Làm th? nào đ? c?u h?nh m?ng Load cân b?ng tham s? trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 323437 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách c?u h?nh M?ng Load Balancing tham s? trong Windows Server 2003.

B?n có th? s? d?ng Cân b?ng t?i m?ng lan r?ng đ?n yêu c?u qua bao nhiêu là 32 các máy ch?. B?n có th? làm như v?y đ? m? r?ng d?ch v? doanh nghi?p-r?ng, ví d? như các máy ch? Web, D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i, và máy ch? truy?n thông streaming. M?ng cân b?ng t?i c?ng đ?m b?o r?ng các máy ch? c?a b?n tr? l?i m?t cách nhanh chóng, th?m chí dư?i t?i n?ng. Nó có ph?i Đi?u này b?i t? đ?ng phát hi?n khi m?t máy ch? ng?ng ho?t đ?ng, và sau đó m?t cách nhanh chóng b? lưu lư?ng truy c?p khách hàng trong s? các máy ch? c?n l?i. B?o v? này có th? giúp b?n cung c?p liên t?c, không b? gián đo?n d?ch v? cho các doanh nghi?p quan tr?ng các chương tr?nh.

C?u h?nh m?ng Load cân b?ng tham s?

Đ? c?u h?nh các tham s? cân b?ng t?i m?ng, b?n ph?i c?u h?nh các tham s? c?m, tham s? máy ch? và c?ng quy t?c.

Đ? thêm thông tin v? cách thi?t l?p TCP/IP cho M?ng cân b?ng t?i, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323431 Làm th? nào đ? cài đ?t TCP/IP cho cân b?ng t?i m?ng trong Windows Server 2003

C?u h?nh các tham s? c?m

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t K?t n?i m?ng.
 2. Nh?p chu?t ph?i Local Area Connection, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Trong các Thu?c tính k?t n?i khu v?c đ?a phươngh?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n các Cân b?ng t?i m?ng ki?m tra h?p và b?m Thu?c tính.
 4. B?m vào các C?m các thông s? tab, và sau đó nh?p giá tr? trong các Đ?a ch? IP,M?t n? m?ng con, và Tên Internet đ?y đ? ki?m tra h?p.
 5. Dư?i Ch? đ? chi?n d?ch c?m, b?m Phát đa hư?ng đ? xác đ?nh li?u m?t phương ti?n truy?n thông phát đa hư?ng truy c?p ki?m soát đ?a ch? là đư?c s? d?ng cho các ho?t đ?ng nhóm. N?u b?n ch?n tùy ch?n này, cân b?ng t?i m?ng chuy?n đ?i đ?a ch? m?ng c?a c?m vào m?t đ?a ch? phát đa hư?ng khi đi?u này là c?n thi?t. Nó c?ng làm cho ch?c ch?n r?ng các c?m giao th?c Internet (IP) đ?a ch? gi?i quy?t đ?n đ?a ch? phát đa hư?ng này như là m?t ph?n c?a giao th?c gi?i quy?t đ?a ch? (ARP). B? đi?u h?p m?ng mà lái xe cân b?ng t?i m?ng là ràng bu?c gi? đ?a ch? đi?u khi?n truy c?p media t?i g?c c?a nó. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem "m?ng Load Balancing c?m" Windows Server 2003 giúp và h? tr? Ch? đ? trung tâm.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép đi?u khi?n t? xah?p ki?m đ? b?t các ho?t đ?ng đi?u khi?n t? xa. G? m?t kh?u trong cácM?t kh?u t? xaXác nh?n m?t kh?uh?p.
C?NH BÁO: Tùy ch?n đi?u khi?n t? xa cân b?ng t?i m?ng tr?nh bày nhi?u r?i ro b?o m?t. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n chưa b?t đi?u khi?n t? xa và thay v? s? d?ng qu?n l? cân b?ng t?i m?ng ho?c các công c? qu?n l? t? xa ch?ng h?n như Windows Management Instrumentation (WMI).

