Làm th? nào đ? s? d?ng công c? d?ng l?nh d?ch v? thư m?c đ? qu?n l? các đ?i tư?ng thư m?c ho?t đ?ng trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 322684 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng các d?ch v? thư m?c công c? d?ng l?nh đ? th?c hi?n tác v? qu?n tr? cho Active Directory trong Windows Server 2003. Các tác v? sau đư?c chia nh? thành các nhóm đ?c nhi?m.

Làm th? nào đ? qu?n l? ngư?i dùng

T?o m?t tài kho?n ngư?i dùng m?i

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  dsadd ngư?i dùng userdn -samid sam_name
  Các giá tr? sau đây đư?c s? d?ng trong l?nh này:
  • userdn ch? đ?nh tên phân bi?t (c?n đư?c g?i là DN) c?a các đ?i tư?ng ngư?i dùng b?n mu?n thêm.
  • sam_name ch? đ?nh tên ngư?i qu?n l? (SAM) b?o m?t tài kho?n s? d?ng như các SAM tài kho?n tên duy nh?t cho ngư?i dùng này (ví d?, Linda).
 4. Đ? ch? r? m?t kh?u tài kho?n ngư?i dùng, g? như sau l?nh, nơi m?t kh?u là m?t kh?u là đ? đư?c s? d?ng cho tài kho?n ngư?i dùng:
  dsadd ngư?i dùng userdn - pwd m?t kh?u
LƯU ?: Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho l?nh này, và đ? có đư?c nhi?u hơn n?a thông tin v? cách nh?p ngư?i s? d?ng tài kho?n thông tin, m?t d?u nh?c l?nh, lo?i dsadd ngư?i s? d?ng /?.

Vi?c thi?t đ?t l?i m?t kh?u ngư?i dùng

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  dsmod ngư?i dùng user_dn -pwd new_password
  L?nh này s? d?ng các giá tr? sau:
  • user_dn ch? đ?nh tên ngư?i dùng, phân bi?t mà các m?t kh?u s? đư?c đ?t l?i.
  • new_password ch? r? m?t kh?u s? thay th? ngư?i dùng hi?n th?i m?t kh?u
 4. N?u b?n mu?n yêu c?u ngư?i s? d?ng đ? thay đ?i m?t kh?u này lúc Ti?p đăng nh?p quá tr?nh, g? l?nh sau đây:
  dsmod ngư?i dùng user_dn -mustchpwd {yes|no}
LƯU ?: N?u m?t kh?u không đư?c ch? đ?nh, l?n đ?u tiên ngư?i dùng c? g?ng đăng nh?p vào (b?ng cách s? d?ng m?t m?t kh?u đ? tr?ng), thông báo đăng nh?p sau đư?c hi?n th?:
B?n ph?i thay đ?i m?t kh?u đăng nh?p đ?u tiên
Sau khi ngư?i dùng đ? thay đ?i m?t kh?u, ti?n tr?nh đăng nh?p ti?p t?c.

B?n ph?i thi?t l?p l?i các d?ch v? đư?c xác th?c v?i m?t trương m?c ngư?i dùng n?u m?t kh?u cho trương m?c ngư?i dùng c?a d?ch v? là thay đ?i.

LƯU ?: Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho l?nh này, và đ? có đư?c nhi?u hơn n?a thông tin v? cách nh?p ngư?i s? d?ng tài kho?n thông tin, m?t d?u nh?c l?nh, lo?i dsmod ngư?i s? d?ng /?.

Vô hi?u hóa ho?c t?o đi?u ki?n cho m?t tài kho?n ngư?i dùng

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  dsmod ngư?i dùng user_dn -vô hi?u hóa {yes|no}
  L?nh này s? d?ng các giá tr? sau:
  • user_dn ch? đ?nh tên phân bi?t c?a đ?i tư?ng ngư?i dùng đư?c vô hi?u hóa hay kích ho?t.
  • {yes|no}ch? đ?nh cho dù trương m?c ngư?i dùng b? vô hi?u hóa cho đăng nh?p ngày (có) ho?c không (không có).
LƯU ?: Như m?t bi?n pháp an ninh, thay v? c?a xóa tài kho?n c?a ngư?i dùng đó, b?n có th? vô hi?u hóa tài kho?n ngư?i dùng đ? ngăn ch?n m?t ngư?i dùng c? th? đăng nh?p. N?u b?n vô hi?u hóa tài kho?n ngư?i dùng có chung nhóm thành viên, b?n có th? s? d?ng vô hi?u hóa tài kho?n ngư?i dùng là trương m?c m?u đ? đơn gi?n hóa vi?c t?o tài kho?n ngư?i dùng.

