Danh sách các tính năng m?i trong Microsoft d? án 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 322276 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? m?t s? các tính năng m?i có s?n Microsoft d? án 2002. Microsoft d? án 2002 đi kèm v?i m?t b? sưu t?p phong phú tính năng m?i, đ?c bi?t là đư?c thi?t k? đ? nâng cao kh? năng c?a b?n đ? ch?n, c?ng tác v?i các ngu?n l?c, theo d?i ti?n đ? và giao ti?p t?nh tr?ng trên c?a b?n các d? án.

Gia đ?nh Microsoft d? án 2002 s?n ph?m đ? m? r?ng bao g?m:
 • Microsoft d? án Tiêu chu?n. Đây là vi?c nâng c?p lên l?i c?a Microsoft project management qu?n l? chương tr?nh đ? l?p k? ho?ch và qu?n l? d? án t? máy tính đ? bàn.
 • Microsoft d? án Chuyên nghi?p. Chương tr?nh máy tính đ? bàn m?i này bao g?m t?t c? các d? án c?t l?i ch?c năng qu?n l? c?a Microsoft d? án tiêu chu?n. Khi b?n s? d?ng Microsoft D? án chuyên nghi?p v?i Microsoft Project Server 2002, nó c?ng cung c?p tính năng m?nh m? h?p tác, bao g?m c? qu?n l? ngu?n l?c doanh nghi?p và công c? phân tích.
 • Microsoft d? án H? ph?c v?. S?n ph?m này m?i đ?ng hành máy ch? cho Microsoft d? án Chuyên nghi?p là n?n t?ng cho qu?n l? d? án. Nó cung c?p m?nh m? doanh nghi?p qu?n l? các công c? và cho phép nghiên c?u khoa h?c b?ng cách lưu tr? d? án thông tin trong m?t v? trí trung tâm.
 • Microsoft d? án Web Truy c?p. (Microsoft Project Server khách hàng truy c?p Licenses.) Đi?u này là giao di?n Web thông qua nhóm thành viên và nhân viên đi?u hành có th? truy c?p Microsoft Project Server d? li?u. B?n có th? s? d?ng nó đ? m? r?ng d? án thông tin và công c? phân tích thông qua Web.

THÔNG TIN THÊM

Microsoft d? án tiêu chu?n

Microsoft d? án tiêu chu?n Phiên b?n 2002 giúp nhà qu?n l? kinh doanh và qu?n l? d? án t? đ?ng qu?n l? l?ch tr?nh và các ngu?n l?c và phân tích d? án thông tin. Microsoft d? án cung c?p m?t toàn di?n, d? dàng s? d?ng Gi?i Pháp. D?a trên thông tin ph?n h?i c?a khách hàng, Microsoft đ? đáng k? c?i ti?n cho ngư?i s? d?ng giao di?n và thêm các tính năng chính giúp doanh nghi?p qu?n l? m?t cách d? dàng t?o và qu?n l? d? án k? ho?ch và nh?n ra nh?ng l?i ích c?a Microsoft Project.

