Làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t mà bao g?m tr?nh đi?u khi?n và hotfixes t? Windows Update Catalog

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 323166 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này th?o lu?n làm th? nào đ? t?i b?n C?p Nh?t t? Windows Update Catalog. Windows Update Catalog cung c?p các b?n C?p Nh?t cho t?t c? các hệ điều hành mà chúng tôi hi?n đang h? tr?. Các b?n C?p Nh?t bao g?m:
 • Tr?nh khi?n tr?nh
 • Hotfix
 • C?p nh?t h? th?ng t?p
 • Gói b?n ghi d?ch v?
 • Tính năng m?i c?a Windows
Chúng tôi hư?ng d?n b?n qua các bư?c đ? tra c?u Windows Update vào c?a hàng đ? t?m các b?n C?p Nh?t mà b?n mu?n. Sau đó, b?n có th? t?i v? các b?n C?p Nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t chúng trên m?ng c?a b?n nhà ho?c doanh nghi?p c?a Microsoft Windows d?a trên máy tính.

Chúng tôi c?ng th?o lu?n v? cách các chuyên gia CNTT có th? s? d?ng ph?n m?m C?p Nh?t b?n ghi d?ch v?, ch?ng h?n như Windows thông tin và c?p nh?t t? đ?ng.

Quan tr?ng N?i dung này đư?c thi?t k? cho m?t ngư?i s? d?ng máy tính tiên ti?n. Chúng tôi đ? ngh? r?ng ch? nâng cao ngư?i s? d?ng và qu?n tr? viên t?i v? b?n C?p Nh?t t? Windows Update Catalog. N?u b?n không ph?i là m?t nâng cao ngư?i dùng hay qu?n tr? viên, vui l?ng truy c?p web site Microsoft sau đây đ? t?i b?n c?p nh?t tr?c ti?p:
http://Update.Microsoft.com

Các bư?c đ? t?i b?n C?p Nh?t t? Windows Update Catalog

Đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t t? Windows Update Catalog, h?y làm theo các bư?c sau:

Bư?c 1: Truy c?p vào Windows Update Catalog

Đ? truy c?p vào Windows Update Catalog, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://catalog.Update.Microsoft.com/v7/site/Home.aspx
Đ? xem danh sách các câu h?i thư?ng g?p v? Windows C?p Nh?t vào c?a hàng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://catalog.Update.Microsoft.com/v7/site/FAQ.aspx

Bư?c 2: tra c?u C?p Nh?t t? Windows Update Catalog

Đ? tra c?u các b?n C?p Nh?t t? Windows Update Catalog, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong các tra c?u văn b?n h?p, g? thu?t ng? tra c?u c?a b?n. Ví d?, b?n có th? g? Windows Vista b?o m?t.
 2. B?m chu?t tra c?u, ho?c nh?n ENTER.
 3. Duy?t danh sách s? đư?c hi?n th? đ? ch?n các b?n C?p Nh?t mà b?n mu?n đ? t?i v?.
 4. B?m chu?t Thêm cho m?i l?a ch?n đ? thêm nó vào gi? t?i v?.
 5. Đ? t?m thêm thông tin C?p Nh?t đ? t?i v?, l?p l?i bư?c 2a qua 2d.

Bư?c 3: T?i v? b?n C?p Nh?t

Đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t t? Windows Update Catalog, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t Xem gi? hàng theo các tra c?u h?p đ? xem gi? t?i v?.
 2. Ki?m tra danh sách C?p Nh?t c?a b?n, và sau đó nh?p vào T?i v?.