Xóa m?t tài kho?n ngư?i dùng

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau, nơiuser_dn ch? đ?nh tên phân bi?t c?a ngư?i dùng đ?i tư?ng đư?c xóa:
  dsrm user_dn
Sau khi b?n xóa tài kho?n ngư?i dùng, t?t c? các quy?n và thành viên có liên quan đ?n tài kho?n ngư?i dùng đó b? xóa v?nh vi?n. B?i v? các đ?nh danh b?o m?t (SID) cho m?i tài kho?n là duy nh?t, n?u b?n t?o m?t tài kho?n ngư?i dùng m?i có cùng tên v?i m?t tài kho?n trư?c đó đ? xoá ngư?i s? d?ng, các tài kho?n m?i không t? đ?ng ch?u quy?n h?n và cach thanh viên c?a tài kho?n trư?c đó đ? b? xóa. Đ? l?p l?i m?t tài kho?n đ? xoá ngư?i s? d?ng, b?n ph?i t? t?o l?i t?t c? các quy?n h?n và thành viên.

LƯU ?: Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho l?nh này, và đ? có đư?c nhi?u hơn n?a thông tin v? cách nh?p ngư?i s? d?ng tài kho?n thông tin, m?t d?u nh?c l?nh, lo?i dsrm /?.

Làm th? nào đ? qu?n l? các nhóm

T?o m?t nhóm m?i

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  dsadd nhóm group_dn -samid sam_name -secgrp có | không - ph?m vi l | g | u
  L?nh này s? d?ng các giá tr? sau:
  • group_dn ch? đ?nh tên phân bi?t c?a nhóm đ?i tư?ng mà b?n b?n mu?n thêm.
  • sam_name ch? đ?nh tên SAM là tên tài kho?n SAM duy nh?t cho nhóm này (ví d?, nhà đi?u hành).
  • có | Không ch? đ?nh cho dù các nhóm b?n mu?n thêm là m?t nhóm b?o m?t (có) ho?c m?t nhóm phân ph?i (không).
  • l | g | u xác đ?nh ph?m vi c?a nhóm b?n mu?n thêm (mi?n đ?a phương [l], toàn c?u [g] hay universal [u]).
N?u tên mi?n mà b?n đang t?o nhóm đư?c thi?t l?p đ? các tên mi?n c?p ch?c năng c?a Windows 2000 h?n h?p, b?n có th? ch?n ch? b?o m?t nhóm v?i ph?m vi đ?a phương tên mi?n ho?c ph?m vi toàn c?u.

Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho l?nh này, và đ? có đư?c bi?t thêm thông tin v? cách nh?p nhóm thông tin, t?i m?t l?nh nhanh chóng, lo?i dsadd nhóm /?.

Thêm thành viên nhóm

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  dsmod nhóm group_dn -addmbr member_dn
  L?nh này s? d?ng các giá tr? sau:
  • group_dn ch? đ?nh tên phân bi?t c?a nhóm đ?i tư?ng mà b?n b?n mu?n thêm.
  • member_dn ch? đ?nh tên phân bi?t c?a đ?i tư?ng mà b?n mu?n thêm vào nhóm.
Thêm vào ngư?i s? d?ng và máy vi tính, m?t nhóm có th? ch?a Đ?a ch? liên l?c và các nhóm khác.

Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho đi?u này ch? huy, và đ? có đư?c thông tin thêm v? cách nh?p vào nhi?u tài kho?n ngư?i dùng và thông tin nhóm, m?t d?u nh?c l?nh, lo?i dsmod nhóm /?.

