Làm th? nào đ? nâng cao Active Directory tên mi?n và r?ng c?a các ch?c năng c?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 322692 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này bàn v? nâng cao tên mi?n và r?ng ch?c năng m?c đư?c h? tr? b?i b? ki?m soát mi?n d?a trên Microsoft Windows Server 2003 ho?c m?i hơn. Có nh?ng b?n phát hành b?n c?a Active Directory, và ch? các c?p đ? thay đ?i t? Windows NT Server 4.0 yêu c?u đ?c bi?t xem xét. V? v?y, nh?ng thay đ?i c?p đ? khác đư?c đ? c?p đ?n b?ng cách s? d?ng các phiên b?n m?i hơn, hi?n t?i ho?c c? hơn c?a h? đi?u hành b? đi?u khi?n tên mi?n, tên mi?n ho?c c?p ch?c năng r?ng.

Ch?c năng c?p là m?t ph?n m? r?ng c?a các ch? đ? h?n h?p và các khái ni?m b?n đ?a ch? đ? đư?c gi?i thi?u trong Microsoft Windows 2000 Server đ? kích ho?t tính năng Active Directory m?i. M?t s? tính năng Active Directory b? sung có s?n khi t?t c? các b? đi?u khi?n vùng đang ch?y phiên b?n Windows Server m?i nh?t trong m?t tên mi?n ho?c trong m?t khu r?ng, và khi các qu?n tr? viên kích ho?t ch?c năng c?p tương ?ng trong l?nh v?c ho?c trong r?ng.

Đ? kích ho?t tính năng tên mi?n m?i nh?t, t?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n ph?i ch?y các phiên b?n h? đi?u hành Windows Server m?i nh?t trong l?nh v?c. N?u yêu c?u này đư?c đáp ?ng, các qu?n tr? viên có th? nâng cao tr?nh đ? ch?c năng tên mi?n.
Đ? kích ho?t tính năng r?ng toàn m?i nh?t, t?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n trong r?ng ph?i ch?y các phiên b?n h? đi?u hành Windows Server tương ?ng đ? c?p ch?c năng mong mu?n r?ng. Ngoài ra, hi?n tên mi?n ch?c năng c?p đ? ph?i ? c?p đ? m?i nh?t. N?u các yêu c?u này đư?c đáp ?ng, các qu?n tr? viên có th? nâng cao tr?nh đ? ch?c năng r?ng.

Nói chung, nh?ng thay đ?i đ? các c?p tên mi?n và r?ng ch?c năng là không th? thay đ?i. N?u s? thay đ?i có th? đư?c hoàn tác, m?t ph?c h?i r?ng ph?i đư?c s? d?ng. V?i h? đi?u hành Windows Server 2008 R2, thay đ?i tên mi?n ch?c năng c?p và r?ng ch?c năng c?p có th? đư?c cu?n ngư?c l?i. Tuy nhiên, cu?n l?i có th? đư?c th?c hi?n t?i ch? các k?ch b?n c? th? đư?c mô t? trong bài vi?t Technet v? các đơn v? ch?c năng Active Directory.

Chú ý Các c?p đ? tên mi?n ch?c năng m?i nh?t và m?i nh?t r?ng ch?c năng c?p ?nh hư?ng đ?n ch? cách có b? ki?m soát mi?n ho?t đ?ng v?i nhau như m?t nhóm. Các khách hàng tương tác v?i các tên mi?n ho?c v?i r?ng là không b? ?nh hư?ng. Ngoài ra, các ?ng d?ng đư?c không b? ?nh hư?ng b?i nh?ng thay đ?i tên mi?n ch?c năng c?p ho?c các đơn v? ch?c năng r?ng. Tuy nhiên, các ?ng d?ng có th? t?n d?ng l?i th? c?a các tính năng tên mi?n m?i nh?t và các tính năng m?i nh?t c?a r?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem bài vi?t TechNet v? các tính năng liên k?t v?i các c?p đ? ch?c năng.

Nâng c?p ch?c năng

Lưu ý Không nâng cao tr?nh đ? ch?c năng n?u các tên mi?n đ? ho?c s? có m?t b? đi?u khi?n tên mi?n đó là m?t phiên b?n c? hơn phiên b?n đó là trích d?n cho c?p đó. Ví d?, m?t Windows Server 2008 ch?c năng c?p c?n thi?t t?t c? các b? đi?u khi?n vùng có Windows Server 2008 ho?c m?t h? đi?u hành sau này đư?c cài đ?t trong tên mi?n ho?c trong r?ng. Sau khi c?p ch?c năng tên mi?n đư?c đưa lên đ?n m?t m?c đ? cao hơn, nó có th? ch? đư?c thay đ?i tr? l?i đ?n m?t m?c đ? l?n tu?i b?ng cách s? d?ng m?t ph?c h?i r?ng. H?n ch? này t?n t?i do các tính năng thư?ng xuyên thay đ?i thông tin liên l?c gi?a các b? đi?u khi?n vùng, ho?c do các tính năng thay đ?i lưu tr? d? li?u Active Directory trong cơ s? d? li?u.