Tính năng m?i đ?c l?p tiêu chu?n Microsoft d? án

 • M?i! Hướng dẫn Dự án. M?t cách nhanh chóng và d? dàng t?o và qu?n l? k? ho?ch d? án v?i các m?i D? án tài li?u hư?ng d?n. V?i tính năng này, b?n có th? s?n xu?t ngay l?p t?c. Bư?c theo hư?ng d?n tương tác hư?ng d?n b?n qua các khu v?c tr?ng đi?m c?a d? án sáng t?o và qu?n l?, nhi?m v?, tài nguyên, theo d?i và báo cáo. Ngoài ra, b?n có th? tùy ch?nh d? án tài li?u hư?ng d?n đ? bao g?m m?t công ty m?c tiêu c? th? và nhi?m v?.
 • M?i! Wizards. Tr?nh thu?t m?i đ? đư?c thêm vào Microsoft d? án đ? làm cho nó nhanh hơn và d? dàng hơn đ? thi?t l?p các d? án. Trong khi m?t k? ho?ch d? án m?i đư?c t?o ra, các D? án tài li?u hư?ng d?n s? giúp b?n ch?n các l?nh v?c tùy ch?nh và các m?u và t?o đi?u ki?n nghiên c?u khoa h?c và t?p tin đính kèm h? tr? tài li?u khi k?t h?p v?i Microsoft Project Server. Khi b?n thi?t l?p d? án l?ch, m?t thu?t s? m?i đơn gi?n hóa quá tr?nh thay đ?i th?i gian làm vi?c. Thu?t s? giúp v?i tùy ch?nh d?ng xem theo d?i đ? theo d?i các d? án cho phù h?p v?i nhu c?u c?a b?n.
 • C?i thi?n! Microsoft Office giao di?n. Giao di?n Microsoft d? án là m?t quen thu?c và tr?c quan Giao di?n Microsoft Office XP. Giao di?n bao g?m thông tin tác v? ngăn và thanh công c? mà làm cho nó d? s? d?ng Microsoft Project.
 • M?i! Thẻ thông minh. Các ch? s? th? đo?n thông minh cung c?p cho b?n thông tin ph?n h?i khi m?t s? thay đ?i đ? k? ho?ch d? án di?n ra. Ví d?, khi m?t ngu?n tài nguyên đư?c thêm vào m?t nhi?m v?, m?t th? đo?n thông minh s? nh?c b?n đ? làm r? và cung c?p các l?p l?ch tr?nh tính toán có th? thích h?p hơn.
 • M?i! Microsoft Office h?i nh?p. B?n có th? chuy?n đ?i danh sách công vi?c t? Microsoft Excel, Microsoft Outlook hay Microsoft d? án Web Access vào k? ho?ch d? án trong Microsoft D? án. M?i nh?p kh?u và xu?t kh?u kh? năng, ch?ng h?n như danh sách tác v? Excel m?u, làm cho nó d? dàng hơn bao gi? h?t đ? chuy?n đ?i gi?a Excel và Microsoft D? án.
 • M?i! Microsoft Visio h?i nh?p. B?n có th? xu?t các ngày và nhi?m v? t? Microsoft d? án đ? t?o ra th?i h?n c?p cao và Gantt bi?u đ? trong Visio.
 • M?i! Nhi?u ch?y. B?n có th? ti?t ki?m và lưu tr? đ?y đ? đư?ng cơ s? d? li?u lên đ?n 11 l?n qua các khóa h?c c?a b?t k? d? án.
 • C?i thi?n! D? án thông tin lư?t xem. M?t lo?t các c?i ti?n đ? đư?c th?c hi?n đ? d? án d? li?u đi?m, bao g?m nh?ng đi?u sau đây.
  • M?ng lư?i sơ đ? xem. B?n có th? bây gi? nhóm sơ lư?c v? nhi?m v? và hi?n th? các ch? s? tiêu chu?n và các l?nh v?c tùy ch?nh trong giao di?n Network Diagram Sơ đ?.
  • S? d?ng lư?t xem. B?n có th? nhóm bài t?p và cu?n lên đư?c nhóm, th?i gian ng?ng ho?t đ?ng thông tin b?ng cách s? d?ng lư?t xem. B?n th?m chí có th? bao g?m t?ng s? khi b?n in s? d?ng S? l?n xem.
  • Ba t?ng timescales. M?t c?p cho timescale nh?n đ? đư?c thêm vào bi?u đ? Gantt và khác l?n xem đ? th? và cách s? d?ng.

