MS02-048: L? h?ng trong gi?y ch?ng nh?n ki?m nh?p đi?u khi?n có th? gây ra k? thu?t s? gi?y ch?ng nh?n đ? b? xóa

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 323172 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Phiên b?n Microsoft Windows đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" c?a bài vi?t này bao g?m các đi?u khi?n ActiveX mà đư?c g?i là ki?m soát k?t n?p ch?ng ch?. Đi?u khi?n này t?a l?c ? Xenroll.dll nh? phân. Windows s? d?ng đi?u khi?n này đ? cho phép ch?ng ch? d?a trên Web enrollments và g?i yêu c?u ch?ng ch? tương h?p v? sau 10 PKCS #. Khi đi?u khi?n nh?n đư?c ch?ng ch? đư?c yêu c?u, nó lưu tr? ch?ng ch? trong kho ch?ng ch? đ?a phương c?a ngư?i dùng, mà là m?t ph?n c?a thông tin người dùng.

Ki?m soát k?t n?p ch?ng ch? có m?t l? h?ng có th? cho phép m?t web site, b?ng cách s? d?ng m?t quá tr?nh r?t ph?c t?p, đ? ch?y đi?u khi?n theo cách mà xóa b? ch?ng ch? trên h? th?ng c?a ngư?i dùng. M?t k? t?n công nh?ng ngư?i thành công khai thác l? h?ng này có th? xóa b? ch?ng ch? g?c tin c?y, ch?ng ch? m?t m? hóa EFS, ch?ng ch? k? b?c e-mail, và b?t k? ch?ng ch? nào khác trên máy tính, do đó ngăn ch?n ngư?i dùng t? vi?c s? d?ng các tính năng này.

M?t cu?c t?n công có th? đư?c th?c hi?n trong m?t trong các k?ch b?n sau đây:
 • Nh?ng k? t?n công có th? t?o m?t web site khai thác các l? h?ng, và sau đó lưu tr? trang này trên m?t web site đ? t?n công ngư?i s? d?ng truy c?p vào web site này.
 • Nh?ng k? t?n công có th? g?i trang như m?t b?c e-mail HTML như là m?t cách đ? t?n công ngư?i nh?n.

Gi?m nh? các y?u t?

 • Véc tơ web site d?a trên cu?c t?n công có th? không đư?c khai thác n?u đi?u khi?n ActiveX b? t?t trong khu v?c an ninh k?t h?p v?i web site c?a k? t?n công.
 • Véc tơ thông báo cu?c t?n công có th? không đư?c khai thác n?u khách b?c e-mail c?a ngư?i nh?n x? l? b?c e-mail HTML trong vùng site b? h?n ch?. theo m?c đ?nh, Microsoft Outlook Express 6 và Microsoft Outlook 2002 m? b?c e-mail trong vùng này. Microsoft Outlook 98 và Microsoft Outlook 2000 m? b?c e-mail HTML ? trong vùng site b? h?n ch? n?u b?n c?p nh?t b?o m?t có s?n t?i Web site sau Microsoft đ? đư?c cài đ?t:
  Outlook E-mail b?o m?t C?p Nh?t
 • L? h?ng này không cho phép ch?ng ch? trên th? thông minh đ? xóa, th?m chí n?u th? thông minh trong máy tính t?i th?i đi?m cu?c t?n công.

GI?I PHÁP

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t có th? ngăn ch?n s? ki?m soát hoàn thi?n t? đang đư?c g?i là t? các web site và cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i c?a s? ki?m soát. Khách hàng C?p Nh?t bao g?m m?t thay đ?i ki?m nh?p mà t?t các phiên b?n trư?c đó c?a s? ki?m soát và cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i c?a đi?u khi?n. B?i v? m?t phiên b?n ph? bi?n c?a s? ki?m soát k?t n?p ch?ng ch? ph?i đư?c cung c?p cho t?t c? các khách hàng đư?c h? tr?, m?t s? ph? thu?c vào CryptoAPI đư?c t?o ra. Ki?m soát k?t n?p ch?ng ch? m?i là ph? thu?c vào ch?c năng ch? có v?i Microsoft Internet Explorer 5.0 tr? lên. V? v?y, b?n c?p nh?t này không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính không ch?y Internet Explorer 5 tr? lên. N?u b?n không s? d?ng Internet Explorer 5 ho?c sau này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
B?n c?p nh?t này không đư?c thi?t k? cho phiên b?n c?a Internet Explorer. B?m OK đ? thoát ra.
Lưu ?: N?u b?n thêm ho?c lo?i b? các thành ph?n t? máy tính c?a b?n, b?n ph?i n?p đơn xin l?i b?n c?p nh?t này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?i quy?t này d? b? t?n thương, nh?p vào b?t k? các liên k?t sau đ? xem l?i các ph?n áp d?ng cho hệ điều hành c?a b?n.

