Làm th? nào đ? tích h?p Windows Server 2003 DNS v?i m?t cơ s? h? t?ng DNS hi?n có trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 323417 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách cài đ?t và làm th? nào đ? c?u h?nh m?t máy ch? Windows Server 2003 tên mi?n d?ch v? (DNS) m?i trong m?t Môi trư?ng máy ch? DNS nơi Active Directory không b?t. Các c?a s? m?i Máy ch? máy ch? 2003 DNS cung c?p d?ch v? phân gi?i tên đ?a phương cho các khách hàng và các máy ch? Windows Server 2003, trong khi nó ho?t đ?ng có hi?u qu? v?i các máy ch? DNS môi trư?ng mà đ? t?n t?i.

Thêm m?t máy ch? DNS Windows Server 2003 vào môi trư?ng c?a b?n

Đ? t?o ra m?t m?i Windows Server 2003 DNS Server, b?n ph?i cài đ?t Windows Server 2003 trên m?t máy ch? đư?c g?n vào m?ng c?a b?n. Theo m?c đ?nh, DNS không đư?c cài đ?t trong khi cài đ?t Windows Server 2003. B?n có đ? cài đ?t DNS trên máy ch?. B?n có th? cài đ?t Windows Server 2003 DNS d?ch v? ho?c là trong khi cài đ?t c?a s?n ph?m trong Windows Server 2003, ho?c sau khi cài đ?t ban đ?u.

Cài đ?t d?ch v? DNS Server 2003 Windows trên m?t máy ch? ch?y Windows Server 2003

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh, và sau đó b?m Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows.
 3. Trong thu?t s? c?u ph?n Windows, h?y nh?p vào D?ch v? m?ng trong các Thành phần danh sách và b?m Thông tin chi ti?t.
 4. Trong D?ch v? m?ng, nh?n vào đây đ? ch?n các H? th?ng tên mi?n (DNS)h?p ki?m tra n?u nó đ? không đư?c ch?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Trong thu?t s? c?u ph?n Windows, h?y nh?p vào Ti?p theo. Chèn đ?a CD-ROM đó Windows Server 2003 vào máy tính c?a đ?a CD-ROM ? đ?a n?u b?n b? nh?c làm như v?y. Thi?t l?p sao h? ph?c v? DNS và công c? t?p tin vào máy tính c?a b?n.
 6. Khi cài đ?t hoàn t?t, nh?p vào K?t thúc.

Tích h?p Windows Server 2003 DNS vào tên mi?n DNS c?a b?n

N?u môi trư?ng c?a b?n đ? có m?t tên mi?n DNS và DNS m?t cơ s? h? t?ng, và thư m?c ho?t đ?ng không b?t, b?n có th? s? d?ng DNS tên mi?n mà t?n t?i, và b?n có th? đ?i bi?u khu v?c nh?t đ?nh đ? ph?c v? này. S? d?ng các hi?n có tên mi?n DNS n?u, ví d?, máy tính ch?y chương tr?nh yêu c?u Tra c?u DNS máy ch? DNS c?a b?n không th? h? tr?, ch?ng h?n như tra c?u DNS c?a D?ch v? (SRV) ghi. Đ? hoàn thành các bư?c ti?p theo, b?n trư?c tiên ph?i có các Windows Server 2003 DNS máy ch? đư?c cài đ?t.

N?u các máy ch? DNS trong c?a b?n t? ch?c không th? tra b?n ghi SRV (và không th? nâng c?p đ? làm như th?), b?n có th? tích h?p m?t máy ch? Windows Server 2003 DNS tr?c ti?p vào DNS khu mà t?n t?i. Đ? làm như v?y, b?n có th? đ?i bi?u khu v?c nh?t đ?nh đ? Windows Server 2003 DNS h? ph?c v?. Các bư?c b? sung bao g?m vi?c t?o ra các khu v?c m?i trên c?a s? Máy ch? máy ch? 2003 DNS cho vùng c? th? trên các máy ch? DNS khác, và chuy?n vào các khu v?c m?i đ? C?p Nh?t năng đ?ng.

