Làm th? nào đ? sao lưu, ch?nh s?a và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows 95, Windows 98 và Windows Me

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 322754 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách sao lưu, ch?nh s?a, Khôi ph?c s? đăng k? trong Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, và và Windows Millennium Edition (tôi). Microsoft khuy?n cáo r?ng trư?c khi b?n ch?nh s?a đăng k?, b?n sao lưu registry và hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c l?i nó n?u m?t v?n đ? x?y ra.

Đ? có thêm thông tin v? đăng k?, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986Mô t? c?a Microsoft Windows Registry


Làm th? nào đ? sao lưu Registry

Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, xu?t kh?u registry keys phím mà b?n mu?n ch?nh s?a, ho?c sao lưu toàn b? s? đăng k?. N?u v?n đ? x?y ra, b?n có th? sau đó làm theo các bư?c trong các Làm th? nào đ? khôi ph?c các Đăng k? ph?n c?a bài vi?t này đ? khôi ph?c s? đăng k? đ? c?a nó tr?ng thái trư?c đó.

Làm th? nào đ? xu?t kh?u Registry Keys

B?n có th? làm theo các bư?c sau đ? xu?t m?t khóa s? đăng k? trư?c khi b?n S?a nó.

Chú ý Không làm theo các bư?c sau đ? xu?t m?t toàn b? registry hive (cho Ví d?, các
HKEY_CURRENT_USER
hive). N?u b?n ph?i tr? l?i lên m?t toàn b? registry hive, sao lưu các toàn b? đăng k? đ? thay th?.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m phím có ch?a giá tr? đó b?n mu?n ch?nh s?a.
 4. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Xu?t kh?u.
 5. Trong các Lưu vào h?p, ch?n m?t v? trí nơi b?n mu?n lưu t?p reg, trong các Tên tệp h?p, g? m?t t?p tin tên, và sau đó nh?p vào Lưu.

Làm th? nào đ? sao lưu toàn b? s? đăng k?

Sao lưu registry toàn b? trong Windows 98, Windows 98 Second Edition, ho?c Windows Millennium Edition, ch?y công c? Windows Registry Checker (Scanregw.exe). Đ? thêm thông tin v? vi?c s? d?ng Windows Registry Ki?m tra công c? đ? sao lưu toàn b? s? đăng k?, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256419 Làm th? nào đ? tr? l?i lên Registry trong Windows 98 và Windows Millennium Edition
Sao lưu registry toàn b? trong Windows 95, b?n ph?i cách th? công sao lưu các t?p tin đăng k?. Cho thêm thông tin v? t? sao lưu các t?p tin registry trong Windows 95, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
132332 Làm th? nào đ? sao lưu Registry trong Microsoft Windows 95

Làm th? nào đ? ch?nh s?a Registry

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Đ? ch?nh s?a registry, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n làm theo các các bư?c trong tài li?u Microsoft ch?. N?u có th?, s? d?ng ngư?i dùng Windows giao di?n thay v? c?a tr?c ti?p ch?nh s?a registry.

S? d?ng giao di?n ngư?i dùng Windows

Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n s? d?ng giao di?n ngư?i dùng Windows, n?u b?n có th? thay đ?i thi?t đ?t h? th?ng c?a b?n thay v? c?a b?ng tay ch?nh s?a registry. Ch?nh d?p hi?m hoi, tuy nhiên, phương pháp t?t nh?t cho vi?c gi?i quy?t m?t v?n đ? s?n ph?m có th? s?a registry. N?u v?n đ? là tài li?u trong cơ s? ki?n th?c Microsoft, m?t bài vi?t v?i bư?c hư?ng d?n v? làm th? nào đ? ch?nh s?a registry cho v?n đ? đó nên có s?n. Luôn luôn làm theo hư?ng d?n chính xác trong m?t bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft v? ch?nh s?a registry.

S? d?ng k? biên so?n

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Ch?nh s?a registry bao g?m các th? t?c sáu sau đây:
 • Vi?c t?m m?t khóa, subkey ho?c giá tr?.
 • Thêm m?t phím.
 • Thêm giá tr?.
 • Thay đ?i m?t giá tr?.
 • Xóa m?t khóa ho?c giá tr?.
 • Vi?c đ?i tên m?t khóa ho?c giá tr?.
Vi?c t?m m?t khóa, Subkey ho?c giá tr?
Có nh?ng năm khác nhau cơ quan đăng k? qu?c gia keys (ho?c phát ban). H? t?ng b?t đ?u v?i "HKEY", ví d?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
V? m?t k? thu?t, trong ví d? này,
HKEY_LOCAL_MACHINE
là ch?a khóa, và t?t c? m?i th? mà sau d?u chéo ngư?c đ?u tiên (\) là subkey. Trong Registry Editor, b?n có th? xem các phím và subkeys gi?ng như cách mà b?n xem c?a b?n thư m?c trong Windows Explorer.

