Làm th? nào đ? tích h?p DNS v?i cơ s? h? t?ng DNS hi?n có n?u thư m?c ho?t đ?ng đư?c kích ho?t trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 323418 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách cài đ?t và c?u h?nh m?t máy tính m?i d?a trên Windows Server 2003 tên mi?n d?ch v? (DNS) trong m?t môi trư?ng máy ch? DNS hi?n có v?i Active Directory đư?c kích ho?t. M?i Windows Server 2003 d?a trên DNS máy ch? cung c?p các d?ch v? phân gi?i tên đ?a phương cho Windows khách hàng và máy ch?, trong khi làm vi?c có hi?u qu? v?i hi?n t?i Môi trư?ng máy ch? DNS.

Đ? thêm m?t Windows Server 2003 d?a trên máy ch? DNS cho môi trư?ng hi?n t?i c?a b?n

Đ? t?o m?t máy ch? d?a trên Windows Server 2003 DNS m?i, b?n ph?i cài đ?t Windows Server 2003 trên m?t máy ch? đư?c g?n vào m?ng c?a b?n. B?i v? DNS không đư?c cài đ?t theo m?c đ?nh trong khi cài đ?t Windows Server năm 2003, b?n ph?i cài đ?t DNS trên máy ch?. B?n có th? cài đ?t Windows Server 2003-d?a DNS d?ch v? ho?c là trong khi cài đ?t Windows Server 2003 ho?c sau khi cài đ?t ban đ?u.

Đ? cài đ?t Windows Server 2003 d?a trên DNS Service trên m?t máy tính hi?n có Windows Server 2003

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh và sau đó b?m Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows.
 3. Trong thu?t s? c?u ph?n Windows, h?y nh?p vào D?ch v? m?ng trong các Thành phần danh sách và b?m Thông tin chi ti?t.
 4. Trong các D?ch v? m?ng h?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n các H? th?ng tên mi?n (DNS) h?p ki?m tra n?u nó đ? không đư?c ch?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Trong thu?t s? c?u ph?n Windows, h?y nh?p vào Ti?p theo đ? b?t đ?u cài đ?t Windows Server 2003. Chèn Windows Server 2003 CD-ROM vào máy tính c?a b?n đ?a CD-ROM hay DVD-ROM ? n?u b?n s? đư?c nh?c đ? làm như v?y.

  Thi?t l?p sao DNS và các t?p tin công c? c?a b?n máy tính.
 6. Khi cài đ?t hoàn t?t, nh?p vào K?t thúc.

Đ? tích h?p Windows Server 2003 DNS vào tên mi?n DNS hi?n có c?a b?n

N?u môi trư?ng hi?n có c?a b?n đ? có m?t tên mi?n DNS và m?t hi?n có cơ s? h? t?ng DNS và Active Directory đư?c kích ho?t, b?n có th? đ?i bi?u m?t tên mi?n con c?a tên mi?n DNS hi?n có c?a b?n đ? các tên mi?n Windows Server 2003. Các Windows Server 2003 DNS máy ch? ph?i đư?c cài đ?t đ? hoàn thành các bư?c sau đây.

Đ? t?o ra m?t tên mi?n ph? c? cho Windows Server 2003 d?a trên DNS tên mi?n c?a b?n

V?i m?t tên mi?n DNS hi?n có, b?n có th? đ?i bi?u m?t tên mi?n ph? t? các máy ch? DNS hi?n có ph?c v? d?a trên Windows Server 2003 DNS. Cho Ví d?, n?u tên mi?n c?a b?n là mycompany.com, b?n có th? t?o m?t tên mi?n ph? v?i tên windowsNET.mycompany.com. Máy ch? d?a trên Windows Server 2003 DNS có th?m quy?n trên đó tên mi?n ph?.