Microsoft d? án b? tiêu chu?n tính năng ch? đ? nhóm làm vi?c

Microsoft d? án tiêu chu?n có th? đư?c s? d?ng trong ch? đ? nhóm làm vi?c khi b?n s? d?ng nó k?t h?p v?i Microsoft Project Server. Đây là gi?ng như cách r?ng Microsoft d? án trung tâm và Microsoft d? án 2000 làm vi?c cùng nhau. Người dùng có th? c?ng tác và chia s? d? li?u đ? các thành viên trong đ?i và các bên liên quan ? thông báo và các sáng ki?n đư?c liên k?t v?i công ty m?c tiêu.
 • M?i! Microsoft d? án Web Access đư?c hi?n th? trong Microsoft d? án. Qu?n l? d? án có th? xem Microsoft d? án Web Access tr?c ti?p trong Microsoft d? án mà không c?n ph?i đăng nh?p vào d?ch v? thông qua trang Web c?a h? tr?nh duy?t. Tính năng này làm cho nó d? dàng hơn cho ngư?i qu?n l? đ? xem thông tin mà không c?n c?n ph?i chuy?n đ?i gi?a hai chương tr?nh windows.
 • M?i! Tích h?p d?ch v? Microsoft SharePoint Team. B?i v? đ?i tuy?n SharePoint d?ch v? t? Microsoft đư?c tích h?p v?i Microsoft d? án máy ch?, b?n tr?c thu?c Trung ương có th? lưu tr? và t? ch?c d? án liên quan đ?n tài li?u và theo d?i các v?n đ?.
  • M?i! Tài li?u chia s?. Tăng cư?ng h?p tác trong su?t v?ng đ?i d? án v?i tài li?u chia s?. B?n có th? bây gi? liên k?t h? tr? d? án tài li?u cho d? án k? ho?ch và nhi?m v?.
  • M?i! V?n đ? theo d?i. Qu?n l? d? án hơn m?t cách hi?u qu? và có hi?u qu? và c?i thi?n nhóm liên l?c b?ng cách theo d?i các v?n đ?. B?n có th? nh?p các v?n đ? liên quan đ?n tác v? ho?c các d? án, gán quy?n s? h?u, theo d?i ti?n đ?, và ngh? quy?t ghi.
 • C?i thi?n! E-mail thông báo. Gi? các thành viên nhóm và các d? án v? ca khúc và ti?t ki?m th?i gian v?i t? đ?ng e-mail thông báo C?p Nh?t d? án, s?p t?i s? ki?n quan tr?ng, các v?n đ? và nhi?u hơn n?a có ch?a liên k?t tr?c ti?p t?i d? án k? ho?ch. C? hai d? án qu?n l? và thành viên trong nhóm có th? ch? đ?nh các lo?i và t?n s? c?a e-mail thông báo và l?i nh?c đư?c g?i.
 • M?i! H? tr? cho nhi?u nhà qu?n l?. M?t ngư?i qu?n l? có th? t?o ra k? ho?ch b? khác có th? g?i đi nhi?m v? bài t?p và qu?n l? tài nguyên ti?n b?.

Microsoft d? án chuyên nghi?p

Microsoft d? án chuyên nghi?p Phiên b?n 2002 giúp chuyên nghi?p qu?n l? d? án qu?n l? danh m?c đ?u tư c?a h? và các ngu?n l?c, c?ng tác trên các d? án, và phân tích thông tin d? án. Làm vi?c v?i máy ch? Microsoft d? án, các m?nh m? d? án quy ho?ch, báo cáo, phân tích k?ch b?n và tài nguyên kh? năng qu?n l? c?a Microsoft d? án chuyên nghi?p cung c?p cho các t? ch?c m?t gi?i pháp kh? năng m? r?ng và tùy bi?n.

Chú ý Đ? b?t các doanh nghi?p và tài nguyên tính năng qu?n l?, b?n ph?i s? d?ng Microsoft d? án chuyên nghi?p v?i Microsoft Project Server.