Các phương pháp ph? bi?n nh?t đ? cho phép các c?p tên mi?n và r?ng ch?c năng là đ? s? d?ng các công c? qu?n tr? giao di?n (GUI) ngư?i dùng đ? h?a mà đ? đư?c di?n t? trong ph?n TechNet v? c?p đ? ch?c năng Windows Server 2003 Active Directory. Bài vi?t này th?o lu?n v? Windows Server 2003.However, các bư?c là như nhau trong các m?i hơn các phiên b?n h? đi?u hành. Ngoài ra, ? c?p đ? ch?c năng có th? đư?c c?u h?nh b?ng tay ho?c có th? đư?c c?u h?nh b?ng cách s? d?ng script Windows PowerShell. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh c?p ch?c năng, xem "View và thi?t l?p ch?c năng c?p" ph?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng k?ch b?n Windows PowerShell đ? đ?t c?u h?nh c?p ch?c năng, xem TechNet bài vi?t mà th?o lu?n v? phương pháp này.

Xem và đ?t ? c?p đ? ch?c năng b?ng tay

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) mà các công c? như Ldp.exe và Adsiedit.msc có th? đư?c s? d?ng đ? xem và ch?nh s?a các hi?n t?i tên mi?n và r?ng ch?c năng c?p đ?t. Khi b?n thay đ?i các thu?c tính c?p ch?c năng th? công, các th?c hành t?t nh?t là thay đ?i thu?c tính trên b? đi?u khi?n tên mi?n linh ho?t duy nh?t Master ho?t đ?ng (FSMO) b?nh thư?ng nh?m m?c tiêu c?a công c? qu?n tr? c?a Microsoft.

Thi?t đ?t c?p ch?c năng tên mi?n

CácmsDS hành vi-m?t phiên b?n thu?c tính là vào ng? c?nh đ?t tên ngư?i đ?ng đ?u (NC) cho tên mi?n, ví d?, DC = corp, DC = contoso, DC = com.

Sau đây là các giá tr? có th? đư?c thi?t l?p cho thu?c tính này:
 • Có giá tr? là 0 ho?c không đ?t = h?n h?p tên mi?n c?p cao
 • Giá tr? là 1 = Windows Server 2003 tên mi?n c?p
 • Giá tr? c?a 2 = Windows Server 2003 tên mi?n c?p
 • Giá tr? c?a 3 = c?p đ? tên mi?n Windows Server 2008
 • Giá tr? c?a 4 = c?p đ? tên mi?n Windows Server 2008 R2

Ch? đ? h?n h?p và cài đ?t ch? đ? b?n x?

CácntMixedDomainthu?c tính là vào ng? c?nh đ?t tên ngư?i đ?ng đ?u (NC) cho tên mi?n, ví d?, DC = corp, DC = contoso, DC = com.

Sau đây là các giá tr? có th? đư?c thi?t l?p cho thu?c tính này:
 • Giá tr? là 0 = b?n đ?a mi?n c?p
 • Giá tr? là 1 = h?n h?p tên mi?n c?p cao

Thi?t l?p c?p r?ng

Các msDS hành vi-m?t phiên b?n thu?c tính là trên CN = đ?i tư?ng phân vùng trong b?i c?nh c?u h?nh đ?t tên đó (NC), t?c là, CN = phân vùng, CN = Configuration, DC =ForestRootDomain.

Sau đây là các giá tr? có th? đư?c thi?t l?p cho thu?c tính này:
 • Có giá tr? là 0 ho?c không đ?t = h?n h?p c?p r?ng
 • Giá tr? là 1 = Windows Server 2003 t?m th?i r?ng c?p
 • Giá tr? c?a 2 = Windows Server 2003 r?ng c?p

  Chú ý Khi b?n tăng s? msDS hành vi-m?t phiên b?n thu?c tính t? các 0 có giá tr? đ? các 1 giá tr? c?a usingAdsiedit.msc, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  B?t h?p pháp thay đ?i ho?t đ?ng. M?t s? khía c?nh c?a các s?a đ?i không đư?c phép.
 • Giá tr? c?a 3 = c?p đ? tên mi?n Windows Server 2008
 • Giá tr? c?a 4 = c?p đ? tên mi?n Windows Server 2008 R2
Sau khi s? d?ng các công c? Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) đ? ch?nh s?a ch?c năng c?p, b?m Ok đ? ti?p t?c. Các thu?c tính trên phân vùng container và trên đ?u tên mi?n m?t cách chính xác đư?c tăng lên. N?u m?t thông báo l?i là báo cáo c?a các t?p tin Ldp.exe, b?n m?t cách an toàn có th? b? qua các thông báo l?i. Đ? xác minh r?ng s? gia tăng m?c đ? thành công, làm tươi danh sách thu?c tính và sau đó ki?m tra thi?t đ?t hi?n th?i. Thông báo l?i này c?ng có th? x?y ra sau khi b?n đ? th?c hi?n s? gia tăng m?c đ? ngày FSMO có th?m quy?n n?u s? thay đ?i đ? không đư?c nhân r?ng v?i b? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương.

M?t cách nhanh chóng xem các thi?t đ?t hi?n t?i b?ng cách s? d?ng các t?p tin Ldp.exe

 1. B?t đ?u t?p tin Ldp.exe.
 2. Trên cácK?t n?i tr?nh đơn, nh?p vào K?t n?i.
 3. Xác đ?nh b? đi?u khi?n tên mi?n mà b?n mu?n truy v?n, ho?c đ? l?i không gian tr?ng đ? k?t n?i v?i b?t k? đi?u khi?n vùng.
Sau khi b?n k?t n?i v?i b? ki?m soát mi?n, thông tin RootDSE cho b? đi?u khi?n vùng xu?t hi?n. Thông tin này bao g?m các thông tin v? b? đi?u khi?n r?ng, tên mi?n, và tên mi?n. Đây là m?t ví d? v? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên Windows Server 2003. Trong ví d? sau đây, gi? s? r?ng ch? đ? tên mi?n Windows Server 2003 và r?ng ch? đ? r?ng Windows 2000 Server.

