ID c?a bài: 322205 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này s? hư?ng d?n b?n thông qua x? l? s? c? bư?c cho ph?n c?ng và ph?n m?m tr?nh đi?u khi?n các v?n đ? trong Windows XP. Bài vi?t đư?c thi?t k? đ? m?t kh?i đ?u cho ngư?i dùng máy tính trung gian. Tuy nhiên, nó có ch?a m?t ph?n "Nâng cao kh?c ph?c s? c?" cho ngư?i dùng cao c?p hơn.

B?n có th? t?m th?y nó d? dàng hơn đ? làm theo các bư?c n?u b?n in bài vi?t này l?n đ?u tiên.

Lưu ? M?t s? nh?ng phương pháp này yêu c?u b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n ho?c đ? l?i trang b?n đang xem bây gi?. V? v?y, trư?c khi b?n ti?p t?c, b?n có th? t?m th?y nó h?u ích đ? t?o m?t shortcut đ? web site này trên máy tính c?a b?n. Đ? t?o ra m?t phím l?i tắt, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t ph?i vào vùng tr?ng trên Trang này, và sau đó nh?p vào T?o l?i t?t trong danh saùch hieån th?.
 2. Trong các Internet Explorer hộp thoại h?p, b?m vào ho?c Ok đ? t?o ra m?t phím l?i tắt cho bài vi?t này trên máy tính c?a b?n.
Xác đ?nh v? trí các phím l?i tắt trên desktop c?a b?n và nh?p đúp vào bi?u tư?ng c?a nó đ? tr? v? bài vi?t này khi b?n c?n.

Lưu ? Khi b?n đ? k?t thúc v?i bài vi?t này, b?n có th? B?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng và ch?n Xóa đ? xoá nó kh?i máy tính c?a b?n.

Tri?u ch?ng

Có r?t nhi?u l? do t?i sao b?n có th? có m?t v?n đ? tr?nh đi?u khi?n ph?n c?ng ho?c ph?n m?m. B?n có th? đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t gây ra tr?nh đi?u khi?n đ? ng?ng làm vi?c. B?n có th? đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t s? ph?n c?ng m?i và chưa đư?c cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n c?n thi?t cho ph?n c?ng, ho?c tr?nh đi?u khi?n có th? không tương h?p v? sau ho?c b? h?ng.

Đ? giúp chúng tôi bi?t phương pháp mà chúng tôi nên yêu c?u b?n h?y th? đ?u tiên, h?y ch?n các tri?u ch?ng r?ng h?u h?t gi?ng v?i v?n đ? c?a b?n.

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t ph?n c?ng m?i, ph?n m?m m?i, ho?c tr?nh đi?u khi?n ph?n c?ng trên m?t máy tính d?a trên Windows XP, b?n g?p các tri?u ch?ng sau đây:

Gi?i pháp

Phương pháp 1: Ng?t k?t n?i b?t k? ph?n c?ng m?i

N?u b?n m?i cài đ?t chuyên bi?t m?t thi?t b? ph?n c?ng m?i, tr?nh đi?u khi?n c?n thi?t cho ph?n c?ng có th? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t, ho?c tr?nh đi?u khi?n có th? không tương h?p v? sau ho?c b? h?ng. Đ? xác đ?nh xem đi?u này là đúng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ng?t k?t n?i thi?t b?.
 2. Kh?i đ?ng l?i Windows XP.
N?u Windows XP kh?i đ?ng thành công, đó là m?t v?n đ? lái xe v?i các ph?n c?ng m?i. Xin vui l?ng liên h? v?i các nhà s?n xu?t thi?t b? đ? có đư?c c?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? ho?c đ? t?m hi?u v? b?t k? v?n đ? ph?n c?ng đư?c bi?t đ?n do đó b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t l?i thi?t b?.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i các nhà s?n xu?t thi?t b?, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/GP/vendors
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

N?u phương pháp này gi?i quy?t các v?n đ?, b?n đ? k?t thúc. N?u phương pháp này không làm vi?c cho b?n, đi đ?n phương pháp 4.