Cho thêm thông tin v? vi?c s? d?ng c?a đi?u khi?n t? xa trong cân b?ng t?i m?ng, xem các "M?ng lư?i các thông s? cân b?ng t?i: các c?m cân b?ng t?i m?ng" Windows Server 2003 giúp và trung tâm h? tr? ch? đ?.

C?u h?nh máy ch? lưu tr? các thông s?

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t K?t n?i m?ng.
 2. Nh?p chu?t ph?i Local Area Connection, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Trong các Thu?c tính k?t n?i khu v?c đ?a phươngh?p tho?i h?p, b?m vào Cân b?ng t?i m?ng, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. B?m vào các Máy ch? lưu tr? các thông s? tab.
 5. Nh?p m?t giá tr? trong các Ưu tiên (máy ch? duy nh?t đ?nh danh) h?p.
 6. Dư?i C?u h?nh IP dành riêng, lo?i các giá tr? trong các Đ?a ch? IPM?t n? m?ng conh?p.
 7. Dư?i Nhà nư?c ban đ?u ch?, ch? ra máy ch? lưu tr? nhà nư?c đ?i v?i c?m cân b?ng t?i m?ng sao khi Windows là b?t đ?u.
QUAN TR?NG: B?n có th? có m?t v?n đ? n?u b?n đang làm vi?c t? m?t máy tính mà có m?t v? m?ng lư?i duy nh?t là ràng bu?c đ? cân b?ng t?i m?ng trong Unicast ch? đ?. B?n không th? s? d?ng qu?n l? cân b?ng t?i m?ng trên máy tính này c?u h?nh và qu?n l? các máy ch? khác v? đ?a đơn m?ng b? đi?u h?p trong Unicast ch? đ? không th? có bên trong máy ch? truy?n thông. Tuy nhiên, b?n có th? liên l?c v?i máy vi tính đang ? bên ngoài các cluster.

Đ? đ?m b?o r?ng m?ng lư?i Ngư?i qu?n l? cân b?ng t?i là hi?n th? các thông tin m?i nh?t c?a máy ch? lưu tr?, Nh?p chu?t ph?i vào c?m sao và b?m Làm tươi. B?n ph?i làm như v?y b?i v? các thu?c tính ch? r?ng m?ng t?i Cân b?ng Manager hi?n th? là m?t b?n sao c?a các tài s?n ch? nhà đ? c?u h?nh cu?i cùng qu?n l? cân b?ng t?i m?ng k?t n?i v?i máy ch? đó. Khi b?n b?m vào Làm tươiQu?n l? m?ng Load Balancing reconnects đ?n c?m và hi?n th? C?p nh?t thông tin.

LƯU ?: B?n c?ng có th? m? các Thu?c tính cân b?ng t?i m?ng h?p tho?i thông qua công c? k?t n?i m?ng. Tuy nhiên, m?ng Ngư?i qu?n l? cân b?ng t?i là phương pháp ưa thích. N?u b?n s? d?ng m?ng Các k?t n?i công c?, b?n ph?i th?c hi?n thay đ?i c?u h?nh cùng m?t ngày m?i c?m máy ch? lưu tr?. B?ng cách s? d?ng qu?n l? cân b?ng t?i m?ng và các k?t n?i m?ng công c? v?i nhau đ? thay đ?i thu?c tính cân b?ng t?i m?ng có th? t?o ra k?t qu? không th? đoán trư?c.

Các thông s? đư?c thi?t l?p trong các Thu?c tính cân b?ng t?i m?ng h?p tho?i đư?c ghi trong s? đăng k? trên m?i máy ch?. Thay đ?i đ?i v?i Các tham s? cân b?ng t?i m?ng đư?c áp d?ng khi b?n nh?p vào Ok trong các Thu?c tính cân b?ng t?i m?ng h?p tho?i. Cách nh?n vào Ok đi?m d?ng cân b?ng t?i m?ng (n?u nó ch?y), t?i l?i các các thông s?, và sau đó kh?i đ?ng l?i nhóm ho?t đ?ng.

