OFF: Office Web thành ph?n Security Update: 20 tháng 8 năm 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 322382
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft Office Web Các thành ph?n. B?n c?p nh?t này bao g?m các b?n s?a l?i b?o m?t cho c? Office 2000 Web Các thành ph?n và Office XP Web c?u ph?n.

Bài vi?t này mô t? như th? nào đ? t?i v? và cài đ?t Office Web thành ph?n b?o m?t C?p Nh?t ngày 20 tháng 8, 2002.

Đ? thêm thông tin v? các gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Office 2000, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
276367OFF2000: Làm th? nào đ? có đư?c các m?i nh?t Gói d?ch v? Office 2000

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? Download và cài đ?t b?n C?p Nh?t

C?p Nh?t Office Web thành ph?n b?o m?t là m?t gói ph?n m?m IExpress. Đ? t?i xu?ng và cài đ?t b?n c?p nh?t này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Download.Microsoft.com/Download/office2000/Patch/owcupd/WIN98MeXP/en-US/owcupd.exe
 2. Nh?p vào Lưu đ? lưu các t?p tin Owcupd.exe vào c?p đ? ch?n.
 3. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào Owcupd.exe.
 4. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?m Có.
 5. Nh?p vào Có ch?p nh?n th?a thu?n c?p phép.
 6. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra r?ng các cài đ?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
Chú ý Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t, b?n không th? lo?i b? nó.

B?n c?p nh?t này c?ng có s?n ? đây ngôn ng?:

Ti?ng ? R?p:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Chú ý Liên k?t trư?c đó cung c?p phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a r?ng làm vi?c v?i ti?ng ? R?p.

Ti?ng Basque:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Séc:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Croatia:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Chú ý Liên k?t trư?c đó cung c?p phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a r?ng làm vi?c v?i ti?ng Croatia.

Đan M?ch:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Estonia:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Chú ý Liên k?t trư?c đó cung c?p phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a r?ng làm vi?c v?i ti?ng Estonia.

Ti?ng Ph?n Lan:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Ti?ng Pháp:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Ti?ng Đ?c:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Hy L?p:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Ti?ng Do Thái:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Chú ý Liên k?t trư?c đó cung c?p phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a r?ng làm vi?c v?i ti?ng Do Thái.

Hungary:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Ti?ng Nh?t:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Na Uy:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Ba Lan:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Ti?ng B? Đào Nha:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Ti?ng B? Đào Nha (Brazil):
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Romania:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Nga:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Ti?ng Slovenia:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Ti?ng Slovak:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Ti?ng Tây Ban Nha:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Th?y Đi?n:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Th? Nh? K?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Ti?ng Ukraina:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Nh?p vào

		 ? đây
T?i v? bây gi?

Chú ý Liên k?t trư?c đó cung c?p phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a r?ng làm vi?c v?i ti?ng Ukraina.

Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u C?p Nh?t b?o m?t đư?c cài đ?t

Sau khi C?p Nh?t b?o m?t đư?c cài đ?t, các t?p tin sau đây có các thu?c tính đư?c li?t kê ho?c sau này:
  File name   Version 
  ----------------------
  Owc10.dll 10.0.4109.0
  Msowc.dll  9.0.0.6430
					

Office XP

Theo m?c đ?nh, các t?p tin Msowc.dll và Owc10.dll đang trong các theo v? trí trên máy tính c?a b?n:
Owc10.dll

? đ?a: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\10

msowc.dll

? đ?a: \Program Files\Microsoft Office\Office10
nơi ? đ?a là ? đ?a Microsoft Office là cài đ?t trên.

Office 2000

Theo m?c đ?nh, các t?p tin Msowc.dll có v? trí sau ngày máy tính c?a b?n:
msowc.dll

? đ?a: \Program Files\Microsoft chương
nơi ? đ?a là ? đ?a Microsoft Office là cài đ?t trên.

Đ? ki?m tra phiên b?n t?p tin, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i B?t đ?u, sau đó b?m Thám hi?m.
 2. Trong Windows Explorer, t?m m?t trong các t?p tin C?p Nh?t, Nh?p chu?t ph?i vào t?p, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Phiên bản tab.

Các v?n đ? c? đ?nh b?ng các C?p Nh?t

C?p nh?t các b?n s?a l?i các v?n đ? trong Office XP đư?c mô t? trong các sau bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:

309389 OFFXP: T?i t?p tin XML trong Thành ph?n b?ng tính m?t m?t th?i gian dài
317838 OFFXP: Tháng đư?c s?p x?p không chính xác, không đư?c nhóm l?i theo năm
325834 OFFXP: Web Các thành ph?n đư?c t?nh sau khi b?n cài đ?t nhà xu?t b?n 2002
C?p Nh?t c?ng s?a ch?a sau b? sung các v?n đ? trong Office XP và Office 2000.

B?n s?a l?i b?o m?t
 • Ch?c năng b?ng tính thành ph?n máy ch? lưu tr? là khai thác và đ? đư?c g? b?.
 • Phương pháp thành ph?n b?ng tính cho phép script đ? xem li?u m?t t?p có t?n t?i mà không làm cross-mi?n ki?m tra.
 • B?ng tính ch?c năng sao chép và dán b? qua các Cho phép dán các ho?t đ?ng thông qua k?ch b?n thi?t đ?t b?o m?t khi nó b? t?t trong Microsoft Internet Thám hi?m.
 • Các văn ph?ng Web thành ph?n t?i phương pháp có th? đư?c s? d?ng đ? hàng t?n kho t?p tin trên đ?a c?ng.
 • Ch?c năng tài li?u thành ph?n b?ng tính là khai thác và đ? b? lo?i b?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 322382 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbdownload kboffice2000sp3fix kbhowto kbofficewebchart kbofficewebpivot kbofficewebspread kbmt KB322382 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:322382
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com