Làm th? nào đ? gán script trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 322241 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách gán script trong m?t môi trư?ng Windows 2000. B?n ph?i là thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? trên m?t máy tính đang ch?y Windows 2000 Advanced Server đ? th?c hi?n các nhi?m v? mà đư?c mô t? trong bài vi?t này.

Chính sách nhóm bao g?m các Sau hai ph?n m? r?ng cho vi?c tri?n khai k?ch b?n:
 • Nhi?u - kh?i đ?ng/t?t máy: S? d?ng ph?n m? r?ng này đ? xác đ?nh các script ch?y khi b?n b?t đ?u và t?t máy tính. Ph?n m? r?ng này n?m dư?i máy tính C?u h?nh nút. Các script ch?y trên trương m?c h? th?ng c?c b?.
 • Nhi?u - đăng nh?p/đăng xu?t. S? d?ng ph?n m? r?ng này đ? xác đ?nh các script ch?y khi ngư?i dùng các b?n ghi ho?c các b?n ghi t?t máy tính. Ph?n m? r?ng này n?m dư?i ngư?i dùng C?u h?nh nút. Các script đang ch?y trên các tài kho?n ngư?i dùng, và không ph?i trên các Tài kho?n qu?n tr?.

Làm th? nào đ? gán cho ngư?i dùng Logon Scripts

 1. M? chính sách nhóm snap-in.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, v? v? trí sau:
  Policy_name Chính sách/User Configuration/Windows Settings/Scripts (đăng nh?p/đăng xu?t)
 3. Nh?p vào K?ch b?n, và sau đó b?m đúp chu?t Đăng nhập trong ngăn bên ph?i.
 4. Nh?p vào Thêm.
 5. C?u h?nh b?t k? c?a các cài đ?t sau đây mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Ok:
  • K?ch b?n tên: G? đư?ng d?n đ?n các k?ch b?n ho?c nh?p vào Tr?nh duy?t xác đ?nh v? trí t?p l?nh. Theo m?c đ?nh, k?ch b?n đăng nh?p đư?c t?o ra trong v? trí sau đây trên b? đi?u khi?n tên mi?n:
   %SystemRoot%\SYSVOL\sysvol\<domain>\Policies\<guid>\USER\Scripts\Logon</guid> </domain>
  • K?ch b?n tham s?: G? tham s? nào mà b?n mu?n s? d?ng trong cùng m?t cách nào đó b?n g? chúng trên d?ng l?nh. Ví d?, n?u k?ch b?n bao g?m các //Logo tham s? (bi?u ng? hi?n th?) và các //i các tham s? tham s? (ch? đ? tương tác), nh?p văn b?n sau đây:
   //Logo //i
 6. Trong các Đăng nhập h?p tho?i, c?u h?nh b?t k? c?a các cài đ?t sau đây mà b?n mu?n s? d?ng:
  • K?ch b?n đăng nh?p cho: H?p này li?t kê t?t c? các k?ch b?n hi?n đang đư?c ch? đ?nh cho đ?i tư?ng chính sách nhóm đ? ch?n. N?u b?n ch? đ?nh nhi?u k?ch b?n, các script đư?c th?c hi?n theo đ?n th? t? mà b?n ch? đ?nh. Di chuy?n m?t k?ch b?n trong các danh sách, b?m vào k?ch b?n, và sau đó b?m vào m?t trong hai Lên ho?c Xu?ng.
  • Thêm: Click vào Thêm đ? ch? đ?nh b?t k? t?p l?nh b? sung mà b?n mu?n s? d?ng.
  • Ch?nh s?a: Click vào Ch?nh s?a đ? s?a đ?i k?ch b?n thông tin như tên và các tham s?.
  • Gỡ bỏ: Click vào Gỡ bỏ đ? lo?i b? các t?p l?nh đư?c ch?n t? các K?ch b?n đăng nh?p danh sách.
  • Hi?n các t?p: Click vào Hi?n các t?p đ? xem các t?p tin k?ch b?n đư?c ch?a trong nhóm đ? ch?n Đ?i tư?ng chính sách.
  LƯU ?: Đăng nh?p Script ch?y trên các tài kho?n ngư?i dùng và không ph?i trên các Tài kho?n qu?n tr?.