Chuy?n đ?i m?t nhóm đ? lo?i nhóm khác

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  dsmod nhóm group_dn -secgrp {yes|no}
  L?nh này s? d?ng các giá tr? sau:
  • group_dn ch? đ?nh tên phân bi?t c?a nhóm đ?i tư?ng mà b?n mu?n thay đ?i lo?i nhóm.
  • {yes|no} xác đ?nh lo?i nhóm đư?c thi?t l?p đ? nhóm b?o m?t (có) ho?c nhóm phân ph?i (không).
Đ? chuy?n đ?i m?t nhóm, các ch?c năng tên mi?n ph?i đư?c thi?t l?p Windows 2000 Native ho?c cao hơn. B?n không th? chuy?n đ?i các nhóm khi tên mi?n ch?c năng đư?c thi?t l?p đ? Windows 2000 h?n h?p.

Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho l?nh này, t?i m?t d?u nh?c l?nh, lo?i dsmod nhóm /?.

Thay đ?i ph?m vi nhóm

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  dsmod nhóm group_dn -ph?m vi l|g|u
  L?nh này s? d?ng các giá tr? sau:
  • group_dn ch? đ?nh tên phân bi?t c?a nhóm đ?i tư?ng mà ph?m vi s? đư?c thay đ?i.
  • l|g|u xác đ?nh ph?m vi nhóm là đư?c thi?t l?p đ? (đ?a phương, toàn c?u ho?c ph? quát). N?u tên mi?n v?n đư?c thi?t l?p Windows 2000 h?n h?p, ph?m vi ph? không đư?c h? tr?. Ngoài ra, nó là không th? đ? chuy?n đ?i m?t mi?n đ?a phương nhóm đ?n toàn c?u nhóm ho?c ngư?c l?i.
  LƯU ?: B?n ch? có th? thay đ?i nhóm scopes khi tên mi?n ch?c năng c?p đ? đư?c thi?t l?p đ? Windows 2000 b?n x? ho?c cao hơn.

Xoá m?t nhóm

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  dsrm group_dn
  L?nh này s? d?ng giá tr? sau đây:
  • group_dn ch? đ?nh tên phân bi?t c?a nhóm đ?i tư?ng đư?c xóa b?.
LƯU ?: N?u b?n xoá nhóm, nhóm v?nh vi?n b? lo?i b?.

Theo m?c đ?nh, các nhóm đ?a phương đư?c cung c?p t? đ?ng trong tên mi?n b? đi?u khi?n đang ch?y Windows Server 2003, ch?ng h?n như qu?n tr? viên và Tài kho?n c?a nhà đi?u hành, đư?c đ?t trong c?p Builtin. Theo m?c đ?nh, ph? bi?n toàn c?u các nhóm, ch?ng h?n như qu?n tr? viên tên mi?n và ngư?i s? d?ng tên mi?n, đư?c đ?t t?i nh?ng ngư?i s? d?ng thư m?c. B?n có th? thêm ho?c di chuy?n các nhóm m?i đ?n b?t k? thư m?c. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n gi? cho các nhóm trong m?t c?p đơn v? t? ch?c.

Đ? xem các hoàn thành cú pháp cho l?nh này, m?t d?u nh?c l?nh, lo?i dsrm /?.

Vi?c t?m ki?m các nhóm mà trong đó m?t ngư?i dùng là thành viên

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  dsget ngư?i dùng user_dn -memberof
  L?nh này s? d?ng giá tr? sau đây:
  • user_dn ch? đ?nh tên phân bi?t c?a đ?i tư?ng ngư?i dùng mà b?n b?n mu?n hi?n th? thành viên nhóm.
Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho l?nh này, t?i m?t l?nh nhanh chóng, lo?i dsget ngư?i s? d?ng /?.

Làm th? nào đ? qu?n l? các máy vi tính

T?o m?t tài kho?n máy tính m?i

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  máy tính dsadd computer_dn
  L?nh này s? d?ng giá tr? sau đây:
  • computer_dn ch? đ?nh tên máy tính b?n mu?n thêm, phân bi?t. Tên phân bi?t ch? ra thư m?c.
Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho l?nh này, t?i m?t l?nh nhanh chóng, lo?i máy tính dsadd /?.