Windows XP (m?i phiên b?n)

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Làm th? nào đ? có đư?c Windows XP Service Pack m?i nh?t

Windows XP Pre-SP1 t?i thông tin

N?u b?n không áp d?ng Windows XP Service Pack 1 (SP1) ho?c sau đó, áp d?ng các mi?ng vá thích h?p đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:

Windows XP Professional và Windows XP Home:
Ti?ng Anh (M?):
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng ? R?p:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Trung (gi?n th?):
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Trung Qu?c (truy?n th?ng):
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Séc:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Đan M?ch:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Hà Lan:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Ph?n Lan:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Pháp:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Đ?c:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Hy L?p:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Do Thái:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Hungary:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Nh?t B?n:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Cộng hòa Hàn Quốc:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Na Uy:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ba Lan:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng B? Đào Nha:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng B? Đào Nha (Brazil):
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Nga:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Tây Ban Nha:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Th?y Đi?n:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Th? Nh? K?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?
Windows XP 64-Bit Edition:
Ti?ng Anh (M?):
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Pháp:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Đ?c:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Nh?t B?n:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?
Ngày phát hành: 28 tháng 8 năm 2002

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thông tin cài đ?̃t

Trư?c khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, đóng t?t c? chương tr?nh, phiên h?p tr?nh duy?t Internet Explorer, và b?n ghi Dịch vụ Web.

Áp d?ng b?n c?p nh?t này v? m?t khách hàng d?a trên Windows XP, s? d?ng đư?c kí nh?p vào ph?i là thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? ho?c nhóm ngư?i s? d?ng đi?n đ?a phương.

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. B?n c?p nh?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • -?: Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t chuyên bi?t.
 • -u: ch? đ? không giám sát.
 • -f: bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • -n: Do không sao lưu t?p tin đ? d? cài đ?t chuyên bi?t.
 • -o: OEM ghi đè lên các t?p tin mà không c?n nh?c.
 • -z: không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t.
 • -q: ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • -l: danh sách đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix.
 • -x Chi?t xu?t các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Ví d?, đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i dùng, và sau đó đ?n không l?c lư?ng máy tính kh?i đ?ng l?i, s? d?ng dòng lệnh sau đây:
t?p đ? đ?t tên tin -u - q - z
C?nh báo: máy tính c?a b?n là d? b? t?n thương cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i nó.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a đ? thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (c?n đư?c g?i là gi? ph?i h?p [UTC]). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng tab múi thời gian trong ngày và th?i gian công c? trong Panel điều khiển.
  Date     Version    Size   File name
  ------------------------------------------------
  09-Jul-2002 5.131.3659.0 172,664 Xenroll.dll
				

Thông tin gói b?n ghi d?ch v? Windows 2000 (m?i phiên b?n)

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin Hotfix Windows 2000 (m?i phiên b?n)

M?t s?a ch?a đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho máy tính b?n xác đ?nh có nguy cơ b? t?n công. Đánh giá kh? năng truy c?p v?t l? c?a máy tính, m?ng và kết nối Internet và các y?u t? khác đ? xác đ?nh m?c đ? r?i ro cho máy tính c?a b?n. Xem các liên k?t Microsoft Security Bulletin đ? giúp xác đ?nh m?c đ? r?i ro. S?a ch?a có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. N?u máy tính c?a b?n đ?y đ? có nguy cơ, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n ki?m nh?p s?a ch?a ngay. N?u không, ch? đ?i cho gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo Windows 2000 có ch?a s?a ch?a.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, t?i v? vi?c s?a ch?a b?ng cách làm theo các hư?ng d?n sau này trong bài vi?t này ho?c liên h? v?i b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m Microsoft có đư?c s?a ch?a. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS
Lưu ?: trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
T?t c? ngôn ng?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?
Ngày phát hành: 28 tháng 8 năm 2002

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên máy ch? an toàn có th? ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thông tin cài đ?̃t

Trư?c khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, đóng t?t c? chương tr?nh, phiên h?p tr?nh duy?t Internet Explorer, và b?n ghi Dịch vụ Web.

