MS02-055: Đánh d?u b? đ?m trong tr? giúp Windows cơ s? có th? cho phép k? t?n công ch?y m?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 323255 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Tr? giúp HTML cơ s? trong Windows bao g?m các đi?u khi?n ActiveX cung c?p nhi?u ch?c năng c?a nó. M?t trong các ch?c năng đư?c phơi sáng thông qua vi?c ki?m soát có m?t vùng đ?m đánh d?u. B? đ?m này có th? đư?c khai thác b?i m?t trang Web đó đư?c lưu tr? trên trang web c?a m?t k? t?n công ho?c đó đư?c g?i đ?n m?t ngư?i s? d?ng như là m?t thư HTML. M?t k? t?n công nh?ng ngư?i thành công khai thác các l? h?ng có th? ch?y m? trong b?i c?nh an ninh c?a ngư?i dùng, và do đó, k? t?n công có th? đ?t đư?c cùng m?c ưu tiên như là ngư?i dùng trên máy tính.

M?t l? h?ng th? hai t?n t?i v? c?a l?i trong có liên quan đ?n vi?c x? l? các t?p tin tr? giúp HTML (.chm) giúp đ? biên d?ch có ch?a l?i t?t. B?i v? phím t?t cho phép t?p tin tr? giúp HTML đ? th?c hi?n b?t k? hành đ?ng trên máy tính, Microsoft khuy?n cáo b?n cho phép ch? tin c?y tr? giúp HTML t?p tin đ? s? d?ng phím t?t. Hai l? h?ng cho phép h?n ch? này đ? đư?c b? qua. Trư?c tiên, cơ s? tr? giúp HTML không chính xác xác đ?nh khu v?c an ninh trong m?t k?ch b?n mà m?t trang Web ho?c HTML thư cung c?p m?t t?p tin .chm cho c?p T?p Internet t?m th?i và sau đó m? nó. Thay v? c?a x? l? t?p .chm trong khu v?c chính xác (vùng đó là liên k?t v?i các trang Web ho?c thư HTML giao nó), cơ s? tr? giúp HTML không chính xác x? l? nó trong khu v?c đ?a phương máy tính. Do đó, cơ s? tr? giúp HTML s? xem xét các t?p tin .chm đư?c tin c?y và cho phép t?p này đ? s? d?ng phím t?t. Ngoài ra, s? tr? giúp HTML không xem xét các c?p trong đó n?i dung cư trú. N?u cơ s? tr? giúp HTML coi là c?p, nó có th? b?i t? l? h?ng đ?u tiên, b?i v? n?i dung trong thư m?c Internet t?m th?i r? ràng là không đáng tin c?y, b?t k? c?a khu v?c an ninh nó ám trong.

Các k?ch b?n t?n công cho l? h?ng này là ph?c t?p. Nó bao g?m vi?c s? d?ng thư HTML đ? cung c?p m?t t?p tin .chm có ch?a m?t phím t?t, và sau đó s? d?ng các l?i trong đ? m? nó và cho phép các phím t?t đ? ch?y. Các phím t?t có th? th?c hi?n b?t k? hành đ?ng nào mà ngư?i dùng có quy?n đ? th?c hi?n trên máy tính.

GI?I PHÁP

Đ? s? d?ng các b?n vá l?i b?o m?t đư?c mô t? trong bài vi?t này, b?n ph?i s? d?ng Microsoft Internet Explorer 5.01, 5.5 ho?c 6,0. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Internet Explorer, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/Products/winfamily/IE/Default.mspx
Các b?n vá l?i không đ?t các bit "gi?t". Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
240797 Làm th? nào đ? ngăn ch?n đi?u khi?n ActiveX ch?y trong Internet Explorer

Windows XP

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? mà bài này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng mà b?n xác đ?nh có nguy cơ b? t?n công. Đánh giá kh? năng truy c?p v?t l? c?a máy tính, m?ng và k?t n?i Internet và các y?u t? khác đ? xác đ?nh m?c đ? r?i ro cho máy tính. Xem các liên k?t Microsoft Security Bulletin đ? giúp xác đ?nh m?c đ? r?i ro. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. N?u máy tính đ?y đ? có nguy cơ, chúng tôi khuyên b?n áp d?ng hotfix này bây gi?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, t?i v? các hotfix b?ng cách làm theo các hư?ng d?n sau này trong bài vi?t này ho?c liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b?, n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
Windows XP Professional và Windows XP Home Edition
Ti?ng Anh (M?):
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Q323255 gói bây gi?
Chú ý C?p Nh?t b?n vá này là ch? dành cho ngôn ng? ti?ng Anh.Ngày phát hành: 2 tháng 10 năm 2002

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thông tin cài đ?̃t

B?n có th? cài đ?t b?n c?p nh?t này trên Windows XP ho?c Windows XP Service Pack 1 (SP1).