C?u h?nh quy t?c c?ng

Trư?c khi b?n ti?p t?c, xem l?i các "quy t?c c?ng" ph?n c?a các "Danh sách ki?m tra: kích ho?t và c?u h?nh cân b?ng t?i m?ng" Windows Server Năm 2003 các ch? đ? tr? giúp và trung tâm h? tr?. N?u không có m?t s? hi?u bi?t đ?y đ? v? các các ch? đ? đư?c đ? c?p trong ph?n này, b?n không th? đúng cách c?u h?nh c?ng quy t?c.

C?u h?nh quy t?c c?ng đ? bao g?m vi?c t?o ra, ch?nh s?a, và lo?i b? các quy t?c c?ng.

T?o quy t?c c?ng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t K?t n?i m?ng.
 2. Nh?p chu?t ph?i Local Area Connection, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Trong các Thu?c tính k?t n?i đ?a phương h?p tho?i h?p, b?m vào Cân b?ng t?i m?ng, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. B?m vào các Quy t?c c?ng tab, và sau đó nh?p vào THÊM.
 5. Nh?p các giá tr? cho các D?i c?ng, Giao thức, Ch? đ? l?c, Ái l?c, T?i tr?ng, và X? l? ưu tiên h?p b?ng cách s? d?ng thông tin t? vi?c ki?m tra cài đ?t danh sách.
 6. Nh?p vào Ok.
Đ? ch?nh s?a quy t?c c?ng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t K?t n?i m?ng.
 2. Nh?p chu?t ph?i Local Area Connection, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Trong các Thu?c tính k?t n?i đ?a phương h?p tho?i h?p, b?m vào Cân b?ng t?i m?ng, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. B?m vào các Quy t?c c?ng tab.
 5. Trong danh sách các quy t?c, nh?p đúp vào các quy t?c đ? hi?n th? các s? cai tr? c?a tham s? trong các Cấu hình khu v?c phía trên danh sách các quy t?c.
 6. S?a đ?i các D?i c?ng, Giao thức, và Ch? đ? l?c các tham s? như c?n thi?t.
 7. Nh?p vào Ok.
Đ? lo?i b? quy t?c c?ng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t K?t n?i m?ng.
 2. Nh?p chu?t ph?i Local Area Connection, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Trong các Thu?c tính k?t n?i khu v?c đ?a phươngh?p tho?i h?p, b?m vào Cân b?ng t?i m?ng, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. B?m vào các Quy t?c c?ng tab, b?m vào các quy t?c mà b?n mu?n lo?i b?, và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ.
QUAN TR?NG: S? lư?ng và lo?i c?a các quy t?c ph?i là chính xác như nhau cho m?i ngư?i máy ch? lưu tr? trong c?m sao. B?n có th? ch?c ch?n r?ng đi?u này b?ng cách s? d?ng cân b?ng t?i m?ng Trư?ng đ?i di?n đ? c?u h?nh c?ng quy t?c (xem lưu ? th? hai dư?i đây). N?u b?n đang s? d?ng M?ng Load Balancing Manager, khi b?n thêm b? sung máy, h? t? đ?ng k? th?a quy t?c c?ng c?m t? máy ch? ban đ?u.

N?u m?t máy ch? c? g?ng tham gia c?m v?i m?t s? khác nhau c?a các quy t?c, ho?c v?i quy t?c khác nhau t? các máy ch? khác, nó không đư?c ch?p nh?n như là m?t ph?n c?a các c?m. Ph?n c?n l?i c?a c?m sao sau đó ti?p t?c x? l? lưu lư?ng truy c?p như trư?c khi. Cùng lúc đó, m?t tin nh?n đư?c nh?p vào s? ghi s? ki?n Windows. Khi Đi?u này x?y ra, xem s? ghi s? ki?n đ? xác đ?nh máy ch? đó là mâu thu?n v?i các các máy ch? c?m, gi?i quy?t cu?c xung đ?t, và sau đó kh?i đ?ng l?i m?ng t?i Cân b?ng trên máy ch? đó.