Đ? s?a đ?i các thu?c tính c?a trương m?c máy tính, s? d?ng các máy tính dsmod b? ch? huy.

Thêm trương m?c máy tính cho m?t nhóm

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  dsmod nhóm group_dn -addmbr computer_dn
  L?nh này s? d?ng các giá tr? sau:
  • group_dn ch? đ?nh tên phân bi?t c?a nhóm đ?i tư?ng đ? mà b?n b?n mu?n thêm đ?i tư?ng máy tính.
  • computer_dn ch? đ?nh tên phân bi?t c?a đ?i tư?ng máy tính đ? thêm vào nhóm. Tên phân bi?t ch? ra c?p v? trí.
Khi b?n thêm m?t máy tính cho m?t nhóm, b?n có th? gán quy?n cho t?t c? tài kho?n máy tính trong đó nhóm, và sau đó l?c chính sách nhóm thi?t đ?t trên t?t c? các tài kho?n trong nhóm đó.

Đ? xem đ?y đ? cú pháp Đ?i v?i l?nh này, m?t d?u nh?c l?nh, g? dsmod nhóm /?.

Vi?c thi?t đ?t l?i trương m?c máy tính

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  máy tính dsmod computer_dn -thi?t l?p l?i
  L?nh này s? d?ng giá tr? sau đây:
  • computer_dn ch? đ?nh tên phân bi?t c?a m?t ho?c nhi?u máy tính đ?i tư?ng b?n mu?n đ?t l?i.
LƯU ?: Khi b?n thi?t l?p l?i trương m?c máy tính, b?n phá v? c?a máy tính k?t n?i t?i vùng. B?n ph?i gia nh?p l?i trương m?c máy tính đ? các tên mi?n trương m?c máy tính sau khi b?n thi?t l?p l?i nó.

Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho l?nh này, m?t d?u nh?c l?nh, lo?i máy tính dsmod /?.

Vô hi?u hoá ho?c b?t trương m?c máy tính

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  máy tính dsmod computer_dn -vô hi?u hóa {yes|no}
  L?nh này s? d?ng các giá tr? sau:
  • computer_dn ch? đ?nh tên phân bi?t c?a đ?i tư?ng máy tính mà b?n mu?n vô hi?u hóa ho?c kích ho?t.
  • {yes|no} ch? đ?nh cho dù máy tính b? vô hi?u hóa cho đăng nh?p ngày (có) ho?c không (không có).
Khi b?n t?t trương m?c máy tính, b?n phá v? c?a máy tính k?t n?i v?i các tên mi?n và máy tính không th? xác th?c t?i vùng.

Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho l?nh này, m?t d?u nh?c l?nh, lo?i máy tính dsmod /?.

Làm th? nào đ? qu?n l? các đơn v? t? ch?c

Vi?c t?o ra m?t đơn v? t? ch?c m?i

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  dsadd ou organizational_unit_dn
  L?nh này s? d?ng giá tr? sau đây:
  • organizational_unit_dn ch? đ?nh tên phân bi?t c?a các đơn v? t? ch?c đư?c thêm vào.
Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho l?nh này, t?i m?t l?nh nhanh chóng, lo?i dsadd ou /?.

LƯU ?: Đ? s?a đ?i các thu?c tính c?a m?t đơn v? t? ch?c, s? d?ng các dsmod ou b? ch? huy.

Xóa các đơn v? t? ch?c

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  dsrm organizational_unit_dn
  L?nh này s? d?ng giá tr? sau đây:
  • organizational_unit_dn ch? đ?nh tên phân bi?t c?a các đơn v? t? ch?c đư?c xóa b?.
  Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho l?nh này, t?i m?t l?nh nhanh chóng, lo?i dsrm /?.

  LƯU ?: N?u b?n xóa b? m?t đơn v? t? ch?c, t?t c? các đ?i tư?ng mà nó có s? b? xóa.

