วิธีการสร้างเก็บกล่องจดหมาย "catchall" สำหรับ Exchange Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 324021 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างการรับเหตุการณ์การจับภาพข้อความอีเมล์ทั้งหมดที่ถูกส่งไปยังโดเมนเฉพาะ และโดยตรงดังกล่าวไปยังกล่องจดหมายเดียว

หมายเหตุ:เก็บเหตุการณ์ตัวอย่างที่อธิบายไว้ในบทความนี้เปลี่ยนเส้นทางข้อความอีเมล์ทั้งหมดที่ถูกส่งไปยังโดเมน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างที่เก็บเหตุการณ์ที่ซับซ้อนมาก ให้ดูที่การแลกเปลี่ยนซอฟต์แวร์พัฒนา Kit (SDK)

สร้างแฟ้มสคริปต์

สร้างสคริปต์ที่ห้าต่อไปนี้ และการจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ Exchange

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ

Catchall.cmd

แฟ้ม Catchall.cmd เรียกสคริปต์ SMTPReg.vbs และการลงทะเบียนการรับของเหตุการณ์ Catchall เมื่อต้องการสร้างแฟ้มนี้.cmd ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. พิมพ์ หรือวางรหัสต่อไปนี้เป็นตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad:
  cscript smtpreg.vbs /add 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll CDO.SS_SMTPOnArrivalSink "mail from=*"
  
  cscript smtpreg.vbs /setprop 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll Sink ScriptName d:\mec\catchall\catchall.vbs
  
  cscript smtpreg.vbs /delprop 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll Source Rule
  						
  หมายเหตุ:ปรับเปลี่ยนเส้นทางไปยังแฟ้ม Catchall.vbs เพื่อสะท้อนถึงตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ของแฟ้ม Catchall
 2. บันทึกแฟ้มเป็นCatchall.cmd.

Enum.cmd

เรียกใช้ Enum.cmd เก็บเหตุการณ์ของรายการที่จะลงทะเบียนไว้บนเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการสร้างแฟ้มนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. พิมพ์ หรือวางรหัสต่อไปนี้เป็นตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad:
  cscript smtpreg.vbs /enum |more
  					
 2. บันทึกแฟ้มเป็นEnum.cmd.

Catchall.vbs

สคริปต์ Catchall.vbs ถูกใช้ในการสร้างบัญชี Catchall แฟ้มนี้สำหรับสภาพแวดล้อม Exchange Server ของคุณที่กำหนดเอง
 1. พิมพ์ หรือวางรหัสต่อไปนี้เป็นตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad บันทึกแฟ้มนี้เป็นCatchall.vbs.
  <SCRIPT LANGUAGE="VBSCRIPT">
  '
  ' For information about this namespace, see 
  '  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cdosys/html/_cdosys_schema_smtpenvelope.asp
  '
  Const RECIP_LIST = "http://schemas.microsoft.com/cdo/smtpenvelope/recipientlist"
  '
  ' For information about the CdoEventStatus enumeration, see 
  '  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cdosys/html/_cdosys_cdoeventstatus_enum.asp
  '
  Const CDO_RUN_NEXT_SINK = 0
  '
  ' OnArrival sink entry point
  '
  Sub ISMTPOnArrival_OnArrival(ByVal Msg, EventStatus)
   On Error Resume Next
   Dim objFields
   
   Set objFields = Msg.EnvelopeFields
   objFields(RECIP_LIST).Value = FixupRecipList(objFields(RECIP_LIST).Value)
   objFields.Update
   
   Msg.DataSource.Save ' Commit changes
   EventStatus = CDO_RUN_NEXT_SINK
  End Sub
  '
  ' Change any @example.com recipient(s) to bob@company.com
  '
  Function FixupRecipList(strList)
   On Error Resume Next
   Dim strFixedList
   Dim nDomainPart
   Dim nNamePart
   Dim nNextAddress
   strFixedList = strList
   While (InStr(LCase(strFixedList),"@example.com"))
    nDomainPart = InStr(LCase(strFixedList),"@example.com")
    nNamePart = InStrRev(strFixedList,";",nDomainPart)
    nNextAddress = InStr(nDomainPart+Len("@example.com;"),strFixedList,"SMTP:")
    If (0 = nNamePart) Then
     ' @example.com is first name in recipient list
     If (0 = nNextAddress) Then
      ' @example.com is the last name in the recipient list
      strFixedList = "SMTP:bob@company.com;"
     Else
      ' @example.com is not the last name in the recipient list
      strFixedList = "SMTP:bob@company.com;" & Right(strFixedList,Len(strFixedList)-nNextAddress+1)
     End If
    Else
     ' @example.com is not the first name in recipient list
     If (0 = nNextAddress) Then
      ' @example.com is the last name in the recipient list
      strFixedList = Left(strFixedList,nNamePart) & "SMTP:bob@company.com;"
     Else
      ' @example.com is not the last name in the recipient list
      strFixedList = Left(strFixedList,nNamePart) & "SMTP:bob@company.com;" & Right(strFixedList,Len(strFixedList)-nNextAddress+1)
     End If
    End If
   Wend
   FixupRecipList = strFixedList
  End Function
  