Đ? cho phép cân b?ng t?i m?ng đ? đúng cách x? l? các m?nh v? IP, tránh s? d?ng Không có khi baïn choïn UDP, ho?c c? hai cho thi?t đ?t giao th?c.

LƯU ?: Khi b?n đang s? d?ng m?ng Load Balancing Manager, b?n ph?i là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? trên máy ch? b?n đang c?u h?nh, ho?c b?n ph?i có giao các cơ quan. Như là m?t b?o m?t t?t nh?t th?c hành, h?y xem xét vi?c s? d?ng "Ch?y như" đ? th?c hi?n các th? t?c này. N?u b?n là c?u h?nh m?t c?m hay máy ch? b?ng cách ch?y m?ng Load Balancing qu?n l? t? m?t máy tính không ph?i là m?t ph?n c?a c?m, b?n không ph?i là thành viên c?a các Nhóm ngư?i qu?n tr? trên máy tính đó.

B?n c?ng có th? m? các Thu?c tính cân b?ng t?i m?ng h?p tho?i thông qua công c? k?t n?i m?ng. Tuy nhiên, m?ng Ngư?i qu?n l? cân b?ng t?i là phương pháp ưa thích. N?u b?n s? d?ng m?ng Các k?t n?i công c?, b?n ph?i th?c hi?n thay đ?i c?u h?nh cùng m?t ngày m?i c?m máy ch? lưu tr?. B?ng cách s? d?ng qu?n l? cân b?ng t?i m?ng và các k?t n?i m?ng công c? v?i nhau đ? thay đ?i thu?c tính cân b?ng t?i m?ng có th? d?n đ?n k?t qu? không th? đoán trư?c.

N?u t?t c? các máy ch? c?a b?n đang ch?y m?t s?n ph?m trong Windows Server 2003, b?n có th? ch? quy t?c c?ng đ? áp d?ng đ? ch? c? th? IP Đ?a ch?. Đi?u này r?t h?u ích khi b?n t?o ?o clusters. N?u b?n không ch?y Windows Server 2003, b?n ph?i áp d?ng quy t?c c?ng đ? cho t?t c? các đ?a ch? IP. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các c?m ?o, xem "s? hi?u bi?t ?o Các c?m".

Danh sách t?t c? các quy t?c c?ng đ? đư?c cài đ?t hi?n nay s?p x?p b?i d?i c?ng.

Các thông s? đư?c thi?t l?p trong các Thu?c tính cân b?ng t?i m?ng h?p tho?i đư?c ghi trong s? đăng k? trên m?i máy ch?.

Thay đ?i đ?i v?i tham s? cân b?ng t?i m?ng đư?c áp d?ng khi b?n nh?p vào Ok trong các Thu?c tính cân b?ng t?i m?ng h?p tho?i. Cách nh?n vào Ok đi?m d?ng cân b?ng t?i m?ng (n?u nó ch?y), t?i l?i các các thông s?, và sau đó kh?i đ?ng l?i nhóm ho?t đ?ng.

N?u b?n đang làm vi?c t? m?t máy tính có m?t v? m?ng lư?i duy nh?t là ràng bu?c đ? m?ng t?i Cân b?ng trong ch? đ? Unicast, b?n không th? s? d?ng qu?n l? cân b?ng t?i m?ng trên máy tính này đ? c?u h?nh và qu?n l? máy ch? khác v? m?t m?ng lư?i duy nh?t b? đi?u h?p trong ch? đ? Unicast không th? có bên trong máy ch? truy?n thông. Tuy nhiên, b?n có th? giao ti?p v?i máy tính đang ? bên ngoài các cluster.

