B?n không th? kh?i đ?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và công c? máy tính b?i v? máy ch? không ho?t đ?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 323542
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?t k? các tri?u ch?ng sau đây có th? x?y ra:
 • Khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u công c? ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Đ?t tên thông tin không th? đư?c v? trí b?i v?:
  H? ph?c v? không ph?i là ho?t đ?ng.
  Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? h? th?ng đ? ki?m ch?ng r?ng tên mi?n c?a b?n đư?c c?u h?nh đúng và hi?n nay đang online.
 • Khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u công c? ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v?, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Đ?t tên thông tin không th? đư?c v? trí b?i v?:
  H? ph?c v? không ph?i là ho?t đ?ng.
  Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? h? th?ng đ? ki?m ch?ng r?ng tên mi?n c?a b?n đư?c c?u h?nh đúng và hi?n nay đang online.
 • Khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác công c?, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Thông tin c?u h?nh mô t? doanh nghi?p này là không có s?n.
  H? ph?c v? không ph?i là ho?t đ?ng.
 • Ch? bi?n đăng nh?p là r?t ch?m.
 • N?u b?n có nhi?u b? đi?u khi?n vùng, b?n có th? k?t n?i v?i các công c? ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính đ? m?t b? đi?u khi?n vùng có c?ng 389 m? mà không nh?n đư?c m?t thông báo l?i. Nhưng b?n không th? truy c?p vào m?t b? đi?u khi?n tên mi?n cho đ?n khi c?ng 389 m?.

NGUYÊN NHÂN

Nh?ng v?n đ? này có th? x?y ra n?u l?c TCP/IP đư?c c?u h?nh đ? cho phép ch? c?ng 80 cho giao thông TCP/IP.

GI?I PHÁP

C?ng 389 đư?c s? d?ng cho các k?t n?i Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). C?ng này b? ch?n n?u l?c TCP/IP đư?c c?u h?nh không chính xác. Theo m?c đ?nh, l?c TCP/IP đư?c c?u h?nh v?i các Cho phép t?t c? thi?t l?p. Đ? ki?m tra và s?a các thi?t đ?t này:
 1. Nh?p chu?t ph?i Đ?a đi?m m?ng c?a tôi trên b? đi?u khi?n tên mi?n mà b?n không th? b?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. Nh?p vào Giao th?c Internet, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Nh?p vào Nâng cao.
 4. Nh?p vào Tuỳ chọn.
 5. Nh?p vào L?c TCP/IP, sau đó b?m Thu?c tính.
 6. Đ?i v?i các TCP/IP Port cài đ?t, b?m vào Cho phép t?t c?.
 7. Khởi động lại máy tính. Đi?u này m? ra t?t c? các c?ng TCP, trong đó có c?ng 389.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?c TCP/IP, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
309798 Làm th? nào đ?: C?u h?nh TCP/IP l?c trong Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 323542 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB323542 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:323542

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com