Tính năng chuyên nghi?p Microsoft d? án

V?i Microsoft d? án chuyên nghi?p, b?n có th? s? d?ng sau đây tính năng b? sung:
 • M?i! Xây d?ng đ?i t? doanh nghi?p. Tính năng này s? giúp b?n ch?n ngu?n l?c t? các doanh nghi?p ngu?n cơ s? d? li?u. Ngư?i s? d?ng có đúng k? năng và s?n sàng đ? làm vi?c trên d? án c?a h? có th? t?m th?y tài nguyên. B?n có th? l?c và truy v?n các doanh nghi?p ngu?n cơ s? d? li?u đ? tinh ch?nh bài t?p tài nguyên d? án c?a h?.
 • M?i! Ngu?n l?c thay th? thu?t s?. Thu?t s? này staffs d? án b?ng cách s? d?ng đ?a phương và doanh nghi?p tài nguyên, d?a trên các nhi?m v? d? án k? năng c?n thi?t và tính s?n sàng c?a k? năng và ngu?n l?c.
 • M?i! Ngu?n l?c chung lo?i. Ngu?n l?c chung lo?i h? tr? ngu?n l?c d?a trên k? năng chuy?n như?ng và thay th? b?ng cách cho phép ngư?i qu?n l? đ? xác đ?nh và ti?t ki?m thư?ng xuyên s? d?ng k? năng h? sơ và h? sơ m? như là ngu?n l?c chung lo?i. Các ngu?n l?c chung lo?i đ?c bi?t h?u ích khi b?n thi?t l?p m?t d? án m?i. S? thay th? tài nguyên Thu?t s? này ch?p nh?n các k? năng tài nguyên chung lo?i h? sơ và phù h?p v?i h? đ? các k? năng c?a các ngu?n l?c trong h? bơi tài nguyên doanh nghi?p, d?a trên c?a h? t?nh tr?ng s?n có.
V?i giao di?n ngư?i dùng Microsoft d? án chuyên nghi?p, b?n có th? truy c?p vào các tính năng Microsoft Project Server.
 • M?i! Doanh nghi?p tiêu chu?n. Taäp tin doanh nghi?p toàn c?u gi? các h?ng m?c như báo cáo, S? l?n xem, và l?ch bi?u thi hành doanh nghi?p tiêu chu?n. Ch? là m?t ngư?i s? d?ng v?i các c?p phép thích h?p có th? m? t?p tin doanh nghi?p toàn c?u, t?o m?c m?i, xác đ?nh m?c, và s?a đ?i các m?c trong Microsoft d? án chuyên nghi?p.
 • M?i! H? bơi tài nguyên doanh nghi?p. Ngu?n l?c doanh nghi?p đư?c nh?p kh?u vào các ngu?n tài nguyên doanh nghi?p h? bơi thông qua Microsoft d? án chuyên nghi?p; các ngu?n l?c cùng m?t chi ti?t có th? đư?c xác đ?nh và s?a đ?i b?i m?t ngư?i s? d?ng v?i s? cho phép thích h?p trong Microsoft D? án chuyên nghi?p.

Microsoft Project Server và truy c?p Web

Microsoft Project Server 2002 ph?c v? như là n?n t?ng công ngh? cho các nhóm làm vi?c môi trư?ng khi đư?c dùng v?i Microsoft d? án tiêu chu?n Phiên b?n 2002 và cho môi trư?ng doanh nghi?p khi đư?c dùng v?i Microsoft d? án Chuyên nghi?p Phiên b?n năm 2002. Thông qua giao di?n truy c?p Web c?a Microsoft d? án c?a nó, Microsoft Project Server làm cho nó d? dàng cho các thành viên trong đ?i và các bên liên quan đ? c?ng tác và truy c?p thông tin d? án b?ng cách s? d?ng ch? là m?t tr?nh duy?t Web. Microsoft D? án máy ch? c?ng cung c?p b?o m?t, kh? năng m? r?ng và tính linh ho?t đ? th?c hi?n theo quy tr?nh kinh doanh c?a công ty và các h? th?ng như là ngu?n l?c và d? án s? gia tăng nhu c?u qu?n l?.

Microsoft Project Server 2002 là các s?n ph?m máy ch? đ?ng hành cho Microsoft d? án tiêu chu?n và Microsoft d? án Chuyên nghi?p. Microsoft d? án máy ch? lưu tr? thông tin v? d? án và tài nguyên trong cơ s? d? li?u trung tâm, qua đó cho phép d? án tiêu chu?n hóa, nh?t quán l?p k? ho?ch và báo cáo qua m?t t? ch?c. M?t thành viên c?a Microsoft Gia đ?nh Windows 2003 Server, Microsoft d? án máy ch? cung c?p kh? năng m? r?ng và an ninh đ? th?c hi?n theo quy tr?nh kinh doanh c?a công ty và các h? th?ng như d? án và qu?n l? tài nguyên nhu c?u gia tăng.