Chú ý Các ch?c năng đi?u khi?n tên mi?n đ?i di?n cho c?p đ? cao nh?t có th? ch?c năng cho đi?u khi?n vùng.
 • 1 > domainFunctionality: 2=(DS_BEHAVIOR_WIN2003)
 • 1 > forestFunctionality: 0=(DS_BEHAVIOR_WIN2000)
 • 1 > domainControllerFunctionality: 2=(DS_BEHAVIOR_WIN2003)

Yêu c?u khi b?n t? thay đ?i ? c?p đ? ch?c năng

 • B?n ph?i thay đ?i ch? đ? tên mi?n b?n đ?a ch? đ? trư?c khi b?n nâng cao tr?nh đ? tên mi?n n?u m?t trong các đi?u ki?n sau là đúng:
  • ? c?p đ? tên mi?n ch?c năng l?p tr?nh đư?c nâng lên đ?n ch?c năng c?p b?ng tr?c ti?p cách s?a đ?i giá tr? c?a các msdsBehaviorVersion thu?c tính vào các domainDNS đ?i tư?ng.
  • Tên mi?n ch?c năng c?p nâng c?p ch?c năng b?ng cách s? d?ng các ti?n ích Ldp.exe ho?c ti?n ích Adsiedit.msc.
  N?u b?n không thay đ?i ch? đ? tên mi?n b?n đ?a ch? đ? trư?c khi b?n nâng cao tr?nh đ? tên mi?n, các ho?t đ?ng không hoàn t?t thành công, và b?n nh?n đư?c các thông báo l?i sau đây:
  SV_PROBLEM_WILL_NOT_PERFORM
  ERROR_DS_ILLEGAL_MOD_OPERATION
  Ngoài ra, thông báo sau đây đăng nh?p đăng nh?p d?ch v? thư m?c:
  Thư m?c ho?t đ?ng không th? C?p Nh?t c?p ch?c năng c?a các tên mi?n sau do vùng trong ch? đ? h?n h?p.

  Trong trư?ng h?p này, b?n có th? thay đ?i ch? đ? tên mi?n sang ch? đ? b?n x? b?ng cách s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng & Computers-theo, b?ng cách s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n & tín thác giao di?n MMC snap-in ho?c b?i l?p tr?nh thay đ?i giá tr? c?a các ntMixedDomain thu?c tính đ?n 0 vào đ?i tư?ng domainDNS. Khi quá tr?nh này đư?c s? d?ng đ? nâng cao đ? ch?c năng tên mi?n 2 (Windows Server 2003), ch? đ? tên mi?n s? t? đ?ng đư?c thay đ?i sang ch? đ? b?n x?.
 • S? chuy?n ti?p t? ch? đ? h?n h?p ch? đ? b?n x? thay đ?i ph?m vi c?a nhóm qu?n tr? viên Schema b?o m?t và an ninh nhóm ngư?i qu?n tr? doanh nghi?p cho các nhóm ph? quát. Khi các nhóm đ? đư?c thay đ?i đ? các nhóm ph? quát, thông báo sau đây đăng nh?p trong đăng nh?p h? th?ng:

  S? ki?n lo?i: thông tin
  S? ki?n ngu?n: SAM
  T? ch?c s? ki?n ID: 16408
  Máy tính: Tên máy ch?
  Mô t?: "ch? đ? ho?t đ?ng tên mi?n đ? đư?c thay đ?i sang ch? đ? b?n x?. S? thay đ?i không th? đ?o ngư?c."

 • Khi công c? qu?n tr? c?a Windows Server 2003 đư?c s? d?ng đ? g?i tên mi?n ch?c năng c?p, c? nh?ng ntmixedmode thu?c tính và các msdsBehaviorVersion thu?c tính b? bi?n theo th? t? đúng. Tuy nhiên, đi?u này không x?y luôn ra. Trong k?ch b?n sau đây, ch? đ? b?n đ?a ng?m đư?c thi?t l?p m?t giá tr? c?a 0 mà không thay đ?i ph?m vi cho nhóm b?o m?t Schema qu?n tr? viên và nhóm b?o m?t qu?n tr? doanh nghi?p cho universal:
  • Các msdsBehaviorVersion thu?c tính đi?u khi?n ch? đ? ch?c năng tên mi?n đư?c b?ng tay ho?c l?p tr?nh đ?t giá tr? c?a 2.
  • R?ng ch?c năng c?p đư?c thi?t l?p đ? 2 b?ng cách s? d?ng b?t k? phương pháp.
  Trong trư?ng h?p này, b? đi?u khi?n vùng ch?n quá tr?nh chuy?n đ?i r?ng ch?c năng c?p cho đ?n khi t?t c? các l?nh v?c trong m?ng đ?a phương đư?c c?u h?nh đ? ch? đ? b?n x? và thay đ?i thu?c tính yêu c?u đư?c th?c hi?n trong ph?m vi nhóm b?o m?t:.

Ch?c năng c?p có liên quan đ?n Windows 2000 Server

Windows 2000 Server h? tr? ch? h?n h?p ch? đ? và ch? đ? b?n x?. Ngoài ra, nó ch? áp d?ng các ch? đ? này cho các ch?c năng tên mi?n. Nh?ng ph?n sau danh sách các ch? đ? Windows Server 2003 tên mi?n v? các ch? đ? này ?nh hư?ng đ?n cách Windows NT 4.0 và Windows 2000 Server tên mi?n đư?c nâng c?p.