Phương pháp 2: tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft

N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i trên m?t màn h?nh màu xanh, b?n có th? sao chép các văn b?n c?a thư và s? d?ng nó đ? tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft đ? bi?t thông tin h?u ích.

N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i trên m?t màn h?nh màu xanh, b?n có th? sao chép các văn b?n c?a các l?i và tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft đ? bi?t thông tin h?u ích.

Microsoft Knowledge Base là m?t b? sưu t?p c?a hơn 150.000 bài vi?t mà Microsoft h? tr? chuyên nghi?p t?o ra và C?p Nh?t thư?ng xuyên. B?n có th? s? d?ng t? khoá và t? truy v?n đ? t?m n?i dung mà b?n mu?n.

Đ? tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Sao chép các văn b?n c?a các thông báo l?i.
 2. H?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://support.Microsoft.com
 3. Nh?p văn b?n thông báo l?i trong các tra c?u h?p, và g? tên c?a s?n ph?m mà b?n đang s? d?ng, ch?ng h?n như "Windows XP."
 4. B?m chu?t tra c?u, và c? g?ng đ? t?m th?y m?t bài vi?t s? giúp b?n gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n.
N?u phương pháp này làm vi?c, b?n đ? k?t thúc. N?u phương pháp này không làm vi?c cho b?n, đi đ?n phương pháp 4.

Phương pháp 3: Vô hi?u hoá t? đ?ng kh?i đ?ng l?i v? h? th?ng th?t b?i

N?u h? th?ng không ng?ng kh?i đ?ng l?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 2. Khi máy tính kh?i đ?ng l?i, b?m phím F8 liên t?c cho đ?n khi b?n th?y màn h?nh Windows tùy ch?n nâng cao.
 3. S? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Vô hi?u hoá t? đ?ng kh?i đ?ng l?i v? h? th?ng th?t b?i, và sau đó nh?n ENTER.
 4. N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i, h?y làm theo các bư?c sau đ? tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft cho các thông tin h?u ích v? các thông báo l?i:
  1. Sao chép các văn b?n c?a các thông báo l?i.
  2. H?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
   http://support.Microsoft.com
  3. Nh?p văn b?n thông báo l?i trong các tra c?u h?p, và g? tên c?a s?n ph?m mà b?n đang s? d?ng, ch?ng h?n như "Windows XP."
  4. B?m chu?t tra c?u, và c? g?ng đ? t?m th?y m?t bài vi?t s? giúp b?n gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n.
N?u phương pháp này làm vi?c, b?n có gi?i quy?t v?n đ? máy tính c?a b?n kh?i đ?ng l?i liên t?c. Tuy nhiên, b?n có th? mu?n ti?p t?c kh?c ph?c s? c? tr?nh đi?u khi?n. Xem l?i các ph?n "Tri?u ch?ng" m?t l?n n?a, và xác đ?nh phương pháp s? d?ng đ? gi?i quy?t v?n đ?.

N?u phương pháp này làm vi?c, b?n đ? k?t thúc. N?u phương pháp này không làm vi?c cho b?n, h?y th? phương pháp 4.

Phương pháp 4: S? d?ng các tính năng c?u h?nh bi?t đ?n cu?i c?a t?t

N?u b?n có th? B?t đ?u máy tính thành công, b?n có th? s? d?ng tính năng c?u h?nh bi?t đ?n cu?i c?a t?t. Tính năng này s? d?ng thông tin đư?c lưu l?n cu?i cùng b?n t?t máy tính trư?c khi các v?n đ? B?t đ?u. S? d?ng tính năng này đ? khôi ph?c l?i thi?t đ?t ki?m nh?p và tr?nh đi?u khi?n c?a b?n đ? thông tin trư?c đó.

