Làm th? nào đ? di chuy?n m?t cơ s? h? t?ng DNS hi?n có t? m?t ràng bu?c d?a trên máy ch? DNS d?a trên Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 323419 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Hư?ng d?n t?ng bư?c này mô t? cách thay th? m?t hi?n có h? th?ng tên mi?n (DNS) cơ s? h? t?ng v?i m?t m?i Windows Server 2003 DNS cơ s? h? t?ng. Đi?u này bao g?m cài đ?t DNS d?a trên Windows Server 2003 máy ch? và c?u h?nh nó đ? th?c hi?n phân gi?i tên và năng đ?ng C?p Nh?t; như m?t k?t qu?, ngu?n l?c và các máy ch? có th? đư?c đ?t tr?c thu?c Trung ương. Ngoài ra, khu v?c chuy?n ti?n đư?c s? d?ng đ? di chuy?n các khu BIND d?a trên máy ch? sang Windows Server 2003 d?a trên máy ch? DNS. H?y ch?c ch?n r?ng các đi?u ki?n sau t?n t?i:
 • Máy tính đang ch?y Windows Server 2003, tiêu chu?n Phiên b?n máy ch? ho?c Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p máy ch? và là m?t tài kho?n c?a h? ph?c v? ho?c b? đi?u khi?n tên mi?n trong m?t tên mi?n Windows Server 2003.
 • B?n có th? truy c?p tr?c ti?p đ?n giao di?n đi?u khi?n máy tính ho?c truy c?p thông qua d?ch v? đ?u cu?i hành chính.
 • B?n đăng nh?p vào đ? các máy tính đ?a phương như m?t thành viên c?a các nhóm ngư?i qu?n tr?.

Cài đ?t và c?u h?nh Windows Server 2003 d?a trên h? ph?c v? DNS

Trư?c khi b?n có th? di chuy?n d?ch v? DNS t? m?t máy ch? DNS là ch?y m?t DNS máy ch? th?c hi?n (ch?ng h?n như tên Internet Berkeley Tên mi?n [BIND] ph?n m?m), b?n ph?i:
 • Cài đ?t d?ch v? Windows Server 2003 DNS trên máy tính đó ch?y Windows Server 2003, phiên b?n tiêu chu?n máy ch? ho?c Windows Server Năm 2003, phiên b?n doanh nghi?p máy ch?.
 • C?u h?nh d?ch v? Windows Server 2003 DNS.
Ph?n này mô t? các bư?c đ? cài đ?t và c?u h?nh các D?ch v? Windows Server 2003 DNS.

Cài đ?t d?ch v? DNS c?a Windows Server 2003 b?ng tay

Trư?c khi b?n có th? c?u h?nh DNS, trư?c tiên b?n ph?i cài đ?t DNS d?ch v? trên máy ch?. B?n có th? cài đ?t DNS ho?c là trong th?i gian ban đ?u cài đ?t c?a Windows Server 2003 ho?c sau khi cài đ?t ban đ?u là hoàn t?t. N?u b?n s? d?ng thu?t s? cài đ?t Active Directory, b?n có các tùy ch?n đ? cài đ?t và c?u h?nh DNS khi b?n c?u h?nh các tên mi?n b? đi?u khi?n.

Cài đ?t d?ch v? DNS vào ti?n tr?nh cài đ?t hi?n có c?a Windows Server 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n B?ng đi?u khi?n, b?m Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh sau đó b?m Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows.
 2. Trong thu?t s? c?u ph?n Windows, h?y nh?p vào D?ch v? m?ng (b?m vào tên, không có h?p ki?m) trong các Thành phần danh sách và b?m Thông tin chi ti?t.
 3. Trong các D?ch v? m?ng h?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n các H? th?ng tên mi?n (DNS) h?p ki?m tra n?u nó đ? không đư?c ch?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Trong thu?t s? c?u ph?n Windows, h?y nh?p vào Ti?p theo đ? b?t đ?u cài đ?t Windows Server 2003. Chèn Windows Server 2003 cài đ?t đ?a CD-ROM vào ? đ?a CD ho?c ? đ?a DVD n?u b?n s? đư?c nh?c đ? làm như v?y.