Có m?t s? cân nh?c khi nâng c?p h? đi?u hành c?a đi?u khi?n vùng. Nh?ng cân nh?c do gi?i h?n lưu tr? và nhân r?ng các thu?c tính đư?c liên k?t trong ch? đ? Windows 2000 Server.

Windows 2000 Server h?n h?p (m?c đ?nh)

 • H? tr? b? ki?m soát mi?n: Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
 • Kích ho?t tính năng: danh m?c các nhóm đ?a phương và toàn c?u, toàn c?u h? tr?

Windows 2000 Server b?n x?

 • H? tr? b? ki?m soát mi?n: Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
 • Kích ho?t tính năng: nhóm các nhóm làm t?, ph? quát, Sid History, chuy?n đ?i các nhóm gi?a các nhóm b?o m?t và nhóm phân ph?i, b?n có th? nâng cao c?p đ? tên mi?n b?ng cách tăng các thi?t l?p c?p r?ng

Windows Server 2003 t?m

 • H? tr? b? ki?m soát mi?n: Windows NT 4.0, Windows Server 2003
 • H? tr? các tính năng: không có không có tính năng tên mi?n-r?ng kích ho?t ? c?p đ? này. T?t c? các tên mi?n trong m?t khu r?ng đư?c t? đ?ng nâng lên đ?n m?c này khi r?ng m?c tăng đ? t?m th?i. Ch? đ? này ch? đư?c s? d?ng khi b?n nâng c?p b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n Windows NT 4.0 lên b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003.

Windows Server 2003

 • H? tr? b? ki?m soát mi?n: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
 • H? tr? các tính năng: đ?i tên b? đi?u khi?n tên mi?n, đăng nh?p d?u th?i gian thu?c tính C?p Nh?t và nhân r?ng. S? d?ng m?t kh?u h? tr? trên InetOrgPerson objectClass. Đoàn đ?i bi?u h?n ch?, b?n có th? chuy?n hư?ng ngư?i s? d?ng và máy vi tính container.
Tên mi?n đư?c nâng c?p t? Windows NT 4.0 ho?c t?o b?i vi?c thúc đ?y c?a m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003 ho?t đ?ng ? Windows 2000 tr?n c?p đ? ch?c năng. Windows 2000 Server (en) duy tr? c?a h? hi?n tên mi?n ch?c năng c?p khi b? ki?m soát mi?n Windows 2000 Server đư?c nâng c?p lên h? đi?u hành Windows Server 2003. B?n có th? nâng cao c?p ch?c năng tên mi?n Windows 2000 Server b?n x? ho?c Windows Server 2003.

M?c đ? t?m th?i - nâng c?p t? m?t tên mi?n Windows NT 4.0

Windows Server 2003 Active Directory gi?y phép đ?c bi?t r?ng tên mi?n ch?c năng m?c và đư?c đ?t tên t?m th?i Windows Server 2003. C?p đ? ch?c năng này đư?c cung c?p cho nâng c?p hi?n có tên mi?n Windows NT 4.0 nơi m?t ho?c nhi?u Windows NT 4.0 sao lưu mi?n l? (BDCs) ph?i ho?t đ?ng sau khi n?óng cß?Ñp. B? ki?m soát mi?n Windows 2000 Server không đư?c h? tr? trong ch? đ? này. Windows Server 2003 t?m áp d?ng cho các k?ch b?n sau đây:
 • Tên mi?n nâng c?p t? Windows NT 4.0 cho Windows Server 2003.
 • Windows NT 4.0 BDCs không nâng c?p ngay l?p t?c.
 • Windows NT 4.0 tên mi?n có ch?a các nhóm v?i các thành viên hơn 5000 (tr? nhóm ngư?i s? d?ng tên mi?n).
 • Không có k? ho?ch th?c hi?n b? ki?m soát mi?n Windows Server2000 ? r?ng b?t c? lúc nào.
Windows Server 2003 t?m cung c?p hai c?i ti?n quan tr?ng trong khi v?n cho phép sao nhân b?n đ? Windows NT 4.0 BDCs:
 1. Hi?u qu? làm b?n sao các nhóm b?o m?t, và h? tr? cho hơn 5000 thành viên cho m?i nhóm.
 2. C?i ti?n KCC inter-site các thu?t toán máy phát đi?n tô pô.
B?i v? hi?u qu? trong nhân r?ng nhóm đư?c kích ho?t trong c?p t?m th?i, c?p t?m th?i là m?c khuy?n cáo cho t?t c? các nâng c?p Windows NT 4.0. H?y xem ph?n "Th?c hành t?t nh?t" c?a bài vi?t này cho bi?t thêm chi ti?t.

Thi?t l?p Windows Server 2003 t?m th?i r?ng ch?c năng c?p

Windows Server 2003 t?m th?i có th? đư?c kích ho?t trong ba cách khác nhau. L?n đ?u tiên hai phương pháp cao đư?c đ? ngh?. Đi?u này là do các nhóm b?o m?t s? d?ng giá tr? đư?c liên k?t nhân r?ng (LVR) sau khi tên mi?n Windows NT 4.0 c?p ti?u domain controller (PDC) đ? đư?c nâng c?p lên b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003. L?a ch?n th? ba ít cao đư?c đ? ngh? b?i v? thành viên trong các nhóm b?o m?t s? d?ng m?t thu?c tính đ?c duy nh?t mà có th? d?n đ?n các v?n đ? nhân r?ng. Nh?ng cách mà trong đó t?m th?i Windows Server 2003 có th? đư?c kích ho?t là:
 1. Trong khi nâng c?p.

