Lm th? no ?: Cho php ASPX nn trong IIS

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 322603 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bi vi?t t?ng b?c ny m t? cch c?u h?nh Internet Information Services (IIS) 5.0 ? nn cc trang .aspx. ? s? d?ng cc trang web .aspx, b?n ph?i c ASP.Khun kh? NET trang ci ?t. B?n thm ch?c nng nn cho .aspx file b?ng cch ch?nh s?a IIS metabase.


HTTP nn

HTTP nn cung c?p nhanh hn th?i gian truy?n gi?a cc tr?nh duy?t kch ho?t nn (Microsoft Internet Explorer 5.0 tr? ln) v IIS. B?n c th? ho?c l nn t?p tin t?nh m?t m?nh, ho?c c? hai t?p tin t?nh v cc ?ng d?ng. N?u bng thng m?ng c?a b?n b? h?n ch?, xem xt HTTP nn, t nh?t cho cc t?p tin t?nh, tr? khi b?n s? d?ng b? vi x? l? ? c?c k? cao.

Khi IIS nh?n ?c m?t yu c?u, n s? ki?m tra xem n?u tr?nh duy?t kch ho?t nn. IIS sau ki?m tra ph?n m? r?ng tn t?p tin ? xem n?u cc t?p tin ?c yu c?u l m?t t?p tin t?nh ho?c ch?a n?i dung ?ng. N?u t?p tin ch?a n?i dung t?nh, IIS ki?m tra xem t?p tin tr?c y ? ?c yu c?u v ? ?c lu tr? trong m?t ?nh d?ng nn trong th m?c t?m th?i nn. N?u t?p tin khng ?c lu tr? trong m?t ?nh d?ng nn, IIS g?i khng nn t?p tin tr?nh duy?t, v cho bi?t thm m?t b?n sao nn t?p tin vo th m?c t?m th?i nn. N?u t?p tin ?c lu tr? trong m?t ?nh d?ng nn, IIS s? g?i t?p nn cho tr?nh duy?t. Khng c t?p no ?c nn cho ?n khi h? ? ?c yu c?u m?t l?n b?ng m?t tr?nh duy?t.

N?u t?p tin ch?a n?i dung ?ng, IIS nn t?p tin, v? n ?c t?o ra v s? g?i t?p tin nn cho tr?nh duy?t. Khng c b?n sao c?a t?p tin ?c lu tr?.

Chi ph c?a nn m?t t?p tin t?nh l khim t?n v th?ng ph?i gnh ch?u ch? c m?t th?i gian, b?i v? cc t?p tin sau ?c lu tr? trong th m?c t?m th?i nn. Chi ph nn cc t?p tin t?o ?ng l m?t cht cao, v? h? khng ?c lu tr? v ph?i ?c ti t?o v?i m?i yu c?u. Chi ph c?a vi?c m? r?ng t?p tin t?i tr?nh duy?t l t?i thi?u. Nn t?p tin t?i v? nhanh hn, v? v?y c ?c bi?t l l?i cho hi?u su?t c?a tr?nh duy?t no s? d?ng k?t n?i m?ng v?i b? gi?i h?n bng thng (m?t modem, v d?).
Ch?nh s?a Metabase

C?NH BO: N?u b?n ch?nh s?a metabase khng chnh xc, b?n c th? gy ra v?n ? nghim tr?ng m c th? yu c?u b?n ph?i ci ?t l?i b?t k? s?n ph?m c s? d?ng metabase. Microsoft khng th? ?m b?o r?ng nh?ng v?n ? gy ra n?u b?n khng chnh xc ch?nh s?a metabase c th? ?c gi?i quy?t. Ch?nh s?a metabase nguy c c?a ring b?n.

LU ?: Lun lun sao lu metabase tr?c khi b?n ch?nh s?a n.

? cho php IIS 5.0 ? nn cc trang .aspx, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. M du nhc lnh.
 2. Lo?i net stop iisadmin, sau nh?n ENTER.
 3. Lo?i CD C:\InetPub\adminscripts, sau nh?n ENTER.
 4. Lo?i sau y, v sau nh?n ENTER:
  CSCRIPT.EXE ADSUTIL.VBS SET W3Svc/b? l?c/nn/GZIP/HcScriptFileExtensions "asp" "dll" "exe" "aspx"
 5. Lo?i sau y, v sau nh?n ENTER:
  CSCRIPT.EXE ADSUTIL.VBS SET W3Svc/b? l?c/nn/DEFLATE/HcScriptFileExtensions "asp" "dll" "exe" "aspx"
 6. Lo?i net b?t ?u w3svc, sau nh?n ENTER.

THAM KH?O

? bi?t thm chi ti?t v? nn, xem ti li?u tr?c tuy?n IIS 5.0 t?i Web site sau Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows2000/en/server/iis

Thu?c tnh

ID c?a bi: 322603 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.0
T? kha:
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB322603 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:322603
Khc t Ni dung trong C s Kin thc Khng con c h tr
Bi vi?t ny ni v? cc s?n ph?m m Microsoft khng c?n h? tr? n?a. Do , bi vi?t ny ?c cung c?p "nguyn b?n" v s? khng ?c c?p nh?t.

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com