Straipsnio ID: 323166 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

?iame straipsnyje apra?oma, kaip atsisi?sti naujinimus i? ?Windows? naujinim? katalogo. ?Windows? naujinim? kataloge pateikiami naujinimai visoms ?iuo metu palaikomoms operacin?ms sistemoms. ?iuos naujinimus sudaro:
 • ?rengini? tvarkykl?s
 • Kar?tosios pataisos
 • Atnaujinti sistemos failai
 • Pakeitim? paketai
 • Naujosios ?Windows? funkcijos
Pateiksime jums nuoseklius nurodymus, kaip ?Windows? naujinim? kataloge ie?koti pageidaujam? naujinim?. Tuomet gal?site atsisi?sti ?iuos naujinimus ir ?diegti visuose nam? ar ?mon?s tinklo kompiuteriuose su ?Windows? operacin?mis sistemomis.

Taip pat aptarsime, kaip IT specialistai gali naudoti programin?s ?rangos naujinimo tarnybas, pvz., ?Windows? naujinim? ir automatinius naujinimus.

Svarbu ?is dokumentas yra skirtas patyrusiems kompiuterio vartotojams. Rekomenduojame, kad naujinimus i? ?Windows Update? katalogo atsisi?st? tik patyr? vartotojai ir administratoriai. Jei nesate patyr?s vartotojas arba administratorius, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? svetain?je ir i? ten atsisi?skite naujinimus:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=lt-lt

Veiksmai naujinimams i? ?Windows? naujinim? katalogo atsisi?sti

Nor?dami atsisi?sti naujinimus i? ?Windows? naujinim? katalogo, vykdykite ?iuos veiksmus:

1 veiksmas: prisijunkite prie ?Windows? naujinim? katalogo

Nor?dami pasiekti ?Windows? naujinim? katalog?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspx
Nor?dami per?i?r?ti atsakymus ? da?nai u?duodamus klausimus apie ?Windows? naujinim? katalog?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Faq.aspx

2 veiksmas: ie?kokite naujinim? ?Windows? naujinim? kataloge

Nor?dami ie?koti naujinim? ?Windows? naujinim? kataloge, vykdykite ?iuos veiksmus:
 1. Teksto lauke Ie?ka ?veskite ie?komus ?od?ius. Pavyzd?iui, galite ?vesti ?Windows Vista? sauga.
 2. Spustel?kite Ie?koti arba paspauskite ENTER.
 3. Nar?ykite parodyt? s?ra?? ir pasirinkite atsisi?sti pageidaujamus naujinimus.
 4. Ties kiekvienu pasirinktu naujinimu spustel?kite ?traukti, kad ?trauktum?te j? ? atsisiuntimo krep?el?.
 5. Nor?dami ie?koti papildom? naujinim? ir juos atsisi?sti, kartokite veiksmus nuo 2a iki 2d.

3 veiksmas: atsisi?skite naujinimus

Nor?dami atsisi?sti naujinimus i? ?Windows? naujinim? katalogo, vykdykite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite per?i?r?ti krep?el? po lauku Ie?ka, kad per?i?r?tum?te atsisiuntimo krep?el?.
 2. Patikrinkite naujinim? s?ra??, tada spustel?kite Atsisi?sti.

  Pastaba Jei b?site paraginti, spustel?kite Sutinku, kad sutiktum?te su licencijos s?lygomis.
 3. Pasirinkite viet?, kurioje norite ?ra?yti naujinimus. Galite ?vesti vis? aplanko mar?rut? arba spustel?ti Nar?yti ir aplank? surasti.
 4. Spustel?kite T?sti ir prad?kite atsisi?sti.
 5. Baig? atsisi?sti, spustel?kite U?daryti, kad u?darytum?te atsisiuntimo lang?.
 6. U?darykite ?Windows? naujinim? katalogo lang?.
 7. Raskite viet?, kuri? nurod?te 3c veiksmu.
  Pastaba Jei diegimui atsisiunt?te ?rengini? tvarkykles, pereikite prie skyriaus ?Tvarkykli? diegimas?.
 8. Dukart spustel?kite kiekvien? naujinim?, o tada vadovaukit?s instrukcijomis naujinimui diegti. Jei naujinimai skirti kitam kompiuteriui, kopijuokite naujinimus ? t? kompiuter?, tada dukart juos spustel?kite, kad ?diegtum?te.
Jei s?kmingai ?dieg?te visus atsisiuntimo krep?elio elementus, darb? baig?te.

