Mô t? các tính năng ph? quát c?m và ch?y trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 323713 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Windows Millennium Edition bài vi?t này, xem 262458.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Universal Plug and Play (UPnP) là m?t ki?n trúc trong Windows XP có h? tr? ch?c năng ngang ngang nhau c?m và ch?y cho m?ng các thi?t b?. Đ?c đi?m k? thu?t UPnP đư?c thi?t k? đ? đơn gi?n hóa các thi?t b? và m?ng d?ch v? l?p đ?t và qu?n l?. UPnP th?c hi?n phát hi?n thi?t b? và d?ch v? và ki?m soát thông qua các cơ ch? driverless, d?a trên các tiêu chu?n giao th?c. Universal Các thi?t b? c?m và ch?y có th? t? đ?ng c?u h?nh đ?a ch? m?ng, thông báo s? hi?n di?n c?a h? trên m?t m?ng con, và cho phép trao đ?i các thi?t b? và mô t? d?ch v?. M?t máy tính d?a trên Windows XP có th? hành đ?ng như m?t đi?u khi?n UPnP ch? đ? khám phá và ki?m soát các thi?t b? thông qua m?t giao di?n Web ho?c chương tr?nh.

B?n có th? cài đ?t Universal Plug and Play h? tr? trong Windows XP b?ng s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel. N?u Universal c?m và H? tr? chơi đư?c cài đ?t, khi m?t thi?t b? c?m và ch?y đư?c thêm vào m?ng, Windows trên máy tính có vai tr? như m?t đi?m ki?m soát cho r?ng thi?t b?, và thông báo đư?c cung c?p trên thanh tác v? m?t thi?t b? m?i có s?n.

THÔNG TIN THÊM

Danh sách sau đây xác đ?nh ch? ch?t c?m và ch?y đi?u kho?n:
 • Hành đ?ng: M?t l?nh đư?c s? d?ng đ? kích ho?t các d?ch v? đ? th?c hi?n m?t ch?c năng.
 • Ki?m soát đi?m: ph?n m?m truy c?m và Chơi mô t? d?ch v? và thi?t b?, g?i hành đ?ng v?i các d?ch v? và nh?n các s? ki?n t? các d?ch v?.
 • Thi?t b?: M?t đ?i tư?ng ch?a m?t ho?c nhi?u d?ch v?, cho dù m?t thi?t b? v?t l? như là m?t máy quay phim, hay m?t thi?t b? h?p l? như là m?t máy tính hành đ?ng như m?t máy quay phim.
 • S? ki?n: M?t tin nh?n t? m?t thi?t b? đ? m?t đi?m ki?m soát là đư?c s? d?ng đ? gi? cho đăng k? ki?m soát đi?m thông báo v? t?nh tr?ng thi?t b?.
 • D?ch v?: Thi?t b? ch?c năng mà có th? đư?c ki?m soát b?i b?ng cách s? d?ng ki?m soát đi?m.
 • Thuê bao: M?t m?i quan h? gi?a m?t đi?m ki?m soát và m?t d?ch v?.
Universal Plug and Play ch?c năng liên quan đ?n quá tr?nh năm:
 • Khám phá: Thi?t b? c?m và ch?y qu?ng cáo c?a nó s? hi?n di?n trên m?ng đ? các thi?t b? và ki?m soát đi?m b?ng cách s? d?ng đơn gi?n Giao th?c khám phá d?ch v? (SSDP). M?t đi?m ki?m soát m?i s? d?ng SSDP đ? khám phá Universal Plug and Play thi?t b? trên m?ng. Thông tin trao đ?i gi?a thi?t b? và ki?m soát đi?m đư?c gi?i h?n trong khám phá thư này cung c?p thông tin cơ b?n v? các thi?t b? và d?ch v? c?a h?, và m?t mô t? URL có th? đư?c s? d?ng đ? thu th?p thông tin b? sung v? đi?n tho?i.
 • Mô t?: B?ng cách s? d?ng URL đư?c cung c?p trong các quá tr?nh phát hi?n ra, s? nh?n đư?c m?t đi?m ki?m soát XML thông tin v? thi?t b?, ch?ng h?n như th?c hi?n, mô h?nh, và s? sê-ri. Ngoài ra, các mô t? quá tr?nh có th? bao g?m m?t danh sách các thi?t b? nhúng, nhúng vào d?ch v? và các URL mà đư?c s? d?ng đ? truy c?p vào các tính năng đi?n tho?i.
 • Đi?u khi?n: Đi?u khi?n đi?m s? d?ng các URL đư?c cung c?p trong th?i gian tr?nh mô t? đ? truy c?p vào thông tin XML b? sung mô t? hành đ?ng mà các thi?t b? c?m và ch?y d?ch v? đáp ?ng, v?i các tham s? cho m?i hành đ?ng. Ki?m soát thư đư?c đ?nh d?ng trong XML và s? d?ng XÀ PH?NG.
 • Chư?ng: Khi m?t đi?m ki?m soát gia vào m?t d?ch v?, các d?ch v? g?i s? ki?n tin nh?n t?i đi?m ki?m soát đ? thông báo nh?ng thay đ?i trong thi?t b? t?nh tr?ng. S? ki?n thư đư?c đ?nh d?ng trong XML và s? d?ng chung s? ki?n thông báo Ki?n trúc (GENA).
 • Tr?nh bày: N?u cung c?p các thi?t b? c?m và ch?y m?t tr?nh bày URL, m?t tr?nh duy?t có th? s? d?ng đ? truy c?p vào giao di?n đi?u khi?n các tính năng, thi?t b? ho?c thông tin d?ch v?, ho?c b?t k? kh? năng thi?t b? c? th? đư?c th?c hi?n b?i các nhà s?n xu?t.
Trong Windows XP, ch?c năng c?m và ch?y là cung c?p b?i t?p tin và các d?ch v? sau đây:
 • UPnP
  Upnpcont.exe
  UPnPHost.dll - đ? lưu tr? các thi?t b? UPnP
  UPnP.dll - thư vi?n liên k?t đ?ng UPnP chính (DLL)
  Upnpui.dll - đư?c s? d?ng b?i Windows XP đ? t?o ra các giao di?n
 • SSDP
  Ssdpaip.dll - giao di?n l?p tr?nh ?ng d?ng (API) DLL cho SSDP
  Ssdpsrv.dll - đư?c s? d?ng cho tin nh?n SSDP như máy ch?
 • D?ch v?: D?ch v? khám phá SSDP cho phép phát hi?n ra Thi?t b? UPnP đư?c trên m?ng gia đ?nh c?a b?n.
 • Universal Plug and Play thi?t b? máy ch? lưu tr?: cung c?p h? tr? đ? lưu tr? Universal Plug and Play thi?t b?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 323713 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kbhardware kbinfo kbmt KB323713 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:323713

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com