Raksta ID: 322755 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Rakst? detaliz?ti izkl?st?ts, k? izveidot re?istra dubl?jumkopiju, k? to redi??t un atjaunot sist?m? Windows 2000. Korpor?cija Microsoft iesaka pirms re?istra redi???anas izveidot t? dubl?jumkopiju un p?rliecin?ties, vai zin?t, k? re?istru atjaunot, ja rodas probl?mas.

K? izveidot re?istra dubl?jumkopiju

Pirms s?kat re?istra redi???anu, eksport?jiet redi??jam? re?istra atsl?gas vai izveidojiet visa re?istra dubl?jumkopiju. Ja rodas probl?ma, sekojiet nor?d?jumiem, kas sniegti ?? raksta sada?? K? atjaunot re?istru, lai atjaunotu re?istru t? iepriek??j? st?vokl?.

K? eksport?t re?istra atsl?gas

Varat veikt ??s darb?bas, lai eksport?tu re?istra atsl?gu, pirms to redi??jat.

PIEZ?ME. Neveiciet ??s darb?bas, lai eksport?tu veselu re?istra stropu (piem?ram, HKEY_CURRENT_USER). Ja jums j?izveido veselu re?istra stropu dubl?jumkopijas, izveidojiet visa re?istra dubl?jumkopiju.
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 2. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet regedt32 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Atrodiet un noklik??iniet uz atsl?gas, kas satur v?rt?bas, kuras j?redi??.
 4. Izv?ln? Registry (Re?istrs) noklik??iniet uz Save Key (Saglab?t atsl?gu).
 5. Lodzi??Save in (Kur saglab?t) atlasiet vietu, kur saglab?t .reg failu, lodzi?? File name (Faila nosaukums) ierakstiet faila nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz Save (Saglab?t).

K? izveidot visa re?istra dubl?jumkopiju

Lai izveidotu visa re?istra dubl?jumkopiju, lietojiet dubl?jumkopiju izveides util?tu av?rijas disketes (Emergency Repair Disk ? (ERD)) izveidei, vai izveidojiet sist?mas st?vok?a dubl?jumkopiju (kas iek?auj re?istru, COM+ klases re?istr?cijas datu b?zi un s?kn??anas failus). Lai ieg?tu papildinform?ciju par dubl?jumkopiju util?tas lieto?anu av?rijas disketes izveidei, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
231777 K? izveidot av?rijas disketi sist?m? Windows 2000 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par dubl?jumkopiju util?tas lieto?anu sist?mas st?vok?a dubl?jumkopijas izveidei, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
240363 K? lietot dubl?jumkopiju programmu, lai izveidotu dubl?jumkopiju un atjaunotu sist?mas st?vokli sist?m? Windows 2000 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

K? redi??t re?istru

Lai redi??tu re?istru, korpor?cija Microsoft iesaka vad?ties tikai p?c Microsoft dokument?cijas instrukcij?m. Ja iesp?jams, lietojiet Windows lietot?ja interfeisu, nevis tie?i redi??jiet re?istru.

Ja re?istra redaktors tiek lietots nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas, kuru d??, iesp?jams, j?p?rinstal? oper?t?jsist?ma. Korpor?cija Microsoft negarant?, ka j?s var?sit nov?rst probl?mas, kas radu??s nepareizas re?istra redaktora lieto?anas d??. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra redaktora lieto?anu.

Lai sa?emtu papildinform?ciju par re?istra redi???anu, re?istra redaktor? veiciet ??s darb?bas:
 1. Izv?ln? Help (Pal?dz?ba) noklik??iniet uz Contents (Saturs).
 2. Z?mn? Contents (Saturs) veiciet dubultklik??i uz Registry Editor (Regedt32.exe) (Re?istra redaktors).
 3. Veiciet dubultklik??i uz t?mas, kuru v?laties las?t.

K? atjaunot re?istru

K? atjaunot re?istra atsl?gas

Lai atjaunotu eksport?t?s re?istra atsl?gas, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 2. Ierakstiet regedt32 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Izv?ln? Registry (Re?istrs) noklik??iniet uz Restore (Atjaunot).
 4. Atlasiet saglab?to failu un p?c tam noklik??iniet uz Open (Atv?rt).
 5. Lai turpin?tu, noklik??iniet uz Yes (J?).

K? atjaunot visu re?istru

Lai atjaunotu visu re?istru, atjaunojiet sist?mas st?vokli no dubl?jumkopijas. Lai ieg?tu papildinform?ciju par dubl?jumkopiju util?tas lieto?anu sist?mas st?vok?a atjauno?anai, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
240363 K? lietot dubl?jumkopiju izveides programmu, lai izveidotu dubl?jumkopiju un atjaunotu sist?mas st?vokli sist?m? Windows 2000 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Kad tiek izveidota av?rijas diskete, j??em v?r?, ka, lietojot re?istra dubl?jumkopiju izveides opciju, t? tiek izveidota ar? atjaunin?tiem re?istra failiem map? %SystemRoot%\Repair\Regback. Ja p?c re?istra redi???anas nevar start?t oper?t?jsist?mu Windows 2000, tad, lietojot atkop?anas konsoli, var manu?li aizst?t re?istra failus map? %SystemRoot%\System32\Config ar kopij?m no mapes %SystemRoot%\Repair\Regback.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
240363 K? lietot dubl?jumkopiju izveides programmu, lai izveidotu dubl?jumkopiju un atjaunotu sist?mas st?vokli oper?t?jsist?m? Windows 2000 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
231777 K? izveidot av?rijas disketi sist?m? Windows 2000 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 322755 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2006. gada 5. oktobris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Atsl?gv?rdi: 
kbhowtomaster KB322755

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com