S? d?ng các c?u h?nh DNS Server Wizard đ? đ?i bi?u khu t?i h? ph?c v? DNS

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, b?m Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DNS.
 2. Click vào đ?i tư?ng DNS Server cho máy ch? c?a b?n ? bên trái c?a s? giao di?n đi?u khi?n, và sau đó m? r?ng đ?i tư?ng máy ch? đ? m? r?ng các cây.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào đ?i tư?ng máy ch?, và sau đó nh?p vàoC?u h?nh m?t máy ch? DNS đ? b?t đ?u c?u h?nh m?t máy ch? DNS Thu?t s?. Nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào T?o ra m?t vùng chuy?n ti?p tra c?u (khuy?n cáo cho các m?ng nh?), sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Nh?p vào M?t ISP b?o tr? khu v?c, và m?t ch? đ?c b?n sao th? c?p cư trú trên máy ch? này.
 6. Trong các Khu tên h?p tho?i, g? tên c?a khu v?c (ví d?,microsoft.com ho?cnewzone.Microsoft.com).
 7. Trong các Các máy ch? DNS Master h?p tho?i h?p, g? đ?a ch? IP c?a h? ph?c v? DNS đư?c bi?t đ?n. Nh?p vào Ti?p theo.
 8. Nh?p vào Không, nó không nên chuy?n ti?p truy v?n, sau đó b?m Ti?p theo.
 9. Nh?p vào K?t thúc đ? lưu các c?u h?nh m?i và đ? c?u h?nh DNS h? ph?c v?.
B?i v? h? ph?c v? DNS này ch?u trách nhi?m h? tr? ch? khu có h? tr? b?n ghi SRV và C?p Nh?t năng đ?ng, m?t s? khu v?c trên DNS khác các máy ch? ph?i đư?c giao cho h? ph?c v? này. Nh?ng vùng này bao g?m:
 • _tcp.Tên mi?n DNS (đ?i v?i Ví d?: _tcp.mycompanycom)
 • _udp.Tên mi?n DNS (đ?i v?i Ví d?: _udp.mycompanycom)
 • _msdcs.Tên mi?n DNS (đ?i v?i Ví d?: _msdcs.mycompanycom)
 • _sites.Tên mi?n DNS Directory(ví d?: _sites.mycompanycom)
B?n c?n ph?i l?p l?i hai ph?n sau cho m?i khu có b?n t?o ra. Sau khi b?n phân b? các khu đ?n máy ch? DNS, t?o ra m?t khu cho m?i ngư?i trong s? các khu trong danh sách bư?c trên Windows Server 2003 DNS h? ph?c v?.

T?o ra m?t khu v?c m?i cho vùng trên Windows Server 2003 Windows Server DNS Server

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DNS.
 2. Click vào đ?i tư?ng DNS Server cho máy ch? c?a b?n ? bên trái c?a s? giao di?n đi?u khi?n, và sau đó m? r?ng đ?i tư?ng máy ch? đ? m? r?ng các cây.
 3. Nh?p chu?t ph?i Forward Lookup khu, sau đó b?m Khu m?i. Nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào Ti?u h?c zone đ? t?o m?t b?n sao t?ng th? khu v?c m?i. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. G? tên c?a khu v?c m?i (đ? Ví d?,_tcp.mycompany.com), sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Nh?p vào Ch?p nh?n ch?p nh?n tên t?p tin m?c đ?nh cho t?p tin khu v?c m?i, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 7. Nh?p vào Cho phép b?t k? b?n C?p Nh?t năng đ?ng, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 8. Nh?p vào K?t thúc.

R? vào khu v?c m?i đ? C?p Nh?t năng đ?ng

 1. Trong giao di?n qu?n l? DNS, nh?p vào đ?i tư?ng máy ch? DNS cho máy ch? c?a b?n trong ngăn bên trái c?a bàn đi?u khi?n, và sau đó m? r?ng h? ph?c v? đ?i tư?ng đ? m? r?ng cây.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào đ?i tư?ng máy ch?, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vào các Cho phép C?p Nh?t năng đ?ng th? xu?ng h?p, và sau đó nh?p vào Có. Nh?p vào Ok.
L?p l?i các bư?c trong các Tạo m?t khu v?c m?i cho vùng trên Windows Server 2003 Windows Server DNS Serverph?n này bài vi?t, và sau đó l?p l?i các bư?c trong các R? vào khu v?c m?i cho năng đ?ng B?n C?p Nh?t ph?n c?a bài vi?t này, cho t?ng khu b?n t?o trên các máy ch? DNS Windows Server 2003.

Khắc phục sự cố

Ph?n sau đây mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? v?n đ?.

Tùy ch?n đ? c?u h?nh g?i ? g?c ho?c Forwarders n?u h? không s?n dùng

N?u không có máy ch? DNS đư?c phát hi?n trong c?u h?nh ban đ?u c?a Windows Server 2003 DNS, h? th?ng thư?ng ch? đ?nh máy ch? DNS m?i như m?t máy g?c ch?"", mà là cơ quan cho t?t c? các đ? phân gi?i tên các ho?t đ?ng. Do đó, các máy ch? DNS m?i không th? chuy?n ti?p b?t k? đ? phân gi?i tên truy v?n mà nó không th? gi?i quy?t đ?n m?t máy ch? ho?c đ?n các máy ch? g?c vào các Internet. K?t qu? là, m?t máy ch? Windows Server 2003 DNS đ? đư?c c?u h?nh như m?t máy ch? g?c t?t tùy ch?n đ? t? đ?ng thêm forwarders.

Ngày sau đó, n?u b?n quy?t đ?nh r?ng máy ch? DNS này ph?i tích h?p vào m?t môi trư?ng DNS l?n hơn như Internet, b?n ph?i lo?i b? vùng chuy?n ti?p tra c?u "g?c".

Đ? lo?i b? các g?c chuy?n ti?p tra c?u khu, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DNS.
 2. Click vào đ?i tư?ng DNS Server cho máy ch? c?a b?n ? bên trái c?a s? giao di?n đi?u khi?n, và sau đó m? r?ng đ?i tư?ng máy ch? đ? m? r?ng các cây.
 3. Nh?p vào Forward Lookup khu đ? m? r?ng nó.
 4. Nh?p vào khu v?c đó đư?c đánh d?u b?ng d?u ch?m, vaø sau ñoù baám XÓA B?.
 5. Nh?p vào Ok đ? xác nh?n r?ng b?n mu?n xóa b? khu v?c.Thu?c tính

ID c?a bài: 323417 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB323417 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:323417

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com