  </SCRIPT>
  					
 2. แก้ไขแฟ้ม Catchall.vbs การแทนพบ@example.comwith:@yourdomain.comโดย:yourdomain.comมีโดเมนที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางข้อความอีเมล
 3. แทนพบทั้งหมดbob@company.comมีที่อยู่ SMTP ของกล่องจดหมายที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางข้อความอีเมล์ทั้งหมดในโดเมนที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2

  หมายเหตุ:อยู่อีเมล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางจดหมายทั้งหมดจำเป็นสามารถจากโดเมนอื่นนอกเหนือจากโดเมนที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางข้อความอีเมล ตัวอย่าง ถ้า@โดเมนที่คุณระบุในขั้นตอนที่ 2company.comอยู่อีเมล์ที่คุณระบุในขั้นตอนที่ 3 ห้ามเรียบร้อยแล้วbob@company.com. หากโดเมนอยู่เดียวกัน ข้อความจะวนรอบอย่างต่อเนื่อง และจะกระทั่งถูกส่งกลับไปยังผู้ส่งเป็น undeliverable

  ถ้าผู้รับต้องมีอยู่อีเมลในโดเมน catchall โด (เมนคุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางข้อความอีเมล), เช่นbob@company.comเพิ่มโดเมนเพิ่มเติมที่เช่น@company.localกำหนดผู้รับสำหรับผู้ใช้ แล้ว เพิ่มอยู่ SMTP ของbob@company.localไปยังที่อยู่อีเมล์ของผู้ใช้ อยู่bob@company.localสามารถแล้วใช้เป็นอยู่อีเมลที่ระบุในขั้นตอนที่ 3

SMTPReg.vbs

สร้างสคริปต์การลงทะเบียนการรับของเหตุการณ์ Catchall โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. พิมพ์ หรือวางรหัสต่อไปนี้เป็นตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad:
  'THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT 
  'WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
  'INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES 
  'OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
  'PURPOSE
  
  '------------------------------------------------------------------------------
  'FILE DESCRIPTION: Script for registering for SMTP Protocol sinks. 
  '
  'File Name: smtpreg.vbs
  ' 
  '
  ' Copyright (c) Microsoft Corporation 1993-1998. All rights reserved.
  '------------------------------------------------------------------------------
  Option Explicit
  
  '
  '
  ' the OnArrival event GUID
  Const GUIDComCatOnArrival = "{ff3caa23-00b9-11d2-9dfb-00C04FA322BA}"
  ' the SMTP source type
  Const GUIDSourceType = "{FB65C4DC-E468-11D1-AA67-00C04FA345F6}"
  ' 
  Const GUIDCat = "{871736c0-fd85-11d0-869a-00c04fd65616}"
  Const GUIDSources = "{DBC71A31-1F4B-11d0-869D-80C04FD65616}"
  
  ' the SMTP service display name. This is used to key which service to
  ' edit
  Const szService = "smtpsvc"
  
  ' the event manager object. This is used to communicate with the 
  ' event binding database.
  Dim EventManager
  Set EventManager = WScript.CreateObject("Event.Manager")
  
  '
  ' register a new sink with event manager
  '
  ' iInstance - the instance to work against
  ' szEvent - OnArrival
  ' szDisplayName - the display name for this new sink
  ' szProgID - the progid to call for this event
  ' szRule - the rule to set for this event
  '
  public sub RegisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, szProgID, szRule)
  	Dim SourceType
  	Dim szSourceDisplayName
  	Dim Source
  	Dim Binding
  	Dim GUIDComCat
  	Dim PrioVal
  