Làm th? nào đ? gán cho ngư?i dùng đăng xu?t script

 1. M? chính sách nhóm snap-in.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, v? v? trí sau:
  Policy_name Chính sách/User Configuration/Windows Settings/Scripts (đăng nh?p/đăng xu?t)
 3. Nh?p vào K?ch b?n, và sau đó b?m đúp chu?t Đăng xu?t trong ngăn bên ph?i.
 4. Nh?p vào Thêm.
 5. C?u h?nh các thi?t đ?t b?n mu?n dùng và b?mOk:
  • K?ch b?n tên: G? đư?ng d?n đ?n các k?ch b?n ho?c nh?p vào Tr?nh duy?t xác đ?nh v? trí t?p l?nh. Theo m?c đ?nh, k?ch b?n đăng xu?t đư?c t?o ra trong v? trí sau đây trên b? đi?u khi?n tên mi?n:
   %SystemRoot%\SYSVOL\sysvol\<domain>\Policies\<guid>\USER\Scripts\Logoff</guid> </domain>
  • K?ch b?n tham s?: G? tham s? nào mà b?n mu?n s? d?ng trong cùng m?t cách nào đó b?n g? chúng trên d?ng l?nh. Ví d?, n?u k?ch b?n bao g?m các //Logo tham s? (bi?u ng? hi?n th?) và các //i các tham s? tham s? (ch? đ? tương tác), nh?p văn b?n sau đây:
   //Logo //i
 6. Trong các Đăng xu?t h?p tho?i, c?u h?nh b?t k? c?a các cài đ?t sau đây mà b?n mu?n s? d?ng:
  • Đăng xu?t c?a k?ch b?n cho: H?p này li?t kê t?t c? các k?ch b?n hi?n đang đư?c ch? đ?nh cho đ?i tư?ng chính sách nhóm đ? ch?n. N?u b?n ch? đ?nh nhi?u k?ch b?n, các script đư?c th?c hi?n theo đ?n th? t? mà b?n ch? đ?nh. Di chuy?n m?t k?ch b?n trong các danh sách, b?m vào k?ch b?n, và sau đó b?m vào m?t trong hai Lên ho?c Xu?ng.
  • Thêm: Click vào Thêm đ? ch? đ?nh b?t k? t?p l?nh b? sung mà b?n mu?n s? d?ng.
  • Ch?nh s?a: Click vào Ch?nh s?a đ? s?a đ?i k?ch b?n thông tin như tên và các tham s?.
  • Gỡ bỏ: Click vào Gỡ bỏ đ? lo?i b? các t?p l?nh đư?c ch?n t? các Đăng xu?t c?a script danh sách.
  • Hi?n các t?p: Click vào Hi?n các t?p đ? xem các t?p tin k?ch b?n lưu tr? trong chính sách nhóm đ? ch?n đ?i tư?ng.
  Chú ý: K?ch b?n đăng xu?t đư?c đi?u hành như ngư?i s? d?ng, không ph?i ngư?i qu?n tr?.