Đ? t?o ra các tên mi?n ph?, c?u h?nh các H? ph?c v? DNS đ? s? d?ng m?t trong các máy ch? DNS chính c?a t? ch?c như m?t forwarder. Một forwarder cung c?p tra c?u đ? quy cho b?t c? th?c m?c r?ng các máy ch? DNS nh?n đư?c r?ng nó không th? tr? l?i d?a trên các khu v?c đ?a phương. Sau khi b?n thi?t l?p các forwarder, các máy ch? Windows Server 2003 DNS có trách nhi?m gi?i quy?t b?t k? truy v?n các máy tính ho?c tài nguyên đư?c ch?a trong tên mi?n đ?a phương riêng c?a m?nh. Tuy nhiên, b?t k? truy v?n vư?t ra ngoài ph?m vi này đư?c chuy?n tr?c ti?p đ?n các c?a t? ch?c máy ch? DNS chính cho đ? phân gi?i.

LƯU ?: Quá tr?nh đư?c mô t? trong bài vi?t này là t? quan đi?m c?a h? ph?c v? Windows Server 2003 DNS. B?n c?ng ph?i thi?t l?p m?t k? l?c đoàn đ?i bi?u trên các máy ch? DNS chính mà máy ch? không gian tên DNS ph? huynh. H? sơ này đoàn đ?i bi?u cho phép các máy ch? DNS chính đ? vư?t qua b?n ghi cho Windows Server 2003, d?a trên Không gian tên DNS xu?ng đ?n các máy ch? DNS d?a trên Windows Server 2003. Đ? đư?c tr? giúp v?i làm đi?u này, xem t?p tin tr? giúp c?a máy ch? DNS c?a b?n v? hi?u su?t không gian tên đ?i bi?u.

Đ? thêm các máy ch? DNS chính c?a t? ch?c danh sách Forwarders trên máy tính Windows Server 2003

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, b?m Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DNS đ? m? giao di?n đi?u khi?n qu?n l? DNS.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào đ?i tư?ng DNS Server cho máy ch? c?a b?n, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Forwarders tab, g? đ?a ch? IP c?a máy ch? DNS mà b?n mu?n chuy?n ti?p truy v?n không đ?a phương, và sau đó nh?p vào Thêm.
 4. Ti?p t?c thêm các đ?a ch? IP c?a b?t k? DNS b? sung các máy ch? đư?c s? d?ng như forwarders cho đ?n khi b?n đ? thêm t?t c? forwarders.
 5. Nh?p vào Ok đ? lưu cài đ?t và tr? v? qu?n l? DNS Giao di?n đi?u khi?n.

Khắc phục sự cố

Tùy ch?n đ? c?u h?nh g?i ? g?c ho?c Forwarders là không có s?n

N?u không có máy ch? DNS đ? đư?c phát hi?n trong khi c?u h?nh ban đ?u c?a Windows Server 2003 DNS, h? th?ng thư?ng ch? đ?nh máy ch? DNS m?i như m?t máy ch? g?c, đó là cơ quan cho t?t c? các cách đ?t tên đ? phân gi?i các ho?t đ?ng. Do đó, các máy ch? DNS m?i không th? chuy?n ti?p b?t k? đ? phân gi?i tên truy v?n mà nó không th? gi?i quy?t đ?n m?t máy ch? ho?c đ?n các máy ch? g?c vào các Internet. V? v?y, m?t máy ch? Windows Server 2003 DNS mà đ? đư?c c?u h?nh như là ngư?i ch? m?t máy ch? vô hi?u hóa các tùy ch?n đ? thêm forwarders t? đ?ng.

N?u m?t ngày sau này, b?n quy?t đ?nh r?ng b?n mu?n tích h?p máy ch? DNS này vào m?t môi trư?ng DNS l?n hơn (ch?ng h?n như Internet), b?n s? ph?i g? b? các ngư?i ch? tra c?u chuy?n vùng.

Đ? lo?i b? các g?c chuy?n ti?p tra c?u khu:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DNS đ? m? giao di?n đi?u khi?n qu?n l? DNS.
 2. M? r?ng đ?i tư?ng DNS Server cho máy ch? c?a b?n ? bên trái ngăn giao di?n đi?u khi?n.
 3. M? r?ng Forward Lookup khu.
 4. Nh?p vào khu v?c đó đư?c đánh d?u b?ng d?u ch?m (.), và sau đó nh?n DELETE.
 5. Nh?p vào Ok đ? xác nh?n r?ng b?n mu?n xóa b? khu v?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 323418 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbactivedirectory kbhowtomaster kbmt KB323418 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:323418

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com