  Các tùy ch?n đư?c tr?nh bày trong thu?t s? cài đ?t Dcpromo khi b?n nâng c?p PDC m?t tên mi?n Windows NT 4.0 mà ph?c v? như đi?u khi?n vùng đ?u tiên trong tên mi?n g?c c?a m?t khu r?ng new.
 2. Trư?c khi b?n nâng c?p Windows NT 4.0 PDC c?a Windows NT 4.0 là đi?u khi?n vùng đ?u tiên c?a m?t tên mi?n m?i trong m?t r?ng hi?n có b?ng cách th? công cách c?u h?nh r?ng ch?c năng c?p b?ng cách s? d?ng công c? Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

  Tên mi?n con th?a k? các cài đ?t ch?c năng r?ng r?ng t? r?ng h? đư?c phát huy thành. Nâng c?p PDC m?t tên mi?n Windows NT 4.0 là m?t tên mi?n con trong m?t r?ng Windows Server 2003 hi?n t?i nơi t?m th?i r?ng ch?c năng c?p đ? đư?c c?u h?nh b?ng cách s? d?ng các t?p tin Ldp.exe ho?c t?p tin Adsiedit.msc cho phép các nhóm b?o m?t s? d?ng giá tr? đư?c liên k?t nhân r?ng sau khi phiên b?n h? đi?u hành nâng c?p.
 3. Sau khi nâng c?p b?ng cách s? d?ng công c? LDAP.

  S? d?ng cu?i hai tùy ch?n khi b?n tham gia m?t r?ng Windows Server 2003 hi?n có trong quá tr?nh nâng c?p. Đây là m?t k?ch b?n ph? bi?n khi m?t tên mi?n "r?ng g?c" là ? v? trí. Nâng c?p mi?n gia nh?p như m?t đ?a tr? c?a g?c có s?n ph?m nào và k? th?a các thi?t l?p tên mi?n t? r?ng.

Th?c ti?n t?t nh?t

Sau ph?n th?o lu?n v? th?c hành t?t nh?t đ? tăng c?p đ? ch?c năng. Các ph?n đư?c chia làm hai ph?n. "Nhi?m v? chu?n b?" th?o lu?n v? các công vi?c mà b?n ph?i làm trư?c khi s? gia tăng và "T?i ưu đư?ng d?n tăng" th?o lu?n v? nh?ng đ?ng l?c và phương pháp cho các m?c đ? khác nhau tăng k?ch b?n.

Khám phá b? ki?m soát mi?n Windows NT 4.0, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T? b?t k? đi?u khi?n d?a trên Windows Server 2003 tên mi?n, m? Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
 2. N?u đi?u khi?n vùng không là đ? đư?c k?t n?i đ?n mi?n thích h?p, h?y làm theo các bư?c sau đ? k?t n?i v?i các tên mi?n thích h?p:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào đ?i tư?ng tên mi?n hi?n t?i, và sau đó nh?p vào K?t n?i t?i tên mi?n.
  2. Trong các Miền h?p tho?i, g? tên DNS mi?n mà b?n mu?n k?t n?i t?i, và sau đó nh?p vào Ok. Ho?c, nh?p vào Tr?nh duy?t đ? ch?n tên mi?n t? cây tên mi?n và sau đó b?m Ok.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào tên mi?n đ?i tư?ng, và sau đó nh?p vào T?m.
 4. Trong các T?m h?p tho?i h?p, b?m vào T?m ki?m tu? ch?nh.
 5. Nh?p vào tên mi?n mà b?n mu?n thay đ?i m?c đ? ch?c năng.
 6. B?m vào các Nâng cao tab.
 7. Trong các Nh?p LDAP truy v?n h?p, g? sau đây và đ? l?i không có d?u cách gi?a b?t k? k? t?:
  (&(objectCategory=computer)(operatingSystem Version=4*)(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=8192))
  Chú ý Truy v?n này không ph?i là trư?ng h?p nh?y c?m.
 8. Nh?p vào T?m th?y bây gi?.

  Danh sách các máy tính trong tên mi?n đang ch?y Windows NT 4.0 và ho?t đ?ng như b? đi?u khi?n vùng xu?t hi?n.
Đi?u khi?n vùng có th? xu?t hi?n trong danh sách cho b?t k? l? do sau đây:
 • Đi?u khi?n vùng đang ch?y Windows NT 4.0 và ph?i đư?c nâng c?p.
 • Đi?u khi?n vùng đư?c nâng c?p lên Windows Server 2003, nhưng s? thay đ?i không đư?c nhân r?ng đ? đi?u khi?n mi?n c?a m?c tiêu.
 • Đi?u khi?n vùng không c?n ho?t đ?ng, nhưng đ?i tư?ng máy tính c?a đi?u khi?n vùng không đư?c c?t b? kh?i mi?n này.
Trư?c khi b?n có th? thay đ?i c?p đ? ch?c năng tên mi?n lên Windows Server 2003, b?n ph?i v? th? ch?t xác đ?nh v? trí b?t k? b? ki?m soát mi?n trong danh sách, xác đ?nh t?nh tr?ng hi?n t?i c?a b? đi?u khi?n vùng, và sau đó ho?c là nâng c?p ho?c lo?i b? b? đi?u khi?n tên mi?n như là thích h?p.

