Làm th? nào đ?: Chuy?n giao các t?p tin b?ng cách s? d?ng NFS trong UNIX/c?a s? di chuy?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324060 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

N?u b?n s? d?ng khách hàng đ?i v?i NFS, m?t thành ph?n c?a d?ch v? Windows cho UNIX 3.0, b?n có th? chuy?n các t?p tin t? máy ch? UNIX hi?n có c?a b?n đ? Windows trên máy ch? c?a b?n d? dàng hơn. Sau khi s? d?ng h? th?ng t?p tin m?ng (NFS) đ? xu?t h? th?ng t?p tin ho?c thư m?c mà b?n mu?n chuy?n t? máy ch? UNIX, b?n có th? d? dàng chuy?n toàn b? thư m?c cây trong m?t bư?c duy nh?t trong cùng m?t cách b?n có th? khi các t?p tin đư?c đ?t trên m?t Windows d?a trên máy ch?.

Chuy?n t?p tin t? UNIX vào Windows b?ng cách s? d?ng khách hàng đ?i v?i NFS

Đ? chuy?n t?p tin t? UNIX vào Windows b?ng cách s? d?ng khách hàng đ?i v?i NFS, s? d?ng các exportfs l?nh đ? làm cho các t?p tin có s?n t? máy ch? UNIX, và sau đó s? d?ng Windows Explorer đ? di chuy?n các t?p Windows trên máy ch? c?a b?n.

Đ? chuy?n t?p tin t? UNIX vào Windows:
 1. Đăng nh?p vào máy ch? UNIX b?ng cách s? d?ng đi?u kho?n g?c.
 2. Ch?y l?nh sau đ? xu?t kh?u thư m?c cây ho?c t?p tin h? th?ng trong đó các t?p tin mà b?n mu?n di chuy?n đư?c đ?t:
  exportfs - v full_folder_path
  LƯU ?: Ch?y các ngư?i đàn ông exportfs l?nh đ? hi?n th? các thông s? mà b?n có th? s? d?ng khi b?n xu?t thư m?c t? máy ch? UNIX c?a b?n.

  LƯU ?: B?n không th? xu?t kh?u m?t thư m?c ho?c m?t c?p cha m? ho?c c?p con c?a c?p mà hi?n đang đư?c xu?t kh?u và đó n?m trên cùng m?t h? th?ng t?p tin.
 3. Làm cho các t?p tin có th? đ?c đư?c cho t?t c? ngư?i dùng
 4. Đăng nh?p vào m?c tiêu Windows trên máy tính đang ch?y Client cho NFS.
 5. Kh?i đ?ng Windows Explorer
 6. M? r?ng Toàn b? m?ng, m? r?ng NFS m?ng, và sau đó m? r?ng M?c đ?nh LAN.
 7. B?m vào máy ch? UNIX mà t? đó b?n mu?n chuy?n các t?p tin.
 8. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c mà b?n xu?t kh?u, và sau đó nh?p vào Sao (ho?c nh?n CTRL + C).
 9. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c m?c tiêu Windows trên máy tính c?a b?n, và sau đó nh?p vào Dán (ho?c nh?n CTRL + V).

Khắc phục sự cố

 • N?u máy ch? UNIX c?a b?n không ch?y PCNFSD và b?n không s? d?ng d?ch v? thông tin m?ng (NIS) cho xác th?c, b?n ph?i cài đ?t các d?ch v? Windows cho máy ch? UNIX PCNFS c?u ph?n. Xin vui l?ng xem bài vi?t KB PCNFS trong ph?n tài li?u tham kh?o.
 • Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t ít nh?t m?t ngư?i s? d?ng tên l?p b?n đ? d?ch v? trên m?ng c?a b?n đ? ánh x? tên ngư?i dùng UNIX và Windows v?i nhau. Xin vui l?ng xem bài vi?t KB l?p b?n đ? c?a ngư?i s? d?ng tên trong ph?n tài li?u tham kh?o.


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t và c?u h?nh d?ch v? l?p b?n đ? tên c?a ngư?i s? d?ng d?ch v?, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
324073 Làm th? nào đ?: C?u h?nh ngư?i dùng tên b?n đ?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t máy ch? cho PCNFS, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
324084 Làm th? nào đ?: Cài đ?t máy ch? cho PCNFS đ? h? tr? Windows khách hàng trên m?t m?ng lư?i UNIX

Đ? thêm thông tin v? vi?c chu?n b? đ? di chuy?n d? li?u trong m?t di chuy?n UNIX Windows, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
324538 Làm th? nào đ?: Di chuy?n d? li?u trang Web trong m?t di chuy?n UNIX WindowsThu?c tính

ID c?a bài: 324060 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Services for UNIX 3.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB324060 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324060

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com