Làm th? nào đ? cài đ?t và c?u h?nh m?t máy ch? DHCP trong m?t nhóm làm vi?c trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 323416 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách c?u h?nh m?i Windows Server 2003 d?a trên năng đ?ng Host Configuration Protocol (DHCP) server trên m?t máy ch? đ?c l?p cung c?p qu?n l? t?p trung c?a các đ?a ch? IP và các thi?t đ?t c?u h?nh TCP/IP khác cho các máy tính khách hàng ngày m?t m?ng.

Làm th? nào đ? cài đ?t d?ch v? DHCP

Trư?c khi b?n có th? c?u h?nh d?ch v? DHCP, b?n ph?i cài đ?t nó vào h? ph?c v?. DHCP không đư?c cài đ?t theo m?c đ?nh trong khi cài đ?t đi?n h?nh c?a Chu?n Windows Server 2003 ho?c Windows Enterprise Server 2003. B?n có th? cài đ?t DHCP ho?c trong khi cài đ?t ban đ?u c?a Windows Server 2003 ho?c sau khi các cài đ?t ban đ?u hoàn thành.

Làm th? nào đ? cài đ?t d?ch v? DHCP trên m?t máy ch? hi?n có

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n B?ng đi?u khi?n, sau đó b?m Thêm ho?c lo?i b? Chương tr?nh.
 2. Trong các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh h?p tho?i, Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows.
 3. Trong thu?t s? c?u ph?n Windows, h?y nh?p vào D?ch v? m?ng trong các Thành phần danh sách và b?m Thông tin chi ti?t.
 4. Trong các D?ch v? m?ng h?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n các Máy ch? lưu tr? năng đ?ng Configuration Protocol (DHCP) ki?m tra h?p và b?m Ok.
 5. Trong thu?t s? c?u ph?n Windows, h?y nh?p vào Ti?p theo đ? b?t đ?u thi?t l?p. Chèn Windows Server 2003 CD-ROM vào các ? máy tính c?a đ?a CD-ROM hay DVD-ROM n?u b?n b? nh?c làm như v?y. Thi?t l?p b?n các d?ch v? DHCP server và công c? t?p vào máy tính c?a b?n.
 6. Khi thi?t l?p đ? hoàn t?t, h?y nh?p vào K?t thúc.

Làm th? nào đ? c?u h?nh d?ch v? DHCP

Sau khi b?n đ? cài đ?t d?ch v? DHCP và b?t đ?u nó, b?n c?n ph?i t?o m?t ph?m vi, m?t lo?t các đ?a ch? IP h?p l? mà có s?n cho thuê máy tính khách hàng DHCP vào m?ng. Microsoft khuy?n cáo m?i máy ch? DHCP trong môi trư?ng c?a b?n có ít nh?t m?t ph?m vi mà không trùng v?i b?t k? khác DHCP server trong ph?m vi môi trư?ng c?a b?n. Trong Windows Server Năm 2003, các máy ch? DHCP trong m?t thư m?c ho?t đ?ng d?a trên tên mi?n ph?i đư?c cho phép đ? ngăn ch?n Rogue Các máy ch? DHCP t? đ?n tr?c tuy?n. B?t k? Windows Server 2003 DHCP Server mà xác đ?nh m?nh là trái phép s? không qu?n l? khách hàng.