Chú ý Không gi?ng như b? ki?m soát mi?n Windows Server 2000, b? ki?m soát mi?n Windows NT 4.0 không ch?n m?t s? gia tăng m?c đ?. Khi b?n thay đ?i tên mi?n ch?c năng c?p, nhân r?ng đ? b? ki?m soát mi?n Windows NT 4.0 s? ng?ng. Tuy nhiên, khi b?n c? g?ng đ? tăng đ? r?ng Windows Server 2003 v?i tên mi?n trong Windows Server 2000, m?c đ? h?n h?p b? ch?n. Thi?u Windows NT 4.0 BDCs là ng? ? b?i đáp ?ng các yêu c?u c?p r?ng c?a t?t c? các tên mi?n Windows Server 2000 b?n x? c?p ho?c sau này.

Ví d?: Nhi?m v? chu?n b? trư?c khi m?c tăng

Trong ví d? này, môi trư?ng đư?c đưa lên t? ch? đ? h?n h?p Windows Server 2000 sang ch? đ? Windows Server 2003 r?ng.

Hàng t?n kho r?ng cho phiên b?n trư?c c?a b? đi?u khi?n vùng.
N?u danh sách chính xác máy ch? không có s?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Khám phá h?n h?p tên mi?n c?p cao, b? ki?m soát mi?n Windows Server 2000 ho?c b? đi?u khi?n vùng v?i b? hư h?ng ho?c thi?u các đ?i tư?ng, s? d?ng tên mi?n Active Directory và tín thác MMC snap-in.
 2. Trong snap-in, nh?p vào Ch?c năng nâng cao Forest, sau đó b?m Löu laøm đ? t?o ra m?t báo cáo chi ti?t.
 3. N?u không có v?n đ? đ? đư?c t?m th?y, các tùy ch?n đ? tăng đ?n m?c đ? r?ng Windows Server 2003 có s?n t? các "Có s?n r?ng ch?c năng c?p" th? xu?ng danh sách. Khi b?n c? g?ng nâng cao tr?nh đ? r?ng, các đ?i tư?ng b? đi?u khi?n tên mi?n trong các thùng ch?a c?u h?nh không t?m ki?m b?t k? b? đi?u khi?n vùng không có MSDS hành vi-m?t phiên b?n đ?t m?c tiêu mong mu?n m?c. Đây gi? đ?nh là m?t trong hai b? ki?m soát mi?n Windows Server 2000 ho?c m?i hơn Windows Server mi?n đi?u khi?n v?t mà b? hư h?ng.
 4. N?u b? đi?u khi?n vùng Phiên b?n trư?c đó ho?c b? đi?u khi?n vùng mà có máy tính b? hư h?ng ho?c thi?u các đ?i tư?ng đ? đư?c t?m th?y, h? đư?c bao g?m trong báo cáo. T?nh tr?ng c?a các b? đi?u khi?n tên mi?n ph?i đư?c đi?u tra, và đ?i di?n b? đi?u khi?n tên mi?n trong thư m?c ho?t đ?ng ph?i đư?c s?a ch?a ho?c lo?i b? b?ng cách s? d?ng các t?p tin Ntdsutil.
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
216498 Làm th? nào đ? xoá d? li?u trong thư m?c ho?t đ?ng sau khi m?t b? đi?u khi?n tên mi?n không thành công vi?c
Ki?m ch?ng r?ng nhân r?ng đ?u đ?n cu?i là làm vi?c trong r?ng
Đ? xác minh r?ng k?t thúc đ? k?t thúc nhân b?n là làm vi?c trong r?ng, s? d?ng Windows Server 2003 ho?c phiên b?n m?i hơn c?a Repadmin ch?ng l?i Windows Server 2000 ho?c b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003:
 • Repadmin/Replsum * /Sort:Delta [/Errorsonly] cho ban đ?u hàng t?n kho.
 • Repadmin/Showrepl * /CSV>showrepl.csv. Chuy?n nh?p vào Excel, và sau đó s? d?ng các d? li?u-> Autofilter đ? xác đ?nh các tính năng sao chép.

  S? d?ng nhân r?ng các công c? như Repadmin đ? xác minh r?ng nhân r?ng toàn r?ng ho?t đ?ng chính xác.
Xác minh tính tương thích c?a t?t c? các chương tr?nh ho?c d?ch v? v?i b? ki?m soát mi?n Windows Server m?i hơn và cao hơn Windows Server domain và r?ng ch? đ?. S? d?ng m?t môi trư?ng ph?ng thí nghi?m đ? ki?m tra k? lư?ng các chương tr?nh s?n xu?t và d?ch v? cho các v?n đ? tương thích. Liên h? v?i nhà cung c?p đ? xác nh?n c?a kh? năng.

Chu?n b? m?t k? ho?ch quay l?i ra bao g?m c?a m?t trong nh?ng hành đ?ng sau đây:
 • Ng?t k?t n?i ít nh?t hai b? ki?m soát mi?n t? m?i tên mi?n trong r?ng.
 • T?o b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng c?a ít nh?t hai b? ki?m soát mi?n t? m?i tên mi?n trong r?ng.
Trư?c khi ra tr? l?i k? ho?ch có th? đư?c s? d?ng, t?t c? các b? ki?m soát mi?n trong r?ng ph?i đư?c ng?ng ho?t đ?ng trư?c khi quá tr?nh ph?c h?i.