H? ph?c v? Microsoft d? án m? r?ng d? án thông tin cho các thành viên nhóm và các bên liên quan thông qua các Microsoft d? án Web Access giao di?n. V?i m?t tr?nh duy?t Web, m?i thành viên trong nhóm ho?c bên liên quan v?i m?t Microsoft Project Server Client Access License (CAL) có th? truy c?p d? án thông tin t? Microsoft d? án ph?c v? mà không c?n Microsoft d? án tiêu chu?n ho?c Microsoft d? án chuyên nghi?p đư?c cài đ?t trên c?a ông ho?c máy tính c?a m?nh.

H? ph?c v? Microsoft d? án và các tính năng truy c?p Web

 • C?i thi?n! Giao di?n ngư?i dùng truy c?p web. B?n có th? tr?i nghi?m s? nh?n m?i c?a Microsoft d? án Web Access, đó là phù h?p v?i các chương tr?nh Microsoft Office Web khác. M?i đ?i Trang ch? c?a thành viên hi?n các kho?n m?c c?n thi?t cho phiên làm vi?c hi?n t?i, ch?ng h?n như v?a đư?c phân công nhi?m v?, hành đ?ng m?c và các ch? s? làm n?i b?t m?c đó đ? thay đ?i k? t? phiên h?p cu?i cùng. V?i Microsoft d? án Web Access, đ?i các thành viên và các bên liên quan khác có th? lưu ch? đ? xem b?ng cách s? d?ng phân lo?i, nhóm, ho?c b? l?c tùy ch?n. Đi?u này làm cho nó d? dàng đ? thư?ng xuyên xem xét và phân tích d? án d? li?u c?n thi?t cho vai tr? c?a h? trong t? ch?c.
 • C?i thi?n! Microsoft d? án Web Access lư?t xem. Ch? đ? xem c?i ti?n trong Microsoft d? án Web Access hi?n d? án và tài nguyên thông tin theo cách b?n mu?n nh?n th?y nó.
  • C?i thi?n! D? án trung tâm. V?i tính năng này, b?n có th? xem danh m?c đ?u tư c?a d? án trong m?t Gantt chart xem thông qua ho?c Microsoft Project ho?c tr?nh duy?t Web. B?n có th? Xem chi ti?t d? án thông tin, và b?n c?ng có th? nhóm, l?c và t?m ki?m vào nh?ng d? án. Khi d? án trung tâm lư?t xem đư?c tùy ch?nh v?i đ? h?a các ch? s?, b?n có th? nhanh chóng đư?c c?nh báo đ?n các khu v?c v?n đ?, ch?ng h?n như các d? án mà là phía sau l?ch tr?nh ho?c ngân sách.
  • M?i! Trung tâm tài nguyên. V?i trung tâm tài nguyên m?i, b?n có th? xem thông tin tài nguyên m?t cách d? dàng. Ngoài ra, b?n có th? nhanh chóng đánh giá vi?c s? d?ng tài nguyên và tính s?n sàng trên danh m?c đ?u tư d? án.
  • C?i thi?n! Xem thi?t đ?t. V?i thi?t đ?t c?i thi?n xem, b?n có th? xem thông tin d? án m?t cách nh?t quán. Khi b?n quay l?i m?t cái nh?n trong truy c?p Web c?a Microsoft d? án, các Xem trông gi?ng như nó đ? làm khi b?n c?n l?i nó. Ngoài ra, có th? s?a l?n lư?t xem lưu dư?i d?ng liên k?t trong ngăn bên đ? d? truy c?p.
  • Truy c?p trang Web c?a Microsoft d? án thành ph?n. V?i các thành ph?n này, b?n có th? phân tích, nhóm và t?m ki?m d? án thông tin m?t cách d? dàng. V?i c?i thi?n truy c?p Web c?a Microsoft d? án các thành ph?n, b?n có th? làm như sau:
   • Màn h?nh chia tách trong Gantt view.
   • T?m ki?m.
   • Hierarchically nhóm trên phác th?o m?.
