Raksta ID: 322756 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? sist?m? Windows XP re?istra dubl?jumkopija.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru sist?m? Windows Vista un Windows 7, l?dzu, skatiet saites beig?s, raksts.

Re?istra dubl??ana

Manu?las darb?bas, kas j?veic, lai dubl re?istra sist?m? Windows XP

Click here to show/hide solution

Re?istra atjauno?ana

Manu?las darb?bas, kas j?veic, lai atjaunot re?istru sist?m? Windows XP

Sist?mas atjauno?anas l?dzek?a izmanto?ana, lai sist?m? Windows XP re?istra izmai?u atsauk?ana

Click here to show/hide solution

L?dz?gi risin?jumi

Click here to show/hide solution

Inform?cija, kas attiecas uz cit?m Windows oper?t?jsist?m?m un paredz?ta pieredz?ju?iem lietot?jiem

Click here to show/hide solution

Rekviz?ti

Raksta ID: 322756 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2013. gada 17. novembris - P?rskat??ana: 9.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbacwsurvey kbregistry kbgpo kbbackup kbhowtomaster kbenv kbmt KB322756 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 322756

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com