N?u b?n không hoàn toàn ch?c ch?n nh?ng g? đó có ngh?a là, đ?ng lo l?ng. Không ai trong s? các th? t?c này s? gây h?i cho máy tính c?a b?n. Tuy nhiên, b?n nên bi?t r?ng n?u b?n làm đi?u này, b?t k? thay đ?i nào đư?c th?c hi?n cho máy tính c?a b?n sau khi c?u h?nh t?t đư?c bi?t đ?n ngày cu?i cùng s? b? m?t.

N?u b?n m?i l?p đ?t m?t tr?nh đi?u khi?n và bây gi? đang g?p m?t v?n đ? c?u h?nh, phương pháp này có l? s? làm vi?c cho b?n. Th?t không may, tính năng này không gi?i quy?t v?n đ? mà đư?c gây ra b?i các tr?nh đi?u khi?n b? thi?u ho?c b? h?ng ho?c t?p tin.

Đ? s? d?ng tính năng c?u h?nh bi?t đ?n cu?i c?a t?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 2. Khi máy tính kh?i đ?ng l?i, b?m phím F8 liên t?c cho đ?n khi b?n th?y màn h?nh Windows tùy ch?n nâng cao.
 3. S? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Cu?i cùng bi?t đ?n t?t Configuration (đ?t thi?t mà làm vi?c), và sau đó nh?n ENTER.
 4. N?u b?n đư?c nh?c ch?n m?t hệ điều hành, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n hệ điều hành, và sau đó nh?n ENTER.
N?u phương pháp này làm vi?c, máy tính c?a b?n đư?c khôi ph?c đ?n m?t nhà nư?c làm vi?c t?t. B?n v?n có th? mu?n đi?u tra nh?ng g? ban đ?u gây ra v?n đ? này. Đ? làm đi?u này, h?y xem ph?n "Bư?c ti?p theo" cho nhi?u ngu?n tài nguyên kh?c ph?c s? c?.

N?u phương pháp này không làm vi?c cho b?n, đi đ?n phương pháp 5.

Cách 5: S? d?ng tính năng khôi ph?c H? th?ng

Tính năng khôi ph?c H? th?ng tương t? như các tính năng c?u h?nh bi?t đ?n cu?i c?a t?t, ngo?i tr? r?ng tính năng khôi ph?c H? th?ng cho phép b?n ch?n m?t ngày trư?c khi t?t máy thành công cu?i cùng. B?n có th? s? d?ng nó đ? ch?n m?t đi?m khôi ph?c"." Đi?m khôi ph?c là gi?ng như m?t b?n ch?p c?a máy tính Windows XP ghi l?i theo đ?nh k?. Khôi ph?c H? th?ng s? d?ng các thông tin trong đó ?nh ch?p đ? khôi ph?c l?i máy tính c?a b?n đ?n nay trư?c đó.

Lưu ? Khôi ph?c H? th?ng không ?nh hư?ng đ?n các t?p tin d? li?u cá nhân, ch?ng h?n như t? tài li?u, duy?t web l?ch s?, đ? h?a, yêu thích, ho?c e-mail. B?n s? không m?t b?t k? thay đ?i nào b?n th?c hi?n cho nh?ng t?p tin này.

Lưu ? Ph?n này s? yêu c?u b?n kí nh?p vào máy tính b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i qu?n tr? ho?c b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n có thông tin kí nh?p ngư?i qu?n tr?.

Đ? B?t đ?u, h?y ch?n "tùy ch?n 1: Windows XP không b?t đ?u" n?u b?n không th? B?t đ?u Windows XP, ho?c ch?n "tùy ch?n 2: Windows XP kh?i đ?ng" n?u b?n có th? B?t đ?u Windows XP.

