L?I: L?i khi b?n g?i phương pháp trên m?t d?ch v? Web b?ng cách s? d?ng ASP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 322886 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chúng tôi đ? ngh? t?t c? ngư?i dùng nâng c?p đ? Microsoft Internet Information Services (IIS) Phiên b?n 7.0 ch?y trên Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 làm tăng đáng k? Web cơ s? h? t?ng b?o m?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? liên quan đ?n an ninh IIS, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/prodtech/IIS.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IIS 7.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n g?i phương pháp trên m?t d?ch v? Web, b?n có th? nh?n thông báo l?i sau:
System.InvalidOperationException: Unable to generate a temporary class
(result=1). error CS2001: Source file 'C:\WINNT\TEMP\gggcyckb.0.cs' could not 
be found error CS2008: No inputs specified at 
System.Xml.Serialization.Compiler.Compile() at 
System.Xml.Serialization.TempAssembly..ctor(XmlMapping[] xmlMappings) at 
System.Xml.Serialization.XmlSerializer.FromMappings(XmlMapping[] mappings) at 
System.Web.Services.Protocols.SoapClientType..ctor(Type type) at 
System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol..ctor() at 
SDAccounts.swd_dotnetdev.Organizations..ctor() at 
SDAccounts.Contacts.GetContactInfo(Object Status, Object& ErrorString)
					

NGUYÊN NHÂN

ASP.D?ch v? Web NET đôi khi s? d?ng h? th?ng thư m?c Temp khi h? x? l? WebMethods. N?u ch? đ? x? l? yêu c?u s? d?ng m?t danh tính không có truy c?p đ?c/ghi vào thư m?c đó, b?n nh?n đư?c thông báo l?i.

GI?I PHÁP

Đ? tránh v?n đ? này, cung c?p cho đ?c/ghi gi?y phép cho các Temp thư m?c vào tài kho?n c?a ASPNET. Khi ASP.Quá tr?nh d?ch v? Web NET WebMethods, danh tính đư?c s? d?ng thư?ng xuyên nh?t đ? truy c?p vào các h? th?ng Temp thư m?c là đ?a phương ASPNET tài kho?n, mà là trương m?c m?c đ?nh Theo đó ASP.NET các ?ng d?ng ch?y.

Tuy nhiên, n?u b?n có c?u h?nh ?ng d?ng c?a b?n đ? s? d?ng m?o danh trong Web.config t?p tin c?a nó, các ch? đ? c?ng có th? s? d?ng nh?n d?ng c?a b?t k? ngư?i g?i đ?n. N?u như v?y, t?t c? các ti?m năng g?i danh hàng tính ph?i có đ?c/ghi gi?y phép đ? Temp thư m?c. M?t danh tính có th? g?i là Internet Information Services (IIS) tài kho?n c?a ?ng d?ng vô danh (thông thư?ng các ISUR_xxx tài kho?n). Các ch? đ? c?ng có th? s? d?ng các IWAM_xxx tài kho?n.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 322886 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Internet Information Services 5.0
T? khóa: 
kbbug kbpending kbmt KB322886 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:322886

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com