Straipsnio ID: 322755 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame nuosekliame straipsnyje apra?oma, kaip kurti registro kopijas, j? redaguoti ir atkurti Windows 2000. Prie? redaguojant registr?, Microsoft rekomenduoja sukurti atsargin? jo kopij? ir su?inoti, kaip j? atkurti i?kilus problemai.

Kaip kurti atsargin? registro kopij?

Prie? redaguodami registr?, eksportuokite raktus ? planuojam? redaguoti registr? arba sukurkite viso registro kopij?. I?kilus problemai, gal?site vadovautis ?io straipsnio skyriuje Kaip atkurti registr? pateiktais veiksmais ir atkurti pradin? registro b?sen?.

Kaip eksportuoti registro raktus

Galite atlikti ?iuo veiksmus, kad prie? redaguodami registr?, eksportuotum?te jo raktus:

PASTABA: Neatlikite ?i? veiksm? eksportuodami viso registro avil? (pavyzd?iui, HKEY_CURRENT_USER). Jei turite viso registro avili? atsargin? kopij?, geriau kurkite viso registro atsargin? kopij?.
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Lange Atidaryti ?ra?ykite regedt32, tada spustel?kite Gerai.
 3. Raskite ir spustel?kite rakt?, kuriame yra norima redaguoti reik?m?.
 4. Meniu Registras spustel?kite ?ra?yti rakt?.
 5. Lange ?ra?yti kaip pasirinkite viet?, kurioje norite ?ra?yti .reg rinkmen?, lange Rinkmenos vardas ?veskite rinkmenos vard? ir spustel?kite ?ra?yti.

Kaip kurti atsargin? viso registro kopij?

Nor?dami kurti viso registro atsargin? kopij?, naudokite atsargin?s kopijos k?rimo priemon?, kad gal?tum?te kurti avarinio taisymo disk? (ERD) arba kurti atsargin? sistemos b?senos (apiman?ios registr?, COM+ klas?s registravimo duomen? baz? ir ir ?krovos rinkmenas) kopij?. Jei norite daugiau su?inoti apie atsargin?s kopijos k?rimo priemon?s naudojim? ERD sukurti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
231777 Kaip kurti avarinio taisymo disk? Windows 2000 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite daugiau su?inoti apie atsargin?s kopijos k?rimo priemon?s naudojim? atsarginei sistemos b?senos kopijai sukurti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
240363 Kaip naudoti atsargin?s kopijos k?rimo priemon? norint kurti atsargin? sistemos b?senos kopij? ir j? atkurti Windows 2000 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Kaip redaguoti registr?

Norint redaguoti registr?, Microsoft rekomenduoja atlikti tik Microsoft dokumentuose nurodytus veiksmus. Jei ?manoma, naudokite Windows vartotojo s?saj?, o ne tiesiogiai redaguokite registr?.

Netinkamai naudojat registro rengykl?, gali kilti rimt? problem?, d?l kuri? reik?s i? naujo diegti operacin? sistem?. Microsoft negali garantuoti, kad pavyks i?spr?sti problemas, kilusias d?l netinkamo registro rengykl?s naudojimo. Naudodami registro rengykl?, prisiimate atsakomyb?.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie registro redagavim?, atlikite ?iuos registro rengykl?s veiksmus:
 1. Meniu ?inynas spustel?kite Turinys.
 2. Skirtuke Turinys du kartus spustel?kite Registro rengykl? (Regedt32.exe).
 3. Du kartus spustel?kite norim? skaityti tem?.

Kaip atkurti registr?

Kaip atkurti registro raktus

Nor?dami atkurti eksportuotus registro raktus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. ?ra?ykite regedt32 ir spustel?kite Gerai.
 3. Meniu Registras spustel?kite Atkurti.
 4. Pasirinkite ?ra?yt? rinkmen? ir spustel?kite Atidaryti.
 5. Nor?dami t?sti, spustel?kite Taip.

Kaip atkurti vis? registr?

Nor?dami atkurti vis? registr?, i? atsargin?s kopijos atkurkite sistemos b?sen?. Jei norite daugiau su?inoti apie atsargin?s kopijos k?rimo priemon?s naudojim? sistemos b?senai atkurti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
240363 Kaip naudoti atsargin?s kopijos k?rimo priemon? norint kurti atsargin? sistemos b?senos kopij? ir j? atkurti Windows 2000 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Atsiminkite, kad jei kurdami ERD naudosite registro atsargin?s kopijos k?rimo parinkt?, aplanke %SystemRoot%\Repair\Regback taip pat bus sukurtos atsargin?s atnaujint? registro rinkmen? kopijos. Jei po to, kai redagavote registr?, nepavyksta paleisti Windows 2000, naudodami atk?rimo konsol? galite neautomatiniu b?du pakeisti registro rinkmenas, esan?ias aplanke %SystemRoot%\System32\Config, j? kopijomis, esan?iomis aplanke %SystemRoot%\Repair\Regback.

NUORODOS

Jei norite gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numerius ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsnius:
240363 Kaip naudoti atsargin?s kopijos k?rimo priemon? norint kurti atsargin? sistemos b?senos kopij? ir j? atkurti Windows 2000 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
231777 Kaip kurti avarinio taisymo disk? Windows 2000 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 322755 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. spalio 5 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Rakta?od?iai: 
kbhowtomaster KB322755

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com