Tùy ch?n 1: Windows XP không B?t đ?u

N?u Windows XP không B?t đ?u, h?y làm theo các bư?c sau đ? s? d?ng tính năng khôi ph?c H? th?ng:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 2. Khi máy tính kh?i đ?ng l?i, nhi?u l?n b?m phím F8 cho đ?n khi b?n th?y màn h?nh Windows tùy ch?n nâng cao.
 3. S? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Ch? đ? Safe Mode v?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? safe mode, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  315222M?t mô t? v? các tùy ch?n kh?i đ?ng ch? đ? an toàn trong Windows XP
 4. kí nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 5. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 6. G? l?nh sau đây trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER:
  %SystemRoot%\system32\restore\rstrui.exe
 7. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? khôi ph?c l?i các thi?t l?p máy tính c?u h?nh trư?c đó.

Tùy ch?n 2: Windows XP kh?i đ?ng

N?u Windows XP kh?i đ?ng cho b?n, h?y làm theo các bư?c sau đ? s? d?ng tính năng khôi ph?c H? th?ng:
 1. kí nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 2. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Ph? ki?n, tr? đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó nh?p vào Khôi ph?c H? th?ng. Khôi ph?c H? th?ng B?t đ?u.
 3. Trên các Chào m?ng đ?n v?i h? th?ng khôi ph?c Trang, h?y nh?p vào Khôi ph?c Máy tính c?a tôi đ? m?t th?i gian trư?c đó N?u tùy ch?n này không đ? đư?c ch?n. Sau đó, nh?p vào Ti?p theo.
 4. Trên các Ch?n m?t đi?m khôi ph?c Trang, h?y nh?p vào các tr?m ki?m soát h? th?ng đ?t trong các Danh sách này, b?m m?t đi?m khôi ph?c danh sách, và sau đó nh?p vào Ti?p theo. B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo danh sách thay đ?i c?u h?nh khôi ph?c H? th?ng s? làm cho. B?m chu?t Ok.

  Lưu ? B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo danh sách các thay đ?i c?u h?nh khôi ph?c H? th?ng s? làm cho. B?m chu?t Ok.
 5. Trên các Xác nh?n ch?n đi?m khôi ph?c Trang, h?y nh?p vào Ti?p theo. Khôi ph?c H? th?ng khôi ph?c l?i c?u h?nh Windows XP trư?c đó, và sau đó khôi ph?c H? th?ng kh?i đ?ng l?i máy tính.
 6. kí nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 7. Khôi ph?c H? th?ng ph?c h?i hoàn toàn Trang xu?t hi?n, h?y nh?p vào Ok.
N?u phương pháp này làm vi?c, máy tính c?a b?n đư?c khôi ph?c đ?n m?t nhà nư?c làm vi?c. B?n v?n có th? mu?n đi?u tra nh?ng g? ban đ?u gây ra v?n đ? này. Đ? làm đi?u này, h?y xem ph?n "Bư?c ti?p theo" cho nhi?u ngu?n tài nguyên kh?c ph?c s? c?.

N?u phương pháp này không làm vi?c cho b?n, và b?n c?m th?y tho?i mái v?i kh?c ph?c s? c? nâng cao, h?y th? các bư?c trong ph?n "Nâng cao kh?c ph?c s? c?". N?u b?n không tho?i mái c? g?ng nâng cao bư?c x? l? s? c?, h?y xem ph?n "Bư?c ti?p theo".

Nâng cao gi?i đáp th?c m?c

Ph?n này ch?a các bư?c kh?c ph?c s? c? nâng cao dành cho ngư?i dùng cao c?p đ? gi?i quy?t v?n đ? tr?nh đi?u khi?n. B?t đ?u v?i bư?c 1.

Bư?c 1: B?t đ?u Windows XP trong ch? đ? an toàn

B?t đ?u trong ch? đ? an toàn đ? vư?t qua các đi?n h?nh c?a s? cài đ?t chuyên bi?t và kh?i đ?ng chương tr?nh, b?i v? nh?ng cài đ?t chuyên bi?t và các chương tr?nh có th? b? ?nh hư?ng b?i các v?n đ? mà b?n đang g?p ph?i. Kh?c ph?c s? c? trong ch? đ? an toàn có th? giúp gi?i quy?t v?n đ?.