Làm th? nào đ? ch? đ?nh t?p l?nh kh?i đ?ng máy tính

 1. M? chính sách nhóm snap-in.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, v? v? trí sau:
  Policy_name Chính sách/Computer Configuration/Windows Settings/Scripts (kh?i đ?ng/t?t)
 3. Nh?p vào K?ch b?n, và sau đó b?m đúp chu?t Kh?i đ?ng trong ngăn bên ph?i.
 4. Nh?p vào Thêm.
 5. C?u h?nh b?t k? c?a các cài đ?t sau đây mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Ok:
  • K?ch b?n tên: G? đư?ng d?n đ?n các k?ch b?n ho?c nh?p vào Tr?nh duy?t xác đ?nh v? trí t?p l?nh. Theo m?c đ?nh, các t?p l?nh kh?i đ?ng là n?m ? v? trí sau trên b? đi?u khi?n tên mi?n:
   %SystemRoot%\SYSVOL\sysvol\<domain>\Policies\<guid>\MACHINE\Scripts\Startup</guid> </domain>
  • K?ch b?n tham s?: G? tham s? nào mà b?n mu?n s? d?ng trong cùng m?t cách nào đó b?n g? chúng trên d?ng l?nh. Ví d?, n?u k?ch b?n bao g?m các //Logo tham s? (bi?u ng? hi?n th?) và các //i các tham s? tham s? (ch? đ? tương tác), nh?p văn b?n sau đây:
   //Logo //i
 6. Trong h?p tho?i kh?i đ?ng, c?u h?nh b?t k? sau đây thi?t đ?t b?n mu?n dùng:
  • Kh?i đ?ng k?ch b?n cho: H?p này li?t kê t?t c? các k?ch b?n hi?n đang đư?c ch? đ?nh cho đ?i tư?ng chính sách nhóm đ? ch?n. N?u b?n ch? đ?nh nhi?u k?ch b?n, các script đư?c th?c hi?n theo đ?n th? t? mà b?n ch? đ?nh. Di chuy?n m?t k?ch b?n trong các danh sách, b?m vào k?ch b?n, và sau đó b?m vào m?t trong hai Lên ho?c Xu?ng.
  • Thêm: Click vào Thêm đ? ch? đ?nh b?t k? t?p l?nh b? sung mà b?n mu?n s? d?ng.
  • Ch?nh s?a: Click vào Ch?nh s?a đ? s?a đ?i k?ch b?n thông tin như tên và các tham s?.
  • Gỡ bỏ: Click vào Gỡ bỏ đ? lo?i b? các t?p l?nh đư?c ch?n t? các T?p l?nh kh?i đ?ng danh sách.
  • Hi?n các t?p: Click vào Hi?n các t?p đ? xem các t?p tin k?ch b?n lưu tr? trong chính sách nhóm đ? ch?n đ?i tư?ng.
  LƯU ?: Kh?i ch?y script đang ch?y trên trương m?c h? th?ng c?c b?.

Làm th? nào đ? ch? đ?nh t?p l?nh t?t máy tính

 1. M? chính sách nhóm snap-in.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, v? v? trí sau:
  Policy_name Chính sách/Computer Configuration/Windows Settings/Scripts (kh?i đ?ng/t?t)
 3. Nh?p vào K?ch b?n, và sau đó b?m đúp chu?t T?t máy trong ngăn bên ph?i.
 4. Nh?p vào Thêm.
 5. C?u h?nh b?t k? c?a các cài đ?t sau đây mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Ok:
  • K?ch b?n tên: G? đư?ng d?n đ?n các k?ch b?n ho?c nh?p vào Tr?nh duy?t xác đ?nh v? trí t?p l?nh. Theo m?c đ?nh, các t?p l?nh t?t máy là n?m ? v? trí sau trên b? đi?u khi?n tên mi?n:
   %SystemRoot%\SYSVOL\sysvol\<domain>\Policies\<guid>\MACHINE\Scripts\Shutdown</guid> </domain>
  • K?ch b?n tham s?: G? tham s? nào mà b?n mu?n s? d?ng trong cùng m?t cách nào đó b?n g? chúng trên d?ng l?nh. Ví d?, n?u k?ch b?n bao g?m các //Logo tham s? (bi?u ng? hi?n th?) và các //i các tham s? tham s? (ch? đ? tương tác), nh?p văn b?n sau đây:
   //Logo //i
 6. Trong các T?t máy h?p tho?i, c?u h?nh b?t k? c?a các cài đ?t sau đây mà b?n mu?n s? d?ng:
  • T?t máy script cho: H?p này li?t kê t?t c? các k?ch b?n hi?n đang đư?c ch? đ?nh cho đ?i tư?ng chính sách nhóm đ? ch?n. N?u b?n ch? đ?nh nhi?u k?ch b?n, các script đư?c th?c hi?n theo đ?n th? t? mà b?n ch? đ?nh. Di chuy?n m?t k?ch b?n trong các danh sách, b?m vào k?ch b?n, và sau đó b?m vào m?t trong hai Lên ho?c Xu?ng.
  • Thêm: Click vào Thêm đ? ch? đ?nh b?t k? t?p l?nh b? sung mà b?n mu?n s? d?ng.
  • Ch?nh s?a: Click vào Ch?nh s?a đ? s?a đ?i k?ch b?n thông tin như tên và các tham s?.
  • Gỡ bỏ: Click vào Gỡ bỏ đ? lo?i b? các t?p l?nh đư?c ch?n t? các T?p l?nh t?t máy danh sách.
  • Hi?n các t?p: Click vào Hi?n các t?p đ? xem các t?p tin k?ch b?n lưu tr? trong chính sách nhóm đ? ch?n đ?i tư?ng.
  LƯU ?: Shutdown script đang ch?y trên trương m?c h? th?ng c?c b?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 322241 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB322241 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:322241

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com