Làm th? nào đ? đ?t kích thư?c gi?i h?n cho các tin nh?n trong trao đ?i máy ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 322679 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các lo?i khác nhau c?a gi?i h?n mà b?n có th? đ?t trên kích thư?c tin nh?n trong Microsoft Exchange 2000 Server và Microsoft Exchange Server 2003. Nó c?ng gi?i thích làm th? nào b?n có th? thi?t l?p các gi?i h?n này.

Chú ý N?u b?n đ? c?u h?nh m?t gi?i h?n kích thư?c ngày g?i ho?c nh?n Kích c? trong cài đ?t toàn c?u, gi?i h?n h?n ch? áp d?ng cho c? hai cuoäc goïi ñeán và đi thư đi?n t?.

THÔNG TIN THÊM

Gi?i h?n kích thư?c thư ph? thu?c vào thi?t đ?t khác nhau. Thiết đặt có th? khác nhau trên kh?p ngư?i s? d?ng. B?n có th? tùy ch?nh các thi?t đ?t cho Exchange 2000 ho?c trao đ?i t? ch?c năm 2003, m?t k?t n?i c? th?, m?t máy ch? ?o c? th?, và m?t ngư?i dùng cá nhân.

Ngư?i g?i có th? nh?n đư?c m?t không giao hàng báo cáo (NDR) đó là tương t? như ví d? sau, n?u thông đi?p c?a h? là l?n hơn kích thư?c c?a chúng gi?i h?n:

Tin nh?n c?a b?n không đ?t đư?c m?t s? ho?c t?t c? nh?ng ngư?i nh?n d? đ?nh.

Ch? đ?: th? nghi?m
Đ? g?i: 7/18/2002 2: 40 PM
Không th? n?i đ?n recipient(s) sau đây:
Ki?m tra ngư?i nh?n ngày 18/7/2002 2: 41 PM
Thư này là l?n hơn gi?i h?n c?a h? th?ng hi?n t?i ho?c h?p thư c?a ngư?i nh?n đ? đ?y. T?o ra m?t n?i dung thư ng?n hơn ho?c lo?i b? ph?n đính kèm và g?i l?i.
<server.domain.com #5.2.3=""> </server.domain.com>

Thi?t đ?t toàn c?u

Thi?t l?p này xác đ?nh kích thư?c t?i đa c?a các tin nh?n trong các T? ch?c Exchange 2000; các tin nh?n có th? đư?c g?i đ?n, g?i đi, ho?c n?i b?.

Đ? c?u h?nh các thi?t l?p toàn c?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. M? r?ng Thi?t đ?t toàn c?u.
 3. Nh?p chu?t ph?i Thông báo giao hàng, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. B?m vào các M?c đ?nh Tab đ? c?u h?nh các thi?t đ?t toàn c?u.

Đ?u n?i thi?t

Ki?m soát các thi?t đ?t cho k?t n?i m?i kích thư?c t?i đa c?a thư g?i đi mà ngư?i dùng có th? g?i thông qua các k?t n?i.

Đ? c?u h?nh thi?t đ?t k?t n?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. M? r?ng Các nhóm hành chính, và sau đó m? r?ng Tên nhóm hành chính, nơi Tên nhóm hành chính là tên c?a nhóm qu?n tr? c?a b?n.
 3. M? r?ng Các nhóm đ?nh tuy?n, và sau đó m? r?ng Tên nhóm đ?nh tuy?n, nơi Tên nhóm đ?nh tuy?n là tên c?a nhóm đ?nh tuy?n c?a b?n.
 4. M? r?ng K?t n?i, b?m chu?t ph?i vào các k?t n?i b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trên các H?n ch? n?i dung tab, dư?i Đư?c phép kích thư?c, nh?n vào đây đ? ch?n cácDuy nh?t tin nh?n ít hơn (KB) ki?m tra h?p, và sau đó nh?p kích thư?c (theo KB) mà b?n mu?n cho phép.

Máy ch? ?o SMTP cài đ?t

Thi?t l?p này xác đ?nh kích thư?c t?i đa c?a m?t tin nh?n đó là cho phép đi qua m?t máy ch? ?o. Các máy ch? ?o qu?ng bá các gi?i h?n b?ng phương ti?n c?a các m? r?ng đơn gi?n Mail Transfer Protocol (ESMTP) kích thư?c ch? huy đ?ng t? (RFC 1870).

Chú ý Các giao th?c kích thư?c gi?i h?n là có ngh?a là đ? t? ch?i tin nh?n trên ranh gi?i v?i nhau h? th?ng thư đi?n t?. Các h?n ch? đang có hi?u qu? cho các máy ch? cá nhân và không nên đư?c dùng như là phương pháp đ? gi?i h?n kích thư?c thư trong m?t cu?c trao đ?i doanh nghi?p máy ch? nhóm. Qu?n tr? viên có th? thi?t l?p các tùy ch?n giao thông đi?p thi?t đ?t toàn c?u đ? h?n ch? và ki?m soát các tin nh?n kích c? h?n ch? trên toàn di?n t? ch?c s? d?ng Exchange 2000 ho?c Exchange 2003. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
326154OAB không tái t?o n?u b?n đ?t m?t gi?i h?n kích thư?c thư ? c?p đ? giao thông v?n t?i