  Lưu ? N?u b?n đư?c nh?c, h?y nh?p vào Ch?p nh?n đ? ch?p nh?n th?a thu?n mức cấp phép.
 3. Ch?n v? trí nơi b?n mu?n lưu các b?n C?p Nh?t. B?n có th? ho?c nh?p đư?ng d?n đ?y đ? c?a c?p, ho?c b?n có th? nh?p vào Tr?nh duy?t đ? xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại.
 4. B?m chu?t Ti?p t?c đ? B?t đ?u t?i v?.
 5. Khi vi?c t?i xu?ng đư?c hoàn t?t, h?y nh?p vào Đóng đ? đóng c?a s? t?i v?.
 6. Đóng Cửa hàng Windows C?p nh?t Windows.
 7. T?m v? trí mà b?n ch? đ?nh trong bư?c 3c.
  Lưu ? N?u b?n đ? t?i v? tr?nh khi?n tr?nh cho vi?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y vào "Cài đ?t tr?nh đi?u khi?n."
 8. B?m đúp vào m?i l?n C?p Nh?t, và sau đó làm theo các hư?ng d?n đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t. N?u các b?n C?p Nh?t đư?c d? đ?nh cho m?t máy tính, sao chép các b?n C?p Nh?t cho máy tính đó, và sau đó nh?p đúp vào các b?n C?p Nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t chúng.
N?u t?t c? các m?c mà b?n thêm vào gi? t?i v? đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t thành công, b?n đ? k?t thúc.

N?u b?n mu?n t?m hi?u v? b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t b? sung, xin vui l?ng xem ph?n m?m" C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? cho chuyên gia CNTT"ph?n.

cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n

 1. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh t? các B?t đ?u tr?nh đơn.
 2. Đ? trích xu?t các t?p tin tr?nh đi?u khi?n, g? l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  m? r?ng <CAB file="" name=""></CAB> -F: * <DESTINATION></DESTINATION>
 3. Đ?n giai đo?n tr?nh đi?u khi?n cho c?m b?t lên và ch?y cài đ?t chuyên bi?t ho?c cho thu?t s? Thêm máy in, s? d?ng PnPutil như mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  937793 Các dàn và cài đ?t chuyên bi?t gói tr?nh đi?u khi?n b?ng cách s? d?ng các PnP Utility (Pnputil.exe) trong Windows Vista
  Lưu ? Đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t tr?nh đi?u khi?n in ch? th?p ki?n trúc, b?n ph?i đ? có cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n ki?n trúc đ?a phương, và b?n v?n s? c?n các đ?ng g?i qua ki?n trúc c?a Ntprint.inf t? m?t h? th?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  952065B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in bên th? ba cho H?i ch? th?p ki?n trúc h? tr? trong Windows Vista ho?c Windows Server 2008
  .

Ph?n m?m C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? cho nó các chuyên gia

Cho thông tin chung v? các b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/WSUS/bb466186.aspx

C?p nh?t Windows

Chuyên gia CNTT có th? s? d?ng Windows Update b?n ghi d?ch v? c?u h?nh m?t máy ch? trên m?ng doanh nghi?p c?a h? đ? cung c?p thông tin C?p Nh?t cho máy ch? doanh nghi?p và khách hàng. Ch?c năng này có th? h?u ích trong môi trư?ng nơi mà m?t s? khách hàng và máy ch? không có quy?n truy c?p vào các Internet. Ch?c năng này c?ng có th? h?u ích trong trư?ng h?p môi trư?ng r?t đư?c qu?n l?, và các công ty ngư?i qu?n tr? ph?i ki?m tra các b?n C?p Nh?t trư?c khi h? đư?c tri?n khai.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n tr?nh đi?u khi?n toàn doanh nghi?p C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng Windows Update, truy c?p vào sau đây Trang Microsoft TechNet Web:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Archive/Security/Topics/patchmanagement/patchmanagement.mspx?MFR=True

C?p nh?t t? đ?ng

Chuyên gia CNTT có th? s? d?ng b?n ghi d?ch v? C?p nh?t t? đ?ng đ? gi? cho Máy vi tính up-to-date v?i nh?ng c?p nh?t quan tr?ng đ?t t? m?t công ty máy ch? đang ch?y b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m.

