Làm th? nào đ?: T?o m?t khu v?c m?i trên h? ph?c v? DNS trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 323445 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này là m?t hư?ng d?n t?ng bư?c đ? t?o m?t tên mi?n Tên khu System (DNS) cho m?t tên mi?n m?i.

Chú ý Bài vi?t này không áp d?ng cho thư m?c ho?t đ?ng tích h?p DNS khu. Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? thi?t l?p DNS cho Active Directory trong Microsoft Windows Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816101Th? nào: Chuy?n đ?i máy ch? DNS chính vào thư m?c ho?t đ?ng tích h?p
323418 Làm th? nào đ?: Tích h?p DNS v?i cơ s? h? t?ng DNS hi?n có n?u thư m?c ho?t đ?ng đư?c kích ho?t trong Windows Server 2003
324753 Làm th? nào đ?: T?o m?t máy ch? thư m?c đang ho?t đ?ng trong Windows Server 2003

Làm th? nào đ? t?o ra m?t khu v?c Lookup Forward

Đ? t?o ra m?t vùng chuy?n ti?p tra c?u m?i:
 1. B?t đ?u DNS snap-in. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DNS.
 2. Click vào đ?i tư?ng DNS Server cho máy ch? c?a b?n trong ngăn bên trái c?a bàn đi?u khi?n, và sau đó m? r?ng đ?i tư?ng máy ch? đ? m? r?ng cây.
 3. Nh?p chu?t ph?i Forward Lookup khu, sau đó b?m Khu m?i. Thu?t s? khu v?c m?i b?t đ?u. Nh?p vào Ti?p theo đ? ti?p t?c.
 4. Nh?p vào Ti?u h?c zone đ? t?o m?t b?n sao t?ng th? khu v?c m?i. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trong các Tên h?p, g? tên c?a khu v?c (ví d?, lo?i_tcp.example.com, sau đó b?m Ti?p theo.

  LƯU ?: Tên này thư?ng là tương t? như h?u t? DNS c?a máy ch? máy vi tính mà b?n mu?n đ? t?o ra khu v?c.
 6. Trên các Khu v?c t?p tin Trang, ch?p nh?n tên t?p tin m?c đ?nh cho t?p tin khu v?c m?i và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 7. Nh?p vào Ti?p theo.
 8. Nh?p vào K?t thúc.
Khu v?c m?i đư?c li?t kê dư?i Forward Lookup khu trong cây DNS.


Làm th? nào đ? s?a đ?i các thu?c tính c?a Forward Lookup Zone

Đ? s?a đ?i ho?c xác minh tài s?n khu:
 1. B?t đ?u DNS snap-in.
 2. Click vào đ?i tư?ng DNS Server cho máy ch? c?a b?n trong ngăn bên trái c?a bàn đi?u khi?n, và sau đó m? r?ng đ?i tư?ng máy ch? đ? m? r?ng cây.
 3. M? r?ng Forward Lookup khu.
 4. Dư?i Forward Lookup khu, b?m chu?t ph?i vào các khu v?c mà b?n mu?n (ví d?, Ví d?.com), sau đó b?m Thu?c tính.
 5. Trong các Cho phép C?p Nh?t năng đ?ng danh sách, b?m vào Có.
 6. B?m vào các B?t đ?u c?a chính quy?n (SOA)tab.
 7. Trong các Ngư?i ch?u trách nhi?m h?p, g? các Đ?a ch? thư đi?n t? mà b?n mu?n (trong đ?nh d?ng "username.domain.com"). Cho Ví d?, n?u đ?a ch? e-mail này h? tr? @Ví d?.com, lo?ih? tr?.Ví d?.com.
 8. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.

Làm th? nào đ? t?o ra m?t khu v?c Reverse Lookup

Đ? t?o ra m?t khu v?c đ?o ngư?c tra c?u m?i:
 1. B?t đ?u DNS snap-in.
 2. Click vào đ?i tư?ng DNS Server cho máy ch? c?a b?n trong ngăn bên trái c?a bàn đi?u khi?n, và sau đó m? r?ng đ?i tư?ng máy ch? đ? m? r?ng cây.
 3. M? r?ng Reverse Lookup khu.
 4. Nh?p chu?t ph?i Reverse Lookup khu, sau đó b?m Khu m?i. Thu?t s? khu v?c m?i b?t đ?u. Nh?p vào Ti?p theo đ? ti?p t?c.
 5. Nh?p vào Ti?u h?c zone, sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Trong các ID m?ng h?p, g? ID m?ng. Ví d?, g?192.168.0, sau đó b?m Ti?p theo.

  LƯU ?: ID m?ng là r?ng ph?n TCP/IP đ?a ch? đó liên quan đ?n m?ng.Đ? thêm thông tin v? TCP/IP m?ng, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
  164015 S? hi?u bi?t đ?a ch? TCP/IP và Subnetting khái ni?m cơ b?n
 7. Trên trang khu v?c t?p tin, nh?p Ti?p theo
 8. Nh?p vào Ti?p theo.
 9. Nh?p vào K?t thúc.
Khu v?c m?i đư?c li?t kê dư?i Reverse Lookup khu trong cây DNS.