Làm th? nào đ? t?m ki?m Active Directory

Vi?c t?m ki?m m?t trương m?c ngư?i dùng

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  dsquery ngư?i dùng tham s?
  L?nh này s? d?ng giá tr? sau đây:
  • tham s? xác đ?nh các tham s? đ? s? d?ng. Đ? có danh sách các tham s?, xem tr? giúp tr?c tuy?n cho các dsquery ngư?i dùng b? ch? huy.
Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho l?nh này, t?i m?t l?nh nhanh chóng, lo?i dsquery ngư?i s? d?ng /?.

Vi?c t?m ki?m m?t s? liên l?c

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  liên h? dsquery tham s?
  L?nh này s? d?ng các giá tr? sau:
  • tham s? xác đ?nh các tham s? đ? s? d?ng. Đ? có danh sách các tham s?, xem tr? giúp tr?c tuy?n cho các dsquery ngư?i dùng b? ch? huy.

Vi?c t?m ki?m m?t nhóm

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  dsquery nhóm tham s?
  L?nh này s? d?ng các giá tr? sau:
  • tham s? xác đ?nh các tham s? đ? s? d?ng. Đ? có danh sách các tham s?, xem tr? giúp tr?c tuy?n cho các dsquery ngư?i dùng b? ch? huy.
Theo m?c đ?nh, các nhóm đ?a phương đư?c cung c?p t? đ?ng trong b? đi?u khi?n vùng đang ch?y Windows Server 2003, ch?ng h?n như qu?n tr? viên và nhà đi?u hành tài kho?n, đư?c đ?t trong c?p Builtin. Theo m?c đ?nh, ph? bi?n toàn c?u các nhóm, ch?ng h?n như qu?n tr? viên tên mi?n và ngư?i s? d?ng tên mi?n, đư?c đ?t t?i nh?ng ngư?i s? d?ng thư m?c. B?n có th? thêm ho?c di chuy?n các nhóm m?i đ?n b?t k? thư m?c. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n gi? cho các nhóm trong m?t c?p đơn v? t? ch?c.

Vi?c t?m ki?m trương m?c máy tính

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  máy tính dsquery-tên Tên
  L?nh này s? d?ng giá tr? sau đây:
  • Tên ch? đ?nh tên máy tính l?nh t?m ki?m. Đi?u này l?nh t?m ki?m cho máy tính có tên thu?c tính (giá tr? c?a thu?c tính CN) tr?n đ?u Tên.
Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho l?nh này, t?i m?t l?nh nhanh chóng, lo?i máy tính dsquery /?.

Vi?c t?m ki?m m?t đơn v? t? ch?c

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  dsquery ou tham s?
  L?nh này s? d?ng giá tr? sau đây:
  • tham s? xác đ?nh các tham s? đ? s? d?ng. Đ? có danh sách các tham s?, xem tr? giúp tr?c tuy?n cho dsquery ou.
Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho l?nh này, t?i m?t l?nh nhanh chóng, lo?i dsquery ou /?.

Vi?c t?m ki?m m?t b? đi?u khi?n tên mi?n

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  h? ph?c v? dsquery tham s?
  L?nh này s? d?ng các giá tr? sau:
  • tham s? xác đ?nh các tham s? đ? s? d?ng. Có r?t nhi?u thu?c tính c?a m?t h? ph?c v? mà b?n có th? t?m ki?m b?ng cách s? d?ng l?nh này. Danh sách các tham s?, Xem tr? giúp tr?c tuy?n cho h? ph?c v? dsquery.

Th?c hi?n m?t t?m ki?m tu? ch?nh

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  dsquery * tham s?
  L?nh này s? d?ng giá tr? sau đây:
  • tham s? xác đ?nh các tham s? đ? s? d?ng. Có r?t nhi?u thu?c tính mà b?n có th? t?m ki?m b?ng cách s? d?ng l?nh này. Đ? bi?t thêm thông tin v? t?m ki?m LDAP, xem Windows Server 2003 Resource Kit.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? các d?ch v? thư m?c Nh?p vào công c? d?ng l?nh trong Windows Server 2003, B?t đ?u, b?m Tr? giúp và trung tâm h? tr?, r?i g? "d?ch v? thư m?c" "l?nh" công c? trong các Tìm kiếm h?p.

Thu?c tính

ID c?a bài: 322684 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbactivedirectory kbhowtomaster kbmt KB322684 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:322684

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com