Đ? B?t đ?u các máy tính trong ch? đ? an toàn, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính. Phím F8 liên t?c cho đ?n khi b?n th?y màn h?nh Windows tùy ch?n nâng cao.
 2. S? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Ch? đ? Safe Mode v?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER.
 3. N?u b?n đư?c nh?c ch?n m?t phiên b?n c?a Windows, ch?n phiên b?n đúng và sau đó nh?n ENTER.
Ti?p t?c nâng cao kh?c ph?c s? c? bư?c 2.

Bư?c 2: S? d?ng tr?nh đi?u khi?n tr? l?i cu?n

S? d?ng tính năng quay ngư?c l?i tr?nh khi?n tr?nh đ? đ?o ngư?c nh?ng h?u qu? c?a có cài đ?t chuyên bi?t m?t tr?nh khi?n tr?nh không h?p l?, không chính xác ho?c h?ng b?ng cách khôi ph?c l?i các tr?nh đi?u khi?n đ? cài đ?t chuyên bi?t trư?c.

Đ? s? d?ng các cu?n l?i Driver, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Sao chép và sau đó dán (ho?c g?) l?nh trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER:
  devmgmt.msc
 3. M? r?ng các lo?i thích h?p ph?n c?ng có thi?t b? có v?n đ?. Nh?p đúp vào thi?t b? mà b?n mu?n khôi ph?c l?i các tr?nh đi?u khi?n.
 4. B?m vào các Tr?nh đi?u khi?n tab, và sau đó b?m vào Quay tr? l?i tr?nh đi?u khi?n.
 5. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
N?u b?n không g?p v?n đ? sau khi b?n kh?i đ?ng l?i, b?n đ? gi?i quy?t v?n đ?. N?u v?n đ? v?n c?n, đi t?i bư?c kh?c ph?c s? c? nâng cao 3.

Bư?c 3: Xác đ?nh xem m?t bên th? ba chương tr?nh ho?c ti?n ích gây ra v?n đ?

Vô hi?u hóa Tất cả các dịch vụ, tr? b?n ghi d?ch v? c?a Microsoft, đ? xác đ?nh xem m?t bên th? ba chương tr?nh, Ti?n ích, ho?c b?n ghi d?ch v? gây ra s? c?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Sao chép và sau đó dán (ho?c g?) l?nh trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER:
  msconfig
 3. B?m vào các T?ng quát tab, b?m vào Kh?i đ?ng ch?n l?c, và sau đó nh?p vào đ? xóa t?t c? các hộp kiểm ngo?i tr? các b?n ghi d?ch v? h? th?ng t?i hộp kiểm.
 4. B?m vào các b?n ghi d?ch v? tab, và sau đó b?m vào ?n t?t c? Microsoft Services.
 5. B?m chu?t Vô hi?u hoá t?t c?.
 6. B?m chu?t Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.
N?u Windows XP B?t đ?u, đi t?i bư?c kh?c ph?c s? c? nâng cao 4. N?u Windows XP không B?t đ?u, h?y xem ph?n "Bư?c ti?p theo".

Bư?c 4: Xác đ?nh các mâu thu?n kh?i đ?ng chương tr?nh ho?c ti?n ích

Sau khi b?n đ? t?t t?t c? bên th? ba b?n ghi d?ch v?, ch?n l?c b?t chương tr?nh kh?i đ?ng và các ti?n ích đ? c? g?ng cô l?p m?t chương tr?nh mà có th? gây ra v?n đ? v?i driver c?a b?n.

Đ? cô l?p các v?n đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Sao chép và sau đó dán (ho?c g?) l?nh trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER:
  msconfig
 3. B?m vào các Kh?i đ?ng tab.

  B?i v? nhi?u chương tr?nh có th? xu?t hi?n, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xác đ?nh chương tr?nh xung đ?t b?ng cách s? d?ng tr?nh lo?i b?, sau đây:
  1. Ch?n kho?ng m?t n?a các m?t hàng đư?c li?t kê đ? bi?n chúng, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Kh?i đ?ng l?i máy tính.