Đ? làm cho ch?c ch?n r?ng Network Load Balancing Manager hi?n th? các máy ch? g?n đây nh?t thông tin, b?m chu?t ph?i vào c?m sao và b?m Làm tươi. B?n ph?i làm như v?y b?i v? các thu?c tính ch? r?ng m?ng t?i Cân b?ng Manager hi?n th? là m?t b?n sao c?a các tài s?n ch? nhà đ? c?u h?nh cu?i cùng qu?n l? cân b?ng t?i m?ng k?t n?i v?i máy ch? đó. Khi b?n b?m vào Làm tươiQu?n l? m?ng Load Balancing reconnects đ?n c?m và hi?n th? C?p nh?t thông tin.

Cho phép h? tr? phát đa hư?ng

 1. Đ? b?t đ?u Network Load Balancing Manager, g?nlbmgr t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n NH?P.
 2. N?u qu?n l? cân b?ng t?i m?ng không đ? đư?c danh sách các c?m, k?t n?i đ?n c?m.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào c?m sao và b?m C?m sao thu?c tính.
 4. Trên các C?m các thông s? tab, trong Ch? đ? chi?n d?ch c?m, b?m Phát đa hư?ng. N?u thích h?p, b?n có th? c?ng cho phép qu?n l? nhóm Internet H? tr? giao th?c (IGMP) b?ng cách nh?n vào đ? ch?n các IGMP phát đa hư?ng h?p ki?m.
QUAN TR?NG: N?u b?n đang làm vi?c t? m?t máy tính có m?t m?ng lư?i duy nh?t v? là ràng bu?c đ? cân b?ng t?i m?ng trong ch? đ? Unicast, b?n không th? s? d?ng M?ng qu?n l? cân b?ng t?i trên máy tính này đ? c?u h?nh và qu?n l? khác ch? nhà v? đ?a đơn m?ng b? đi?u h?p trong ch? đ? Unicast không th? có máy ch? lưu tr? n?i thông tin liên l?c. Tuy nhiên, b?n có th? giao ti?p v?i máy tính đang ? bên ngoài các c?m.

LƯU ?: Khi b?n đang s? d?ng m?ng Load Balancing Manager, b?n ph?i là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? trên máy ch? b?n đang c?u h?nh, ho?c b?n ph?i có giao các cơ quan. Như là m?t b?o m?t t?t nh?t th?c hành, h?y xem xét vi?c s? d?ng "Ch?y như" đ? th?c hi?n các th? t?c này. N?u b?n là c?u h?nh m?t c?m hay máy ch? b?ng cách ch?y m?ng Load Balancing qu?n l? t? m?t máy tính không ph?i là m?t ph?n c?a c?m, b?n không ph?i là thành viên c?a các Nhóm ngư?i qu?n tr? trên máy tính đó.

B?n c?ng có th? m? các Thu?c tính cân b?ng t?i m?ng h?p tho?i thông qua công c? k?t n?i m?ng. Tuy nhiên, m?ng Ngư?i qu?n l? cân b?ng t?i là phương pháp ưa thích. N?u b?n s? d?ng m?ng Các k?t n?i công c?, b?n ph?i th?c hi?n thay đ?i c?u h?nh cùng m?t ngày m?i c?m máy ch? lưu tr?. B?ng cách s? d?ng qu?n l? cân b?ng t?i m?ng và các k?t n?i m?ng công c? v?i nhau đ? thay đ?i thu?c tính cân b?ng t?i m?ng có th? d?n đ?n k?t qu? không th? đoán trư?c.

B?n ch? có th? b?t IGMP h? tr? khi c?a b?n c?m sao đư?c c?u h?nh cho ch? đ? phát đa hư?ng. N?u b?n cho phép h? tr? IGMP, các cho phép đ?a ch? IP phát đa hư?ng là gi?i h?n trong ph?m vi tiêu chu?n h?ng D. Đây là 224.0.0.0 đ?n 239.255.255.255.

Kích ho?t tính năng h? tr? giao th?c (IGMP) Internet nhóm qu?n l?

