Làm th? nào đ? công ty c?a b?n k?t n?i Internet b?ng cách s? d?ng m?t tư?ng l?a ISA v?i Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 323387 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? các doanh nghi?p nh? v?i ít hơn 255 máy tr?m làm vi?c trong m?t c?a s? d?a trên m?ng lư?i hi?n có th? máy vi tính k?t n?i Internet b?ng cách s? d?ng Microsoft Internet Security Gia t?c (ISA) tư?ng l?a b?o đ?m d?ch v?.

Cài đ?t ISA Server

Đ? cài đ?t m?t tư?ng l?a ISA, b?n c?n m?t máy tính v?i hai m?ng b? đi?u h?p. B?n ph?i k?t n?i m?t trong các b? đi?u h?p vào m?ng n?i b? c?a b?n và các adapter khác t?i nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP). ISP c?a b?n có th? giúp b?n làm cho k?t n?i này. Tư?ng l?a ho?t đ?ng như m?t hàng rào an ninh gi?a c?a b?n n?i b? m?ng (ho?c m?ng n?i b?) và Internet b?ng cách ngăn ch?n ngư?i dùng bên ngoài ngày Internet t? đ?t đư?c quy?n truy c?p vào thông tin bí m?t trên c?a b?n m?ng n?i b? ho?c máy tính c?a b?n.

K? ho?ch ti?n tr?nh cài đ?t

 • B?n có th? ch?y ISA Server Standard Edition trên m?t đ?ng m?t m?nh- máy tính trên m?t máy tính là m?t thành viên c?a m?t mi?n Microsoft Windows NT, ho?c trên máy tính là m?t thành viên c?a m?t mi?n Active Directory.
 • Đ? b?o m?t t?i đa, ch?y ISA Server trên m?t đ?ng m?t m?nh- máy tính.
 • C?u h?nh c?a b? đi?u h?p m?ng liên quan đ?n vi?c thi?t l?p lên giao di?n bên ngoài Internet và sau đó thi?t l?p các n?i b? giao di?n đ? Windows trên m?ng c?a b?n.
 • ISP c?a b?n nên cung c?p m?t đ?a ch? IP t?nh, m?t n? m?ng con c?ng m?c đ?nh, và máy ch? h? th?ng tên mi?n (DNS) ho?c máy ch?. Nh?p đây thông tin trong các thi?t đ?t TCP/IP c?a b? đi?u h?p đư?c k?t n?i đ?n c?a b?n ISP. M?t s? thích đ? gán thông tin này v?i máy ch? đ?ng Configuration Protocol (DHCP), đó là t?t.
 • B?n s? c?n m?t đ?a ch? thư?ng trú và m?ng con thích h?p m?t n? cho m?ng n?i b? c?a b?n trên b? đi?u h?p n?i b? (không dùng DHCP trên đây giao di?n). Luôn luôn đ? l?i này c?ng m?c đ?nh tr?ng. ISA máy tính c?n ch? có m?t c?ng m?c đ?nh: m?t trong đó c?u h?nh trên bên ngoài giao di?n ho?c giao di?n. C?u h?nh c?ng m?c đ?nh trên b? đi?u h?p n?i b? nguyên nhân ISA đ? h?ng.

C?u h?nh b? đi?u h?p m?ng c?a máy ch?

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n B?ng đi?u khi?n, sau đó b?m K?t n?i m?ng.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào k?t n?i Internet c?a b?n, h?y nh?p vào Đ?i tên, r?i g? Internet k?t n?i.

  Đi?u này s? giúp b?n nh? mà m?ng th? này đư?c k?t n?i v?i Internet.
 3. Nh?p chu?t ph?i k?t n?i Internet, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trên các T?ng quát tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n bi?u tư?ng t?i vùng thông báo khi k?t n?i h?p ki?m.

  B?t c? khi nào chuy?n giao các giao di?n này d? li?u, m?t bi?u tư?ng nh? trên thanh tác v? s? flash.
 5. R? ràng các Khách hàng cho m?ng MicrosoftT?p và máy in chia s? cho m?ng c?a Microsoft ki?m tra h?p.