  	' figure out which event they are trying to register with and set
  	' the comcat for this event in GUIDComCat
  	select case LCase(szEvent)
  		case "onarrival"
  			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival
  		case else
  			WScript.echo "invalid event: " & szEvent
  			exit sub
  	end select
  	' enumerate through each of the registered instances for the SMTP source
  	' type and look for the display name that matches the instance display
  	' name
  	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)
  	szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance
  	for each Source in SourceType.Sources
  		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then
  			' You have found the instance that you want. Now add a new binding
  			' with the right event GUID. by not specifying a GUID to the
  			' Add method you get server events to create a new ID for this
  			' event
  			set Binding = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat).Add("")
  			' set the binding properties
  			Binding.DisplayName = szDisplayName
  			Binding.SinkClass = szProgID
  			' register a rule with the binding
  			Binding.SourceProperties.Add "Rule", szRule
  			' register a priority with the binding
  			PrioVal = GetNextPrio(Source, GUIDComCat)
  			If PrioVal < 0 then
  				WScript.Echo "assigning priority to default value (24575)"
  				Binding.SourceProperties.Add "Priority", 24575
  			else	
  				WScript.Echo "assigning priority (" & PrioVal & " of 32767)"
  				Binding.SourceProperties.Add "Priority", PrioVal
  			end if
  			' save the binding
  			Binding.Save
  			WScript.Echo "registered " & szDisplayName
  			exit sub
  		end if
  	next
  end sub
  
  '
  ' iterate through the bindings in a source, find the binding
  ' with the lowest priority, and return the next priority value.
  ' If the next value exceeds the range, return -1.
  '
  public function GetNextPrio(oSource, GUIDComCat)
  	' it's possible that priority values will not be
  	' numbers, so you add error handling for this case
  	on error resume next
  
  	Dim Bindings
  	Dim Binding
  	Dim nLowestPrio
  	Dim nPrioVal
  	nLowestPrio = 0
  	set Bindings = oSource.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)
  	' if the bindings collection is empty, then this is the first
  	' sink. It receives the highest priority (0).
  	if Bindings.Count = 0 then
  		GetNextPrio = 0
  	else
  		' get the lowest existing priority value
  		for each Binding in Bindings
  			nPrioVal = Binding.SourceProperties.Item("Priority")
  			if CInt(nPrioVal) > nLowestPrio then
  				if err.number = 13 then
  					err.clear
  				else
  					nLowestPrio = CInt(nPrioVal)
  				end if
  			end if
  		next 
  		' assign priority values in increments of 10 so priorities
  		' can be shuffled later without the need to reorder all
  		' binding priorities. Valid priority values are 0 - 32767
  		if nLowestPrio + 10 > 32767 then
  			GetNextPrio = -1
  		else
  			GetNextPrio = nLowestPrio + 10
  		end if
  	end if
  end function 
  
  '
  ' Search for a previously registered sink with the passed in name
  '
  ' iInstance - the instance to work against
  ' szEvent - OnArrival
  ' szDisplayName - the display name of the event to check
  ' bCheckError - Any errors returned
  public sub CheckSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, bCheckError)
  	Dim SourceType
  	Dim GUIDComCat
  	Dim szSourceDisplayName
  	Dim Source
  	Dim Bindings
  	Dim Binding
  
  	bCheckError = FALSE
  	select case LCase(szEvent)
  		case "onarrival"
  			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival
  		case else
  			WScript.echo "invalid event: " & szEvent
  			exit sub
  	end select
  
  	' find the source for this instance
  	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)
  	szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance
  	for each Source in SourceType.Sources
  		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then
  			' find the binding by display name. to do this, enumerate
  			' all of the bindings and try to match on the display name
  			set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)
  			for each Binding in Bindings
  				if Binding.DisplayName = szDisplayName then
  					' you have found the binding, now log an error
  					WScript.Echo "Binding with the name " & szDisplayName & " already exists"
  					exit sub 
  				end if
  			next
  		end if
  	next
  	bCheckError = TRUE
  end sub
  
  '
  ' unregister a previously registered sink
  '
  ' iInstance - the instance to work against
  ' szEvent - OnArrival
  ' szDisplayName - the display name of the event to remove
  '
  public sub UnregisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName)
  	Dim SourceType
  	Dim GUIDComCat
  	Dim szSourceDisplayName
  	Dim Source
  	Dim Bindings
  	Dim Binding
  
  	select case LCase(szEvent)
  		case "onarrival"
  			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival
  		case else
  			WScript.echo "invalid event: " & szEvent
  			exit sub
  	end select
  