 1. Đ? b?t đ?u Network Load Balancing Manager, g?nlbmgr t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n NH?P.
 2. N?u qu?n l? cân b?ng t?i m?ng không đ? đư?c danh sách các c?m, k?t n?i đ?n c?m.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào c?m sao và b?m C?m sao thu?c tính.
 4. Trên các C?m các thông s? tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Phát đa hư?ng IGMP ki?m tra h?p đ? kích ho?t tính năng h? tr? IGMP trên t?t c? các máy ch? trong c?m sao.
QUAN TR?NG: N?u b?n đang làm vi?c t? m?t máy tính có m?t m?ng lư?i duy nh?t v? là ràng bu?c đ? cân b?ng t?i m?ng trong ch? đ? Unicast, b?n không th? s? d?ng M?ng qu?n l? cân b?ng t?i trên máy tính này đ? c?u h?nh và qu?n l? khác ch? nhà v? đ?a đơn m?ng b? đi?u h?p trong ch? đ? Unicast không th? có máy ch? lưu tr? n?i thông tin liên l?c. Tuy nhiên, b?n có th? giao ti?p v?i máy tính đang ? bên ngoài các c?m.

LƯU ?: Khi b?n đang s? d?ng m?ng Load Balancing Manager, b?n ph?i là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? trên máy ch? b?n đang c?u h?nh, ho?c b?n ph?i có giao các cơ quan. Như là m?t b?o m?t t?t nh?t th?c hành, h?y xem xét vi?c s? d?ng "Ch?y như" đ? th?c hi?n các th? t?c này. N?u b?n là c?u h?nh m?t c?m hay máy ch? b?ng cách ch?y m?ng Load Balancing qu?n l? t? m?t máy tính không ph?i là m?t ph?n c?a c?m, b?n không ph?i là thành viên c?a các Nhóm ngư?i qu?n tr? trên máy tính đó.

B?n c?ng có th? m? các Thu?c tính cân b?ng t?i m?ng h?p tho?i thông qua công c? k?t n?i m?ng. Tuy nhiên, m?ng Ngư?i qu?n l? cân b?ng t?i là phương pháp ưa thích. N?u b?n s? d?ng m?ng Các k?t n?i công c?, b?n ph?i th?c hi?n thay đ?i c?u h?nh cùng m?t ngày m?i c?m máy ch? lưu tr?. B?ng cách s? d?ng qu?n l? cân b?ng t?i m?ng và các k?t n?i m?ng công c? v?i nhau đ? thay đ?i thu?c tính cân b?ng t?i m?ng có th? d?n đ?n k?t qu? không th? đoán trư?c.

B?n ch? có th? b?t IGMP h? tr? khi c?a b?n c?m sao đư?c c?u h?nh cho ch? đ? phát đa hư?ng. N?u b?n cho phép h? tr? IGMP, các cho phép đ?a ch? IP phát đa hư?ng là gi?i h?n trong ph?m vi tiêu chu?n h?ng D. Đây là 224.0.0.0 đ?n 239.255.255.255.

Qu?n l? hi?n có c?m t? cân b?ng qu?n l? b?ng cách s? d?ng m?t danh sách các máy ch? lưu tr? m?ng t?i

 • T? giao di?n Windows:
  1. Đ? b?t đ?u Network Load Balancing Manager, g? nlbmgr t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n NH?P.
  2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Danh sách máy ch? t?i.
  3. Xác đ?nh v? trí máy ch? lưu tr? danh sách t?p tin văn b?n c?a b?n, b?m vào nó, và sau đó Nh?p vào M?.

   QUAN TR?NG: N?u b?n đang làm vi?c t? m?t máy tính có m?t m?ng lư?i duy nh?t v? là ràng bu?c đ? cân b?ng t?i m?ng trong ch? đ? Unicast, b?n không th? s? d?ng M?ng qu?n l? cân b?ng t?i trên máy tính này đ? c?u h?nh và qu?n l? khác ch? nhà v? đ?a đơn m?ng b? đi?u h?p trong ch? đ? Unicast không th? có máy ch? lưu tr? n?i thông tin liên l?c. Tuy nhiên, b?n có th? giao ti?p v?i máy tính đang ? bên ngoài các c?m.