   • S? d?ng b? đi?u ki?n autofilter, bao g?m ? ch?a?? b?t đ?u v?i?.
   • Ch?n t? danh sách l?a ch?n trong l?nh v?c tùy ch?nh.
 • C?i thi?n! Timesheets. C?i ti?n timesheets cung c?p linh ho?t hơn trong vi?c xác đ?nh như th? nào thành viên trong đ?i báo cáo ti?n đ? công vi?c c?a h?. Qu?n l? d? án ho?c qu?n tr? viên có th? ch?n phương pháp theo d?i phù h?p nh?t v?i hi?n t?i d? án, do đó, thành viên trong nhóm có th? nh?p vào s? ti?n b? c?a h? trong giao di?n timesheet như gi? ho?c như m?t ph?n trăm c?a công vi?c đ? hoàn t?t. Khi t? th?i gian đư?c C?p Nh?t thông qua trang Web, nh?ng thay đ?i đư?c hi?n th? trong màu đ? cho t?m nh?n d? dàng.
 • M?i! Microsoft d? án Web Access đ? làm danh sách. B?n có th? t?o và qu?n l? danh sách đ? làm thu?n ti?n, b?i vi?c duy tr? nó tr?c tuy?n trong cùng m?t đ?nh d?ng như các danh sách công vi?c khác. B?n có th? s? d?ng nó cho các cá nhân tham kh?o ho?c d? dàng chuy?n đ?i nó thành m?t k? ho?ch d? án trong Microsoft D? án và m?t l?i th? c?a các tính năng đ?y đ? các d? án quy ho?ch.
 • M?i! Tích h?p d?ch v? Microsoft SharePoint Team. B?i v? Microsoft SharePoint đ?i d?ch v? đư?c tích h?p v?i Microsoft Project Server, b?n có th? tr?c thu?c Trung ương lưu tr? và t? ch?c các d? án liên quan tài li?u và theo d?i các v?n đ?.
  • M?i! Tài li?u chia s?. B?n có th? tăng cư?ng s? h?p tác trong su?t v?ng đ?i c?a các d? án v?i tài li?u chia s?. B?n có th? bây gi? liên k?t h? tr? d? án tài li?u hư?ng d?n đ? k? ho?ch d? án và các nhi?m v?.
  • M?i! V?n đ? theo d?i. B?n có th? qu?n l? d? án hi?u qu? hơn và c?i thi?n đ?i thông tin liên l?c b?ng cách theo d?i các v?n đ?. B?n có th? nh?p các v?n đ? có liên quan đ?n v?i nhi?m v? ho?c các d? án, gán quy?n s? h?u, theo d?i ti?n đ? và h? sơ đ? phân gi?i.
 • C?i thi?n! E-mail thông báo. B?n có th? gi? cho các thành viên nhóm và các d? án trên theo d?i và ti?t ki?m th?i gian v?i t? đ?ng e-mail thông báo d? án thông tin C?p Nh?t, s?p t?i s? ki?n quan tr?ng, và các v?n đ? có ch?a liên k?t tr?c ti?p t?i d? án k? ho?ch. C? hai qu?n l? d? án và thành viên trong nhóm có th? ch? đ?nh các lo?i và t?n s? c?a e-mail thông báo và l?i nh?c đư?c g?i.
 • C?i thi?n! D? án thông tin C?p Nh?t. D? án C?p Nh?t gi? toàn b? đ?i ng? thông báo v? t?nh tr?ng d? án.
  • C?p Nh?t trên trang. Qu?n l? d? án có th? ? trên đ?u trang c?a nh?ng thay đ?i v?i nh?ng C?p Nh?t Trang trong Microsoft d? án Web Access. Khi các thành viên nhóm t?o ho?c đ?i bi?u nhi?m v?, ho?c s?a đ?i l?ch tr?nh c?a h?, qu?n l? d? án nh?n đư?c nh?ng thay đ?i trong c?a h? C?p Nh?t trên trang. T? trang Update, qu?n l? d? án có th? xem l?i và có ch?n l?c ch?n b?n C?p Nh?t nào ch?p nh?n, và có th? thi?t l?p quy t?c cho t? đ?ng ch?p nh?n b?n C?p Nh?t. Trang thông tin C?p Nh?t c?ng duy tr? m?t l?ch s? c?a công vi?c thay đ?i cho d? dàng tài li?u tham kh?o.