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. B?n c?p nh?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /?: Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u: Ch? đ? hoàn.
 • / f: Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • n: Không ph?i tr? l?i lên t?p tin đ? lo?i b?.
 • /o: Ghi đè lên các t?p tin OEM mà không c?n nh?c.
 • /z: Không kh?i đ?ng l?i máy tính khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q: Ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • / l: Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x: Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Ví d?, g? d?ng l?nh sau đ? cài đ?t b?n c?p nh?t mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i dùng và không ép bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i:
Q323255_wxp_sp2_x86_enu /q/m /z
C?nh báo B?n C?p Nh?t không giúp b?o v? máy tính c?a b?n cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i nó.

Lo?i b? thông tin

B?n không th? lo?i b? b?n c?p nh?t này.

Thông tin gói d?ch v? Windows XP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix Windows XP

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Windows XP Professional và Windows XP Home Edition
  Date     Time  Version   Size   Path and File name   
  ----------------------------------------------------------------------
  22-Sep-2002 00:13 5.2.3644.0  10,752 %WINDIR%\Hh.exe
  10-Sep-2002 11:06 5.2.3669.0 512,624 %WINDIR%\System32\Hhctrl.ocx
  23-Sep-2002 17:13 5.2.3644.0  37,888 %WINDIR%\System32\Hhsetup.dll
  23-Sep-2002 17:13 5.2.3644.0 143,872 %WINDIR%\System32\Itircl.dll
  23-Sep-2002 17:13 5.2.3644.0 122,368 %WINDIR%\System32\Itss.dll
				
Chú ý V? c?a ph? thu?c t?p tin, C?p nh?t này có th? ch?a t?p b? sung.
Windows XP 64-Bit Edition
 Date     Time  Version   Size    Path and File name   

 ------------------------------------------------------------------------

 08-Aug-2002 13:49 5.2.3644.0   13,824 %WINDIR%\Hh.exe
 10-Sep-2002 11:06 5.2.3669.0 1,513,600 %WINDIR%\System32\Hhctrl.ocx
 23-Sep-2002 17:13 5.2.3644.0  100,864 %WINDIR%\System32\Hhsetup.dll 
 23-Sep-2002 17:13 5.2.3644.0  613,888 %WINDIR%\System32\Itircl.dll
 23-Sep-2002 17:13 5.2.3644.0  356,864 %WINDIR%\System32\Itss.dll
 22-Sep-2002 00:13 5.2.3644.0   10,752 %WINDIR%\SysWOW64\Hh.exe
 10-Sep-2002 11:06 5.2.3669.0  512,624 %WINDIR%\SysWOW64\Hhctrl.ocx
 22-Sep-2002 00:13 5.2.3644.0   37,888 %WINDIR%\SysWOW64\Hhsetup.dll
 22-Sep-2002 00:13 5.2.3644.0  143,872 %WINDIR%\SysWOW64\Itircl.dll
 22-Sep-2002 00:13 5.2.3644.0  122,368 %WINDIR%\SysWOW64\Itss.dll
				
Chú ý V? c?a ph? thu?c t?p tin, C?p nh?t này có th? ch?a t?p b? sung.

