S?n có c?a Windows XP Service Pack 1 h? tr? thi?t b? Bluetooth không dây

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 323183 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? t?o ra m?t b?n c?p nh?t cho h? th?ng và thi?t b? các nhà s?n xu?t thêm h? tr? b?n x? trong Windows XP cho Bluetooth không dây công ngh?. B?n c?p nh?t này cho phép Windows đ? làm vi?c v?i m?t s? lo?i h?nh c?a các thi?t b? mà th?c hi?n các công ngh? không dây Bluetooth, ch?ng h?n như máy tính cá nhân thi?t b? ngo?i vi và máy tính cá nhân companions. B?n c?p nh?t này có th? đư?c phân ph?i cho khách hàng theo th?a thu?n c?p phép v?i Microsoft. N?u b?n không ph?i là m?t nhà s?n xu?t h? th?ng ho?c thi?t b?, liên h? v?i các nhà s?n xu?t thi?t b? công ngh? không dây Bluetooth đ? có đư?c đi?u này C?p Nh?t.

THÔNG TIN THÊM

Thêm h? tr? cho công ngh? không dây Bluetooth cho Windows Nhà s?n xu?t XP, h? th?ng và thi?t b? có th? liên h? v?i h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft D?ch v? đ? có đư?c c?p nh?t này. Đ?i v?i danh sách đ?y đ? các s?n ph?m c?a Microsoft H? tr? d?ch v? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, h?y truy c?p các Microsoft Web site sau:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS
Chú ý: Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí đi?n h?nh h? tr? s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.Phiên b?n ti?ng Anh c?a Hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Các t?p tin sau đây đư?c ch?a trong phiên b?n ti?ng Anh c?a x 86 C?p Nh?t gói (Q323183_WXP_SP2_x86_Enu.exe):
Date    Time Version     Size   File name 
--------------------------------------------------------- 
17-Sep-2002 09:49 n/a       41,787  Blutooth.chm 
24-Sep-2002 13:55 n/a        5,812  Bth.inf 
24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  18,944  Bthci.dll 
24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  14,464  Bthenum.sys 
24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  27,648  Bthmodem.sys 
24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  227,584  Bthport.sys 
24-Sep-2002 13:55 n/a        1,790  Bthprint.inf 
24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  29,952  Bthprint.sys 
24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  26,624  Bthserv.dll 
24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  17,280  Bthusb.sys 
24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  24,064  Btsetup.exe 
24-Sep-2002 14:25 5.1.2600.1125  151,040  Hdwwiz.cpl 
24-Sep-2002 13:55 n/a        1,992  Hidbth.inf 
24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  22,400  Hidbth.sys 
24-Sep-2002 10:36 5.1.2600.1125  34,432  Hidclass.sys 
24-Sep-2002 14:25 5.1.2600.1125  111,104  Irprops.cpl 
24-Sep-2002 13:55 n/a       25,969  Mdmbtmdm.inf 
24-Sep-2002 14:25 5.1.2600.1125  109,568  Mdminst.dll 
24-Sep-2002 14:25 5.1.2600.1125  528,384  Printui.dll 
24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  52,992  Rfcomm.sys 
24-Sep-2002 13:55 n/a        4,470  Tdibth.inf 
24-Sep-2002 14:25 5.1.2600.1125  14,848  Usbmon.dll 
24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  28,672  Wshbth.dll 
Chú ý: B?n ph?i có Windows XP SP 1 cài đ?t đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này. Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? ho?c b?ng cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m.

Phương ti?n truy?n thông trung tâm h? tr? k? thu?t

B?i v? Microsoft Windows XP Media Center Edition đư?c bao g?m trong thi?t b? ph?n c?ng ho?c h? th?ng c?a b?n, các nhà s?n xu?t ph?n c?ng cung c?p h? tr? k? thu?t và h? tr? cho ph?n m?m này. Nhà s?n xu?t c?a b?n có th? có tùy ch?nh cài đ?t v?i các thành ph?n đ?c đáo như tr?nh đi?u khi?n thi?t b? và thi?t đ?t tùy ch?n đ? t?i đa hóa hi?u su?t c?a nhà s?n xu?t ph?n c?ng. N?u b?n c?n tr? giúp k? thu?t v?i Windows XP Media Center Edition, liên h? v?i h?ng ch? t?o tr?c ti?p b?i v? các nhà s?n xu?t t?t nh?t đ? đi?u ki?n đ? h? tr? ph?n m?m cho các nhà s?n xu?t đ? cài đ?t trên ph?n c?ng.

B?n c?ng có th? truy c?p vào Windows XP Media Center Edition s?n ph?m thông tin trang Web t?i Web site sau Microsoft:
http://www.Microsoft.com/WindowsXP/MediaCenter/

THAM KH?O

Cho bi?t thêm thông tin v? công ngh? không dây Bluetooth ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Hardware/mouseandkeyboard/features/Bluetooth.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 323183 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbenv kbbug kbfix kbmt KB323183 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:323183

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com