Làm th? nào đ?: Gi?i h?n ngư?i đang ch?y chương tr?nh Windows c? th? trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 323525 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? hai phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? gi?i h?n ngư?i đang ch?y chương tr?nh Windows c? th? trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000. B?n có th? gi?i h?n ngư?i đang ch?y chương tr?nh c? th? b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm ho?c ch?nh s?a Windows registry.

Phương pháp 1: Làm th? nào đ? gi?i h?n ngư?i đang ch?y chương tr?nh Windows c? th? b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm

S? d?ng tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm đ? gi?i h?n ngư?i đang ch?y chương tr?nh Windows c? th?, s? d?ng các th? t?c đư?c mô t? trong ph?n thích h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n.

Ch?nh s?a chính sách C?c b? trên máy tính d?a trên Windows 2000

Đ? gi?i h?n ngư?i đang ch?y chương tr?nh Windows c? th? trên m?t standalone Windows 2000 d?a trên máy tính:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i gpedit.msc, sau đó b?m Ok.
 3. M? r?ng C?u h?nh ngư?i dùng, m? r?ng Hành chính Templates, và sau đó m? r?ng Các vấn đề.
 4. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào Không ch?y các ?ng d?ng Windows đ? ch? r?.
 5. Nh?p vào Được kích hoạt, sau đó b?m Hi?n th?.
 6. Nh?p vào Thêm, r?i g? tên t?p tin th?c thi c?a chương tr?nh mà b?n mu?n gi?i h?n ngư?i ch?y. Ví d?, g? iexplore.exe.
 7. Nh?p vào Ok, b?m Ok, sau đó b?m Ok.

  LƯU ?: N?u thi?t đ?t chính sách tên mi?n c?p đư?c xác đ?nh, h? có th? ghi đè thi?t đ?t chính sách C?c b? này.
 8. Thoát kh?i tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm.
 9. Khởi động lại máy tính.

Ch?nh s?a chính sách nhóm trong m?t tên mi?n

Đ? ch?nh s?a chính sách tên mi?n-r?ng đ? gi?i h?n ngư?i đang ch?y chương tr?nh Windows c? th?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab.
 4. Trong các Liên k?t đ?i tư?ng chính sách nhóm h?p, b?m vào chính sách nhóm mà b?n mu?n áp d?ng thi?t đ?t này. Ví d?, b?m Chính sách tên mi?n m?c đ?nh.
 5. Nh?p vào Ch?nh s?a.
 6. M? r?ng C?u h?nh ngư?i dùng, m? r?ng Hành chính Templates, và sau đó m? r?ng Các vấn đề.
 7. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào Không ch?y các ?ng d?ng Windows đ? ch? r?.
 8. Nh?p vào Được kích hoạt, sau đó b?m Hi?n th?.
 9. Nh?p vào Thêm, r?i g? tên t?p tin th?c thi c?a chương tr?nh mà b?n mu?n gi?i h?n ngư?i ch?y. Ví d?, g? iexplore.exe.
 10. Nh?p vào Ok, b?m Ok, sau đó b?m Ok.
 11. Thoát kh?i tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm, và sau đó nh?p vào Ok.

  LƯU ?: Thay đ?i chính sách nhóm không ngay l?p t?c áp d?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các Khắc phục sự cố keá tieáp.

Cách 2: Làm th? nào đ? gi?i h?n ngư?i đang ch?y chương tr?nh Windows c? th? b?ng cách ch?nh s?a Registry

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? gi?i h?n ngư?i đang ch?y chương tr?nh Windows c? th? b?ng cách ch?nh s?a registry, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 3. T?o m?t giá tr? DWORD tên là DisallowRun. Đ? th?c hi?n:
  1. Định vị rồi bấm vào khoá đăng ký sau:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Policies\Explorer
  2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
  3. Lo?i disallowrun, sau đó nh?n ENTER.
  4. B?m đúp vào các DisallowRun giá tr? mà b?n đ? t?o ? bư?c trư?c.
  5. Lo?i 1 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. T?o ra m?t m?i HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Policies\Explorer\DisallowRun subkey. Đ? th?c hi?n:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào khóa registry sau đây, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Policies\Explorer
  2. Lo?i disallowrun, sau đó nh?n ENTER.
 5. Cho m?i chương tr?nh mà b?n mu?n đ? ngăn ch?n ngư?i dùng đang ch?y, t?o m?t giá tr? chu?i m?i trong các DisallowRun subkey mà b?n đ? t?o ? bư?c 4. S? d?ng con s? đ? đ?t tên các giá tr? chu?i (b?t đ?u v?i 1), và s? d?ng tên t?p tin th?c thi c?a chương tr?nh như các d? li?u cho chu?i giá tr?.

  Ví d?, n?u b?n mu?n gi?i h?n ngư?i ch?y Microsoft Internet Explorer:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào khóa registry sau đây, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị Chuỗi:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Policies\Explorer\DisallowRun
  2. Lo?i 1, sau đó nh?n ENTER.
  3. B?m đúp vào các 1 giá tr? mà b?n đ? t?o ? bư?c trư?c.
  4. Lo?i iexplore.exe trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Thoát khỏi Registry Editor, rồi khởi động lại máy tính.

Khắc phục sự cố

X? l? chính sách nhóm n?n có th? m?t đ?n 5 phút đư?c làm m?i trên b? đi?u khi?n vùng và lên đ?n 120 phút đư?c làm m?i trên máy tính khách. Đ? bu?c n?n x? l? chính sách nhóm cài đ?t, s? d?ng công c? Secedit.exe:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
 3. Lo?i secedit /refreshpolicy user_policy / th?c thi, sau đó nh?n ENTER.
 4. Lo?i secedit /refreshpolicy machine_policy / th?c thi, sau đó nh?n ENTER.
 5. Lo?i exit, sau đó nh?n ENTER đ? thoát kh?i d?u nh?c l?nh.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng Secedit, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
227302 B?ng cách s? d?ng Secedit đ? ép làm m?i chính sách nhóm m?t ngay l?p t?c
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chính sách nhóm, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Download.Microsoft.com/Download/5/2/f/52f3dbd6-2864-4d97-8792-276544ad6426/grouppolwp.doc

Thu?c tính

ID c?a bài: 323525 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB323525 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:323525

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com