  Thi?t l?p sao các DNS d?ch v? và công c? t?p tin vào c?a b?n máy tính.
 5. Khi thi?t l?p xong, b?m K?t thúc.
Cài đ?t d?ch v? DNS trong khi cài đ?t ban đ?u c?a Windows Server 2003, phiên b?n tiêu chu?n ho?c Windows Server 2003, doanh nghi?p ?n b?n, làm theo bư?c 2 và 3 khi b?n đư?c nh?c đ? cài đ?t và c?u h?nh C?u ph?n c?a Windows.

Đ?i v?i m?t máy ch? DNS đ? ho?t đ?ng đúng, DNS h? ph?c v? đ? có m?t vùng chuy?n ti?p tra c?u ch? các h? sơ b? đ?nh v? cho các Máy ch? DNS tên mi?n đ?a phương. M?t vùng chuy?n ti?p tra c?u ch?a thông tin cho x? l? tên mi?n DNS. B?n có th? mu?n c?ng c?u h?nh m?t đ?o ngư?c tra c?u khu v?c cho phép ngư?i dùng xác đ?nh tên c?a m?t ngu?n l?c đ?a phương d?a trên đ?a ch? IP c?a nó.

C?u h?nh d?ch v? DNS c?a Windows Server 2003

Đ? c?u h?nh d?ch v? Windows Server 2003 DNS b?ng cách s? d?ng các C?u h?nh DNS Server Wizard, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DNS đ? m? DNS MMC snap-in.
 2. Trong ngăn d?n hư?ng, nh?p vào các H? ph?c v? DNS đ?i tư?ng cho máy ch? c?a b?n, b?m chu?t ph?i vào đ?i tư?ng máy ch?, và sau đó Nh?p vào C?u h?nh m?t máy ch? DNS đ? b?t đ?u máy ch? c?u h?nh DNS Thu?t s?.
 3. Nh?p vào Ti?p theo, b?m vào m?t trong các tùy ch?n sau đây và b?m Ti?p theo:
  • T?o ra m?t vùng chuy?n ti?p tra c?u (khuy?n khích cho các m?ng nh?)
   H? ph?c v? này là đ?c quy?n cho tên DNS c?a local tài nguyên nhưng chuy?n ti?p t?t c? các truy v?n đ? m?t ISP ho?c các máy ch? DNS khác. Các Thu?t s? s? c?u h?nh g?i ? g?c nhưng không t?o ra m?t tra c?u đ?o ngư?c khu v?c.
  • T?o chuy?n ti?p và đ?o ngư?c tra c?u khu (khuy?n cáo cho m?ng lư?i l?n)
   H? ph?c v? này có th? đư?c có th?m quy?n cho chuy?n ti?p và đ?o ngư?c tra c?u khu. Nó có th? đư?c c?u h?nh đ? th?c hi?n ngh? quy?t đ? quy, chuy?n ti?p truy v?n các máy ch? DNS khác, ho?c c? hai. Thu?t s? c?u h?nh g?c g?i ?.
  • C?u h?nh g?c g?i ? ch? (khuy?n cáo cho ngư?i dùng c?p cao ch?)
   Thu?t s? c?u h?nh các g?i ? g?c ch?. B?n có th? c?u h?nh chuy?n ti?p và đ?o ngư?c tra c?u khu và forwarders sau này.
 4. N?u b?n nh?p vào T?o m?t tra c?u chuy?n ti?p khu v?c ho?c T?o chuy?n ti?p và đ?o ngư?c tra c?u khu trong Bư?c 3, s? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây đ? hoàn thành các bư?c.

