Làm th? nào đ? thay đ?i đ?a ch? IP c?a b? đi?u h?p m?ng trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 323444 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách thay đ?i giao th?c Internet (IP) đ?a ch? đư?c gán cho b? đi?u h?p m?ng. Đ?a ch? IP có th? đư?c gán t? đ?ng n?u m?ng c?a b?n có m?t c?u h?nh máy ch? đ?ng Giao th?c (DHCP) server, ho?c b?n có th? ch? đ?nh m?t đ?a ch? IP.

Làm th? nào đ? thay đ?i đ?a ch? IP đư?c gán cho b? đi?u h?p m?ng

 1. Đăng nh?p vào máy tính b?ng cách s? d?ng các qu?n tr? viên tài kho?n.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n B?ng đi?u khi?n, và nh?p vào K?t n?i m?ng.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào các khu v?c đ?a phương k?t n?i mà b?n mu?n ch?nh s?a và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trong các K?t n?i này dùng sau đây kho?n m?c h?p, b?m vào Giao th?c Internet (TCP/IP), sau đó b?m Thu?c tính. Các Thu?c tính Internet Protocol (TCP/IP)h?p tho?i s? xu?t hi?n.
 5. Ti?p t?c v?i các bư?c trong m?t trong hai sau ph?n, tùy thu?c vào hoàn c?nh c?a b?n.

Làm th? nào đ? t? đ?ng l?y m?t đ?a ch? IP

Làm theo các bư?c sau đ? c?u h?nh máy tính đ? có đư?c m?t IP Đ?a ch? t? m?t máy ch? DHCP. Lưu ? r?ng b?n ph?i có m?t máy ch? DHCP.
 1. Nh?p vào L?y m?t đ?a ch? IP t? đ?ng.
 2. Nh?p vào L?y đ?a ch? h? ph?c v? DNS t? đ?ng N?u b?n không mu?n ch? đ?nh đ?a ch? IP c?a các Domain Name System (DNS) server.
 3. Nh?p vào Ok. Trong các Thu?c tính k?t n?i khu v?c đ?a phương h?p tho?i h?p, b?m vào Đóng.
 4. Trong các Tr?ng thái k?t n?i khu v?c đ?a phương h?p tho?i h?p, b?m vào Đóng.
 5. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 6. Trong các M? h?p, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
 7. T?i d?u nh?c l?nh, g? ipconfig / Release, sau đó nh?n ENTER.
 8. Lo?i ipconfig / làm m?i, vaø sau ñoù baám NH?P.

  B? đi?u h?p m?ng đư?c gán m?t đ?a ch? IP b?ng DHCP h? ph?c v?, và m?t tin nh?n tương t? như dư?i đây xu?t hi?n:
  C?u h?nh IP máy ch? Windows

  Ethernet adapter khu v?c đ?a phương K?t n?i:

  H?u t? DNS k?t n?i-c? th?. : dns.microsoft.com
  IP đ?a ch?............: 192.168.0.201
  M?t n? m?ng con....... . . . . : 255.255.255.0.
  C?ng n?i m?c đ?nh........ . : 192.168.0.1.
 9. Lo?i exit, sau đó nh?n ENTER đ? b? d?u nh?c l?nh.

Làm th? nào đ? ch? đ?nh m?t đ?a ch? IP

Ch? đ?nh m?t đ?a ch? IP cho b? đi?u h?p m?ng, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào S? d?ng đ?a ch? IP sau N?u b?n b?n mu?n ch? đ?nh đ?a ch? IP cho các adapter m?ng.
 2. Trong các Đ?a ch? IP h?p, g? đ?a ch? IP b?n mu?n ch? đ?nh cho b? đi?u h?p m?ng này. Đ?a ch? IP này ph?i là m?t Đ?a ch? duy nh?t trong ph?m vi các đ?a ch? có s?n cho m?ng c?a b?n. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? m?ng đ? có đư?c m?t danh sách các đ?a ch? IP h?p l? cho m?ng c?a b?n.
 3. Trong các M?t n? m?ng con h?p, g? m?ng con m?t n? m?ng c?a b?n.
 4. Trong các C?ng n?i m?c đ?nh h?p, g? IP Đ?a ch? c?a máy tính ho?c thi?t b? trên m?ng c?a b?n k?t n?i m?ng c?a b?n đ? m?t m?ng ho?c Internet.
 5. Trong các H? ph?c v? DNS ưa thích h?p, g? các Đ?a ch? IP c?a máy tính x? l? máy ch? lưu tr? tên đ? đ?a ch? IP.
 6. Trong các Máy ch? DNS thay th? h?p, g? các Đ?a ch? IP c?a máy tính DNS mà b?n mu?n s? d?ng n?u các máy ch? DNS ưa thích s? tr? thành không s?n dùng.
 7. Nh?p vào Ok. Trong các Thu?c tính k?t n?i khu v?c đ?a phương h?p tho?i h?p, b?m vào Đóng.
 8. Trong các Tr?ng thái k?t n?i khu v?c đ?a phương h?p tho?i h?p, b?m vào Đóng.

Khắc phục sự cố

 • Đó là m?t cu?c xung đ?t đ?a ch? IP: N?u b?n c? g?ng đ? ch? đ?nh m?t đ?a ch? IP mà đang đư?c s? d?ng, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  IP t?nh Đ?a ch? đư?c ch? c?n c?u h?nh đang đư?c s? d?ng trên m?ng. Vui l?ng c?u h?nh l?i m?t đ?a ch? IP khác nhau.
  Trong trư?ng h?p này, ch? đ?nh m?t không s? d?ng Đ?a ch? IP cho các adapter m?ng.
 • Máy tính c?a b?n không th? k?t n?i t?i máy tính khác trên m?ng: N?u b?n ch? đ?nh m?t đ?a ch? m?t n? m?ng con không chính xác vào m?ng b? đi?u h?p, máy tính có hi?u qu? có v? trí trên m?ng khác. B?n có th? không k?t n?i t?i các máy tính khác trên m?ng.
 • Máy tính c?a b?n không th? k?t n?i t?i máy tính khác b?ng cách s? d?ng máy ch? lưu tr? tên: N?u b?n ch? đ?nh m?t máy ch? DNS không đúng đ?a ch? IP, ho?c n?u b?n làm không s? d?ng m?t máy ch? DNS, b?n không th? k?t n?i đ?n máy tính b?ng cách s? d?ng máy ch? lưu tr? c?a h? tên. Đi?u này ngăn b?n duy?t Internet. B?n có th? k?t n?i v?i khác các máy tính b?ng cách s? d?ng đ?a ch? IP.

  Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này trong m?t đ?a phương m?ng, thêm ánh x? ch? nhà-tên-đ?-IP-đ?a ch? trong m?t t?p tin máy ch?.Thu?c tính

ID c?a bài: 323444 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbhowtomaster kbmt KB323444 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:323444

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com