Làm th? nào đ? t?o ra m?t ph?m vi m?i

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DHCP.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào máy ch? DHCP trên đó b?n mu?n t?o ra ph?m vi DHCP m?i, và sau đó nh?p vào Ph?m vi m?i.
 3. Trong thu?t s? ph?m vi m?i, nh?p vào Ti?p theo, r?i g? m?t tên và mô t? cho ph?m vi. Đi?u này có th? b?t k? tên nào mà b?n mu?n, nhưng nó nên đư?c mô t?, đ? đ? cho b?n có th? xác đ?nh m?c đích c?a ph?m vi trên m?ng c?a b?n (ví d?, b?n có th? s? d?ng m?t tên như "Đ?a ch? khách chính quy?n xây d?ng"). Nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p ph?m vi các đ?a ch? có th? đư?c thuê như là m?t ph?n c?a này ph?m vi (ví d?, s? d?ng m?t lo?t các IP đ?a ch? t? m?t đ?a ch? IP b?t đ?u c?a 192.168.100.1 đ?n đ?a ch? k?t thúc c?a 192.168.100.100). B?i v? đây Đ?a ch? đư?c dành cho khách hàng, h? ph?i t?t c? là đ?a ch? h?p l? cho c?a b?n m?ng và không ph?i hi?n nay trong s? d?ng. N?u b?n mu?n s? d?ng m?t m?t n? m?ng con khác nhau, lo?i m?t n? m?ng con m?i. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. G? b?t k? đ?a ch? IP mà b?n mu?n lo?i tr? t? các ph?m vi mà b?n đ? nh?p. Đi?u này bao g?m b?t k? đ?a ch? trong ph?m vi đư?c mô t? trong Bư?c 4 có th? đ? đ? đư?c t?nh giao cho máy tính khác nhau trong t? ch?c c?a b?n. Thông thư?ng, tên mi?n l?, các máy ch? Web, máy ch? DHCP, Domain Name System (DNS) máy ch?, và các máy ch? khác, t?nh có ch? đ?nh Đ?a ch? IP. Nh?p vào Ti?p theo.
 6. G? s? ngày, gi? và phút trư?c khi m?t IP Đ?a ch? thuê t? l?nh v?c này h?t h?n. Đi?u này s? xác đ?nh như th? nào lâu là m?t khách hàng có th? gi? m?t đ?a ch? cho thuê mà không c?n đ?i m?i nó. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m Có, tôi mu?n đ? c?u h?nh các tùy ch?n bây gi? m? r?ng thu?t s? đ? bao g?m các thi?t đ?t cho DHCP ph? bi?n nh?t tùy ch?n. Nh?p vào Ti?p theo.
 7. G? đ?a ch? IP cho các c?ng m?c đ?nh đó ph?i đư?c s? d?ng b?i các khách hàng có đư?c m?t đ?a ch? IP t? l?nh v?c này. Nh?p vào Thêm đ? thêm đ?a ch? c?ng n?i m?c đ?nh trong danh sách và b?m Ti?p theo.
 8. N?u b?n đang s? d?ng các máy ch? DNS trên m?ng c?a b?n, g? c?a b?n tên mi?n c?a t? ch?c trong các Tên mi?n ph? huynh h?p. Lo?i các tên c?a máy ch? DNS c?a b?n, và sau đó nh?p vào Gi?i quy?t đ? đ?m b?o r?ng máy ch? DHCP c?a b?n có th? liên l?c v?i h? ph?c v? DNS và xác đ?nh đ?a ch? c?a nó. Nh?p vào Thêm bao g?m máy ch? đó trong danh sách các máy ch? DNS đư?c gán cho các khách hàng DHCP. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó làm theo các bư?c tương t? n?u b?n đang s? d?ng m?t c?a s? Máy ch? Internet đ?t tên d?ch v? (th?ng), b?ng cách thêm các tên và đ?a ch? IP c?a nó. Nh?p vàoTi?p theo.
 9. Nh?p vào Có, tôi mu?n đ? kích ho?t này ph?m vi bây gi? đ? kích ho?t ph?m vi và cho phép khách hàng đ? có đư?c cho thuê t? nó, sau đó b?m Ti?p theo.
 10. Nh?p vào K?t thúc.
 11. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào tên máy ch?, và sau đó nh?p vào Cho phép trên các Hành đ?ng tr?nh đơn.

Khắc phục sự cố

Nh?ng ph?n sau gi?i thích làm th? nào đ? kh?c ph?c m?t s? trong nh?ng các v?n đ? mà b?n có th? g?p khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t và c?u h?nh Windows D?a trên máy ch? 2003 DHCP server trong m?t nhóm làm vi?c.

Khách hàng không th? có đư?c m?t đ?a ch? IP

N?u m?t khách hàng DHCP không có m?t đ?a ch? IP c?u h?nh, đi?u này thư?ng ch? ra r?ng các khách hàng đ? không th? liên l?c v?i m?t máy ch? DHCP. Đi?u này có th? đư?c gây ra b?i m?t v?n đ? m?ng, ho?c v? h? ph?c v? DHCP không s?n dùng. N?u máy ch? DHCP b?t đ?u và các khách hàng khác có th? có đư?c đ?a ch? h?p l?, h?y ki?m ch?ng khách hàng có m?t k?t n?i m?ng h?p l? và r?ng t?t c? các khách hàng có liên quan thi?t b? ph?n c?ng (bao g?m cáp và card m?ng) đang làm vi?c đúng cách.

H? ph?c v? DHCP không s?n dùng

N?u m?t máy ch? DHCP không cung c?p đ?a ch? cho thuê cho các khách hàng, nó là thư?ng xuyên v? d?ch v? DHCP đ? không b?t đ?u. N?u đây là trư?ng h?p, các h? ph?c v? không có đư?c quy?n đ? ho?t đ?ng trên m?ng. N?u b?n đ? trư?c đó có th? b?t đ?u d?ch v? DHCP, nhưng nó k? t? khi đ? d?ng l?i, s? d?ng tr?nh xem s? ki?n đ? ki?m tra Nh?t k? h? th?ng cho b?t k? m?c có th? gi?i thích t?i sao b?n không th? kh?i đ?ng các D?ch v? DHCP.

Kh?i đ?ng l?i d?ch v? DHCP:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Lo?i CMD, vaø sau ñoù baám NH?P.
 3. Lo?i net b?t đ?u dhcpserver, và sau đó b?m phím ENTER.
- hay -
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n B?ng đi?u khi?n, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Qu?n l? máy tính.
 2. M? r?ng D?ch v? và ?ng d?ng, và sau đó Nh?p vào D?ch v?.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m đúp chu?t H? ph?c v? DHCP.
 4. Xác minh r?ng Kh?i đ?ng đư?c thi?t l?p đ? T? đ?ng và r?ng T?nh tr?ng d?ch v? đư?c thi?t l?p đ? B?t đ?u. N?u không, b?m vào B?t đ?u.
 5. Nh?p vào Ok, và sau đó đóng c?a s? qu?n l? máy tính.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? d?ch v? DHCP trong Windows Máy ch? năm 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
169289DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) khái ni?m cơ b?n
167014 D?ch v? DHCP Client có th? không có đư?c m?t đ?a ch? IP DHCP t? gán
133490 Gi?i quy?t xung đ?t đ?a ch? IP trùng l?p vào m?t m?ng lư?i d?ch v? DHCP
263217 Windows DHCP Server cho thi?t đ?t không chính xác cho c?ng m?c đ?nh ho?c h? ph?c v? DNS

Thu?c tính

ID c?a bài: 323416 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB323416 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:323416

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com