Cac bin cua phin bi mt nu ban s dung FRAMESET trong Internet Explorer 6

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 323752 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Nu ban cai FRAMESET co cac FRAME tro ti cac Web site khac trn mang cua cac i tac hoc bn trong mang cua ban, nhng ban lai s dung cac tn min cp cao khac nhau, ban co th nhn thy rng trong Internet Explorer 6, bt ky cookie nao ma ban c cai trong cac FRAME o u bi mt. Hin tng nay phn ln la do mt trang thai phin trong ng dung Web Trang may chu hin hoat (ASP) hoc ASP.NET. Ban c gng truy nhp vao mt bin trong i tng Phin ma ban cho la tn tai, tuy nhin kt qua tra lai la mt chui trng.

Ban cung gp phai vn nay trong bi canh FRAME nu cac trang Web cua ban lun phin s dung cac tn thuc H thng Tn min (DNS) va cac ia chi Giao thc Internet (IP).

NGUYN NHN

Internet Explorer 6 h tr D an Platform for Privacy Preferences (P3P). Theo Tiu chun P3P, nu mt FRAMESET hoc mt ca s chinh tham chiu mt trang khac bn trong mt FRAME hoc mt ca s phu, trang web phu se c coi la ni dung cua bn th ba. Internet Explorer s dung thit t ring t mc inh Mc trung binh t ng loai bo cac cookie c gi t cac trang cua bn th ba.

GI?I PHP

Ban co th thm tiu chinh sach thoa thun P3P cho ni dung phu, va ban co th khng inh rng khng co hanh ng gy hai vi d liu cua ngi dung c din ra. Nu Internet Explorer do thy mt chinh sach thich hp, Internet Explorer se cho phep cai cookie.

Ghe thm Web site MSDN sau xem danh sach hoan chinh cac ma chinh sach thich hp va khng thich hp:

Bao mt trong Internet Explorer 6
http://msdn.microsoft.com/workshop/security/privacy/overview/privacyie6.asp

Mt chinh sach thoa thun n gian ap ng tiu chi nay tun theo:

P3P: CP="CAO PSA OUR"
				
Mu ma nay cho bit trang cua ban cho phep ban truy nhp vao thng tin lin h ring (CAO) va bt ky d liu c phn tich nao cung chi la phn tich giaҔ, nghia la nhng d liu c kt ni vi nhn vt trc tuyn ma khng phai vi danh tinh thc cua ban (PSA), va d liu cua ban khng c cung cp cho bt ky tac nhn bn ngoai nao s dung (OUR).

Ban co th cai tiu nay nu ban s dung phng phap Response.AddHeader trn trang ASP. Trong ASP.NET, ban co th s dung phng phap Response.AppendHeader. Ban co th s dung Phn inh vao Quan ly IIS (inetmgr) thm vao mt tp tinh.

Lam theo nhng bc sau thm tiu nay vao tp tinh:
 1. Bm Bt u, bm Chay, sau o go inetmgr.
 2. Trong trang dn hng trai, bm tp hoc th muc thich hp trong Web site ma ban mun thm tiu , bm chut phai vao tp o, sau o bm Cac thuc tinh.
 3. Bm tabTiu HTTP.
 4. Trong nhom Tuy chinh Tiu HTTP, bm Thm.
 5. Go P3P lam tn u trang, sau o i vi chui chinh sach thoa thun, go CP=..., trong o "..." la ma thich hp vi chinh sach thoa thun cua ban.
Hoc ngi dung Internet Explorer co th chinh sa thit t quyn ring t cua minh c nhc chp nhn ni dung thuc bn th ba. Cac bc sau cho bit cach chinh sa cac thit t quyn ring t:
 1. Chay Internet Explorer.
 2. Bm Cng cu, sau o bm tuy chon Internet.
 3. Click the Privacy tab, and then click Advanced.
 4. Bm chon hp kim Ghi e iu khin cookie t ng.
 5. cho phep cookie phin ASP va ASP.NET c cai t, bm chon hp kim Lun cho phep cookie phin.
 6. nhn li nhc i vi bt ky loai cookie thuc bn th ba nao, bm Li nhc trong danh sach Cookie thuc bn th ba.

T?NH TR?NG

Hanh vi nay la theo thit k.

THNG TIN THM

Cac bc m phong hanh vi.

 1. Tao tn tp TestFrameset.asp.
 2. Tro vao mt trong nhng FRAME cua tp sang may tinh khac trn mang cua ban bng ia chi IP:
  <HTML>
  
  <FRAMESET ROWS="100%,*">
  <FRAME src="http://111.111.111.111/testFrame.asp"></FRAME>
  <FRAME src="about:blank"></FRAME>
  </FRAMESET>
  
  
  </HTML>
  					
 3. may tinh t xa, tao TestFrame.asp ging nh vi du sau:
  <HTML>
  
  <BODY>
  
  <%
  
  Response.write "Session var is " & Session("TestVar")
  Session("TestVar") = "Hello, world!"
  
  %>
  
  <BODY>
  
  <FORM METHOD="POST">
  <INPUT type="submit" value="Print TestVar">
  </FORM>
  
  </BODY>
  
  </HTML>
  					
 4. Chuyn ti TestFrameset.asp, sau o bm Gi mu.
Chu y rng sau khi gi i thi muc nhp Session("TestVar") la trng mc du le ra no phai co "Hello, world!".

THAM KH?O

bit thm thng tin, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
283185 Cach quan ly cookie trong Internet Explorer 6 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
290333 M ta v d an Platform for Privacy Preferences (P3P) (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
293222 Thit t quyn ring t mc inh trong Internet Explorer 6 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 323752 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Internet Explorer (Programming)
T? kha:
kbprb KB323752
Khc t Ni dung trong C s Kin thc Khng con c h tr
Bi vi?t ny ni v? cc s?n ph?m m Microsoft khng c?n h? tr? n?a. Do , bi vi?t ny ?c cung c?p "nguyn b?n" v s? khng ?c c?p nh?t.

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com