
          }
          EndDocPrinter(hPrinter);
        }
        ClosePrinter(hPrinter);
      }
      // If you did not succeed, GetLastError may give more information
      // about why not.
      if( bSuccess == false )
      {
          dwError = Marshal.GetLastWin32Error();
      }
      return bSuccess;
    }
  
    public static bool SendFileToPrinter( string szPrinterName, string szFileName )
    {
      // Open the file.
      FileStream fs = new FileStream(szFileName, FileMode.Open);
      // Create a BinaryReader on the file.
      BinaryReader br = new BinaryReader(fs);
      // Dim an array of bytes big enough to hold the file's contents.
      Byte []bytes = new Byte[fs.Length];
      bool bSuccess = false;
      // Your unmanaged pointer.
      IntPtr pUnmanagedBytes = new IntPtr(0);
      int nLength;
  
      nLength = Convert.ToInt32(fs.Length);
      // Read the contents of the file into the array.
      bytes = br.ReadBytes( nLength );
      // Allocate some unmanaged memory for those bytes.
      pUnmanagedBytes = Marshal.AllocCoTaskMem(nLength);
      // Copy the managed byte array into the unmanaged array.
      Marshal.Copy(bytes, 0, pUnmanagedBytes, nLength);
      // Send the unmanaged bytes to the printer.
      bSuccess = SendBytesToPrinter(szPrinterName, pUnmanagedBytes, nLength);
      // Free the unmanaged memory that you allocated earlier.
      Marshal.FreeCoTaskMem(pUnmanagedBytes);
      return bSuccess;
    }
    public static bool SendStringToPrinter( string szPrinterName, string szString )
    {
      IntPtr pBytes;
      Int32 dwCount;
      // How many characters are in the string?
      dwCount = szString.Length;
      // Assume that the printer is expecting ANSI text, and then convert
      // the string to ANSI text.
      pBytes = Marshal.StringToCoTaskMemAnsi(szString);
      // Send the converted ANSI string to the printer.
      SendBytesToPrinter(szPrinterName, pBytes, dwCount);
      Marshal.FreeCoTaskMem(pBytes);
      return true;
    }
  }
  					
 9. Press F5 to build, and then run the program.
 10. คลิกbutton1to load and print a file's contents.
 11. คลิกButton2to print a string. (You may have to eject the page manually because the string is sent without theformfeedcommand.)

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
138594How to send raw data to a printer by using the Win32 API

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 322091 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbdswgdi2003swept kbhowtomaster kbmt KB322091 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:322091

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com