T?o ra m?t khu v?c Lookup Forward

N?u b?n t?o m?t vùng chuy?n ti?p tra c?u, b?n có th? s? d?ng m?t trong hai c?a b?n máy ch? duy tr? khu v?c, ho?c s? d?ng c?p d?ch v? c?a (ISP) DNS đ? duy tr? các khu, trong đó trư?ng h?p máy ch? đ?a phương v?n duy tr? m?t b?n sao c?a các khu v?c t?i v? t? ISP. Th? t?c sau đây t?o ra m?t tra c?u chuy?n ti?p khu mà đư?c duy tr? b?i máy ch? c?a b?n:
 1. Nh?p vào H? ph?c v? này v?n duy tr? khu v?c, sau đó b?m Ti?p theo.
 2. Trong các Khu tên h?p, g? tên c?a khu v?c. H?y ch?c r?ng tên là các gi?ng như đ?y đ? tr?nh đ? tên mi?n (FQDN) DNS tên mi?n mà các vùng là có th?m quy?n. Nh?p vào Ti?p theo.
 3. B?m vào m?t trong ba l?a ch?n sau đây:
  1. Nh?p vào Cho phép ch? an toàn năng đ?ng bản cập nhật N?u khu v?c đư?c tích h?p vào Active Directory.
  2. Nh?p vào Cho phép b?t k? b?n C?p Nh?t năng đ?ng cho t?t c? các vùng khác (có ngh?a là, vùng mà không nh?t thi?t ph?i đư?c tích h?p vào ho?t đ?ng Thư m?c).
  3. Nh?p vào Không cho phép b?n C?p Nh?t năng đ?ng N?u t?t c? các b?n C?p Nh?t vào vùng này đang đư?c th?c hi?n b?ng tay. Nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào Có, nó nên mong đư?c truy v?n các máy ch? DNS v?i đ?a ch? IP sau đ? chuy?n ti?p truy v?n cho các tên bên ngoài đ? m?ng c?a b?n đ?n m?t máy ch? DNS n?m ? nh?ng nơi khác trên Internet. Thông thư?ng, b?n s? d?ng tùy ch?n này n?u b?n s? d?ng máy ch? DNS c?a ISP c?a b?n cho bên ngoài đ? phân gi?i tên truy v?n. Lo?i chuy?n ti?p DNS đ?a ch? IP c?a máy ch?.

  N?u b?n không mu?n đ? x? l? tên bên ngoài m?ng c?a b?n b?ng chuy?n ti?p truy v?n đ?n m?t máy ch? bên ngoài, nh?p vào Không, nó không nên chuy?n ti?p truy v?n. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m K?t thúc.

T?o chuy?n ti?p và đ?o ngư?c tra c?u khu

Đ? c?u h?nh chuy?n ti?p và đ?o ngư?c tra c?u khu, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào T?o chuy?n ti?p và đ?o ngư?c tra c?u khu (khuy?n cáo cho m?ng lư?i l?n), sau đó b?m Ti?p theo.
 2. Nh?p vào Có, t?o m?t vùng chuy?n ti?p tra c?u ngay bây gi? (khuy?n cáo), sau đó b?m Ti?p theo.
 3. Nh?p vào Ti?u h?c zone, nh?n vào đây đ? ch?n các C?a hàng khu v?c trong Active Directory (ch? kh? d?ng n?u máy ch? DNS là đi?u khi?n vùng) h?p ki?m tra, và sau đó b?m Ti?p theo.
 4. B?m vào tùy ch?n ph?m vi thích h?p nhân r?ng, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trong các Khu tên h?p, g? tên c?a khu v?c. H?y ch?c r?ng tên là các gi?ng như đ?y đ? tr?nh đ? tên mi?n (FQDN) DNS tên mi?n mà các vùng là có th?m quy?n. Nh?p vào Ti?p theo.
 6. B?m vào m?t trong ba l?a ch?n sau đây:
  1. Nh?p vào Cho phép ch? an toàn năng đ?ng bản cập nhật N?u khu v?c đư?c tích h?p vào Active Directory.
  2. Nh?p vào Cho phép b?t k? b?n C?p Nh?t năng đ?ng cho t?t c? các vùng khác (có ngh?a là, khu mà có th? không đư?c tích h?p vào ho?t đ?ng Thư m?c).
  3. Nh?p vào Không cho phép b?n C?p Nh?t năng đ?ng N?u t?t c? các b?n C?p Nh?t vào vùng này đang đư?c th?c hi?n b?ng tay.
  4. Nh?p vào Ti?p theo.
 7. Nh?p vào Có, t?o ra m?t khu v?c đ?o ngư?c tra c?u bây gi?, sau đó b?m Ti?p theo.
 8. Nh?p vào Ti?u h?c zone, nh?n vào đây đ? ch?n các C?a hàng khu v?c trong Active Directory (ch? kh? d?ng n?u máy ch? DNS là đi?u khi?n vùng) h?p ki?m tra, và sau đó b?m Ti?p theo.
 9. Nh?p vào phương pháp nhân r?ng khu v?c thích h?p, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 10. Nh?p vào ID m?ng, r?i g? ph?n m?ng ID đ?a ch? IP c?a b?n là ti?p xúc v?i internet. Ví d?, n?u đ?a ch? IP c?a b?n là 10.10.10.10, và m?t n? m?ng con không 255.255.255.0, ph?n đ?a ch? m?ng c?a đ?a ch? IP là 10.10.10. Nh?p vào Ti?p theo.Đ? có thêm thông tin v? khu v?c đ?o ngư?c tra c?u, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  164213 Mô t? c?a tra c?u DNS đ?o ngư?c
 11. Nh?p vào phương pháp C?p Nh?t đ?ng khu v?c thích h?p, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 12. Nh?p vào Có, nó nên mong đư?c truy v?n các máy ch? DNS v?i đ?a ch? IP sau đ? chuy?n ti?p truy v?n cho các tên bên ngoài đ? m?ng c?a b?n đ?n m?t máy ch? DNS n?m ? nh?ng nơi khác trên Internet. Thông thư?ng b?n s? s? d?ng tùy ch?n này n?u b?n s? d?ng máy ch? DNS c?a ISP c?a b?n cho bên ngoài tên đ? phân gi?i truy v?n. Lo?i chuy?n ti?p DNS đ?a ch? IP c?a máy ch? trong không gian dư?i đây.