Làm th? nào đ? s?a đ?i các thu?c tính c?a Reverse Lookup Zone

Đ? s?a đ?i ho?c xác minh tài s?n khu:
 1. B?t đ?u DNS snap-in.
 2. Click vào đ?i tư?ng DNS Server cho máy ch? c?a b?n trong ngăn bên trái c?a bàn đi?u khi?n, và sau đó m? r?ng đ?i tư?ng máy ch? đ? m? r?ng cây.
 3. M? r?ng Reverse Lookup khu.
 4. Dư?i Reverse Lookup khu, b?m chu?t ph?i vào các khu v?c mà b?n mu?n (ví d?,102.168.0.x m?ng con), sau đó b?m Thu?c tính.
 5. Trong các Cho phép C?p Nh?t năng đ?ng danh sách, b?m vào Có.
 6. B?m vào các B?t đ?u c?a chính quy?n (SOA)tab.
 7. Trong các Ngư?i ch?u trách nhi?m h?p, g? các Đ?a ch? thư đi?n t? mà b?n mu?n (trong đ?nh d?ng "username.domain.com"). Cho Ví d?, n?u đ?a ch? e-mail này h? tr? @Ví d?.com, lo?ih? tr?.Ví d?.com.
 8. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
LƯU ?: Khi b?n t?o vùng chuy?n ti?p và đ?o ngư?c tra c?u, DNS d?ch v? t? đ?ng t?o ra m?t h? sơ "A" cho các máy ch? DNS. Tuy nhiên, nó không t?o ra m?t h? sơ PTR, hay đ?o ngư?c tra c?u h? sơ, cho DNS h? ph?c v?.

Đ? t?o m?t h? sơ PTR cho máy ch? DNS:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào khu v?c đ?o ngư?c tra c?u (ví d?,192.168.0.x m?ng con), sau đó b?m M?i con tr? (PTR).
 2. Trong các Soá IP máy ch? lưu tr? h?p, g? ch? nhà ph?n c?a đ?a ch? IP c?a máy ch? DNS. Ví d?, n?u các máy ch? DNS là trên m?t "C" l?p m?ng và có m?t đ?a ch? IP c?a 192.168.0.10, ph?n máy ch? c?a Đ?a ch? IP là 10. Trong trư?ng h?p này, g? 10.
 3. Trong các Tên máy ch? h?p, g? tên máy ch? h? ph?c v? DNS. Ví d?, g?dnsserv.Ví d?.com.
 4. Nh?p vào Ok.

Làm th? nào đ? t?o ra m?t b?n ghi máy ch? lưu tr?

Đ? t?o m?t máy ch? ho?c "M?t" h? sơ:
 1. B?t đ?u DNS snap-in.
 2. Click vào đ?i tư?ng DNS Server cho máy ch? c?a b?n trong ngăn bên trái c?a bàn đi?u khi?n, và sau đó m? r?ng đ?i tư?ng máy ch? đ? m? r?ng cây.
 3. M? r?ng Forward Lookup khu.
 4. Dư?i Forward Lookup khu, b?m chu?t ph?i vào các khu v?c mà b?n mu?n (ví d?, Ví d?.com), sau đó b?m Máy ch? m?i (A).
 5. Trong các Tên (s? d?ng tên mi?n ph? huynh n?u tr?ng) h?p, g? tên c?a máy ch? lưu tr? mà b?n mu?n thêm. Cho Ví d?, n?u b?n mu?n thêm m?t b?n ghi máy ch? lưu tr? cho máy ch? Web, lo?iwww.
 6. Trong các Đ?a ch? IP h?p, g? đ?a ch? IP vào ch? b?n mu?n thêm. Ví d?, g?192.168.0.100.
 7. Ch?n các T?o liên k?t tr? (PTR) k? l?c ki?m tra h?p và b?m Thêm máy ch? lưu tr?. B?n nh?n đư?c m?t tin nh?n tương t? như sau:
  Máy ch? lưu tr? h? sơ www.Ví d?com đ? đư?c t?o thành công.
  Nh?p vào Ok.

 8. Khi b?n hoàn t?t thêm máy ch?, nh?p Th?c hi?n.

Làm th? nào đ? thêm m?t CNAME

M?t CNAME (hay "Kinh đi?n tên") là m?t bí danh ho?c m?t máy ch? lưu tr? b? sung tên đ? đư?c gi?i quy?t đ? đ?a ch? IP c?a m?t máy ch? hi?n t?i trong DNS không gian tên. Ví d?, n?u b?n s? d?ng cùng m?t máy tính là c? hai máy ch? Web và m?t máy ch? FTP, b?n có th? gi?i quy?t tên máy ch? WWW và máy ch? FTP tên đ? cùng m?t đ?a ch? IP. B?ng cách s? d?ng m?t CNAME, b?n có th? gi?i quy?t c? hai cái tên đ? các Đ?a ch? IP cùng.

