Varat sa?emt k??das zi?ojumu "Stop k??das kodu 0x000000BE" k??m?m datoros

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 323371
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Var sa?emt k??das zi?ojums "Stop 0xBE" da?i k??m?m datoros. ?is k??das zi?ojums ir saist?ts ar nesp?ju aparat?ras. Jo k??m?m datori var p?rtraukt vai "no?emt" aparat?ras dinamiski jebkur? br?d?, aparat?ra, kas ir atkl?ti var?tu p?k??i novilka. Tas var izrais?t Windows ir j?m??ina izlas?t neeso??m vai cit?di nepareizu atmi?as.

RISIN?JUMS

Servisa pakotnes inform?cija

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko servisa pakotni Microsoft Windows 2000. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
260910 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows 2000 servisa pakotni

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.?? labojuma versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ki) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  05-Aug-2002 10:59         34,724 Ntdetect.com
  12-Aug-2002 15:51 5.0.2195.6004  59,248 Pci.sys
  28-Jun-2002 16:55 5.0.2195.5918 109,520 Pcmcia.sys
				

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta s?kum?. ?? probl?ma pirmo reizi tika labots, Microsoft Windows 2000 servisa pakotne 4.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t Windows 2000 Datacenter Server labojumfailu, noklik??iniet uz raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
265173 Datacenter programmas un Windows 2000 Datacenter Server produkta
Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? instal?t vair?kus labojumfailus, veicot tikai vienu ats?kn??anu, noklik??iniet uz raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
296861 Lietojiet QChain.exe, lai instal?t vair?kus labojumfailus, veicot vienu ats?kn??anu

Rekviz?ti

Raksta ID: 323371 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 24. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB323371 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 323371

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com