Chú ý Làm tăng m?c đ? không th? authoritatively khôi ph?c. Đi?u này có ngh?a r?ng t?t c? các b? đi?u khi?n vùng có nhân r?ng s? gia tăng c?p ph?i đư?c cho ng?ng ho?t đ?ng.

Sau khi t?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n trư?c đó đư?c cho ng?ng ho?t đ?ng, đưa lên b? ki?m soát mi?n b? ng?t k?t n?i ho?c khôi ph?c l?i b? ki?m soát mi?n t? b?n sao lưu. Lo?i b? siêu d? li?u t? t?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n khác và sau đó re-promote chúng. Đây là m?t quá tr?nh khó khăn và ph?i tránh.

Ví d?: Làm th? nào đ? có đư?c t? Windows Server 2000 tr?n c?p đ? đ?n m?c đ? r?ng Windows Server 2003

Tăng t?t c? các tên mi?n đ?n c?p đ? b?n x? Windows Server 2000. Sau khi đi?u này đư?c hoàn thành, tăng m?c ch?c năng cho các tên mi?n g?c r?ng đ?n c?p đ? r?ng Windows Server 2003. Khi m?c đ? r?ng sao chép đ? PDCs cho m?i tên mi?n trong r?ng, ? c?p đ? tên mi?n t? đ?ng tăng lên c?p đ? tên mi?n Windows Server 2003. Phương pháp này có nh?ng ưu đi?m sau:
 • S? gia tăng m?c đ? toàn r?ng ch? có th?c hi?n m?t th?i gian. B?n không ph?i b?ng tay tăng m?i tên mi?n trong r?ng đ?n c?p đ? ch?c năng tên mi?n Windows Server 2003.
 • M?t ki?m tra cho b? ki?m soát mi?n Windows Server 2000 đư?c th?c hi?n trư?c khi m?c tăng (xem các bư?c chu?n b?). S? gia tăng b? ch?n cho đ?n khi b? ki?m soát mi?n v?n đ? g? b? ho?c nâng c?p. M?t báo cáo chi ti?t có th? đư?c t?o ra b?i danh sách ch?n b? ki?m soát mi?n và cung c?p d? li?u h?u d?ng.
 • H?n h?p ki?m tra cho các tên mi?n trong Windows Server 2000 ho?c Windows Server 2003 c?p t?m th?i đư?c th?c hi?n. S? gia tăng b? ch?n cho đ?n khi các tên mi?n c?p đang tăng lên ít ngư?i b?n th? Windows Server 2000. Tên mi?n c?p t?m th?i ph?i đư?c tăng lên đ?n c?p đ? tên mi?n Windows Server 2003. M?t báo cáo chi ti?t có th? đư?c t?o theo danh sách ch?n tên mi?n.

Nâng c?p Windows NT 4.0

Nâng c?p Windows NT 4.0 luôn luôn s? d?ng c?p đ? t?m th?i trong khi nâng c?p PDC tr? khi b? ki?m soát mi?n Windows Server 2000 đ? đư?c gi?i thi?u vào r?ng PDC đư?c nâng c?p thành. Khi ch? đ? t?m th?i đư?c s? d?ng trong khi nâng c?p PDC, nhóm l?n hi?n có s? d?ng LVR nhân r?ng ngay l?p t?c, tránh các v?n đ? nhân r?ng ti?m năng s? đư?c th?o lu?n trư?c đó trong bài vi?t này. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? có đư?c c?p t?m th?i trong th?i gian nâng c?p:
 • Ch?n m?c đ? t?m th?i trong th?i gian Dcpromo. Tùy ch?n này ch? tr?nh bày khi PDC đư?c nâng c?p thành m?t khu r?ng new.
 • Đ?t m?c r?ng m?t r?ng hi?n có đ? t?m th?i, và sau đó gia nh?p r?ng trong nâng c?p PDC. Nâng c?p mi?n th?a hư?ng các thi?t l?p r?ng.
 • Sau khi t?t c? Windows NT 4.0 BDCs là nâng c?p ho?c g? b?, m?i tên mi?n ph?i đư?c chuy?n sang c?p đ? r?ng và có th? đư?c chuy?n sang ch? đ? Windows Server 2003 r?ng.
M?t l? do đ? tránh s? d?ng ch? đ? t?m th?i là n?u đang có k? ho?ch th?c hi?n b? ki?m soát mi?n Windows Server 2000 sau khi n?óng cß?Ñp, ho?c t?i b?t k? th?i đi?m nào trong tương lai.

Xem xét đ?c bi?t cho các nhóm l?n trong Windows NT 4.0

Trư?ng thành Windows NT 4.0 tên mi?n, các nhóm b?o m?t có ch?a nhi?u hơn so v?i 5000 thành viên có th? t?n t?i. Trong Windows NT 4.0, khi m?t thành viên c?a nhóm b?o m?t thay đ?i, ch? đ?i thành viên duy nh?t đư?c nhân r?ng đ? đi?u khi?n sao lưu vùng. Trong Windows Server 2000, nhóm thành viên là liên k?t v?i thu?c tính lưu tr? trong m?t thu?c tính đ?c duy nh?t c?a đ?i tư?ng nhóm. Khi m?t thay đ?i duy nh?t đư?c th?c hi?n đ? các thành viên c?a m?t nhóm, toàn b? nhóm nhân r?ng như m?t đơn v? duy nh?t. B?i v? các thành viên nhóm đư?c nhân r?ng như m?t đơn v? duy nh?t, không có m?t ti?m năng cho các C?p Nh?t c?a nhóm thành viên là "m?t" khi các thành viên khác nhau đư?c thêm vào ho?c g? b? đ?ng th?i và b? đi?u khi?n tên mi?n khác nhau. Ngoài ra, kích thư?c đ?i tư?ng duy nh?t này có th? nhi?u hơn vùng đ?m đư?c s? d?ng đ? cam k?t m?t m?c nh?p vào cơ s? d? li?u. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem ph?n "Phiên b?n c?a hàng các v?n đ? v?i nhóm l?n" c?a bài vi?t này. Đ?i v?i nh?ng l? do này, các gi?i h?n đư?c đ? ngh? cho các thành viên nhóm là 5000.