Jei norite su?inoti apie kitas naujinimo tarnybas, skaitykite skyri? ?Programin?s ?rangos naujinimo tarnybos IT specialistams?.

Tvarkykli? diegimas

 1. Meniu Prad?ti atidarykite komandin? eilut?.
 2. Nor?dami i?skleisti tvarkykli? failus, komandin?je eilut?je ?veskite ?i? komand?, tada spustel?kite ENTER:
  expand <CAB FILE NAME> -F:* <DESTINATION>
 3. Nor?dami parengti tvarkykl?, kad b?t? galima atlikti ?prijungti ir paleisti? diegim?, arba spausdintuvo diegimo vedliui, naudokite priemon? ?PnPutil?, kaip apra?yta ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
  937793 ?rengini? tvarkykli? paket? paruo?imas ir diegimas naudojant ?PnP? priemon? (?Pnputil.exe?) sistemoje ?Windows Vista?
  Pastaba Nor?dami ?diegti kry?min?s architekt?ros spausdintuvo tvarkykl?, pirmiausia turite ?diegti vietin?s architekt?ros tvarkykl?, tuomet jums dar reik?s kry?min?s architekt?ros ?Ntprint.inf? kopijos i? kitos sistemos. Jei reikia daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  952065 Sistemose ?Windows Vista? arba ?Windows 2008? negalima diegti tre?i?j? ?ali? spausdintuv? tvarkykli? su kry?min?s architekt?ros palaikymu
  .

Programin?s ?rangos naujinimo tarnybos IT specialistams

Nor?dami bendrosios informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo tarnybas, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://technet.microsoft.com/lt-lt/wsus/bb466186.aspx

?Windows? naujinimas

IT specialistai gali naudoti ?Windows? naujinimo tarnyb? ?mon?s tinklo serveriui konfig?ruoti, kad teikt? naujinimus ?mon?s serveriams ir klientams. ?i funkcija naudinga aplinkose, kuriose kai kurie klientai ir serveriai neturi prieigos prie interneto. ?i funkcija taip pat gali b?ti naudinga grie?tai kontroliuojamose aplinkose, kuriose ?mon?s administratorius turi i?bandyti naujinimus prie? juos ?diegdamas.

Nor?dami daugiau informacijos, kaip atlikti tvarkykli? naujinim? visoje ?mon?je naudojant ?Windows? naujinim?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft TechNet? svetain?je:
http://technet.microsoft.com/lt-lt/library/cc768045.aspx

Automatiniai naujinimai

IT specialistai gali naudoti automatinio naujinimo tarnyb? kompiuteriams nuolat atnaujinti kritiniais naujinimais i? ?mon?s serverio, kuriame veikia programin?s ?rangos naujinimo tarnybos.

Automatiniai naujinimai veikia su ?iais kompiuteriais:
 • ?Microsoft Windows 2000 Professional?
 • ?Windows 2000 Server?
 • ?Windows 2000 Advanced Server? (2 pakeitim? paketas arba naujesn?s versijos)
 • ?Windows XP Professional?
 • ?Windows XP Home Edition?
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip ?Windows XP? naudoti automatinius naujinimus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
306525 Kaip ?Windows XP? konfig?ruoti ir naudoti automatinius naujinimus
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip ?Windows 2000? naudoti automatinius naujinimus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
327850 Kaip ?Windows 2000? konfig?ruoti ir naudoti automatinius naujinimus (angl? k.)