Các phím và subkeys đư?c li?t kê trong m?t cây thư m?c trong ngăn bên trái c?a Registry Editor. N?u b?n b?m phím ho?c subkey trong ngăn bên trái, b?n có thông tin xu?t hi?n trong c?a s? bên ph?i v? giá tr? tên, lo?i và d? li?u.

Như trong Windows Explorer, trong ngăn bên trái c?a Registry Editor, n?u m?t phím ho?c subkey ch?a subkeys, m?t d?u c?ng (+) v? bên c?nh bi?u tư?ng c?p cho r?ng ch?a khóa. N?u b?n b?m d?u c?ng, thư m?c m? r?ng và thư m?c con đó đ?i di?n cho các subkeys xu?t hi?n theo nó. Sau khi b?n m? r?ng m?t khóa, thay đ?i d?u c?ng v?i m?t d?u tr? (-). Đi?u này ch? ra r?ng đi?u quan tr?ng đ? đư?c m? r?ng. S?p đ? ch?a khóa, b?m d?u tr?. Khi b?n làm như v?y, các thư m?c subkey bi?n m?t và d?u tr? thay đ?i l?i cho m?t d?u c?ng.

Đ? xác đ?nh v? trí khóa registry đư?c li?t kê trong ph?n này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vàoB?t đ?u, b?mCh?y, lo?iregedit, sau đó b?mOk.
 2. M? r?ngHKEY_LOCAL_MACHINE.
 3. M? r?ngPH?N M?M.
 4. Nh?p vàoMicrosoft.

  Chú ýKhi b?n b?m vào cácMicrosoftsubkey, các giá tr? khác nhau (nhưng không subkeys) mà nó ch?a xu?t hi?n trong ngăn bên ph?i. Đ? xem các subkeys, m? r?ngMicrosoft. Đ? xác đ?nh v? trí m?t giá tr?, b?m subkey có ch?a giá tr?, và sau đó xem n?i dung c?a c?a s? bên ph?i.
Thêm m?t phím
Đ? thêm m?t subkey m?i tên là TestSubkey cho khóa s? đăng k? đư?c li?t kê trong ph?n này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? r?ngHKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. M? r?ngPH?N M?M.
 3. B?m vào cácMicrosoftsubkey.
 4. Trên cácCh?nh s?atr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, sau đó b?mKey.
 5. Lo?iTestSubkey, và sau đó nh?n ENTER.
M?t gia tăng giá tr?
Thêm m?t giá tr? DWORD m?i tên là TestDWORD và thi?t l?p d? li?u giá tr? c?a nó đ? 1 trong TestSubkey khóa, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? r?ngHKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. M? r?ngPH?N M?M.
 3. M? r?ngMicrosoft.
 4. B?m vào cácTestSubkeysubkey.
 5. Trên cácCh?nh s?atr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, sau đó b?mGiá trị DWORD.
 6. Lo?iTestDWORD, và sau đó nh?n ENTER.
 7. Nh?p chu?t ph?i vào cácTestDWORDGiá tr? DWORD, và sau đó nh?p vàoS?a đ?i.
 8. Lo?i1, sau đó b?mOk.
Thay đ?i giá tr?
Đ? thay đ?i d? li?u giá tr? cho các giá tr? DWORD TestDWORD 0 trong TestSubkey khóa, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? r?ngHKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. M? r?ngPH?N M?M.
 3. M? r?ngMicrosoft.
 4. B?m vào cácTestSubkeysubkey.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào cácTestDWORDGiá tr? DWORD, và sau đó nh?p vàoS?a đ?i.
 6. Lo?i0, sau đó b?mOk.
Vi?c đ?i tên m?t khóa ho?c giá tr?
Đ? đ?i tên TestSubkey phím đ? th? nghi?m, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? r?ngHKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. M? r?ngPH?N M?M.
 3. M? r?ngMicrosoft.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào cácTestSubkeych?a khóa, và sau đó nh?p vàoĐ?i tên.
 5. Lo?iTest, sau đó nh?n ENTER.
Xóa m?t khóa ho?c giá tr?
Đ? xóa giá tr? DWORD TestDWORD phím TestSubkey, h?y làm theo các bư?c sau
 1. M? r?ngHKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. M? r?ngPH?N M?M.
 3. M? r?ngMicrosoft.
 4. B?m vào cácTestSubkeysubkey.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào cácTestDWORDGiá tr? DWORD, và sau đó nh?p vàoXóa b?.
 6. Nh?p vàoCóđ? xác nh?n r?ng b?n mu?n xóa giá tr?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? biên t?p các cơ quan đăng k?, h?y làm theo các bư?c sau trong Registry Editor:
 1. Trên các Trợ giúp tr?nh đơn, nh?p vào Ch? đi?m tr? giúp.
 2. Trên các N?i dung tab, b?m đúp vào Thay đ?i các phím và các giá tr?, và sau đó nh?p vào ch? đ? mà b?n mu?n.