Đ? c?u h?nh máy ch? ?o Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) thi?t l?p, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. M? r?ng Các nhóm hành chính, và sau đó m? r?ng Tên nhóm hành chính c?a b?n, nơi Tên nhóm hành chính c?a b?nlà tên c?a nhóm qu?n tr? c?a b?n.
 3. M? r?ng Các máy ch?, và sau đó m? r?ng Tên máy ch? c?a b?n, nơi Tên máy ch? c?a b?n là tên c?a máy ch? c?a b?n.
 4. M? r?ng Giao thức, và sau đó m? r?ng các SMTP nút.
 5. Nh?p chu?t ph?i SMTP tên máy ch? ?o, nơi SMTP tên máy ch? ?o là các tên c?a h? ph?c v? SMTP ?o c?a b?n, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 6. B?m vào các Tin nh?n Tab đ? thi?t l?p kích thư?c t?i đa mà b?n mu?n cho phép.

Cài đ?t h?p thư ngư?i s? d?ng

Thi?t l?p này xác đ?nh kích thư?c t?i đa c?a m?t tin nh?n mà ngư?i dùng có th? g?i ho?c nh?n thông qua h?p thư c?a h?. Cài đ?t h?p thư ngư?i s? d?ng đang thi hành b?i c?a hàng thông tin thay v? b?ng tin nh?n categorizer. Thông tin c?a hàng ngăn thư quá l?a đư?c g?i đ? v?n chuy?n n?u thư Kích thư?c vư?t quá ngư?i dùng h?p thư tin nh?n t?i đa kích thư?c thi?t l?p.

Đ? c?u h?nh cài đ?t h?p thư ngư?i dùng cá nhân, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo, và sau đó, xác đ?nh v? trí trương m?c ngư?i dùng mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào tài kho?n c?a ngư?i s? d?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Trao đ?i chung tab, và sau đó nh?p vào H?n ch? phân ph?i đ? đ?t c? t?i đa mà b?n mu?n cho phép.
Chú ý Kích thư?c c?a SMTP thư đư?c g?i gi?a các nhóm đ?nh tuy?n và đ?n các Internet tăng kho?ng 30 ph?n trăm n?u chúng ch?a đôi ph?n đính kèm ho?c 8-bit d? li?u khác.

Ví d? v? gi?i h?n kích thư?c có hi?u qu?

Ví d? 1

Trong ví d? này, các gi?i h?n kích thư?c sau đây đ? đư?c c?u h?nh:
 • Thi?t đ?t toàn c?u đư?c thi?t l?p đ? 5 MB.
 • Đ?u n?i Exchange SMTP đư?c thi?t l?p đ? 3 MB.
 • H? ph?c v? SMTP ?o đư?c thi?t l?p đ? 1 MB.
 • Cài đ?t h?p thư ngư?i dùng đư?c thi?t l?p đ? 1 MB.
V? c?a các cài đ?t này, ngư?i s? d?ng trong trao đ?i 2000 ho?c t? ch?c Exchange 2003 có th? g?i và nh?n thư này t?i đa là 5 MB. Người dùng có th? g?i thư thông qua k?t n?i t?i đa là 3 MB. T?t c? thư đi qua máy ?o ch? SMTP (g?i ho?c nh?n) b? h?n ch? đ?n 4 MB. Ngư?i dùng cá nhân, mà cài đ?t h?p thư là 2 MB, c?ng là gi?i h?n g?i và nh?n thư này t?i đa 2 MB.

Ví d? 2

Trong ví d? này, các gi?i h?n kích thư?c sau đây đ? đư?c c?u h?nh:
 • Thi?t đ?t toàn c?u đư?c thi?t l?p đ? 1 MB.
 • Đ?u n?i Exchange 2000 SMTP đư?c thi?t l?p đ? 5 MB.
 • H? ph?c v? SMTP ?o đư?c thi?t l?p đ? 1 MB.
 • Cài đ?t h?p thư ngư?i dùng đư?c thi?t l?p đ? 3 MB.
Thi?t đ?t toàn c?u là 2 MB. V? v?y, t?t c? nh?ng ngư?i s? d?ng đang s? d?ng thi?t l?p m?c đ?nh toàn c?u trong t? ch?c Exchange 2000 Server ho?c trong Exchange Server 2003 t? ch?c là gi?i h?n đ?i v?i vi?c g?i và nh?n tin nh?n đó là t?i đa 2 MB. N?u m?t ngư?i dùng cá nhân có m?t h?p thư thi?t l?p 3 MB, ngư?i dùng đó vi?c ghi đè thi?t đ?t toàn c?u.

Chú ý T?t c? các thư đi?n t? Internet s? d?ng thi?t đ?t toàn c?u cho gi?i h?n v? vi?c g?i và nh?n. Categorizer tin nh?n đánh giá gi?i h?n g?i c?a ngư?i g?i và ngư?i nh?n nh?n đư?c gi?i h?n. Trong ví d? 2 trư?c đó, m?t ngư?i s? d?ng v?i m?t h?p thư ngư?i s? d?ng gi?i h?n 3 MB có th? nh?n thư t? m?t ngư?i dùng khác v?i m?t gi?i h?n g?i 3 MB. B?i v? ngư?i s? d?ng Internet s? d?ng các thi?t l?p toàn c?u, h? có th? g?i ch? là m?t thông đi?p 2 MB.

Thu?c tính

ID c?a bài: 322679 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB322679 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:322679

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com