Windows 2000 Service Pack thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin Hotfix Windows 2000

M?t s?a ch?a đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho máy tính b?n xác đ?nh có nguy cơ b? t?n công. Đánh giá kh? năng truy c?p v?t l? c?a máy tính, m?ng và k?t n?i Internet và các y?u t? khác đ? xác đ?nh m?c đ? r?i ro cho máy tính c?a b?n. Xem các liên k?t Microsoft Security Bulletin đ? giúp xác đ?nh m?c đ? r?i ro. S?a ch?a có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. N?u máy tính c?a b?n đ?y đ? có nguy cơ, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n đăng k? s?a ch?a ngay. N?u không, ch? đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo Windows 2000 có ch?a s?a ch?a.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, t?i v? vi?c s?a ch?a b?ng cách làm theo các hư?ng d?n sau này trong bài vi?t này ho?c liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft có đư?c s?a ch?a. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS
LƯU ?: Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Q323255 gói bây gi?
Ngày phát hành: 2 tháng 10 năm 2002

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thông tin cài đ?̃t

Đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i đ? cài đ?t Windows 2000 Service Pack 1 (SP1), Service Pack 2 (SP2) ho?c Service Pack 3 (SP3). Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. B?n c?p nh?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /?: Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u: Ch? đ? hoàn.
 • / f: Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • n: Không ph?i tr? l?i lên t?p tin đ? lo?i b?.
 • /o: Ghi đè lên các t?p tin OEM mà không c?n nh?c.
 • /z: Không kh?i đ?ng l?i máy tính khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q: Ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • / l: Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x: Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Ví d?, g? d?ng l?nh sau đ? cài đ?t b?n c?p nh?t mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i dùng và không ép bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i:
q323255_w2k_sp4_x86_en /q/m /z
C?nh báo B?n c?p nh?t này không giúp b?o v? máy tính c?a b?n cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i nó.

Lo?i b? thông tin

B?n không th? lo?i b? b?n c?p nh?t này.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version   Size   Path and File name   
  ----------------------------------------------------------------------
  10-Sep-2002 16:16 5.2.3644.0  10,752 %WINDIR%\Hh.exe
  10-Sep-2002 16:12 5.2.3669.0 512,624 %WINDIR%\System32\Hhctrl.ocx
  11-Sep-2002 13:58 5.2.3644.0  37,888 %WINDIR%\System32\Hhsetup.dll
  11-Sep-2002 13:58 5.2.3644.0 143,872 %WINDIR%\System32\Itircl.dll
  11-Sep-2002 13:58 5.2.3644.0 122,368 %WINDIR%\System32\Itss.dll
				
Chú ý V? c?a ph? thu?c t?p tin, C?p nh?t này có th? ch?a t?p b? sung.

Windows NT 4.0 (m?i phiên b?n)

M?t s?a ch?a đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho máy tính b?n xác đ?nh có nguy cơ b? t?n công. Đánh giá kh? năng truy c?p v?t l? c?a máy tính, m?ng và k?t n?i Internet và các y?u t? khác đ? xác đ?nh m?c đ? r?i ro cho máy tính c?a b?n. Xem các liên k?t Microsoft Security Bulletin đ? giúp xác đ?nh m?c đ? r?i ro. S?a ch?a có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. N?u máy tính c?a b?n đ?y đ? có nguy cơ, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n đăng k? s?a ch?a ngay.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, t?i v? vi?c s?a ch?a b?ng cách nh?p vào liên k?t t?i xu?ng sau này trong bài vi?t này ho?c liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft có đư?c s?a ch?a. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? h? tr? chi phí, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS
LƯU ?: Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b?, n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
T?t c? ngôn ng?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Q323255 gói bây gi?
Ngày phát hành: 2 tháng 10 năm 2002

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thông tin cài đ?̃t

Đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i đ? cài đ?t Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) ho?c Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6). Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
152734Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. B?n c?p nh?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /q: Ch? đ? im l?ng cho gói.
 • /t:đư?ng d?n đ?y đ?: Ch? đ?nh m?t thư m?c làm vi?c t?m th?i.
 • /c installer.bat/c: Gi?i nén t?p tin ch? đ? thư m?c khi s? d?ng c?ng v?i /t.
 • /c:CMD: Không đ? ? t?i các l?nh cài đ?t tác gi? đ?nh ngh?a.
C?nh báo B?n c?p nh?t này không giúp b?o v? máy tính c?a b?n cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i nó.