  	' find the source for this instance
  	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)
  	szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance
  	for each Source in SourceType.Sources
  		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then
  			' find the binding by display name. to do this, enumerate
  			' all of the bindings and try to match on the display name
  			set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)
  			for each Binding in Bindings
  				if Binding.DisplayName = szDisplayName then
  					' you have found the binding, now remove it
  					Bindings.Remove(Binding.ID)
  					WScript.Echo "removed " & szDisplayName & " " & Binding.ID
  				end if
  			next
  		end if
  	next
  end sub
  
  '
  ' add or remove a property from the source or sink propertybag for an event
  '
  ' iInstance - the SMTP instance to edit
  ' szEvent - the event type (OnArrival)
  ' szDisplayName - the display name of the event
  ' szPropertyBag - the property bag to edit ("source" or "sink")
  ' szOperation - "add" or "remove"
  ' szPropertyName - the name to edit in the property bag
  ' szPropertyValue - the value to assign to the name (ignored for remove)
  '
  public sub EditProperty(iInstance, szEvent, szDisplayName, szPropertyBag, szOperation, szPropertyName, szPropertyValue)
  	Dim SourceType
  	Dim GUIDComCat
  	Dim szSourceDisplayName
  	Dim Source
  	Dim Bindings
  	Dim Binding
  	Dim PropertyBag
  
  	select case LCase(szEvent)
  		case "onarrival"
  			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival
  		case else
  			WScript.echo "invalid event: " & szEvent
  			exit sub
  	end select
  
  	' find the source for this instance
  	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)
  	szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance
  	for each Source in SourceType.Sources
  		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then
  			set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)
  			' find the binding by display name. to do this, enumerate
  			' all of the bindings and try to match on the display name
  			for each Binding in Bindings
  				if Binding.DisplayName = szDisplayName then
  					' figure out which set of properties you want to modify
  					' based on the szPropertyBag parameter
  					select case LCase(szPropertyBag)
  						case "source"
  							set PropertyBag = Binding.SourceProperties
  						case "sink"
  							set PropertyBag = Binding.SinkProperties
  						case else
  							WScript.echo "invalid propertybag: " & szPropertyBag
  							exit sub
  					end select
  					' figure out what operation you want to perform
  					select case LCase(szOperation)
  						case "remove"
  							' they want to remove szPropertyName from the
  							' property bag
  							PropertyBag.Remove szPropertyName
  							WScript.echo "removed property " & szPropertyName
  						case "add"
  							' add szPropertyName to the property bag and 
  							' set its value to szValue. if this value
  							' already exists then this will change the value
  							' it to szValue.
  							PropertyBag.Add szPropertyName, szPropertyValue
  							WScript.echo "set property " & szPropertyName & " to " & szPropertyValue
  						case else
  							WScript.echo "invalid operation: " & szOperation
  							exit sub
  					end select
  					' save the binding
  					Binding.Save
  				end if
  			next
  		end if
  	next
  end sub
  
  '
  ' this helper function takes an IEventSource object and a event category
  ' and dumps all of the bindings for this category under the source
  '
  ' Source - the IEventSource object to display the bindings for
  ' GUIDComCat - the event category to display the bindings for
  '
  public sub DisplaySinksHelper(Source, GUIDComCat)
  	Dim Binding
  	Dim propval
  	' walk each of the registered bindings for this component category
  	for each Binding in Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)
  		' display the binding properties
  		WScript.echo "  Binding " & Binding.ID & " {"
  		WScript.echo "   DisplayName = " & Binding.DisplayName
  		WScript.echo "   SinkClass = " & Binding.SinkClass
  		if Binding.Enabled = True then
  			WScript.echo "   Status = Enabled"
  		else
  			WScript.echo "   Status = Disabled"
  		end if
  
  		' walk each of the source properties and display them
  		WScript.echo "   SourceProperties {"
  		for each propval in Binding.SourceProperties
  			WScript.echo "    " & propval & " = " & Binding.SourceProperties.Item(propval)
  		next
  		WScript.echo "   }"
  
  		' walk each of the sink properties and display them
  		WScript.echo "   SinkProperties {"
  		for each Propval in Binding.SinkProperties
  			WScript.echo "    " & propval & " = " & Binding.SinkProperties.Item(Propval)
  		next
  		WScript.echo "   }"
  		WScript.echo "  }"
  	next
  end sub
  