   Lưu ? N?u Windows XP không B?t đ?u, kh?i đ?ng l?i Windows XP trong ch? đ? an toàn.
  3. N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, b?n bi?t r?ng chương tr?nh xung đ?t là m?t trong nh?ng ngư?i mà b?n ch?n trong bư?c m?t. N?u v?n đ? không xu?t hi?n, chương tr?nh xung đ?t có th? là m?t trong nh?ng chương tr?nh mà b?n đ? không ch?n trong bư?c a. ti?p t?c đ? lo?i b? chương tr?nh cho đ?n khi b?n đ? xác đ?nh chương tr?nh xung đ?t, ho?c cho đ?n khi b?n có th? xác minh r?ng không có chương tr?nh đang gây ra cu?c xung đ?t.
 4. N?u b?n xác đ?nh m?t chương tr?nh xung đ?t, chúng tôi khuyên b?n nên b?n xóa chương tr?nh n?u b?n không s? d?ng nó. Ho?c, c?u h?nh chương tr?nh đ? nó không kh?i đ?ng t? đ?ng khi máy tính kh?i đ?ng.

  Lưu ? B?n có th? ph?i liên h? v?i các nhà cung c?p ph?n m?m cho các thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này.
N?u b?n b? cô l?p và xác đ?nh các mâu thu?n kh?i đ?ng chương tr?nh ho?c ti?n ích, b?n đ? k?t thúc. N?u b?n đ? không nh?n ra các xung đ?t chương tr?nh ho?c ti?n ích, đi đ?n nâng cao kh?c ph?c s? c? bư?c 5.

Bư?c 5: Xác đ?nh cho dù m?t b?n ghi d?ch v? bên th? ba gây ra v?n đ?

Lưu ? N?u b?n vô hi?u hoá Tất cả các dịch vụ c?a Microsoft và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính, b?n c?ng vô hi?u hóa ti?n ích khôi ph?c H? th?ng và b?n m?t t?t c? h? th?ng đi?m khôi ph?c. V? v?y, chúng tôi không khuyên b?n nên vô hi?u hóa Tất cả các dịch vụ c?a Microsoft đ? kh?c ph?c v?n đ? k?t n?i.

Vô hi?u hoá t?t c? b?n ghi d?ch v? đ? xác đ?nh li?u m?t b?n ghi d?ch v? bên th? ba gây ra s? c?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Sao chép và sau đó dán (ho?c g?) l?nh trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER:
  msconfig
 3. B?m vào các b?n ghi d?ch v? tab, vô hi?u hóa Tất cả các dịch vụ, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
N?u Windows XP B?t đ?u, đi t?i bư?c kh?c ph?c s? c? nâng cao 6. N?u Windows XP không B?t đ?u, h?y xem ph?n "Bư?c ti?p theo".

Bư?c 6: Xác đ?nh b?n ghi d?ch v? xung đ?t

Sau khi b?n t?t b?n ghi d?ch v?, ch?n l?c bi?n chúng đ? ki?m tra h? và xem li?u b?n có th? cô l?p các b?n ghi d?ch v? mà có th? gây ra v?n đ? v?i driver c?a b?n. Đ? cô l?p các v?n đ? b?n ghi d?ch v?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Sao chép và sau đó dán (ho?c g?) l?nh trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER:
  msconfig
 3. B?m vào các b?n ghi d?ch v? tab.
 4. B?i v? nhi?u chương tr?nh có th? xu?t hi?n, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xác đ?nh chương tr?nh xung đ?t b?ng cách s? d?ng tr?nh lo?i b?, sau đây:
  1. Ch?n kho?ng m?t n?a các m?t hàng đư?c li?t kê đ? bi?n chúng, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Kh?i đ?ng l?i máy tính.