  ISA Server t? đ?ng ch?n nh?ng giao th?c này; Theo bù các h?p ki?m tra, b?n ti?t ki?m b? nh?.
 6. B?m đúp Giao th?c Internet (TCP/IP), và sau đó th?c hi?n m?t trong nh?ng cách sau:
  • N?u ISP c?a b?n s? d?ng d?ch v? DHCP đ? gán đ?a ch? IP, b?m vào các T? đ?ng thu đ?a ch? IPCó đư?c DNS máy ch? đ?a ch? t? đ?ng -ch?n ? các Thu?c tính Internet Protocol (TCP/IP) h?p tho?i. Ti?n hành bư?c 7.
  • N?u b?n có đ? nh?p th? công đ?a ch? IP thông tin t? ISP c?a b?n, b?m đ? ch?n các S? d?ng IP sau đây Đ?a ch? trong các Thu?c tính Internet Protocol (TCP/IP) h?p tho?i h?p và sau đó g? đ?a ch?, m?t n? m?ng con và m?c đ?nh c?ng thông tin mà ISP cung c?p. Nh?n vào đây đ? ch?n các S? d?ng các Đ?a ch? máy ch? DNS sau ki?m tra h?p, và sau đó g? vào tên c?a h? ph?c v? DNS ho?c các máy ch? ISP c?a b?n cung c?p.
 7. Nh?p vào Nâng cao, sau đó b?m các DNS tab. Nh?p chu?t đ? xóa các Đăng k? c?a k?t n?i này Đ?a ch? trong DNS h?p ki?m.
 8. B?m vào các ĐO?T GI?I tab ti?p theo. Theo các NETBIOS cài đ?t, b?m vào Vô hi?u hoá Netbios qua TCP/IP.

C?u h?nh giao di?n bên trong vào m?ng c?a b?n

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n B?ng đi?u khi?n, sau đó b?m K?t n?i m?ng.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào k?t n?i khu v?c đ?a phương c?a b?n, h?y nh?p vào Đ?i tên, r?i g? M?ng c?c b?.
 3. Nh?p chu?t ph?i M?ng c?c b?, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. Trên các T?ng quát tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? bi?u tư?ng trong thanh tác v? khi k?t n?i h?p ki?m.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n các Khách hàng cho Microsoft m?ng lư?iT?p và máy in chia s? cho Microsoft m?ng lư?i h?p ki?m tra n?u h? đang không đư?c ch?n.
 6. B?m đúp Giao th?c Internet (TCP/IP), sau đó b?m đ? ch?n các S? d?ng IP sau đây Đ?a ch? h?p ki?m.
 7. Trong các Đ?a ch? IP h?p, g? m?t IP n?i b? Đ?a ch? và m?ng con m?t n? có ? ngh?a cho m?ng n?i b? c?a b?n đ?a ch? đ? án. Đ? l?i C?ng n?i m?c đ?nh tr?ng. Trong Ưa thích DNS h? ph?c v?, g? đ?a ch? IP c?a máy ch? DNS m?ng c?a b?n ho?c các máy ch?.

  LƯU ?: Đ?i v?i các m?ng lư?i r?t nh? v?i máy vi tính ít hơn 255, n?u b?n b?ng cách s? d?ng Windows 2000 c?u h?nh TCP/IP m?c đ?nh và b?n không có m?t DNS máy ch? trong m?ng c?a b?n, máy tính c?a b?n đang d?a trên IP riêng t? đ?ng Đ?a ch? chuy?n như?ng (APIPA). Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n di chuy?n ra kh?i b?ng cách s? d?ng APIPA và b?t đ?u s? d?ng đ?a ch? t?nh trên máy tr?m làm vi?c khách hàng c?a b?n. M?i máy tính trong m?ng c?a b?n s? c?n m?t đ?a ch? IP duy nh?t. Khi b?n c?u h?nh các n?i b? giao di?n c?a ISA Server, b?n ph?i g? m?t đ?a ch? t?nh. S? d?ng192.168.0.254, và m?t n? m?ng con255.255.255.0. Đ? l?i các C?ng n?i m?c đ?nh h?p tr?ng. G? h? ph?c v? DNS c?a ISP c?a b?n trong các DNS h? ph?c v? các l?nh v?c.