  '
  ' dumps all of the information in the binding database related to SMTP
  '
  public sub DisplaySinks
  	Dim SourceType
  	Dim Source
  
  	' look for each of the sources registered for the SMTP source type
  	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)
  	for each Source in SourceType.Sources
  		' display the source properties
  		WScript.echo "Source " & Source.ID & " {"
  		WScript.echo " DisplayName = " & Source.DisplayName
  		' display all of the sinks registered for the OnArrival event
  		WScript.echo " OnArrival Sinks {"
  		call DisplaySinksHelper(Source, GUIDComCatOnArrival)
  		WScript.echo " }"
  	next
  end sub
  
  '
  ' enable/disable a registered sink
  '
  ' iInstance - the instance to work against
  ' szEvent - OnArrival
  ' szDisplayName - the display name for this new sink
  '
  public sub SetSinkEnabled(iInstance, szEvent, szDisplayName, szEnable)
  	Dim SourceType
  	Dim GUIDComCat
  	Dim szSourceDisplayName
  	Dim Source
  	Dim Bindings
  	Dim Binding
  
  	select case LCase(szEvent)
  		case "onarrival"
  			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival
  		case else
  			WScript.echo "invalid event: " + szEvent
  			exit sub
  	end select
  
  	' find the source for this instance
  	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)
  	szSourceDisplayName = szService + " " + iInstance
  	for each Source in SourceType.Sources
  		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then
  			' find the binding by display name. to do this, enumerate
  			' all of the bindings and try to match on the display name
  			set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)
  			for each Binding in Bindings
  				if Binding.DisplayName = szDisplayName then
  					' You have found the binding, now enable/disable it
  					' You do not need "case else' because szEnable's value
  					' is set internally, not by users
  					select case LCase(szEnable)
  						case "true"
  							Binding.Enabled = True
  							Binding.Save
  							WScript.Echo "enabled " + szDisplayName + " " + Binding.ID
  						case "false"
  							Binding.Enabled = False
  							Binding.Save
  							WScript.Echo "disabled " + szDisplayName + " " + Binding.ID
  						end select
  				end if
  			next
  		end if
  	next
  end sub
  
  ' 
  ' display usage information for this script
  '
  public sub DisplayUsage
  	WScript.echo "usage: cscript smtpreg.vbs <command> <arguments>"
  	WScript.echo " commands:"
  	WScript.echo "  /add <Instance> <Event> <DisplayName> <SinkClass> <Rule>"
  	WScript.echo "  /remove <Instance> <Event> <DisplayName>"
  	WScript.echo "  /setprop <Instance> <Event> <DisplayName> <PropertyBag> <PropertyName> "
  	WScript.echo "       <PropertyValue>"
  	WScript.echo "  /delprop <Instance> <Event> <DisplayName> <PropertyBag> <PropertyName>"
  	WScript.echo "  /enable <Instance> <Event> <DisplayName>"
  	WScript.echo "  /disable <Instance> <Event> <DisplayName>"
  	WScript.echo "  /enum"
  	WScript.echo " arguments:"
  	WScript.echo "  <Instance> is the SMTP instance to work against"
  	WScript.echo "  <Event> can be OnArrival"
  	WScript.echo "  <DisplayName> is the display name of the event to edit"
  	WScript.echo "  <SinkClass> is the sink class for the event"
  	WScript.echo "  <Rule> is the rule to use for the event"	
  	WScript.echo "  <PropertyBag> can be Source or Sink"
  	WScript.echo "  <PropertyName> is the name of the property to edit"
  	WScript.echo "  <PropertyValue> is the value to assign to the property"
  end sub
  
  
  Dim iInstance
  Dim szEvent
  Dim szDisplayName
  Dim szSinkClass
  Dim szRule
  Dim szPropertyBag
  Dim szPropertyName
  Dim szPropertyValue
  dim bCheck
  