   V? l? do b?o m?t, h?y đ?m b?o r?ng ch? có ngư?i dùng trong các đ?a phương nhóm qu?n tr? viên có th? truy c?p vào máy ch? lưu tr? danh sách t?p.

   LƯU ?: Khi b?n đang s? d?ng m?ng Load Balancing Manager, b?n ph?i là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? trên máy ch? b?n đang c?u h?nh, ho?c b?n ph?i có giao các cơ quan. Như là m?t b?o m?t t?t nh?t th?c hành, h?y xem xét vi?c s? d?ng "Ch?y như" đ? th?c hi?n các th? t?c này. N?u b?n là c?u h?nh m?t c?m hay máy ch? b?ng cách ch?y m?ng Load Balancing qu?n l? t? m?t máy tính không ph?i là m?t ph?n c?a c?m, b?n không ph?i là thành viên c?a các Nhóm ngư?i qu?n tr? trên máy tính đó.

   Danh sách máy ch? lưu tr? t?p tin văn b?n là m?t lưu file văn b?n b?n t?o b?ng cách s? d?ng Notepad ho?c b?t k? công c? tương t? khác. T?p tin ph?i ghi tên c?a m?i máy ch?. M?i tên máy ch? ph?i đư?c ngăn cách b?i m?t d?ng phá v?. B?n có th? đưa ? ki?n trong danh sách máy ch? lưu tr? b?i ngay trư?c b?nh lu?n v?i d?u ch?m ph?y (;).

   B?n có th? s? d?ng th? t?c này đ? k?t n?i v?i nhi?u host và t?t c? các c?m cân b?ng t?i m?ng trên nh?ng máy ch?. Nh?ng c?m và máy ch? sau đó s? hi?n th? trong qu?n l? cân b?ng t?i m?ng. Đi?u này là đ?c bi?t h?u ích khi m?t máy ch? là cân b?ng t?i m?ng b? đi?u h?p m?ng g?p v?n đ? k?t n?i, nhưng m?t b? đi?u h?p m?ng có s?n trên đó máy ch? lưu tr?. B?n c?ng có th? s? d?ng th? t?c này đ? phát hi?n và ch?n đoán v?n đ? ch?ng h?n như máy ch? c?m đang h?i t? m?t cách riêng bi?t.
 • M?t d?u nh?c l?nh:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, sau đó b?m D?u nh?c l?nh.
  2. T?i d?u nh?c l?nh, g? nlbmgr /hostlist danh sách máy ch?, sau đó nh?n ENTER, nơi danh sách máy ch? là đư?ng d?n đ?y đ? đi?u ki?n cho m?t t?p tin văn b?n r?ng b?n t?o ra b?ng cách s? d?ng Notepad ho?c b?t k? công c? tương t? khác. T?p ph?i li?t kê các tên c?a m?i máy ch?. M?i tên máy ch? ph?i đư?c ngăn cách b?i m?t ng?t d?ng.
QUAN TR?NG: V? l? do b?o m?t, h?y đ?m b?o r?ng ch? có ngư?i dùng trong các đ?a phương Nhóm ngư?i qu?n tr? có quy?n truy c?p vào máy ch? lưu tr? danh sách t?p.

LƯU ?: Đ? ch?y Nlb.exe t? m?t máy tính t? xa, b?n ph?i kích ho?t t? xa đi?u khi?n trên máy ch? đang ch?y cân b?ng t?i m?ng. T?i m?ng Cân b?ng đi?u khi?n t? xa tùy ch?n tr?nh bày nhi?u r?i ro b?o m?t. Ch? s? d?ng t? xa ki?m soát trên m?t máy tính an toàn bên trong tư?ng l?a c?a b?n. V? s? b?o m?t nhi?u đi?u khi?n t? xa r?i ro quà, Microsoft recommends mà b?n không cho phép các tính năng đi?u khi?n t? xa. Thay vào đó, s? d?ng các công c? qu?n l? t? xa khác ch?ng h?n như Cân b?ng ngư?i qu?n l? ho?c phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) m?ng t?i.

