Làm th? nào đ? t?o m?u tùy ch?nh hành chính trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 323639 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách t?o tùy ch?nh Hành chính m?u đ? s? d?ng v?i thi?t đ?t chính sách nhóm trong m?t c?a s? 2000 d?a trên tên mi?n.

Nhóm chính sách m?u cung c?p m?t giao di?n đó b?n có th? s? d?ng đ? áp d?ng thay đ?i đăng k? vào máy tính m?c tiêu. Không gi?ng như chính sách thi?t đ?t mà b?n t?o trong Microsoft Windows NT 4.0, n?u b?n s? d?ng chính sách nhóm đ? áp d?ng thay đ?i s? đăng k?, b?n có th? th?c hi?n nh?ng thay đ?i này đăng k? không liên t?c. Đi?u này có ngh?a là khi b?n đăng xu?t kh?i máy tính ho?c khi b?n t?t các máy tính, các chính sách cài đ?t s? b? xoá. Đ? t?o ra chính sách không liên t?c cài đ?t, b?n c?n ph?i t?o nh?ng thay đ?i đăng k? trên máy tính m?c tiêu m?t trong Đ?a đi?m đăng k? sau đây:
 • Cho thi?t đ?t chính sách máy tính:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies
  - hay -
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
 • Đ?i v?i ngư?i s? d?ng thi?t đ?t chính sách:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies
  - hay -
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
Microsoft khuy?n cáo b?n sao chép c?u trúc cơ quan đăng k? các thành ph?n hi?n t?i khi b?n t?o m?u hành chính. Cho Ví d?, b?n có th? mu?n s?a đ?i m?t thành ph?n trong v? trí registry sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\<componentname></componentname>
Trong t?nh h?nh này, t?o ra m?t m?u hành chính mà tài li?u tham kh?o đ?a đi?m đăng k? sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\<componentname></componentname>
LƯU ?: Thay đ?i n?u nhóm chính sách đăng k? máy tính m?c tiêu trong m?t v? trí khác hơn là m?t trong các đ?a đi?m này, nh?ng thay đ?i có liên t?c. Đây nh?ng thay đ?i không đư?c xóa khi b?n đăng xu?t kh?i máy tính ho?c khi b?n t?t các máy tính. Hành vi này c?n đư?c g?i là "xâm m?nh" cơ quan đăng k?.

M?c dù b?n có th? ch?nh s?a Administrative Templates đư?c bao g?m trong Windows 2000, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n ho?c t?o m?t m?u m?i ho?c ch?nh s?a m?t b?n sao c?a m?t b?n m?u hi?n có hành chính. B?n ph?i làm như v?y b?i v? các m?u hi?n t?i có th? đ? đư?c c?p nh?t ho?c thay đ?i n?u b?n cài đ?t d?ch v? gói ho?c c?p nh?t các c?a s? khác.

Làm th? nào đ? t?o ra m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm

Đ? t?o ra m?t đ?i tư?ng Group Policy (GPO) đ? chuy?n nh?p m?t tùy ch?nh Hành chính Template:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n ho?c các đơn v? t? ch?c mà b?n mu?n t?o thi?t đ?t chính sách nhóm, và sau đó b?m Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, và sau đó nh?p vàoM?i.
 4. G? tên cho thi?t đ?t chính sách nhóm này (ví d?,chính sách đăng k? tu? ch?nh), vaø sau ñoù baám NH?P.
 5. Nh?p vào Đóng.

Làm th? nào đ? t?o ra m?t khuôn m?u hành chính

 1. B?t đ?u Notepad ho?c m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, và sau đó g? các Hành chính m?u thông tin.
 2. Lưu các t?p tin trong cácWindows_folder\Inf thư m?c, và sau đó cung c?p cho nó m?t .adm ph?n m? r?ng tên t?p.
 3. Thoát kh?i chương tr?nh so?n th?o văn b?n.

Làm th? nào đ? t?i các b?n m?u hành chính

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào tên mi?n ho?c các đơn v? t? ch?c mà b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, b?m vào các Chính sách nhóm thi?t l?p mà b?n mu?n ch?nh s?a và sau đó nh?p vàoCh?nh s?a.
 4. Theo m?t trong hai C?u h?nh máy tính ho?cC?u h?nh ngư?i dùng, b?m chu?t ph?i vào Quản trị Khuôn mẫu, sau đó b?m Thêm/lo?i b? Khuôn mẫu.
 5. Nh?p vào Thêm, b?m vào các m?u mà b?n mu?n thêm và b?m M?.
 6. Nh?p vào Đóng.

Ví d?