Áp d?ng b?n c?p nh?t này v? m?t khách hàng d?a trên Windows 2000, s? d?ng đư?c kí nh?p vào ph?i là thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? ho?c nhóm ngư?i s? d?ng đi?n đ?a phương.

T?i đi?u khi?n k?t n?p ch?ng ch? (Xenroll.dll) đ? máy tính d?a trên Alpha khách t? Windows 2000 có gi?y ch?ng nh?n b?n ghi d?ch v? cài đ?t chuyên bi?t không c?n đư?c h? tr?.

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. B?n c?p nh?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • -?: Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t chuyên bi?t.
 • -u: ch? đ? không giám sát.
 • -f: bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • -n: Do không sao lưu t?p tin đ? d? cài đ?t chuyên bi?t.
 • -o: OEM ghi đè lên các t?p tin mà không c?n nh?c.
 • -z: không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t.
 • -q: ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • -l: danh sách đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix.
 • -x: chi?t xu?t các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Ví d?, đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i dùng, và sau đó đ?n không l?c lư?ng máy tính kh?i đ?ng l?i, s? d?ng dòng lệnh sau đây:
t?p đ? đ?t tên tin -u - q - z
C?nh báo: máy tính c?a b?n là d? b? t?n thương cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i nó.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a đ? thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng tab múi thời gian trong ngày và th?i gian công c? trong Panel điều khiển.
  Date     Version     Size   File name
  ---------------------------------------------------
  09-Jul-2002 5.131.3659.0   172,664 Xenroll.dll
  05-Aug-2002 5.131.2195.5938  48,568 Scrdenrl.dll
				

Windows NT 4.0 (m?i phiên b?n)

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? mà bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng mà b?n xác đ?nh có nguy cơ b? t?n công. Đánh giá kh? năng truy c?p v?t l? c?a máy tính, m?ng và kết nối Internet và các y?u t? khác đ? xác đ?nh m?c đ? r?i ro cho máy tính. Xem các liên k?t Microsoft Security Bulletin đ? giúp xác đ?nh m?c đ? r?i ro. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. N?u máy tính đ?y đ? có nguy cơ, chúng tôi khuyên b?n áp d?ng hotfix này bây gi?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, t?i v? các hotfix b?ng cách làm theo các hư?ng d?n sau này trong bài vi?t này ho?c liên h? v?i b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b?, n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:

Windows NT 4.0
Ti?ng Anh:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng ? R?p:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Trung (gi?n th?):
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Trung Qu?c (truy?n th?ng):
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Trung Qu?c (H?ng Kông):
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Séc:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Đan M?ch:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Hà Lan:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Ph?n Lan:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Pháp:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Đ?c:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Do Thái:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Hungary:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Nh?t B?n:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Cộng hòa Hàn Quốc:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Na Uy:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ba Lan:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng B? Đào Nha (Brazil):
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Nga:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Tây Ban Nha:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Th?y Đi?n:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Thái Lan:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ngày phát hành: 28 tháng 8 năm 2002

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên máy ch? an toàn có th? ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thông tin cài đ?̃t

Trư?c khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, đóng t?t c? chương tr?nh, phiên h?p tr?nh duy?t Internet Explorer, và b?n ghi Dịch vụ Web.

Áp d?ng b?n c?p nh?t này v? m?t khách hàng Windows NT 4.0, s? d?ng đư?c kí nh?p vào ph?i là thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? ho?c nhóm ngư?i s? d?ng đi?n đ?a phương.

T?i c?a các k?t n?p ch?ng ch? control (Xenroll.dll) đ? máy tính d?a trên Alpha khách t? Windows NT Server 4.0 có b?n ghi d?ch v? ch?ng ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t không c?n đư?c h? tr?.