Trik?i? diagnostika

Naudojant ?Windows? arba ?Microsoft? naujinim?, gali kilti viena ar kelios i? ?i? problem?:
 • Gali b?ti rodomas ?is klaidos prane?imas:
  Programin?s ?rangos naujinimas nebaigtas, ?i ?Windows Update? programin? ?ranga nebuvo s?kmingai atnaujinta.
  Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  319585 Klaidos prane?imas ?Programin?s ?rangos naujinimas nebaigtas?, kai apsilankote svetain?je ?Windows Update? (angl? k.)
 • Gali b?ti rodomas ?is klaidos prane?imas:
  Tik administratoriams (-2146828218) Nor?dami ?diegti elementus i? ?Windows Update?, turite b?ti prisiregistrav? kaip administratorius arba administratori? grup?s narys. Jei kompiuteris prijungtas prie tinklo, tinklo strategijos parametrai gali neleisti baigti ?ios proced?ros.
  Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  316524 Bandydami apsilankyti svetain?je ?Windows Update? arba ?Microsoft Update?, gaunate klaidos prane?im? ?Tik administratoriams? (angl? k.)
 • Galite nematyti ?Windows? naujinimo arba ?Windows? naujinimo svetain?s, jei prie svetain?s jungiat?s per autentifikuojam? tarpin? server?, naudojant? integruot? (NTLM) tarpinio serverio autentifikavim?.

Pana?ios problemos ir sprendimai

Nor?dami daugiau informacijos, kaip gauti atsisiuntimus i? ?Windows? ir ?Microsoft? naujinimo svetaini? ir juos i?platinti, apsilankykite kituose skyriuose nurodytose ?Microsoft? svetain?se.

Keli? naujinim? diegimas tik vien? kart? paleid?iant i? naujo

Kar?t?j? patais? diegimo programa, pateikiama su naujinimais sistemoms ?Windows XP? ir ?Windows 2000?, naujesn?ms u? 3 pakeitim? paket? (SP3), turi keli? kar?t?j? patais? diegimo palaikymo funkcij?. Ankstesn?ms ?Windows 2000? versijoms galima atsisi?sti komandin?s eilut?s ?rank? ?QChain.exe?. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip ?diegti kelis naujinimus arba kar?t?sias pataisas paleid?iant kompiuter? i? naujo tik vien? kart?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
296861 Kaip ?diegti kelis ?Windows? naujinimus ar kar?t?sias pataisas paleid?iant kompiuter? i? naujo tik vien? kart? (angl? k.)

?Microsoft? saugos i?tekliai

Nor?dami gauti naujausi? ?Microsoft? saugos i?tekli?, pvz., saugos ?ranki?, saugos biuleteni?, ?sp?jim? apie virus? ir bendros pagalbos saugos klausimais, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/TechNet/Security/
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?rank? ?Microsoft Baseline Security Analyzer? (MBSA), apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://technet.microsoft.com/lt-lt/security/cc184924.aspx

?Microsoft? atsisiuntimo centras

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti fail? i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro, spustel?kite nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo fail? i? tinklo tarnyb? (angl? k.)

Konkre?i? produkt? atsisiuntimo puslapiai

?Windows XP?

Nor?dami atsisi?sti ?Windows XP? element?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/default.mspx

?Windows 2000?

Jei reikia ?Windows 2000? atsisiuntimo fail?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://technet.microsoft.com/lt-lt/windowsserver/2000/bb735341.aspx

?Internet Explorer?

Jei reikia ?Internet Explorer? atsisiuntimo fail?, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? svetain?je:
http://windows.microsoft.com/lt-lt/internet-explorer/download-ie

?Windows Media? leistuvas

Jei reikia ?Windows Media? leistuvo atsisiuntimo fail?, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? svetain?je:
http://windows.microsoft.com/en-US/windows/windows-media-player

?Office? naujinimai

Jei reikia ?Office? skirt? naujinim?, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? svetain?je:
http://office.microsoft.com/lt-lt/downloads/default.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 323166 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 30 d. - Per?i?ra: 26.0
Taikoma:
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update (interneto svetain?)
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseadvanced kbresolve kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kbdownload kbenv kbmgmtservices kbhowtomaster KB323166

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com