  '
  ' this is the main body of our script. it reads the command line parameters
  ' specified and then calls the appropriate function to perform the operation
  '
  if WScript.Arguments.Count = 0 then
  	call DisplayUsage
  else 
  	Select Case LCase(WScript.Arguments(0))
  		Case "/add"
  			if not WScript.Arguments.Count = 6 then
  				call DisplayUsage
  			else
  				iInstance = WScript.Arguments(1)
  				szEvent = WScript.Arguments(2)
  				szDisplayName = WScript.Arguments(3)
  				szSinkClass = WScript.Arguments(4)
  				szRule = WScript.Arguments(5)
  				call CheckSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, bCheck)
  				if bCheck = TRUE then
  					call RegisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, szSinkClass, szRule)
  				End if
  			end if
  		Case "/remove"
  			if not WScript.Arguments.Count = 4 then
  				call DisplayUsage
  			else
  				iInstance = WScript.Arguments(1)
  				szEvent = WScript.Arguments(2)
  				szDisplayName = WScript.Arguments(3)
  				call UnregisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName)
  			end if	
  		Case "/setprop"
  			if not WScript.Arguments.Count = 7 then
  				call DisplayUsage
  			else
  				iInstance = WScript.Arguments(1)
  				szEvent = WScript.Arguments(2)
  				szDisplayName = WScript.Arguments(3)
  				szPropertyBag = WScript.Arguments(4)
  				szPropertyName = WScript.Arguments(5)
  				szPropertyValue = WScript.Arguments(6)
  				call EditProperty(iInstance, szEvent, szDisplayName, szPropertyBag, "add", szPropertyName, szPropertyValue)
  			end if
  		Case "/delprop"
  			if not WScript.Arguments.Count = 6 then
  				call DisplayUsage
  			else
  				iInstance = WScript.Arguments(1)
  				szEvent = WScript.Arguments(2)
  				szDisplayName = WScript.Arguments(3)
  				szPropertyBag = WScript.Arguments(4)
  				szPropertyName = WScript.Arguments(5)
  				call EditProperty(iInstance, szEvent, szDisplayName, szPropertyBag, "remove", szPropertyName, "")		
  			end if
  		Case "/enable"
  			if not WScript.Arguments.Count = 4 then
  				call DisplayUsage
  			else
  				iInstance = WScript.Arguments(1)
  				szEvent = WScript.Arguments(2)
  				szDisplayName = WScript.Arguments(3)
  				call SetSinkEnabled(iInstance, szEvent, szDisplayName, "True")
  			end if
  		Case "/disable"
  			if not WScript.Arguments.Count = 4 then
  				call DisplayUsage
  			else
  				iInstance = WScript.Arguments(1)
  				szEvent = WScript.Arguments(2)
  				szDisplayName = WScript.Arguments(3)
  				call SetSinkEnabled(iInstance, szEvent, szDisplayName, "False")
  			end if
  		Case "/enum"
  			if not WScript.Arguments.Count = 1 then
  				call DisplayUsage
  			else
  				call DisplaySinks
  			end if
  		Case Else
  			call DisplayUsage
  	End Select
  end if
  
  					
 2. บันทึกแฟ้มเป็นSmtpreg.vbs.

Removecatchall.cmd

สร้างแฟ้ม.cmd เมื่อต้องการลบ (ถอนการติดตั้ง) เก็บเหตุการณ์ Catchall ถ้าคุณคิดว่า คุณอาจต้องการเอาออกในภายหลัง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. พิมพ์ หรือวางรหัสต่อไปนี้เป็นตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad:
  cscript smtpreg.vbs /remove 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll
  					
 2. บันทึกแฟ้มนี้เป็นRemovecatchall.cmd.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณต้องการเอาการรับของเหตุการณ์ Catchall คุณสามารถทำได้ โดยการทำงานอยู่Removecatchall.cmdจากพร้อมต์คำสั่ง

การลงทะเบียนการรับเหตุการณ์ catchall

 1. ตรวจสอบว่า คุณได้สร้างบัญชีอีเมลที่ถูกต้องที่รวบรวมข้อความอีเมล์ที่เปลี่ยนเส้นทาง
 2. รันการ Catchall.cmd จากไดเรกทอรีที่ประกอบด้วยแฟ้ม.vbs ที่คุณสร้างขึ้น
 3. เริ่มบริการ SMTP ใน Exchange System Manager
 4. ทดสอบการรับเหตุการณ์ตามการส่งข้อความอีเมลที่อยู่อีเมลที่อยู่ในโดเมน catchall ที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2 ของส่วน "Catchall.vbs" ของบทความนี้ ส่งข้อความไปยังกล่องจดหมายที่ผู้รับมีที่อยู่ที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 ของส่วนนั้นบทความเดียวกัน

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SDK 2000 การแลกเปลี่ยน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa286570.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 324021 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB324021 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:324021

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com