Khi b?n đang s? d?ng Nlb.exe, b?n ph?i là thành viên c?a các Nhóm qu?n tr? viên máy ch? mà b?n đang c?u h?nh, ho?c b?n ph?i có giao các cơ quan. Như là m?t b?o m?t hay nh?t th?c hành, h?y xem xét b?ng cách s? d?ng "Ch?y như" đ? th?c hi?n các th? t?c này. N?u b?n đang c?u h?nh m?t c?m hay máy ch? b?ng cách ch?y Nlb.exe t? m?t máy tính không ph?i là m?t ph?n c?a c?m, b?n làm không ph?i là thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? trên máy tính đó.

Đ? xem cú pháp hoàn ch?nh cho l?nh này, g? nlbmgr /help t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER.

Làm cho ch?c ch?n r?ng ngư?i s? d?ng duy nh?t trong nhóm qu?n tr? viên đ?a phương có quy?n truy c?p vào máy ch? danh sách t?p.

B?n có th? đưa ? ki?n trong danh sách máy ch? lưu tr? b?i ngay trư?c B?nh lu?n v?i m?t d?u ch?m ph?y (;).

B?n có th? s? d?ng th? t?c này đ? k?t n?i v?i nhi?u máy ch? và t?t c? các m?ng Load Balancing c?m trên nh?ng máy ch?. Các c?m và máy ch? sau đó đư?c hi?n th? trong cân b?ng t?i m?ng Ngư?i qu?n l?. Đây là đ?c bi?t h?u ích khi m?t máy ch? c?a cân b?ng t?i m?ng b? đi?u h?p m?ng là có v?n đ? k?t n?i, nhưng là m?t b? đi?u h?p m?ng có s?n trên máy ch? đó. B?n c?ng có th? s? d?ng th? t?c này đ? phát hi?n và ch?n đoán nh?ng v?n đ? như máy ch? c?m đang h?i t? m?t cách riêng bi?t.

Khắc phục sự cố

S? lư?ng và lo?i c?a các quy t?c ph?i là chính xác như nhau cho m?i ngư?i máy ch? lưu tr? trong c?m sao. N?u m?t máy ch? c? g?ng tham gia c?m v?i m?t khác nhau s? các quy t?c t? các máy ch? khác, nó không đư?c ch?p nh?n như là m?t ph?n c?a các c?m sao, và ph?n c?n l?i c?a c?m ti?p t?c x? l? lưu lư?ng truy c?p như trư?c. Cùng lúc đó, m?t thông đi?p đư?c đăng nh?p Windows s? k? s?. N?u đi?u này x?y ra, Xem s? ghi s? ki?n đ? xác đ?nh máy ch? đó là mâu thu?n v?i ngư?i kia c?m máy ch?, gi?i quy?t cu?c xung đ?t, và sau đó ch?y l?i cân b?ng t?i m?ng trên máy ch? đó.

B?n c?ng ph?i thêm các đ?a ch? IP c?a c?m hay đ?a ch? đ?n thi?t đ?t TCP/IP c?a k?t n?i khu v?c đ?a phương:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t K?t n?i m?ng.
 2. Nh?p chu?t ph?i Local Area Connection, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Trong các Thu?c tính k?t n?i khu v?c đ?a phươngh?p tho?i h?p, b?m vào Giao th?c Internet, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. Nh?p vào Nâng cao.
 5. Nh?p vào THÊM.
 6. Thêm các c?m IP và m?ng con đ?a m?t n? ch?.
 7. Xác nh?n thay đ?i c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 323437 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbclustering kbhowto kbhowtomaster kbnetwork kbtool kbmt KB323437 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:323437

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com