Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? vi?c di chuy?n m?t kh?u Inter-Forest v?i ADMTv2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 322981 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

N?u b?n th?c hi?n di cư intra-r?ng b?ng cách s? d?ng các ho?t đ?ng Thư m?c di cư công c? (ADMT) v2, không có c?u h?nh đ?c bi?t là c?n thi?t đ? duy tr? đ?nh danh duy nh?t toàn c?u đ?i tư?ng, sIDHistory và m?t kh?u ngư?i dùng (GUIDs) trong thao tác di chuy?n.

Tuy nhiên, n?u b?n s? d?ng ADMTv2 đ? th?c hi?n liên-r?ng di chuy?n m?t kh?u khi b?n sao chép tài kho?n ngư?i dùng, đi?u này chi?n d?ch d?a trên quan h? ph? thu?c mà ngư?i qu?n tr? ph?i c?u h?nh. Đi?u này bài th?o lu?n v? quan h? ph? thu?c và bư?c g? r?i cho ph? bi?n v?n đ? liên quan đ?n ho?t đ?ng này.

Cho thông tin thêm v? cách cài đ?t và c?u h?nh ADMT, b?m các s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260871 Làm th? nào đ?: Thi?t l?p ADMT dành cho Windows NT 4.0 đ? Windows 2000 Migration

Cấu hình

Vư?t ra ngoài c?u h?nh cơ b?n, ADMTv2 yêu c?u sau đây ph? thu?c khi đư?c s? d?ng đ? th?c hi?n vi?c di chuy?n inter-forest m?t kh?u:

 • Service Pack 6a (SP6a) ho?c sau này ph?i đư?c cài đ?t trên B? ki?m soát mi?n Microsoft Windows NT 4.0.

 • T?t c? các b? đi?u khi?n vùng ph?i s? d?ng 128-bit m?t m? hóa.

 • Các RestrictAnonymous giá tr? trên b? đi?u khi?n vùng m?c tiêu nên đư?c đ?t thành 0 trong th?i gian cu?c di cư.

 • Đ?c c?p phép trên truy c?p vào Pre-Windows 2000 tương thích nhóm nên đư?c đ?t thànhCN = máy ch?, CN = h? th?ng, DC = {targetdom}, DC = {tld}.

 • Khóa registry sau đây nên đư?c c?u h?nh trên các Password Export Server:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\AllowPasswordExport = 1
 • Password Export Server ph?i đư?c kh?i đ?ng l?i sau khi các cơ quan đăng k? ch?nh s?a.

 • T?t c? nhóm nên là m?t thành viên c?a các Pre-Windows Năm 2000 tương thích truy c?p nhóm trong ph?m vi m?c tiêu trong th?i gian cu?c di cư. Đi?u này hành đ?ng b? ch?n b?i ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính. Đ? thêm các t?t c? m?i ngư?i nhóm, h?y ch?y l?nh sau:
  NET LOCALGROUP "PRE-WINDOWS 2000 TƯƠNG THÍCH ACCESS" T?T C? M?I NGƯ?I /ADD
 • N?u tên mi?n m?c tiêu d?a trên Windows Server 2003, h?y ch?y l?nh này đ? làm cho nhóm sau m?t thành viên c?a nhóm Pre-Windows 2000 tương thích truy c?p:
  NET LOCALGROUP "PRE-WINDOWS 2000 TƯƠNG THÍCH TRUY C?P" "ĐĂNG NH?P VÔ DANH" /ADD

Khắc phục sự cố

Sau đây là m?t s? thông báo l?i ph? bi?n hơn và ngh? quy?t c?a h?:
 • Không th? thi?t l?p m?t phiên h?p v?i h? ph?c v? xu?t kh?u m?t kh?u. Các máy ch? m?c tiêu \\SERVER không có m?t khoá m?t m? cho ngu?n mi?n {SRCDOM}.
  L?i này có th? đư?c gây ra b?i m?t trong nh?ng v?n đ? c?u h?nh sau:

  • Password Export Server không đư?c c?u h?nh v?i DLL di chuy?n m?t kh?u và m?t khoá m?t m? cho m?c tiêu h? ph?c v?.

   - hay -

  • Khoá m?t m? đư?c t?o ra và đư?c cài đ?t, nhưng ADMT đang ch?y trên m?t máy tính khác nhau hơn so v?i máy tính t?o ra các khoá m?t m?. Khoá m?t m? di chuy?n m?t kh?u là h?p l? cho m?i-máy tính thay v? c?a cho m?i tên mi?n.
 • WRN1:7557 không sao các m?t kh?u cho {dùng.} M?t m?t kh?u m?nh đ? đư?c t?o ra đ? thay th?. Không th? b?n sao m?t kh?u. Truy c?p b? t? ch?i.
  N?u thông báo l?i này xu?t hi?n trong Migration.log t?p tin, xác minh sau đây:
  • Giá tr? đăng k? ch?a khóa sau đây đư?c thi?t l?p trên m?c tiêu b? đi?u khi?n vùng:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\RestrictAnonymous = 0
  • Pre-Windows 2000 tương thích truy c?p đ? đ?c và Li?t kê toàn b? SAM tên mi?n c?p phép trên đ?i tư?ng này, như sau:
   CN = máy ch?, CN = h? th?ng, DC = {TargetDomain}, DC = {tld}
 • W1:7557 không sao m?t kh?u cho {User}. M?t m?t kh?u m?nh đ? đư?c t?o ra đ? thay th?. Không th? sao m?t kh?u. H? ph?c v? RPC không s?n dùng.
  Thông báo l?i này thư?ng ch? ra m?t s? th?t b?i đ? x? l? tên. Ki?m ch?ng r?ng h? th?ng tên mi?n (DNS) và đ? phân gi?i tên NetBIOS (th?ng) đang làm vi?c m?t cách chính xác cho c? hai tên mi?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 322981 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbinfo kbmt KB322981 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:322981

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com