  • Ch?n l?c C?p Nh?t nhi?m v?. Đ?i v?i s? linh ho?t hơn trong báo cáo d? án, thành viên trong nhóm có th? bây gi? ch?n tác v? khi c?p nh?t t?nh tr?ng công vi?c.
  • C?p Nh?t c?a actuals. Thành viên trong nhóm có th? s?a đ?i các actuals cho m?t nhi?m v? trên b?t k? ngày nào đ? bi?t thêm th?i gian linh ho?t t? báo cáo. Các thay đ?i đư?c nh?n m?nh trên các d? án c?a ngư?i qu?n l? thông tin c?p nh?t trang, do đó, qu?n l? d? án có th? ngay l?p t?c k?t h?p các thay đ?i vào k? ho?ch d? án.
 • C?i thi?n! Đoàn đ?i bi?u tác v?. Quy tr?nh làm vi?c có th? đư?c c?i thi?n v?i s? h? tr? c?a máy ch? Microsoft d? án cho nhi?m v? trên xu?ng và ngang ngang nhau đoàn. Qu?n l? d? án có th? đ?nh ngh?a Sơ lư?c v? công vi?c, và sau đó tr?c ti?p đ?i ng? d?n đ? t?o và gán cho subtasks đ? các thành viên trong đ?i. ? ki?n c?a ngư?i qu?n l? d? án, thành viên trong nhóm có th? t? ch?i m?t nhi?m v? ?y.
 • M?i! Microsoft Project Server kh? năng tương thích. Microsoft Project Server 2002 là tương thích v?i Microsoft D? án 2000, làm gi?m s? c?n thi?t ph?i nâng c?p c? hai máy ch? và các khách hàng cùng m?t lúc trên m?t công ty.
 • C?i thi?n! Bi?u đ? k? thu?t s?. Các trang Microsoft d? án máy ch? Web đ? b? phá v? nh? hơn các thành ph?n cho phép nhi?u cơ h?i hơn đ? t?o ra m?t ph?n Web mà không c?n b?ng văn b?n các trang ASP.
 • C?i thi?n! H? tr? cho các tiêu chu?n công nghi?p. B?ng cách s? d?ng tiêu chu?n công nghi?p, Microsoft d? án d? dàng tích h?p và giao lưu lư?c đ? và d? li?u v?i chương tr?nh đư?ng dây kinh doanh khác và cơ s? d? li?u. Các d?ch v? d? li?u d? án s? d?ng XML và xà ph?ng như d? li?u v?n chuy?n cơ ch?, hành vi như gi?n đ? b?o m?t d? li?u b? l?c d?a trên các ngư?i dùng cá nhân.
 • C?i thi?n! Microsoft d? án OLE DB nhà cung c?p. Các nhà cung c?p c?a Microsoft d? án tiêu chu?n OLE DB đ? đư?c c?i thi?n đ? cung c?p h? tr? cho th?i gian lo?i d? li?u, t?t hơn h? tr? cho Office Web các thành ph?n, và c?i ti?n kh? năng m? r?ng và đ? tin c?y.
 • C?i thi?n! Truy c?p trang Web c?a Microsoft d? án thành ph?n. V? c?a c?i ti?n cho giao di?n l?p tr?nh c?a các đi?u khi?n, b?n có th? m? r?ng và tùy ch?nh Microsoft Project Server d? dàng hơn.
 • M?i! H?i nh?p qu?n l? tài li?u m? r?ng. Thông qua m?t phía máy ch? m? r?ng đ?i tư?ng, b?n có th? tích h?p Microsoft Project Server v?i các gi?i pháp qu?n l? tài li?u c?a cơ quan ho?c theo d?i v?n đ? gi?i pháp.
 • C?i thi?n! Cho phép ngư?i s? d?ng Microsoft Project Server. B?n có th? làm gi?m chi phí hành chính v?i s? cho phép đư?c c?i thi?n thi?t đ?t. Qu?n tr? viên có th? t?o ra và đ?t quy?n cho các nhóm và tài kho?n cá nhân. B?n c?ng có th? áp d?ng quy?n d?a trên đư?c xác đ?nh trư?c m?u.