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. B?n c?p nh?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • -y: th?c hi?n g? cài đ?t chuyên bi?t (ch? v?i -m ho?c -q).
 • -f: bu?c các chương tr?nh ph?i đóng c?a lúc t?t máy.
 • -n: không t?o ra m?t m?c tin thư thoại g? cài đ?t chuyên bi?t.
 • -z: không kh?i đ?ng l?i, khi C?p Nh?t hoàn t?t.
 • -q: yên t?nh ho?c l?i ch? đ? v?i không có giao di?n ngư?i dùng (chuy?n đ?i này là m?t superset c?a -m).
 • -m: ch? đ? không giám sát v?i giao di?n ngư?i dùng.
 • -l: danh sách đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix.
 • -x: chi?t xu?t các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Ví d?, đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i dùng, và sau đó đ?n không l?c lư?ng máy tính kh?i đ?ng l?i, s? d?ng dòng lệnh sau đây:
t?p đ? đ?t tên tin -q - z
C?nh báo: máy tính c?a b?n là d? b? t?n thương cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i nó.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a đ? thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng tab múi thời gian trong ngày và th?i gian công c? trong Panel điều khiển.
  Date     Version    Size   File name
  ------------------------------------------------
  09-Jul-2002 5.131.3659.0 172,664 Xenroll.dll
				

Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition và Windows 98

M?t s?a ch?a đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho máy tính b?n xác đ?nh có nguy cơ b? t?n công. Đánh giá kh? năng truy c?p v?t l? c?a máy tính, m?ng và kết nối Internet và các y?u t? khác đ? xác đ?nh m?c đ? r?i ro cho máy tính c?a b?n. Xem các liên k?t Microsoft Security Bulletin đ? giúp xác đ?nh m?c đ? r?i ro. S?a ch?a có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. N?u máy tính c?a b?n đ?y đ? có nguy cơ, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n ki?m nh?p s?a ch?a ngay.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, t?i v? vi?c s?a ch?a b?ng cách nh?p vào liên k?t t?i xu?ng sau này trong bài vi?t này ho?c liên h? v?i b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m Microsoft có đư?c s?a ch?a. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? h? tr? chi phí, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS
Lưu ?: trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b?, n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:

Windows Millennium Edition:
Ti?ng Anh (M?):
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng ? R?p:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

B?t ti?ng ? R?p:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Trung (gi?n th?):
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Trung Qu?c (truy?n th?ng):
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Séc:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Đan M?ch:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Hà Lan:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Ph?n Lan:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Pháp:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Đ?c:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Hy L?p:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Do Thái:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

B?t ti?ng Do Thái:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Hungary:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Nh?t B?n:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Cộng hòa Hàn Quốc:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Na Uy:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ba Lan:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng B? Đào Nha:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng B? Đào Nha (Brazil):
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Nga:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Slovak:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Slovenia:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Ti?ng Tây Ban Nha:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Th?y Đi?n:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Thái Lan:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?

Th? Nh? K?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?
Windows 98 và Windows 98 Second Edition:
T?t c? ngôn ng?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Q323172 bây gi?
Ngày phát hành: 28 tháng 8 năm 2002

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên máy ch? an toàn có th? ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thông tin cài đ?̃t

Trư?c khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, đóng t?t c? chương tr?nh, phiên h?p tr?nh duy?t Internet Explorer, và b?n ghi Dịch vụ Web.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a đ? thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng tab múi thời gian trong ngày và th?i gian công c? trong Panel điều khiển.
  Date     Version    Size   File name
  ------------------------------------------------
  09-Jul-2002 5.131.3659.0 172,664 Xenroll.dll
				

T?NH TR?NG

Windows XP (m?i phiên b?n)

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t b?ng c?p c?a l? h?ng b?o m?t trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows XP Service Pack 1.

Windows 2000 (m?i phiên b?n)

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t b?ng c?p c?a l? h?ng b?o m?t trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

Windows NT 4.0 (m?i phiên b?n)

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t b?ng c?p c?a l? h?ng b?o m?t trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này.

Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition và Windows 98

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t b?ng c?p c?a l? h?ng b?o m?t trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Thông tin khách hàng

Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này cho m?t máy tính khách hàng, khách hàng không th? ki?m nh?p v?i Máy ch? Web mà b?n C?p Nh?t đ? không đư?c áp d?ng. N?u b?n đang s? d?ng khách hàng này, b?n có th? g?p các web site ng?ng đáp ?ng, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i r?ng nhà nư?c đi?u khi?n ActiveX không đư?c t?i xu?ng, ho?c ghi danh có th? không thành công.

Khi m?t máy tính khách hàng mà đi?u khi?n C?p Nh?t đ? không đư?c áp d?ng c? g?ng đ? ki?m nh?p v?i m?t Máy ch? Web đ? đư?c C?p Nh?t, các Máy ch? Web t?i đi?u khi?n C?p Nh?t cho máy tính khách.