  N?u b?n không mu?n x? l? tên bên ngoài m?ng c?a b?n b?i chuy?n ti?p truy v?n đ?n m?t máy ch? bên ngoài, nh?p vào Không, nó không nên truy v?n v? phía trư?c. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m K?t thúc.

S? d?ng khu chuy?n di chuy?n BIND d?a trên máy ch? khu sang máy ch? Windows Server 2003 d?a trên DNS

Quá tr?nh di chuy?n các khu BIND d?a trên máy ch? sang Windows Server Các máy ch? DNS 2003 yêu các bư?c sau:
 • Thêm các khu trung h?c cho Windows Server 2003 DNS cho t?t c? khu v?c hi?n t?i c?a t? ch?c mà đư?c lưu tr? trên d?a trên BIND DNS các máy ch?.
 • Giao d?ch chuy?n khu v?c b?t đ?u lúc trên Windows Server 2003 H? ph?c v? DNS đ? chuy?n các khu t? ràng bu?c d?a trên máy ch?.
 • Chuy?n đ?i nh?ng vùng th? c?p thành ti?u h?c khu (sau khi các giao d?ch chuy?n đư?c hoàn thành).
 • Thay đ?i c?u h?nh máy khách đ? tr? đ?n các máy ch? Windows năm 2003, d?a trên các máy ch? DNS.

Thêm m?t trung h?c Zone vào m?t Windows Server 2003 d?a trên h? ph?c v? DNS

Đ? thêm m?t khu v?c trung h?c DNS d?a trên Windows Server 2003 máy ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DNS.
 2. Trong ngăn d?n hư?ng, m? r?ng các máy ch? DNS, nh?p chu?t ph?i Forward Lookup khu, sau đó b?m Khu m?i đ? ch?y thu?t s? khu v?c m?i. Nh?p vào Ti?p theo.
 3. Nh?p vào Trung h?c zone, sau đó b?m Ti?p theo. G? tên c?a khu v?c trung h?c trong các Khu tên h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Trong các Đ?a ch? IP h?p, g? đ?a ch? IP c?a máy ch? DNS b?n mu?n sao chép khu v?c t?. Nh?p vào Thêm, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Nh?p vào K?t thúc.

B?t đ?u m?t chuy?n giao Zone cho m?t trung h?c Zone

Đ? b?t đ?u m?t khu chuy?n cho m?t khu v?c trung h?c, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DNS.
 2. Trong ngăn d?n hư?ng, m? r?ng các máy ch? DNS, m? r?ng các Forward Lookup khu thư m?c, và sau đó t?m th?y khu v?c trung h?c mà b?n mu?n truy?n d? li?u b?t đ?u.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào khu v?c, và sau đó nh?p vào Chuy?n t? Master.

Thay đ?i lo?i khu

Thay đ?i lo?i khu:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DNS.
 2. Trong ngăn d?n hư?ng, m? r?ng các máy ch? DNS, m? r?ng các Forward Lookup khu thư m?c, và sau đó t?m khu v?c trung h?c mà b?n mu?n S?a đ?i.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào khu v?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính. Nh?p vào Thay đổi đ? m? các Khu v?c thay đ?i ki?u h?p tho?i.
 4. B?m vào lo?i khu v?c b?n mu?n chuy?n đ?i này trung h?c khu thành, và sau đó nh?p vào Ok.


Thu?c tính

ID c?a bài: 323419 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbdns kbenv kbhowtomaster kbmt KB323419 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:323419

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com