  Bây gi? c?u h?nh đ?a ch? t?nh trên m?i khách hàng c?a b?n:
  1. Trên máy tính đ?u tiên, s? d?ng đ?a ch? 192.168.0.1, m?t m?t n? m?ng con c?a 255.255.255.0, và m?t c?ng m?c đ?nh c?a 192.168.0.254. Đ?i v?i DNS, g? tên c?a h? ph?c v? DNS (ho?c các máy ch?) c?a ISP c?a b?n.
  2. Trên máy tính th? hai, s? d?ng đ?a ch? 192.168.0.2, và sau đó s? d?ng cùng các giá tr? như trong d?u đ?u d?ng bư?c trư?c. Khác hơn so v?i đ?a ch?, các giá tr? khác luôn ? cùng, nhưng v?n ti?p t?c tăng đ?a ch? cho m?i b? sung máy tính. Duy tr? m?t danh sách các máy tính mà s? d?ng đ?a ch? đó.
 8. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, n?u b?n s? đư?c nh?c đ? làm V? v?y.

Cài đ?t b?o m?t Internet c?a Microsoft và gia t?c Server

S? d?ng thu?t s? thi?t l?p ISA Server

 1. Trong Windows Explorer, b?m đúp đ? m? c?a b?n đ?a CD-ROM ? đ?a.

  LƯU ?: The ISA Server Setup Wizard b?t đ?u t? đ?ng tr? khi cácAuto-chèn thông báo tính năng b? t?t. N?u thu?t s? không b?t đ?u t? đ?ng, đi?u hư?ng t?i thư m?c g?c c?a đ?a CD-ROM, và sau đó b?m đúp chu?t vào các ISAAutorun.exe t?p tin đ? ch?y nó. Nh?p vào Cài đ?t ISA Server đ? b?t đ?u quá tr?nh.
 2. Lúc màn h?nh Chào m?ng, nh?p vào Ti?p t?c. Nh?p s? nh?n d?ng s?n ph?m vào ô thích h?p. B?n có th? đ?nh v? con s? này trên m?t sau c?a v? án đ?a CD-ROM.
 3. Đ?c các th?a thu?n Gi?y phép, và sau đó nh?p vào Tôi đ?ng ?.
 4. Nh?p vào Cài đ?t đi?n h?nh Đ?i v?i các cài đ?t lo?i. Đi?u này cài đ?t d?ch v? ISA và các hành chính công c?.
 5. Nh?p vào Tư?ng l?a c?a ch? đ?. ISA ng?ng có liên quan d?ch v? trên máy tính.
 6. C?u h?nh đ?a ch? đ?a phương b?ng (L?t) cho ISA. C?u h?nh LAT yêu c?u xem xét c?n th?n. B?n s? đư?c tr?nh bày v?i hai s? l?a ch?n: ho?c là xây d?ng LAT ho?c dùng thu?t s? cài đ?t. Căn c? c?a b?n l?a ch?n v? các đi?u ki?n sau đây:
  • N?u b?n bi?t các m?ng con (ho?c m?ng con) r?ng n?i b? c?a b?n m?ng s? d?ng, g? nó ? đây.

   TH?N TR?NG: Không b?m vào các Xây d?ng b?ng nút! N?u b?n làm th?, LAT thông tin mà b?n đ? nh?p s? ghi đè.
  • N?u b?n không bi?t m?ng con đ?a phương c?a b?n, b?m vào các Xây d?ng b?ng nút. Thu?t s? thi?t l?p ISA s? xác đ?nh các m?ng con đ?a phương d?a vào b?ng đ?nh tuy?n c?a máy tính.
   • Nh?n vào đây đ? ch?n các Thêm dư?i đây ph?m vi tư nhân ki?m tra h?p n?u nó đ? không đư?c ch?n.
   • Nh?n vào đây đ? ch?n các Thêm đ?a ch? ph?m vi d?a vào b?ng đ?nh tuy?n Windows Server 2003 N?u nó không ph?i là đ? l?a ch?n.
   • Nh?n vào đây đ? b? ch?n h?p ki?m có ch?a m?ng con mà tương ?ng v?i các máy ch? bên ngoài (Internet) giao di?n.
   • Nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m có ch?a các con mà tương ?ng v?i các máy ch? n?i b? (LAN) giao di?n.
 7. Khi thi?t l?p xong, b?t đ?u nh?n ngư?i qu?n tr? B?t đ?u thu?t s?, và sau đó đ?c ph?n ti?p theo trư?c khi b?n hoàn thành đi?u này thu?t s?.
ISA Server lưu bang ch?n t?t c? các truy c?p vào và t? Internet. Đây là m?t đi?u t?t! H?y nh? r?ng, b?n đang thi?t l?p m?t tư?ng l?a. Ch?c năng chính c?a tư?ng l?a là đ? ph?c v? như là m?t đi?m ki?m tra gi?a hai m?ng. ISA Server hành vi là đ? ch?n t?t c? m?i th? đó không ph?i là đ?c bi?t cho phép thông qua chính sách.