Đ? t?o m?t ghi CNAME:
 1. B?t đ?u DNS snap-in.
 2. Click vào đ?i tư?ng DNS Server cho máy ch? c?a b?n trong ngăn bên trái c?a bàn đi?u khi?n, và sau đó m? r?ng đ?i tư?ng máy ch? đ? m? r?ng cây.
 3. M? r?ng Forward Lookup khu.
 4. Dư?i Forward Lookup khu, b?m chu?t ph?i vào các khu v?c mà b?n mu?n (ví d?, Ví d?.com), sau đó b?m M?i bí danh (CNAME).
 5. Trong các Bí danh tên h?p, g? bí danh mà B?n mu?n. Ví d?, g? FTP.
 6. Trong các Tên đ?y đ? tiêu chu?n (FQDN) cho m?c tiêu máy ch? lưu tr? h?p, nh?p tên máy ch? lưu tr? đ?y đ? đi?u ki?n c?a máy ch? mà B?n mu?n. Ví d?, g?www.Ví d?.com, và sau đó Nh?p vào Ok.

Làm th? nào đ? thêm b?n ghi MX

B?n ghi MX (ho?c "Thư trao đ?i") đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh m?t máy ch? máy tính như là m?t đơn gi?n v?n chuy?n ngh? đ?nh thư (SMTP) thư / Post Office Protocol (POP3) h? ph?c v?. Đ? thêm b?n ghi MX, h?y làm theo các bư?c sau. Lưu ? r?ng b?n ph?i đ?u tiên t?o h? sơ "A" cho ch? nhà máy ch? thư.
 1. B?t đ?u DNS snap-in.
 2. Click vào đ?i tư?ng DNS Server cho máy ch? c?a b?n trong ngăn bên trái c?a bàn đi?u khi?n, và sau đó m? r?ng đ?i tư?ng máy ch? đ? m? r?ng cây.
 3. M? r?ng Forward Lookup khu.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào các khu v?c mà b?n mu?n (ví d?,Ví d?.com), sau đó b?m Trao đ?i thư m?i (MX).
 5. Trong các Tên mi?n hoàn toàn đ? tiêu chu?n (FQDN) c?a thư h? ph?c v? h?p, g? tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n c?a máy ch? đó ho?t đ?ng như h? ph?c v? thư. Ví d?, g?thư.Ví d?.com.
 6. Nh?p vào Ok.

Làm th? nào đ? thêm m?t máy ch? tên

Đ? xác đ?nh m?t thêm tên máy ch?:
 1. B?t đ?u DNS snap-in.
 2. Click vào đ?i tư?ng DNS Server cho máy ch? c?a b?n trong ngăn bên trái c?a bàn đi?u khi?n, và sau đó m? r?ng đ?i tư?ng máy ch? đ? m? r?ng cây.
 3. M? r?ng Forward Lookup khu.
 4. Dư?i Forward Lookup khu, b?m chu?t ph?i vào các khu v?c mà b?n mu?n (ví d?, Ví d?.com), sau đó b?m Thu?c tính.
 5. B?m vào các Tên máy ch? tab, và sau đó nh?p vào Thêm.
 6. Trong các H? ph?c v? đ? đi?u ki?n tên mi?n (FQDN) h?p, nh?p tên máy ch? lưu tr? c?a máy ch? b?n mu?n thêm. Cho Ví d?, lo?inamesvr2.Ví d?.com.
 7. Trong các Đ?a ch? IP h?p, g? đ?a ch? IP các máy ch? tên mà b?n mu?n thêm (ví d?, lo?i192.168.0.22), sau đó b?m Thêm.
 8. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Ok quay tr? l?i c?a s? DNS.
 9. M? r?ng Reverse Lookup khu, b?m chu?t ph?i vào khu v?c mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 10. B?m vào các Tên máy ch? tab, và sau đó nh?p vào Thêm.
 11. Trong các H? ph?c v? đ? đi?u ki?n tên mi?n (FQDN) h?p, nh?p tên máy ch? lưu tr? c?a máy ch? b?n mu?n thêm. Cho Ví d?, lo?inamesvr2.Ví d?.com.
 12. Trong các Đ?a ch? IP h?p, g? đ?a ch? IP các máy ch? tên mà b?n mu?n thêm (ví d?, lo?i192.168.0.22), sau đó b?m Thêm.
 13. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Ok m?t l?n n?a đ? tr? v? c?a s? DNS.

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
323417Làm th? nào đ?: Tích h?p Windows Server 2003 DNS v?i m?t cơ s? h? t?ng DNS hi?n có trong Windows Server 2003
323380 Làm th? nào đ?: C?u h?nh DNS cho truy c?p Internet trong Windows Server 2003
Đ? thêm thông tin v? cài đ?t và c?u h?nh DNS, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
172953HOWTO: Cư DBGrid t? Crosstab tham s? truy v?n
238797 Microsoft DNS Server cài đ?t và c?u h?nh tài li?u s?n có trên Windows NT FTP Site

Thu?c tính

ID c?a bài: 323445 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB323445 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:323445

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com