   Lưu ? N?u Windows XP không B?t đ?u, kh?i đ?ng l?i Windows XP trong ch? đ? an toàn.
  3. N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, b?n bi?t r?ng các b?n ghi d?ch v? xung đ?t là m?t trong nh?ng ngư?i mà b?n ch?n trong bư?c m?t. N?u v?n đ? không xu?t hi?n, b?n bi?t r?ng các b?n ghi d?ch v? xung đ?t là m?t trong nh?ng chương tr?nh mà b?n đ? không ch?n trong bư?c a. ti?p t?c đ? lo?i b? b?n ghi d?ch v? cho đ?n khi b?n đ? xác đ?nh b?n ghi d?ch v? xung đ?t, ho?c cho đ?n khi b?n có th? xác minh r?ng không có b?n ghi d?ch v? đang gây ra cu?c xung đ?t.
 5. N?u b?n xác đ?nh m?t b?n ghi d?ch v? xung đ?t, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n lo?i b? ho?c vô hi?u hoá b?n ghi d?ch v? đó.

  Lưu ? B?n có th? ph?i liên h? v?i các nhà phát tri?n c?a chương tr?nh cho các thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này.
N?u b?n b? cô l?p và xác đ?nh các b?n ghi d?ch v? xung đ?t, b?n đ? k?t thúc. N?u b?n không, h?y xem ph?n "Bư?c ti?p theo".

BƯ?C TI?P THEO

N?u nh?ng phương pháp này không giúp b?n, b?n có th? mu?n h?i ai đó b?n bi?t đ? đư?c giúp đ?. B?n c?ng có th? s? d?ng web site b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? t?m ra gi?i pháp khác. M?t s? b?n ghi d?ch v? web site b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng cung c?p bao g?m:
 • tra c?u cơ s? ki?n th?c: tra c?u h? tr? k? thu?t thông tin và các công c? t? giúp cho s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tâm gi?i pháp: Xem câu h?i thư?ng g?p dành riêng cho s?n ph?m và h? tr? n?i b?t.
 • Các tùy ch?n h? tr? khác: S? d?ng các web site đ? đ?t m?t câu h?i, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i.
N?u b?n ti?p t?c có câu h?i sau khi b?n s? d?ng các Web site c?a Microsoft ho?c n?u b?n không th? t?m th?y m?t gi?i pháp trên web site b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft, b?m vào liên k?t sau đây đ? liên h? v?i h? tr?:
http://support.Microsoft.com/contactus

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
841567B?n nh?n đư?c m?t "cant cài đ?t chuyên bi?t ph?n c?ng này" ho?c "l?i x?y ra trong quá tr?nh cài đ?t" thông báo l?i khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t thi?t b? PCI
810882 Thông báo l?i: không th? cài đ?t chuyên bi?t ph?n c?ng. L?i đ? x?y ra trong khi cài đ?t chuyên bi?t c?a thi?t b?
319908 Thông tin v? tr?nh khi?n tr?nh ph?n c?ng cho Windows XP
883259 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và đ?t c?u h?nh thi?t b? Bluetooth trong Windows XP Service Pack 2
330181 Windows XP v?n đ? v?i ph?n c?ng b? hư h?ng ho?c b? s?c không
N?u các bài vi?t li?t kê ? đây không giúp b?n gi?i quy?t v?n đ? ho?c n?u b?n g?p các tri?u ch?ng khác nhau t? nh?ng ngư?i đư?c mô t? trong bài vi?t này, tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft đ? bi?t thêm chi ti?t. Đ? tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com
Sau đó, nh?p văn b?n c?a thông báo l?i mà b?n nh?n đư?c, ho?c nh?p m?t mô t? v? các v?n đ? trong các tra c?u h?p, và sau đó b?m vào tra c?u.

Thu?c tính

ID c?a bài: 322205 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kberrmsg kbdriver kbtshoot kbhardware kbhowto kbprb kbprod2web kbmt KB322205 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 322205

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com