Chú ?: ngay c? khi m?t web site đ? đư?c C?p Nh?t và khách hàng tuy?n sinh là thành công, b?n ph?i C?p Nh?t máy tính khách đ? lo?i b? l? h?ng này. Netscape tr?nh duy?t không s? d?ng ki?m soát k?t n?p ch?ng ch? khi tham gia ki?m nh?p v?i m?t Microsoft Windows ch?ng ch? máy ch?; Tuy nhiên, các máy tính khách hàng ph?i đư?c c?p nh?t đ? lo?i b? l? h?ng này.

Thông tin máy ch?

N?u b?n v?n hành m?t web site có s? d?ng ki?m soát k?t n?p ch?ng ch?, b?n ph?i làm cho s?a đ?i nh? đ? các chương tr?nh Web b?n s? d?ng đi?u khi?n m?i. C? hai máy ch? d?a trên Windows NT 4.0 và Windows 2000 d?a trên các máy ch? lưu tr? gi?y ch?ng nh?n b?n ghi Dịch vụ Web k?t n?p các trang ph?i đư?c C?p Nh?t v?i s? ki?m soát k?t n?p ch?ng ch? m?i và ki?m soát k?t n?p th? thông minh. N?u m?t Windows th?m quy?n xác th?c (CA) c?ng có b?n ghi d?ch v? ki?m nh?p Web đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch? riêng bi?t Internet Information Services IIS, b?n c?ng ph?i áp d?ng máy ch? C?p Nh?t cho nh?ng web site. Các web site bên th? ba s? d?ng m?t trong các đi?u khi?n này c?ng ph?i c?p nh?t b?t k? web site s? d?ng các đi?u khi?n này. Các web site ph?i ch? bộ nhận diện lớp m?i (ID) và phiên b?n c?a Xenroll.dll và Scrdenrl.dll:
 • C? Xenroll.dll thông tin:
  ID l?p: {43F8F289-7A20-11D0-8F06-00C04FC295E1}
 • M?i Xenroll.dll thông tin:
  ID l?p: {127698e4-e730-4e5c-a2b1-21490a70c8a1}
  sXEnrollVersion = "5,131,3659,0"
 • C? Scrdenrl.dll thông tin:
  ID l?p: {80CB7887-20DE-11D2-8D5C-00C04FC29D45}
 • M?i Scrdenrl.dll thông tin:
  ID l?p: {c2bbea20-1f2b-492f-8a06-b1c5ffeace3b}
  sScrdEnrlVersion = "5,131,2195,5938"
B?n c?p nh?t Windows 2000 s? t? đ?ng c?p nh?t các trang ki?m nh?p Windows 2000 CA Web s? d?ng các đi?u khi?n m?i cho Windows khách hàng k?t n?p. Bên th? ba CAs ph?i cung c?p các b?n vá l?i thích h?p ho?c c?p nh?t các web site m?t cách thích h?p đ? s? d?ng m?i Xenroll.dll ki?m soát l?p b?n.

Ki?m soát k?t n?p th? thông minh ch? đư?c s? d?ng v?i Windows 2000 CAs. Đi?u khi?n này không áp d?ng cho Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 98 Second Edition, ho?c Windows Millennium Edition.Các web site sau đây đư?c C?p Nh?t trên m?t Windows 2000 CA:
Certdat.Inc
Certsgcl.Inc
Certsces.asp
Đ? th? patch Windows NT 4.0 d?a trên máy ch? đ? b?n ghi d?ch v? ch?ng ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. G? l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh đ? t? trích xu?t các t?p tin C?p Nh?t vào m?t m?c tin thư thoại t?m th?i:
  q323172i /x
 2. Thay th? các Windows_folder\System32\Certsrv\Certcontrol\Xenroll.cab t?p tin v?i các phiên b?n m?i mà b?n trích xu?t trong bư?c 1.
 3. cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t như b?n thư?ng th?c hi?n b?ng cách ch?y Q323172i.exe, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính khi b?n đư?c nh?c.
 4. C?p nh?t các trang Trang ph?c v? hi?n ho?t (ASP) sau đây đ? bao g?m các l?p h?c Xenroll m?i ID (CLSID) và thông tin Phiên b?n thích h?p:

  • Windows_folder\System32\Certsrv\CertEnroll\Ceaccept.asp
  • Windows_folder\System32\Certsrv\\CertEnroll\Ceenroll.asp