Lo?i b? thông tin

B?n không th? lo?i b? b?n c?p nh?t này.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version   Size   File name
  ----------------------------------------------------
  10-Jun-2002 17:56 5.2.3644.0  10,752 Hh.exe
  29-Aug-2002 15:53 5.2.3669.0 512,624 Hhctrl.ocx
  10-Jun-2002 17:56 5.2.3644.0  37,888 Hhsetup.dll
  10-Jun-2002 17:56 5.2.3644.0 143,872 Itircl.dll
  10-Jun-2002 17:56 5.2.3644.0 122,368 Itss.dll
  26-Jul-2002 15:02 5.2.3664.0  88,064 Hhctrlui.dll  
				
Chú ý V? c?a ph? thu?c t?p tin, gói này có th? ch?a t?p b? sung. Ngoài ra, m?t t?p tin Hhctrlui.dll riêng bi?t đư?c bao g?m trong gói này (trong Mui.cab) cho m?i phiên b?n đư?c h? tr? Windows b?n đ?a hóa.

Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition và Windows 98

M?t s?a ch?a đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho máy tính b?n xác đ?nh có nguy cơ b? t?n công. Đánh giá kh? năng truy c?p v?t l? c?a máy tính, m?ng và k?t n?i Internet và các y?u t? khác đ? xác đ?nh m?c đ? r?i ro cho máy tính c?a b?n. Xem các liên k?t Microsoft Security Bulletin đ? giúp xác đ?nh m?c đ? r?i ro. S?a ch?a có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. N?u máy tính c?a b?n đ?y đ? có nguy cơ, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n đăng k? s?a ch?a ngay.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, t?i v? vi?c s?a ch?a b?ng cách nh?p vào liên k?t t?i xu?ng sau này trong bài vi?t này ho?c liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft có đư?c s?a ch?a. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? h? tr? chi phí, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS
LƯU ?: Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b?, n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
Windows Millennium Edition
C?p nh?t Windows Millennium Edition có s?n t? các trang web Windows Update. Đ? có đư?c C?p Nh?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://update.microsoft.com/
Windows 98 và Windows 98 Second Edition
T?t c? ngôn ng?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Q323255 gói bây gi?
Ngày phát hành: 2 tháng 10 năm 2002

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thông tin cài đ?̃t

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. B?n c?p nh?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /q: Ch? đ? im l?ng cho gói.
 • /t:đư?ng d?n đ?y đ?: Ch? đ?nh m?t thư m?c làm vi?c t?m th?i.
 • /c installer.bat/c: Gi?i nén các t?p tin ch? vào thư m?c khi s? d?ng c?ng v?i các /t chuy?n đ?i.
 • /c:CMD: Ghi đè các l?nh cài đ?t tác gi? đ?nh ngh?a.

Lo?i b? thông tin

B?n không th? lo?i b? b?n c?p nh?t này.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Windows Millennium Edition
  Date     Time  Version   Size   File name
  ----------------------------------------------------
  10-Jun-2002 17:56 5.2.3644.0  10,752 %WINDIR%\System\Hh.exe
  29-Aug-2002 15:53 5.2.3669.0 512,624 %WINDIR%\System\Hhctrl.ocx
  10-Jun-2002 17:56 5.2.3644.0  37,888 %WINDIR%\System\Hhsetup.dll
  10-Jun-2002 17:56 5.2.3644.0 143,872 %WINDIR%\System\Itircl.dll
  10-Jun-2002 17:56 5.2.3644.0 122,368 %WINDIR%\System\Itss.dll

				
Chú ý V? c?a ph? thu?c t?p tin, C?p nh?t này có th? ch?a t?p b? sung.
Windows 98 và Windows 98 Second Edition
  Date     Time  Version   Size   File name
  ----------------------------------------------------
  10-Jun-2002 17:56 5.2.3644.0  10,752 %WINDIR%\System\Hh.exe
  29-Aug-2002 15:53 5.2.3669.0 512,624 %WINDIR%\System\Hhctrl.ocx
  10-Jun-2002 17:56 5.2.3644.0  37,888 %WINDIR%\System\Hhsetup.dll
  10-Jun-2002 17:56 5.2.3644.0 143,872 %WINDIR%\System\Itircl.dll
  10-Jun-2002 17:56 5.2.3644.0 122,368 %WINDIR%\System\Itss.dll
				
Chú ý V? c?a ph? thu?c t?p tin, C?p nh?t này có th? ch?a t?p b? sung.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? an ninh l? h?ng trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này.

Windows 2000

Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.

Windows XP

Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các l? h?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS02-055.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 323255 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbenv kbsysadmin kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbwin2000presp4fix kbwinxppresp2fix kbmt KB323255 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:323255

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com