Làm th? nào đ? xác minh và thay đ?i m?t kh?u ngư?i qu?n tr? h? th?ng trong MSDE ho?c SQL Server 2005 Express Edition

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 322336 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t-by-step này th?o lu?n v? các bư?c b?n có th? s? d?ng đ? thay đ?i các máy ch? SQL sa m?t kh?u (qu?n tr? h? th?ng).

B?n có th? c?u h?nh Microsoft SQL Server 2005 Express, Microsoft SQL Server Desktop công c? (MSDE) Phiên b?n 2000 hay phiên b?n trư?c c?a Microsoft SQL Server đ? ch?y trong H?n h?p ch? đ? xác th?c. Các sa tài kho?n đư?c t?o ra trong quá tr?nh cài đ?t và các sa tài kho?n có đ?y đ? các quy?n trong môi trư?ng máy ch? SQL. B?i m?c đ?nh, các sa m?t kh?u tr?ng (NULL), tr? khi b?n thay đ?i m?t kh?u khi b?n ch?y chương tr?nh cài đ?t MSDE. Đ? phù h?p v?i th?c ti?n b?o m?t t?t nh?t, b?n ph?i thay đ?i các sa m?t kh?u đ? m?t m?t kh?u m?nh lúc đ?u tiên cơ h?i.

Làm th? nào đ? xác minh n?u m?t kh?u SA là tr?ng

 1. Trên máy tính là lưu tr? th? hi?n c?a MSDE đ? mà b?n đang k?t n?i, m? m?t c?a s? d?u nh?c l?nh.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:

  osql - U sa

  Đi?u này k?t n?i b?n cho trư?ng h?p m?c đ?nh đ?a phương, MSDE b?ng cách s? d?ng các sa tài kho?n. Đ? k?t n?i v?i m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính lo?i:

  osql - U sa -S servername\instancename

  B?n đang ? sau đây d?u nh?c:

  M?t kh?u:
 3. Nh?n ENTER m?t l?n n?a. Đi?u này s? vư?t qua m?t NULL (tr?ng) m?t kh?u cho sa.

  N?u b?n là bây gi? t?i d?u nh?c sau, sau khi b?n b?m phím ENTER, sau đó b?n không có m?t m?t kh?u cho các sa tài kho?n:

  1 >

  Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n t?o m?t kh?u không NULL, m?nh m? đ? phù h?p v?i th?c ti?n b?o m?t.

  Tuy nhiên, n?u b?n nh?n đư?c l?i sau tin nh?n, b?n nh?p m?t kh?u không chính xác. Thông báo l?i này ch? ra m?t kh?u đ? đư?c t?o ra cho các sa tài kho?n:
  "Đăng nh?p không cho ngư?i dùng 'sa'."
  Thông báo l?i sau đây ch? ra r?ng máy tính đó là ch?y SQL Server đư?c thi?t l?p đ? xác th?c c?a Windows ch?:
  Đăng nh?p th?t b?i cho ngư?i s? d?ng 'sa'. L? do: Không liên k?t v?i m?t tin c?y K?t n?i máy ch? SQL.
  B?n không th? xác minh c?a b?n sa m?t kh?u trong khi ? ch? đ? xác th?c c?a Windows. Tuy nhiên, b?n có th? t?o ra m?t sa m?t kh?u do đó c?a b?n sa tài kho?n là an toàn trong trư?ng h?p ch? đ? xác th?c c?a b?n là đ? thay đ?i Ch? đ? h?n h?p trong tương lai.

  N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau, SQL Server không th? ch?y ho?c b?n có th? đ? cung c?p m?t cái tên không chính xác th? hi?n đư?c đ?t tên c?a máy ch? SQL đư?c cài đ?t:
  [Chia s? b? nh?]SQL Server không t?n t?i ho?c truy c?p b? t? ch?i.
  [Chia s? B? nh?] ConnectionOpen (Connect()).

Làm th? nào đ? thay đ?i m?t kh?u SA

 1. Trên máy tính là lưu tr? th? hi?n c?a MSDE đ? mà b?n đang k?t n?i, m? c?a s? d?u nh?c l?nh.
 2. G? l?nh sau, vaø sau ñoù baám NH?P:

  osql - U sa

  T?i các M?t kh?u: nh?c, nh?n ENTER n?u m?t kh?u c?a b?n là tr?ng ho?c g? hi?n t?i m?t kh?u. Đi?u này k?t n?i b?n cho trư?ng h?p m?c đ?nh đ?a phương, MSDE b?ng cách s? d?ng cácsa tài kho?n. Đ? k?t n?i b?ng cách s? d?ng xác th?c c?a Windows, lo?i này l?nh: s? d?ng osql -E

  Chú ý N?u b?n đang s? d?ng SQL Server 2005 Express, tránh s? d?ng các ti?n ích Osql, và k? ho?ch đ? s?a đ?i các ?ng d?ng hi?n đang s? d?ng tính năng Osql. Thay v? s? d?ng các ti?n ích Sqlcmd.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ti?n ích Sqlcmd, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
  http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/ms165702.aspx
 3. G? l?nh sau, trên d?ng riêng bi?t, và sau đó nh?n ENTER:
  sp_password @old = null, @new = 'complexpwd', @loginame ='sa' 
    go
  Chú ý Đ?m b?o r?ng b?n thay th? "complexpwd" v?i các m?i m?nh m? m?t kh?u. M?t m?t kh?u m?nh bao g?m alpha-s? và đ?c bi?t k? t?, và k?t h?p trên và k? t? trư?ng h?p th?p hơn.

  B?n s? nh?n đư?c thông báo thông tin sau đó ch? ra r?ng m?t kh?u c?a b?n đ? thay đ?i thành công:
  M?t kh?u thay đ?i.