  Đ? th?c hi?n:
  • Trong m?i web site, thay đ?i CLSID c? t?:
   classid = "clsid:43F8F289-7A20-11 D 0-8F06-00C04FC295E1"

   đ?:

   classid = "clsid:127698e4-e730-4e5c-a2b1-21490a70c8a1"
  • Trong m?i web site, thay đ?i s? phiên b?n t?:
   CODEBASE="/CertControl/xenroll.cab#Version=5,131,2090,1"

   đ?:

   CODEBASE="/CertControl/xenroll.cab#Version=5,131,3659,0"
  Lưu ?: N?u web site không reference Xenroll CLSID ho?c ph? thu?c vào phiên b?n ProgID tr?c ti?p, sau đó nó không c?n ph?i đư?c C?p Nh?t. Vi?c s?a ch?a mà làm vi?c cho c? c? và m?i Xenroll là s? d?ng CreateObject v?i m?t phiên b?n đ?c l?p ProgID.

 5. Ki?m ch?ng r?ng %SystemRoot%\WINNT\System32\CertSrv\CertControl\x86\Xenroll.dll đ? đư?c thay th? b?ng phiên b?n m?i.
 6. Ch?nh s?a các t?p tin Browscap.ini trong m?c tin thư thoại %SystemRoot%\System32\Inetsrv đ? cho phép tr?nh duy?t Internet Explorer 6.0 phiên b?n.
Khi m?t web site đ? đư?c c?p thành công Nh?t, n?u b?n đang s? d?ng m?t khách hàng đ? không đư?c C?p Nh?t, b?n nh?n đư?c thông báo sau đó cho th?y r?ng vi?c ki?m soát C?p Nh?t đang t?i v? và ki?m nh?p t?i tr?nh duy?t Internet Explorer:
T?i đi?u khi?n ActiveX
B?n có th? s? d?ng máy tính d?a trên Windows 2000 và Windows XP-based khách cùng v?i các web site b?n ghi d?ch v? ghi danh vào IIS và m?t Windows 2000 CA đ? ghi danh smartcards trên danh ngh?a c?a ngư?i dùng khác. K?t n?p th? thông minh tr?m làm vi?c thông qua Internet Explorer trên máy tính khách và IIS trên máy ch? đư?c lưu tr? các trang ghi danh CA Web (đây là m?t thành ph?n tùy ch?n trong khi cài đ?t chuyên bi?t CA). Phiên b?n m?i c?a đi?u khi?n k?t n?p th? thông minh trên m?t web site C?p Nh?t không đư?c đánh d?u ki?m "an toàn cho." B?n ph?i C?u h?nh th? công tr?nh duy?t Internet Explorer đ? thêm máy tính Máy ch? Web đư?c lưu tr? các web site ki?m nh?p vào danh sách site tin c?y trong tab Security tùy ch?n Internet Explorer. N?u b?n không làm như v?y, ki?m soát th? thông minh k?t n?p s? không đư?c t?i xu?ng và nó không th? đư?c s? d?ng. Sau khi web site máy ch? đ? đư?c thêm vào danh sách site tin c?y, k?t n?p th? thông minh trang v?n hi?n th? c?nh báo sau đây (thông báo này xu?t hi?n theo thi?t k?):
M?t đi?u khi?n ho?t đ?ng trên trang này có th? là không an toàn đ? tương tác v?i các ph?n khác c?a trang. B?n có mu?n cho phép đi?u này tương tác có/không?
B?m đ? ti?p t?c s? d?ng các nhà ga th? thông minh k?t n?p các web site.

N?u các Máy ch? Web không đư?c li?t kê trong các web site tin c?y trong Internet Explorer, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Phiên b?n thích h?p c?a các đi?u khi?n ActiveX không t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t. B?n có th? không có đ? quy?n. H?y h?i người quản trị hệ thống c?a b?n đ? đư?c tr? giúp.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? có th? cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? ch?ng ch? sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328595 V?n đ? cài đ?t chuyên bi?t gi?y ch?ng nh?n b?n ghi d?ch v? sau b?n áp d?ng các mi?ng vá Q323172
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? h?ng này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS02-048.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows Millennium Edition hotfixes, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
295413 Thông tin chung v? Windows Millennium Edition Hotfixes
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows 98 và Windows 98 Second Edition hotfixes, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
206071 Thông tin chung v? Windows 98 và Tây B?c Hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 323172 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe atdownload kbenv kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbwin2000presp4fix kbwinxpsp1fix kbmt KB323172 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:323172

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com