C?p nh?t t? đ?ng làm vi?c v?i các máy tính sau:
 • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Windows 2000 Server
 • Windows 2000 nâng cao Máy ch? (Service Pack 2 ho?c phiên b?n m?i hơn)
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Home Phiên b?n máy tính
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng C?p nh?t t? đ?ng trong Windows XP, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306525Làm th? nào đ? c?u h?nh và s? d?ng C?p nh?t t? đ?ng trong Windows XP
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng Các C?p nh?t t? đ?ng trong Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
327850Làm th? nào đ? c?u h?nh và s? d?ng C?p nh?t t? đ?ng trong Windows 2000

Kh?c ph?c s? c?

B?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u sau các v?n đ? khi b?n s? d?ng Windows Update ho?c Microsoft Update:
 • B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  C?p nh?t ph?n m?m không đ?y đ?, Windows C?p nh?t ph?n m?m này không C?p Nh?t thành công.
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  319585Thông báo l?i "Ph?n m?m C?p Nh?t không đ?y đ?" khi b?n truy c?p vào web site C?p nh?t Windows
 • B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Các qu?n tr? viên duy nh?t (-2146828218) đ? cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c t? Windows C?p Nh?t, b?n ph?i kí nh?p dư?i tên ngư?i qu?n tr? ho?c thành viên c?a các Nhóm ngư?i qu?n tr?. N?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng lư?i, m?ng thi?t đ?t chính sách có th? c?ng ngăn c?n b?n hoàn thành th? t?c này.
  Đ? bi?t thêm thông tin v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
  316524B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Qu?n tr?" khi b?n c? g?ng truy c?p vào web site C?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update web site
 • B?n có th? xem các website c?a Windows Update ho?c các Microsoft Update web site n?u b?n k?t n?i v?i web site thông qua m?t cá Proxy web mà s? d?ng xác th?c ?y quy?n (NTLM) tích h?p.

Tương t? như các v?n đ? và gi?i pháp

B?n có th? truy c?p vào web site Microsoft trong các ph?n sau cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c và phân ph?i t?i xu?ng t? Windows C?p Nh?t ho?c t? Microsoft Update.

cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t nhi?u v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i

Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c kèm trong Windows XP và v?i b?n C?p Nh?t Pack 3 (SP3) post-Service Windows 2000 bao g?m ch?c năng đ? h? tr? nhi?u b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix. Đ?i v?i phiên b?n trư?c c?a Windows 2000, công c? dòng lệnh, đư?c đ?t tên là "QChain.exe" là có s?n đ? t?i v?. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t nhi?u C?p Nh?t ho?c nhi?u hotfixes mà không c?n kh?i đ?ng l?i máy tính gi?a m?i cài đ?t chuyên bi?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
296861Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t nhi?u b?n c?p nh?t Windows ho?c hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i

Microsoft an ninh tài nguyên

Đ?i v?i Microsoft tài nguyên b?o m?t m?i nh?t như b?o m?t công c?, b?n tin b?o m?t, vi rút c?nh báo và an ninh chung hư?ng d?n, h?y truy c?p Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/
Đ? bi?t thêm v? Microsoft Baseline Security Phân tích công c? (MBSA), ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/Tools/mbsahome.mspx

Trung tâm t?i xu?ng Microsoft

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? t?p tin t? Microsoft Download Center, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n

Trang dành riêng cho s?n ph?m download

Windows XP

Đ? t?i v? Windows XP, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/WindowsXP/Downloads/default.mspx

Windows 2000

Đ? Windows 2000 t?i v?, h?y truy c?p Microsoft sau đây Web Trang web:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Downloads/Win2K.mspx

Internet Explorer

Đ? t?i v? Internet Explorer, h?y truy c?p Microsoft sau đây Web Trang web:
http://www.Microsoft.com/Windows/Downloads/IE/getitnow.mspx

Windows Media Player

Đ? t?i v? Windows Media Player, h?y truy c?p Microsoft sau đây Trang web:
http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows/Windows-Media-Player

Văn ph?ng C?p Nh?t

Đ? C?p Nh?t Office, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/ProductUpdates/

Thu?c tính

ID c?a bài: 323166 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbresolve kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kbdownload kbenv kbmgmtservices kbhowtomaster kbmt KB323166 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 323166

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com