Làm th? nào đ? xác đ?nh ho?c thay đ?i ch? đ? xác th?c c?a b?n


Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


N?u b?n không ch?c ch?n làm th? nào đ? xác minh các ch? đ? xác th?c c?a MSDE cài đ?t c?a b?n, b?n có th? ki?m tra tương ?ng m?c nh?p Registry. Theo m?c đ?nh, giá tr? c?a các c?a s? LoginMode registry subkey đư?c thi?t l?p đ? 1 cho Windows xác th?c. Khi H?n h?p ch? đ? xác th?c đư?c kích ho?t, giá tr? này là m?t 2.
 • V? trí c?a các LoginMode subkey ph? thu?c vào vi?c b?n đ? cài đ?t MSDE m?c đ?nh MSDE trư?ng h?p ho?c như m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo. N?u b?n cài đ?t MSDE như trư?ng h?p m?c đ?nh, các LoginMode subkey đư?c đ?t trong registry subkey sau đây:
  HKLM\Software\Microsoft\MSSqlserver\MSSqlServer\LoginMode

  Chú ý N?u b?n đang s? d?ng SQL Server 2005, b?t c? đi?u g? b?n cài đ?t m?t trư?ng h?p m?c đ?nh ho?c m?t tên d?, xác đ?nh v? trí registry subkey sau đây. MSSQL.x là m?t gi? ch? cho giá tr? tương ?ng cho h? th?ng c?a b?n:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\MSSQLServer
 • N?u b?n cài đ?t MSDE như m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên, các LoginMode subkey đư?c đ?t trong registry subkey sau đây:
  HKLM\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\%InstanceName%\MSSQLServer\LoginMode
Chú ý Trư?c khi b?n chuy?n đ?i phương th?c xác th?c, b?n ph?i thi?t l?p m?t sa m?t kh?u đ? tránh đ? l? m?t l? h?ng b?o m?t ti?m năng.

Chuy?n đ?i t? ch? đ? h?n h?p đ? tích h?p (Windows) xác th?c, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ? ng?ng MSSQLSERVER và t?t c? khác liên quan đ?n d?ch v? (ch?ng h?n như SQLSERVERAgent), m? các D?ch v? ti?u d?ng b?ng đi?u khi?n.
 2. M? Registry Editor. Đ? m? tr?nh so?n th?o Registry, Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, và sau đó g?: "regedt32" (không có báo giá nh?n hi?u)

  Nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí m?t trong subkeys sau (tùy thu?c vào cho dù b?n cài đ?t MSDE như trư?ng h?p MSDE m?c đ?nh ho?c là m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSqlserver\MSSqlServer
  ho?c
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\<instance name="">\MSSQLServer\</instance>
 4. Trong c?a s? bên ph?i, b?m đúp vào các LoginMode subkey.
 5. Trong các DWORD Editor h?p tho?i h?p, đ?t giá tr? này subkey 1. H?y ch?c ch?n r?ng cácHex tùy ch?n đư?c ch?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Kh?i đ?ng l?i MSSQLSERVER và các d?ch v? SQLSERVERAgent cho s? thay đ?i này có hi?u l?c.

An ninh th?c ti?n t?t nh?t cho m?t cài đ?t SQL Server

M?i ngư?i trong s? các m?c theo sau s? làm cho h? th?ng c?a b?n an toàn hơn và h? là m?t ph?n c?a tiêu chu?n an ninh "th?c hành t?t nh?t" cho b?t k? máy ch? SQL cài đ?t.
 • An toàn c?a b?n sa tài kho?n đăng nh?p v?i m?t kh?u không NULL. Có r?t sâu mà ch? làm vi?c n?u b?n có không có an ninh cho b?n sa tài kho?n đăng nh?p. V? v?y, đ? đ?m b?o r?ng built-in sa tài kho?n có m?t m?t kh?u m?nh, b?n ph?i tuân theo các khuy?n ngh? đư?c cung c?p trong ch? đ? "H? th?ng qu?n tr? (SA) đăng nh?p" trong SQL Server Books Tr?c tuy?n, ngay c? khi b?n không bao gi? tr?c ti?p s? d?ng các sa tài kho?n.
 • Ch?n c?ng 1433 t?i c?ng n?i Internet c?a b?n, và sau đó ch? đ?nh SQL Server đ? l?ng nghe trên m?t c?ng thay th?.
 • N?u c?ng 1433 ph?i có s?n trên c?ng Internet c?a b?n, cho phép đi ra và ingress l?c đ? ngăn ch?n l?m d?ng c?a c?ng.
 • Ch?y d?ch v? SQLServer và SQL Server Agent dư?i m?t Microsoft Windows NT tài kho?n, không ph?i là m?t trương m?c h? th?ng đ?a phương.
 • Cho phép xác th?c Microsoft Windows NT, và sau đó kích ho?t ki?m toán cho đăng nh?p thành công và th?t b?i. Sau đó, d?ng và kh?i đ?ng l?i các MSSQLServer d?ch v?. C?u h?nh các khách hàng c?a b?n s? d?ng Windows NT Xác th?c.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c làm th? nào m?t m?t kh?u sa tr?ng có th? khai thác, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
313418PRB: Không có b?o đ?m SQL Server v?i tr?ng (NULL) SA m?t kh?u lá d? b? t?n thương đ?n m?t sâu
Đ? bi?t thêm v? m?t s? thay đ?i trong hành vi v?i bài-SQL Server 2000 Service Pack 1 khi ch? đ? xác th?c thay đ?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
274773Kh?c ph?c: N?u b?n thay đ?i Windows Security Windows/SQL b?o m?t, m?t kh?u SA là tr?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 322336 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
T? khóa: 
kbsqlsetup kbhowtomaster kbmt KB322336 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:322336

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com