Microsoft Project Server tính năng trong ch? đ? doanh nghi?p

Microsoft Project Server s? d?ng k?t h?p v?i Microsoft D? án chuyên nghi?p có t?t c? các tính năng đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này. Microsoft Project Server c?ng bao g?m các tính năng m?i c?a doanh nghi?p đư?c li?t kê sau này trong bài vi?t này.
 • M?i! Danh m?c đ?u tư Analyzer. V?i phân tích danh m?c đ?u tư m?i, b?n có th? nhanh chóng truy v?n thông tin trên danh m?c đ?u tư c?a b?n. V?i công c? này, b?n có th? xem d? án thông tin và thông tin tài nguyên thu?n ti?n trong m?t s? cách như là m?t PivotTable, ho?c bi?u đ?, ho?c c? hai.
 • M?i! Danh m?c đ?u tư Modeler. B?n có th? t?o và đánh giá nh?ng g? n?u k?ch b?n v?i new Danh m?c đ?u tư Modeler. V?i công c? này, b?n có th? tương tác s?a đ?i d? án l?ch tr?nh và tài nguyên nhân s? và xem tác đ?ng c?a nh?ng thay đ?i trên m?t d? án Danh m?c đ?u tư. B?i mô h?nh hóa nh?ng g? n?u k?ch b?n, b?n có th? xác đ?nh các gi?i pháp ti?m năng cho nguy cơ các d? án trong m?t danh m?c đ?u tư.
 • M?i! Doanh nghi?p tiêu chu?n. Chu?n hóa d? li?u bao g?m cơ s? l?ch, quan đi?m, và các l?nh v?c doanh nghi?p đang đư?c lưu tr? và chia s? thông qua t?p tin toàn c?u c?a doanh nghi?p, v? v?y báo cáo d? án đó là phù h?p trên danh m?c đ?u tư d? án.
 • M?i! H? bơi tài nguyên doanh nghi?p. H? bơi tài nguyên doanh nghi?p cung c?p m?t v? trí trung tâm nơi thông tin tài nguyên là m?t cách an toàn đư?c lưu tr? và qu?n l?, do đó, b?n có th? nh?n đư?c chính xác, thông tin C?p Nh?t v? tài nguyên, bao g?m các bài t?p, s? d?ng, và t?nh tr?ng s?n có trên toàn t? ch?c.
 • M?i! Doanh nghi?p d? án an ninh. Truy c?p vào các d? án c?a doanh nghi?p m?t cách an toàn ki?m soát v?i các Microsoft Project Server check-in và ki?m tra ra phương pháp. Microsoft d? án H? ph?c v? b?o v? danh m?c đ?u tư d? án b?ng cách ngăn ch?n nhi?u ngư?i dùng t? khi truy c?p cùng m?t thông tin cùng m?t lúc.
 • C?i thi?n! Kh? năng m? r?ng. Microsoft Project Server có th? đư?c cài đ?t trên máy tính ho?c trên m?t máy ch? Web chuyên d?ng v?i m?t máy ch? riêng bi?t cho h? ph?c v? Microsoft d? án cơ s? d? li?u. Microsoft Project Server kh? hi?u su?t và kh? năng m? r?ng nhu c?u thông qua t?i cân b?ng cho các máy ch? và các c?m cho cơ s? d? li?u h? ph?c v?.
Cho bi?t thêm thông tin v? gia đ?nh Microsoft d? án s?n ph?m, xem trang Web Microsoft sau:
http://www.Microsoft.com/Products/info/product.aspx?View=22&PCID=13f97e5e-0a49-4e27-ac77-fe647e54dd26

Thu?c tính

ID c?a bài: 322276 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project Server 2002
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB322276 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:322276

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com