Ví d? sau mô t? làm th? nào đ? t?o m?t tu? ch?nh Hành chính Template:
 1. B?t đ?u Notepad.
 2. G? m? sau đây:
  CLASS USER ;This modifies the HKEY_CURRENT_USER portion of the registry
  ; the following command creates a node called Desktop Settings
  ; under User Configuration.
  CATEGORY !!categoryname
  
  ; the following command specifies the registry key to modify
  KEYNAME "SOFTWARE\Policies\System"
  
  ; the following command specifies the name of the policy
  ; by using the variable "policyname"
   POLICY !!policyname
  
  ; the following command specifies text on the Explain tab
    EXPLAIN !!explaintext
  
  ; the following command creates a PART that contains a list box
     PART !!labeltext DROPDOWNLIST REQUIRED
   
  ; the following statement specifies the registry value to modify
      VALUENAME "NoDriveTypeAutoRun"
  
  ; the following statement populates the drop down list
      ITEMLIST
      NAME !!no_cd VALUE NUMERIC 181 DEFAULT
      NAME !!no_drives VALUE NUMERIC 255
      END ITEMLIST
     END PART
    END POLICY
  END CATEGORY
  
  ; the following strings section assigns character strings
  ; to the variable names specified in the previous section
  [strings]
  categoryname="Desktop Settings"
  policyname="Disable the autoplay feature"
  explaintext="This policy disables the autoplay feature on the selected drive(s)" 
  labeltext="Disable autoplay on"
  no_cd="CD-ROM drives"
  no_drives="All drives"
  					
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu Như.
 4. Trong các Lưu như ki?u h?p, b?m vào T?t c? các T?p tin.
 5. Lo?iwindows_folder\inf\example.ADM trong cácTên tệp h?p, và sau đó nh?p vàoLưu.
 6. B? thu?c lá Notepad.
 7. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
 8. Nh?p chu?t ph?i vào tên mi?n và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 9. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, b?m vàoM?i, lo?i ki?m tra chính sách trong cácĐ?i tư?ng chính sách nhóm m?i h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 10. Nh?p vào Ch?nh s?a, b?m chu?t ph?i vàoHành chính Templates dư?i Ngư?i s? d?ng Cấu hình, sau đó b?m Thêm/lo?i b? Khuôn mẫu.
 11. Nh?p vào Thêm, b?mExample.ADM, sau đó b?m M?.
 12. Sau khi "Ví d?" xu?t hi?n trong các Chính sách hi?n t?i Khuôn mẫu danh sách, b?m vào Đóng.
 13. Dư?i C?u h?nh ngư?i dùng, m? r?ngHành chính Templates, sau đó b?m m?iThi?t đ?t máy tính đ? bàn nút.
 14. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào các Vô hi?u hóa các tính năng phát t? đ?ng chính sách.

  Chú ý: N?u thi?t đ?t chính sách m?i không xu?t hi?n trong c?a s? bên ph?i là b?n mong đ?i, b?m chu?t ph?i vào các m?i Thi?t đ?t máy tính đ? bàn nút, đi?m đ? Xem, và sau đó b?m vào đ? xoá d?u ki?m là bên c?nh các Hi?n th? chính sách ch? m?c tr?nh đơn.
 15. Nh?p vào Được kích hoạt, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng các thi?t l?p chính sách có ch?a các tính năng mà b?n đ? ch? đ?nh trong m?u M?.

Khắc phục sự cố

Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n có th? không th? đ? xác đ?nh đư?ng d?n đăng k? s? d?ng đ? t?o ra m?t khuôn m?u hành chính. B?n có th? s? d?ng đăng k? giám sát Ti?n ích cho m?c đích này. Đ? thêm thông tin v? công c? Regmon, truy c?p vào Sysinternals Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Sysinternals/Default.aspx
Microsoft cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
259576Quy t?c ?ng d?ng chính sách nhóm cho b? ki?m soát mi?n
Đ? bi?t thêm thông tin v? thi?t đ?t chính sách và m?u, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
216661Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t chính sách đ? thi?t l?p các đ?nh d?ng ngày tháng
294832 Làm th? nào đ? vô hi?u hóa đăng k? h? th?ng tên năng đ?ng mi?n Windows 2000 v?i chính sách nhóm
313924 Làm th? nào đ? th?c hi?n các nút t?t máy không có s?n trong h?p tho?i đăng nh?p trong Windows 2000
307882 Làm th? nào đ? s? d?ng b? so?n chính sách nhóm đ? qu?n l? chính sách đ?a phương máy tính trong Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chính sách nhóm, xem các "Gi?i thi?u v? Windows 2000 Group Policy" gi?y tr?ng lúc sau đây Web site c?a Microsoft:
http://Download.Microsoft.com/Download/5/2/f/52f3dbd6-2864-4d97-8792-276544ad6426/grouppolwp.doc

Thu?c tính

ID c?a bài: 323639 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB323639 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:323639

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com