C?u h?nh Post-Installation, bang vùng ISA

Đ? c?u h?nh các c?u ph?n sau hai c?a m?t chính sách truy c?p như v?y r?ng khách hàng c?a b?n có th? truy c?p Internet, lưu ? sau đây:
 • B?n ph?i c?u h?nh ít nh?t m?t trang web và n?i dung quy đ?nh, trong đó b?n ch? r? nơi ngư?i dùng có th? đi và nh?ng g? các lo?i n?i dung mà h? có th? truy xu?t.
 • B?n ph?i c?u h?nh ít nh?t m?t giao th?c cai tr?, mà ch? đ?nh các lo?i lưu lư?ng truy c?p đư?c phép thông qua ISA Server.
Sau khi cài đ?t, ISA t?o ra m?t quy t?c nào v? trang web và n?i dung m?c đ?nh mà giúp t?t c? các khách hàng truy c?p vào t?t c? n?i dung trên trang web này t?t c? m?i lúc. Tuy nhiên, đi?u này là không đ? cho ngư?i s? d?ng đ? b?t đ?u lư?t Internet: b?n v?n không có đ?nh ngh?a m?t quy t?c giao th?c. N?u không có đi?u này, không có lưu lư?ng truy c?p đư?c phép thông qua ISA.

S? b?t đ?u thu?t s?

 1. Trong vi?c nh?n đư?c b?t đ?u Wizard, b?m C?u h?nh giao th?c quy t?c. Danh sách quy t?c giao th?c đư?c hi?n th? trong Microsoft Management Giao di?n đi?u khi?n (MMC).
 2. Nh?p vào T?o m?t quy t?c giao th?c. G? tên c?a tôi, ch?ng h?n như "M?i giao th?c".
 3. Nh?p vào Cho phép Đ?i v?i các quy t?c hành đ?ng (đây là m?c đ?nh).
 4. Nh?p vào T?t c? các IP giao thông đ? có danh sách giao th?c (đây là m?c đ?nh).
 5. Nh?p vào Luôn luôn cho l?ch tr?nh (đây là m?c đ?nh).
 6. Nh?p vào B?t c? yêu c?u Đ?i v?i khách hàng lo?i (đây là m?c đ?nh).
 7. Nh?p vào K?t thúc.

T?o ra các chính sách liên quan đ?n như th? nào ngư?i dùng k?t n?i Internet

ISA máy ch? nhi?u hơn là ch? cho phép t?t c? các khách hàng truy c?p vào t?t c? n?i dung trên trang web này t?t c? m?i lúc b?ng cách s? d?ng t?t c? các giao th?c (đư?c đ?nh ngh?a). T?i ISA, b?n có th? t?o ra các chính sách truy c?p mà b?n có th? s? d?ng đ? xác đ?nh chính xác như th? nào c?a b?n ngư?i dùng có th? truy c?p Internet.

Các chính sách truy c?p ISA g?m ba y?u t? sau đây:
 • Trang web và n?i dung quy đ?nh.
 • Giao th?c quy t?c.
 • Các b? l?c gói tin IP.
Các quy t?c, l?n lư?t, đư?c t?o thành t? chính sách sau đây các y?u t?:
 • L?ch tr?nh.
 • Đi?m đ?n b?.
 • Khách hàng đ?a ch? b?.
 • Giao th?c đ?nh ngh?a.
 • N?i dung các nhóm.
Có nh?ng quan h? ph? thu?c mà b?n ph?i hi?u trư?c khi b?n H?y th? b?t c? đi?u g? ph?c t?p v?i các chính sách ISA. B?ng sau miêu t? mà các y?u t? chính sách thu?c mà chính sách quy t?c:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Trang web và n?i dung quy t?cGiao th?c quy t?c
Đi?m đ?n b?Giao th?c đ?nh ngh?a
N?i dung các nhóm Lịch biểu
Lịch biểuKhách hàng đ?a ch? b?
Khách hàng đ?a ch? b?