S? d?ng m?t t?p tin m?c (reg) đăng k?

T?o m?t t?p tin đăng k? Entries (reg) có ch?a nh?ng thay đ?i yêu c?u đăng k?, và sau đó ch?y reg t?p trên máy tính mà b?n mu?n th?c hi?n thay đ?i. B?n có th? ch?y t?p tin reg b?ng tay ho?c b?ng cách s? d?ng m?t k?ch b?n đăng nh?p.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
310516Làm th? nào đ? thêm, s?a đ?i ho?c xóa khóa Registry và các giá tr? b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin m?c (reg) đăng k?

S? d?ng Windows Script Host

V?i Windows Scripting Host, b?n có th? ch?y các script JScript và VBScript tr?c ti?p trong h? đi?u hành. B?n có th? t?o t?p tin JScript và VBScript s? d?ng phương pháp Windows Scripting Host đ? xóa, đ?c, và vi?t khóa registry và các giá tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng phương pháp này, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây:
Phương pháp RegDelete
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/293bt9hh.aspx
Phương pháp RegRead
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/x05fawxd.aspx
Phương pháp RegWrite
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/yfdfhz1b.aspx


S? d?ng phương ti?n qu?n l? Windows

Phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) là m?t thành ph?n c?a h? đi?u hành Microsoft Windows và th?c hi?n Microsoft Web doanh nghi?p qu?n l? (WBEM). WBEM là m?t sáng ki?n c?a ngành công nghi?p phát tri?n m?t công ngh? tiêu chu?n đ? truy c?p qu?n l? thông tin trong m?t môi trư?ng doanh nghi?p. B?n có th? s? d?ng WMI đ? t? đ?ng hoá công vi?c hành chính (ví d? như ch?nh s?a registry) trong môi trư?ng doanh nghi?p. WMI có th? đư?c s? d?ng trong k?ch b?n ngôn ng? mà có m?t đ?ng cơ trên Windows và x? l? các đ?i tư?ng Microsoft ActiveX.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? WMI, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa394582.aspx

Làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k?

Làm th? nào đ? khôi ph?c l?i khóa Registry

Đ? khôi ph?c l?i khóa registry b?n xu?t kh?u, b?m đúp vào reg t?p tin mà b?n đ? lưu trong các Làm th? nào đ? xu?t kh?u Khóa registry ph?n c?a bài vi?t này.

Làm th? nào đ? khôi ph?c l?i toàn b? s? đăng k?

Đ? khôi ph?c l?i toàn b? registry trong Windows 98, Windows 98 Second Edition, ho?c Windows Millennium Edition, ch?y công c? Windows Registry Checker (Scanreg.exe) t? MS-DOS. Cho thêm thông tin v? vi?c s? d?ng công c? Windows Registry Checker đ? khôi ph?c l?i các đăng k? t? MS-DOS, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
221512 Làm th? nào đ? t? khôi ph?c Windows 98 / Me Registry
Đ? khôi ph?c l?i toàn b? registry trong Windows 95, b?n b?ng tay ph?i khôi ph?c l?i các t?p tin đăng k? mà b?n đ? sao lưu trong các Làm th? nào đ? sao lưu toàn b? s? đăng k?ph?n c?a bài vi?t này. Cho thêm thông tin v? t? sao lưu các t?p tin registry trong Windows 95, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
132332 Làm th? nào đ? sao lưu Registry trong Microsoft Windows 95

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
132332 Làm th? nào đ? sao lưu Registry trong Windows 95
221512 Làm th? nào đ? t? khôi ph?c Windows 98 / Me Registry
183887 Mô t? c?a Windows Registry Checker Tool (Scanreg.exe)
245412 "Thao tác khôi ph?c h? th?ng không thành công" báo l?i khi khôi ph?c s? đăng k? trư?c
220878 Thông báo l?i: Không th? thao tác khôi ph?c
187680 "Out of Memory" l?i ch?y Scanreg.exe v?i /Fix ho?c /Restore
182841 Sao lưu s? đăng k? không đư?c li?t kê trong s? đăng k? Checker Tool
184023 Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho cơ quan đăng k? Checker Tool
273889 Thay đ?i đ? các công c? Registry Checker (Scanreg.exe) trong Windows Me
250410 Mô t? c?a các t?p tin Registry trong Windows 98/95
273894 Không đư?c h? tr? phương pháp sao lưu & khôi ph?c s? đăng k? h?ng Registry
201655 Thông báo l?i: B?n đ? khôi ph?c m?t Registry t?t...
183603 Làm th? nào đ? tùy ch?nh thi?t đ?t đăng k? Checker Tool
131431 Làm th? nào đ? kh?c ph?c l?i Registry trong Windows 95

Thu?c tính

ID c?a bài: 322754 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB322754 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:322754

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com