Ngo?i l? cho quy t?c thành viên 5000 là nhóm ch? y?u (theo m?c đ?nh đây là nhóm "Mi?n ngư?i dùng"). Nhóm chính s? d?ng m?t cơ ch? "tính toán" d?a trên primarygroupID"" c?a ngư?i s? d?ng đ? xác đ?nh thành viên. Nhóm chính không lưu tr? các thành viên theo đ?c tính liên k?t. N?u các nhóm chính c?a ngư?i dùng đư?c thay đ?i đ? m?t nhóm tu? ch?nh, thành viên trong nhóm ngư?i s? d?ng tên mi?n là b?ng văn b?n cho các thu?c tính đư?c liên k?t cho các nhóm và không c?n tính toán. Nhóm chính m?i Rid đư?c vi?t "primarygroupID" và ngư?i dùng đư?c l?y ra t? các thu?c tính thành viên c?a nhóm.

N?u ngư?i qu?n tr? không ch?n c?p t?m th?i cho nâng c?p vùng, b?n ph?i làm theo các bư?c sau trư?c khi nâng c?p:
 1. Hàng t?n kho t?t c? các nhóm l?n và xác đ?nh b?t k? nhóm nào hơn 5000, ngo?i tr? nhóm ngư?i s? d?ng tên mi?n.
 2. T?t c? các nhóm có hơn 5000 thành viên ph?i đư?c chia thành các nhóm nh? hơn ít hơn 5.000 thành viên.
 3. T?m t?t c? các truy c?p ki?m soát Lists nơi mà các t?p đoàn l?n đ? đư?c nh?p vào và thêm các nhóm nh? mà b?n đ? t?o ? bư?c 2.
Windows Server 2003 t?m th?i r?ng c?p làm gi?m qu?n tr? viên ph?i khám phá và tái phân b? các nhóm an ninh toàn c?u v?i các thành viên hơn 5000.

Phiên b?n lưu tr? các v?n đ? v?i các nhóm l?n

Trong dài ch?y các chi?n d?ch như t?m ki?m sâu ho?c cam k?t v?i m?t thu?c tính duy nh?t, l?n, Active Directory ph?i ch?c ch?n r?ng nhà nư?c c?a cơ s? d? li?u là t?nh cho đ?n khi thao tác hoàn t?t. Ví d? v? t?m ki?m sâu ho?c cam k?t đ? l?n thu?c tính là m?t nhóm l?n có s? d?ng lưu tr? di s?n.

Khi C?p Nh?t c?a cơ s? d? li?u liên t?c đang x?y ra t?i đ?a phương và t? các đ?i tác nhân r?ng, Active Directory cung c?p m?t tr?ng thái t?nh b?ng x?p hàng lên t?t c? đ?n nh?ng thay đ?i cho đ?n khi k?t thúc chi?n d?ch dài ch?y. Ngay sau khi chi?n d?ch hoàn t?t, nh?ng thay đ?i x?p hàng đ?i đư?c áp d?ng cho cơ s? d? li?u.

V? trí löu trö? cho nh?ng thay đ?i này x?p hàng đ?i đư?c g?i là "Phiên b?n c?a hàng", và là x?p x? 100megabytes. Kích thư?c c?a phiên b?n c?a hàng khác nhau và đư?c d?a trên v?t l? b? nh?. N?u m?t ho?t đ?ng dài ch?y không k?t thúc trư?c khi c?a hàng Phiên b?n là ki?t s?c, b? đi?u khi?n tên mi?n s? ng?ng vi?c ch?p nh?n thông tin C?p Nh?t cho đ?n khi chi?n d?ch dài ch?y và nh?ng thay đ?i x?p hàng đ?i cam. Các nhóm ti?p c?n v?i s? lư?ng l?n (hơn 5000 thành viên) đ?t b? đi?u khi?n vùng có nguy cơ c?a h?t các c?a hàng Phiên b?n mi?n là nhóm l?n là cam k?t.

Windows Server 2003 gi?i thi?u m?t cơ ch? sao nhân b?n m?i cho liên k?t v?i đ?c tính mà đư?c g?i là liên k?t giá tr? nhân r?ng (LVR). Thay v? c?a sao chép toàn b? nhóm trong m?t ho?t đ?ng đơn nhân r?ng, LVR đ?a ch? v?n đ? này b?ng cách sao chép m?i thành viên trong nhóm như là m?t ho?t đ?ng làm b?n sao riêng bi?t. LVR tr? thành có s?n khi c?p ch?c năng r?ng đư?c đưa lên đ?n c?p đ? t?m th?i r?ng Windows Server 2003 ho?c Windows Server 2003 r?ng c?p. ? c?p đ? ch?c năng này, LVR đư?c s? d?ng đ? tái t?o các nhóm trong s? các b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003.

Thu?c tính

ID c?a bài: 322692 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbactivedirectory kbhowtomaster kbmt KB322692 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:322692

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com