Truy c?p Internet t? máy tính ISA

Đi?u g? v? truy c?p Internet t? ISA máy tính riêng c?a m?nh? N?u b?n không th? ch?t t?i ISA máy tính và b?n mu?n truy c?p vào m?t c? th? Trang web, giao th?c quy t?c và quy đ?nh trang web và n?i dung mà b?n đ? t?o ra ch? áp d?ng cho khách hàng đang đ?ng sau ISA server. Khi m?t khách hàng c? g?ng truy c?p Internet (gi? đ?nh yêu c?u đư?c phép đúng lu?t), ISA t?o ra m?t b? l?c gói tin năng đ?ng cho r?ng yêu c?u k?t n?i. Tuy nhiên, n?u b?n t?i ISA máy tính và b?n mu?n truy c?p Internet, b?n ph?i t?o các b? l?c t?nh gói theo đi?u các lo?i lưu lư?ng truy c?p mà b?n s? t?o ra. Ví d?, đ? truy c?p vào m?t trang Web, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong qu?n l? ISA, m? r?ng Các máy ch?, m? r?ng tên máy ch?, b?m Chính sách truy nh?p, sau đó b?m Các b? l?c gói tin IP.
 2. Nh?p vào T?o m?t b? l?c gói đ? b?t đ?u m?t thu?t s?.
 3. Tên b? l?c gói Web truy c?p.
 4. Nh?p vào Cho phép truy?n t?i gói d? li?u, và sau đó Nh?p vào Tu? ch?nh.
 5. Nh?p vào TCP như giao th?c IP, nh?p vào Ra bên ngoài Đ?i v?i s? hư?ng d?n, b?m vào T?t c? các c?ng Đ?i v?i các đ?a phương C?ng, và sau đó nh?p vào C? đ?nh c?ng cho c?ng t? xa. Lo?i80 trong các S? hi?u c?ng h?p.
 6. Ch?n đ?a ch? IP m?c đ?nh cho m?i giao di?n bên ngoài đó là trên ISA server.
 7. Nh?p vào T?t c? các máy tính t? xa.
Bây gi? b?n có th? truy c?p các trang Web t? máy ch? ISA. Microsoft khuy?n cáo b?n l?p l?i các bư?c này, nhưng s? d?ng SSL truy c?p như tên g?i trong bư?c 3 và 443(thay v? c?a 80) ? bư?c 5, b?i v? m?t s? trang Web các máy ch? s? d?ng giao th?c SSL. Đ? cho phép các giao th?c nhi?u hơn, h?y làm theo cùng m?t bư?c nhưng s? d?ng m?t tên thích h?p ? bư?c 3, và s? thích h?p m?c bư?c 5.

Khắc phục sự cố

Nh?ng v?n đ? ph? bi?n nh?t liên quan đ?n không hoàn toàn hi?u bi?t v? các tương tác gi?a các y?u t? chính sách, chính sách quy t?c và các b? l?c gói. N?u b?n c? g?ng đ? làm b?t c? đi?u g? hơn là s? d?ng chính sách truy nh?p chung chung mà b?n đ?u tiên t?o (b?ng cách làm theo các th? t?c trong nh?ng "t?o ra các chính sách liên quan đ?n cách Ngư?i dùng k?t n?i Internet"ph?n c?a bài vi?t này), ch?c ch?n r?ng b?n hoàn toàn hi?u nh?ng "cài đ?t Microsoft Internet an ninh và tăng t?c Server"ph?n. Ngoài ra, đ?c Microsoft Internet Security và Tăng t?c h? ph?c v? tr? giúp tr?c tuy?n. T?o m?t s? chính sách, và sau đó ki?m tra chúng. Ngoài ra, nó d? dàng hơn đ? hi?u các chính sách truy c?p n?u b?n hi?u ISA H? ph?c v? t? v?ng và thành ph?n tương tác.

LƯU ?: ISA Server không tr?c ti?p k?t n?i gi?a b?t c? đi?u g? trong các LAT và bên ngoài. B?n c?n ph?i t?o m?t s? lo?i sách mô t? các truy c?p mà b?n mu?n cho phép.

THAM KH?O

Đ? giúp đ? trong g? r?i ISA Server, xem Microsoft B?o m?t Internet và gia t?c Server tr? giúp tr?c tuy?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 323387 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbmt KB323387 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:323387

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com